Navigera till koncernens hemsidor
Bength Gustafson bloggar på Inblick

VARFÖR JUST KRISTEN? Del 9

Bength Gustafson | 19 mar, 2017

JESUS

En allt överskuggande orsak till varför jag är en kristen, är personen Jesus Kristus. Han är inte vem som helst. Alla jämförelser med Jesus bleknar, vare sig vi talar om religiösa, andliga, filosofiska, ideologiska, politiska eller vetenskapliga företrädare eller idésystem. Och tidigare och nutida ifrågasättanden och angrepp på Jesus väger lätt i jämförelse med den Jesus verkligen är, vare sig det handlar om sekulära eller kyrkliga och frikyrkliga företrädare, som utifrån sekulär vetenskap och brist på personlig erfarenhet av Jesus, försöker undergräva Jesu trovärdighet. Det må handla om Adam och Eva, som Jesus hänvisar till som historiska personer(1), men som påstås av kritiker vara ”icke-historiska” personer. Eller ”teistisk evolution”, vars företrädare blandar ihop evolution och Gudomlig skapelse med varandra. I den skapelse där Jesus själv var personligt närvarande, därför att han har den självklara platsen i Guds skapelseplan och även i Guds frälsningsplan. I Kol. 1:13-20. och i Joh. 1:1-15 ser vi några lysande exempel på detta faktum, för att här och nu nämna några exempel ifrån Bibeln.

JESUS ÄR UNIK

- Som historisk person

Vår historia skulle se helt annorlunda ut och vara så mycket fattigare utan Jesus, oavsett vem eller vilka historiska personligheter som vi jämför med.
Vår tideräkning - före Jesu födelse respektive efter Jesu födelse - visar på Jesu centrala och avgörande plats i vår historia. Eller för att uttrycka det som Paulus gjorde: När tiden var fullbordad, sände Gud sin Son.(2) Något historiskt avslutades och något helt nytt började då Jesus föddes i Betlehem, nere i Israel för drygt 2000 år sedan.(3)

Det går i vågor

Angreppen på Jesus går i vågor. Ibland är det stilla och lungt, men ibland går angreppens och kritikens vågor höga mot Jesus. Men det förändrar egentligen ingenting av fakta och verklighet när det gäller Jesus, eller för att citera en gammal härlig ”läsarsång”:
När alla andra namn en gång förbleknar, strålar namnet Jesus lika klart.(4) Jesu namn och Jesu person varken påverkas eller förändras av dessa angrepp, till skillnad från kritikernas namn och plats som försvinner med tiden.

För närvarande är det en sådan vågrörelse
av kritik och angrepp på Jesus. Några brittiska forskare och svenska präster och teologer påstår, att ”Jesus har aldrig funnits på riktigt, utan han är en myt”, likaså Jesu uppståndelse från de döda. Och en svensk författare vid namn Roger Viklund påstår, att ”vi saknar egentligen bevis för att Jesus funnits”.(5) Men när detta sker, då ska vi komma ihåg följande:

För det första:
Dessa människor har förlorat kontakten med verkligheten och lever i sin egen selektiva historiska bubbla och i sin egen teologiska fantasivärld. Både historien och människors möte och relation med Jesus talar sitt tydliga språk, att Jesus är verklig och lever idag såsom han alltid har gjort ända sedan sin historiska uppståndelse från de döda.(6)

För det andra:
Det som dessa präster och teologer har gemensamt med varandra är, att de aldrig har mött Jesus och heller aldrig har haft någon relation med honom. De är s.k. ”distansteologer”, som på distans ger sin egen subjektiva och teoretiska bild av Jesus. Hade de verkligen mött Jesus och lärt känna honom, då skulle de aldrig ifrågasätta Jesus och hans trovärdighet, utan de hade till och med varit redo att lida förföljelse och ge sitt liv för honom, vilket många kristna gör utöver världen varje dag. Därför är det också något som är galet, då dessa människor uppträder som sakkunniga och auktoriteter när det gäller Jesus, och även betraktas av somliga som sådana.

Som Guds Son

Som Guds Son är Jesus unik. Gud själv säger om Jesus:
Denne är min älskade Son.(7) Bland alla så kallade ”Gudsbevis”, så är Jesus som Guds Son det allra främsta ”Gudsbeviset”. Jesus är inte något bevis på att någon av alla religionernas många och olika ”gudar” finns, men han är ett bevis på att den Gud finns som är evig, som är utan början och utan slut, och som därmed är utan upphovsman och orsak.(8) Den Gud som likt Jesus är en person med mycket specifika och personliga karaktärsdrag såsom kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet,ödmjukhet, självbehärskning, rättfärdighet, rättvisa, barmhärtighet, nåd och sanning etc. etc.(9) Den Gud som presenterar sig själv i skapelsen, i Bibeln, i historien, i människors liv, erfarenheter och samveten, men framför allt i och genom Jesus Kristus. Med all rätt kan Jesus säga, att den som har sett och hört mig, har sett och hört Fadern.(10)

- Som Gud och människa 

Jesus var och är 100 % Gud och 100 % människa i en och samma person och sann och genuin rakt igenom hela sin varelse. Detta är unikt, och om vi ärligt och uppriktigt vill veta vad det sant Gudomliga och det sant mänskliga är, ja, då ska vi bestämma oss för att följa Jesus och lära känna honom. Han kommer att överraska oss, men han kommer också att skaka om oss och våra förutfattade meningar och vår inskränkta föreställningsvärld. Men framför allt så kommer han att älska oss genuint och innerligt och leda oss rätt för tid och evighet.

Ett ärligt och uppriktigt VÄLKOMMEN JESUS!
ifrån dig och mig, så är han där, och en fullständigt ny historia börjar i ditt och mitt liv. En historia som har både framtiden och evigheten för sig. Allt detta är så radikalt och revolutionerande, att Bibeln kallar detta för att bli född på nytt och att bli en ny skapelse – en ny människa, där det gamla är till ända och något helt nytt har börjat.(11)

Forts. i nästa bloggtext

Väl mött!

Källor: (1)
Matt. 19:1-6. v.4. 1 Mos. 1:26-27. 5:2. (2) Gal. 4:4. (3) Matt. 1:18-2:6. Luk. 2:1-20. (4) En känd ”väckelsesång”, som tillhör vår ovärderliga kristna sångskatt. (5) google.se Sökordet: Jesus är en myt. Hänvisning till flera artiklar. (6) 1 Kor. 15:1-28. (7) Matt. 3:17. Mark. 9:7. (8) Jes. 40:28. Job. 38:1-42:6. Apg. 17:24-25. (9) Gal. 5:22-23. Joh. 1:14, 17. (10) Rom. 1:19-20. Ps. 19:1-5. Joh. 1:1. ”Handbok i historiska studier”, av Michael Stanford. Sid. 103. 1 Joh. 1:1-5. Apg. 4:19-20. Rom. 2:14-15. 9:1. Joh. 3:16. 10:30, 37-38. 14:6-11. (11) Joh. 1:12-13. 3:1-8. 2 Kor. 5:17.

 

 

 

VARFÖR JUST KRISTEN? Del 8

Bength Gustafson | 06 feb, 2017

VÅR VÄRLD IDAG

I Bibeln möter vi en realistisk och trovärdig, ja, sanningsenlig beskrivning
av de motsatser som vi ser i vår värld idag. Motsatser som alltid har funnits i vår fallna värld, allt ifrån det historiska syndafallet och framåt och som beskrivs i 1 Mos. 3. Motsatser som jag vågar påstå är tydligare idag än någonsin tidigare och som både expanderar i omfattning och accelererar i hastighet idag. Allt detta tränger sig nära inpå oss, därför att vi lever i en medial, högteknologisk och datoriserad värld, där det som sker i en del av världen inom några få sekunder är känt i alla delar av vår värld.(1) Vi står dagligen inför motsatserna mellan gott och ont, ljus och mörker, liv och död, det vackra och det groteska, det njutbara och det vulgära, mellan sanning och lögn, trohet och svek, kärlek och hat, empati och likgiltighet, verklighet och fantasi, hopp och hopplöshet osv.

Bibeln är tydlig
när den beskriver dessa motsatser. En beskrivning som visar på en Gudomlig intelligens bakom orden. En Gud som vet mer om vår värld och vår verklighet än vad alla vi människor tillsammans vet.(2) En nog så viktig och avgörande orsak till att vara en kristen, vilket jag är. Och jag är noga med att betona, att då syftar jag inte på vilken Gud som helst. Inte på någon av de olika religionernas många ”gudar”, utan på den Gud som i Bibeln kallas för ”Abrahams, Isaks och Jakobs Gud”.(3) Den Gud som är en person med tydliga karaktärsdrag och med integritet, och som inte är en religiös teori eller idé, som vi kan ha men lika gärna mista. Den Gud som är evig och med intelligens, visdom och vishet och med kärlek och omsorg står för livets uppkomst och som är Skaparen av naturlagarna och av universum och av de olika arterna i djur- och växtriket och som har skapat människan till sin avbild.(4) Den Gud som ger oss en totalt motsatt världsbild och människosyn än vad evolutionsteorin med sitt brutala naturliga urval förmedlar till oss, och som vår tids sekulärhumanism och ateism rider på och hänvisar till.

Ondskan i världen
Vare sig vi tror på Gud eller förnekar honom, så är vi alla medvetna om ondskans närvaro i världen. Ondskan som har tagit strid mot det goda och mot allt det som merparten av oss önskar ska känneteckna vår gemensamma tillvaro. Och frågorna finns där: Varifrån kommer ondskan? Kan vi göra något åt den? Kan vi vinna över den? Ska den aldrig någonsin ta slut?

En ond intelligens
Enligt Bibeln så finns det en person som är allt igenom ond och som är ondskans ursprung och uppehållare, och som är den totala motsatsen till den Gud som jag tror på. I Bibeln ges han många namn, såsom ”djävulen”, ”satan”, ”den onde”, ”lögnens fader”, ”mörkrets furste” och med flera andra onda och destruktiva epitet som säger oss vem och hurudan han är, och som för närvarande har ”hela världen i sitt våld”.(5)

Ondskans närvaro i världen
tar sig många och olika uttryck, alltifrån det globala ned till det personliga planet. Krig, rykten om krig, jordbävningar, klimatkatastrofer, våldsbrott, organiserad brottslighet, terror, sexövergrepp, brustna relationer och angrepp på människovärdet och på människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen och allt framåt. Och över 215 miljoner kristna utsätts för allvarlig förföljelse på grund av sin kristna tro.(6) Ondskans ansikte kan vi alla se, oavsett var vi befinner oss i världen idag.

Världen idag
har blivit något helt annat än den ”Edens lustgård” som den en gång var i begynnelsen av vår historia, då Gud som den Arkitekt och Skapare han är kunde konstatera, att allt var mycket gott.(7) Utifrån det perspektivet kan vi konstatera, att världen med dess inbyggare har inte utvecklats ifrån något lägre till något högre stadie, det som benäms evolution, utan har fallit ifrån ett högre till ett lägre stadie. En degeneration, som handlar om en urartning ifrån det ursprungliga och goda, har ägt rum och fortsatt äger rum. Detta som i Bibeln beskrivs som ett historiskt syndafall och vars innebörd är, ”att missa målet”.(8) En i sanning nog så träffsäker och realistisk beskrivning av vad som rent faktiskt har hänt med vår värld och med människan och övrig skapelse. Trots vetenskapliga, teknologiska och materiellt sett stora framsteg och landvinningar, så har människan inte lyckats med att få bukt med ondskan i världen, utan det är snarare så, att ondskan använder sig av dessa framsteg och landvinningar. Det som brukar kallas ”myntets baksida”.

Människans hjärta
Både Bibeln och vår erfarenhet visar oss, att människan är kapabel till både ont och gott. Utifrån människans hjärta, som är hennes personlighets centrum, så kan både ont och gott komma. Jesus är så tydlig och realistisk med detta, då han säger: Vad hjärtat är fullt av, det talar ju munnen. En god människa bär ur sitt goda förråd fram vad gott är, och en ond människa bär ur sitt onda förråd fram vad ont är.(9) Vårt hjärta är som ett förrådshus, som vi dagligen fyller på, både medvetet och omedvetet. Därför är det så viktigt och avgörande, att vi som vuxna, tänkande och beslutande människor bestämmer oss för vad vi ska fylla våra hjärtan med. Fyller vi våra hjärtan med det som är ont och destruktivt, ja, då är det vad som kommer ut ur oss i ord, handlingar, värderingar och attityder. Detta som egentligen har med död att göra. Men fyller vi istället våra hjärtan med det som är gott och uppbyggligt, ja, då är det vad som kommer ut ur oss: Liv och vad gott är.

Här har vi att göra ett medvetet val,
som vuxna, tänkande och medvetna människor, och det är att välja liv eller död. Död och liv har tungan i sitt våld och vi får alla del av tungans frukt då vi använder den, vilket vi alla gör.(10) Detta regleras av en omutlig lag som kallas lagen om sådd och skörd och som handlar om orsak och verkan.(11) Och som vuxna har vi ännu ett val att göra, nämligen att vara goda förebilder och exempel för våra barn och för den unga generationen, och göra dem vana vid den väg de ska vandra, så att de inte lämnar den vägen när de blir vuxna och gamla.(12) Detta som är nog så aktuellt och uppfordrande i vår tid med en uppsjö av brutalt och groteskt ”underhållningsvåld”, som är så fyllt med utstuderad ondska och djävulskap, destruktivitet och ond bröd död, och som väller över oss dygnet runt. Mer viktigt än någonsin är det, att bevara sitt hjärta, för därifrån utgår livet.(13. Våra hjärtan har aldrig någonsin ifrån Guds sida varit tänkta att vara ett förrådshus för ondska, destruktivitet och död, utan för liv och för allt som är gott och uppbyggligt för oss människor. Hela skapelsen skulle må väl av det.

Om vi vågar se detta samband
- nämligen att det som kommer in i oss, in i våra hjärtan, det kommer också ut ur oss med en naturlags säkerhet - då kommer vi också att förstå orsakerna till den tilltagande ondskan och våldsmentaliteten i vårt land Sverige och i världen idag. Men då förstår vi också, att lösningen på ondskans närvaro i samhället och i världen handlar om mänskliga hjärtan som har stängt dörren till ondska, destruktivitet och död, och som har en vidöppen dörr för vad som är gott, liv och uppbyggligt.

En god Gud
Far inte vilse, mina älskade bröder. Endast goda och fullkomliga gåvor kommer ned ovanifrån, från himlaljusens Fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling mellan ljus och mörker.(14)

Som kristen tror jag på en Gud som är alltigenom god. Tror eller påstår vi något annat om Gud, då har vi verkligen farit vilse av okunnighet och/eller av ont uppsåt. Detta är tyvärr inte så ovanligt i dagens ansträngningar hos sekulärhumanister och ateister, då de försöker att förneka Guds existens genom att, å´ ena sidan förneka att Gud finns, men å´ andra sidan tillskriva Gud olika epitet såsom t.ex ”ond”, ”elak”, ”brutal” och ”orättvis”. Ett exempel på detta är ett uttalande av den nu döde författaren, canserforskaren och professorn i tumörbiologi, Georg Klein, som sa, att ”Gud är så elak att hans enda ursäkt är att han inte existerar”.(15) Ett uttalande som avslöjar både okunnighet och ont uppsåt, och som dessutom är en logisk kullerbytta. Gud kan inte både vara elak och inte finnas. Men erfarenheten av att Gud finns och att han är god, det väger så mycket tyngre i vågskålen än vad okunnighet, ont uppsåt och logiska kullerbyttor gör, och därtill vetskapen om, att det onda inte kommer att få sista ordet. Men detta får jag anledning att återkomma till.

Väl mött!

Källor: (1)
Det s.k ”IT-samhället”, som kännetecknas av en högt utvecklad informationsteknologi. Våra mobiler, som idag är allas egendom i både den rika och i den fattiga delen av vår värld, är ett ex. på detta. (2) 1 Joh. 3:20. 1 Sam. 2:3. Hebr. 4:13. (3) 2 Mos. 3:6, 15-16. 4:5. Matt. 22:32. Mark. 12:26-27. Luk. 20:37-38. Apg. 3:13. 7:32. (4) 2 Mos. 3:14. ”Jag är” innefattar allt vad Gud är. Jes. 40:28. Ps. 36:10. Joh. 1:1-4. v.4. 5:26. 1 Mos. 1:1-2:25. (5) 1 Joh. 5:19. (6) Matt. 24. Mark. 13. Luk. kap. 17 och 21 och profetior i GT och NT förutsäger all denna ondska. I tidskriften Open Doors, nr. 2, för februari 2017, sid. 3, kan vi läsa om omfattningen av förföljelse av kristna idag. (7) 1 Mos. 1:1-31. (8) 1 Mos. 3:1-24. Det grekiska huvudordet för synd är hamartia, och betyder ”att missa målet”. (9) Matt. 12:34.b-35. (10) Ords. 18:20-21. (11) Gal. 6:7. (12) Ords. 22:6. (13) Ords. 4:20-27. v.23. (14) Jak. 1:16-17. (15) Tro och vetande 2.0, av Christer Sturmark. Nya Doxa. 2006. Sid. 129. Georg Klein föddes den 28 juli 1925 och dog den 10 december 2016.

 

 

 

 

VARFÖR JUST KRISTEN? Del 7.

Bength Gustafson | 23 dec, 2016

TRO OCH VETANDE

Efter att jag har skrivit om Sanningsfrågan, Bibelns sanningsbegrepp och Jesu sanningsanspråk, så är det naturligt och följdriktigt att skriva om Tro och vetande. Tro och vetande, som tillsammans med sanningen är så grundläggande och centrala begrepp och så nära förknippade med varandra i Bibeln och i det kristna livet.

För oss som kristna handlar det inte enbart om att vi tror och vet något, utan också om att det vi tror och vet är sant och stämmer överens med verkligheten. Det handlar inte om önsketänkanden eller om spekulationer, utan vi tror och vet något utifrån sanningen, som är det fundament som vi står på och utgår ifrån.

När vi ser på hur ofta dessa ord förekommer i Bibeln och vad de betyder, då förstår vi hur viktiga och avgörande de är. Tillsammans förekommer de omkring 1500 gånger i Bibeln och med en samstämmig betydelse. Tro: att vara fast och säker. Visshet och övertygelse. Vetande: att ha kunskap och förstånd, att känna till och förstå, att veta säkert. Sanning: det som är fast och säkert, fasthet och säkerhet.(1)

Det är viktigt att vi som kristna är medvetna om detta, för i skola, utbildning, forskning och media i vår sekulära och nära omvärld, så är det definitivt inte så här. I dessa ”världar” och i ateisternas och sekulärhumanisternas världsbild, så är tro och vetande varandras motsatser. Ingemar Hedenius på sin tid, och hans lärjunge Christer Sturmark i vår tid, hävdar detta frimodigt och ofta oemotsagda i sina framträdanden och i sina böcker.(2) Men de utalar sig om något som de inte vet, och tyvärr är det inte så ovanligt. Så var det även på Paulus tid, då människor utan att veta ändå uttalade sig så tvärsäkert, till exempel om att ”talet om korset är en dårskap”. Paulus skriver om detta. Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft och Guds visdom.(3) Så fel kan människor ta och göra så galna uttalanden, därför att de inte vet vad det handlar om och därför heller inte vet vad de talar om, vare sig det gäller tro och vetande, sanningen eller ”talet om korset”.

De förlorade”, som Paulus benämner dessa människor, saknar helt enkelt de nödvändiga förutsättningarna för att kunna veta och förstå vad det handlar om, vare sig det gäller tro och vetande, sanningen eller ”talet om korset”. Därför var också Jesus så noga med att betona, att en grundläggande förutsättning för att vi människor ska kunna veta och förstå, var att vi ”blev födda på nytt”. Förundra dig inte över att jag säger dig, att ni måste födas på nytt.(4)

Just så radikal och utmanande, näst intill provocerande, är kristen tro och det kristna livet, att det börjar med att vi föds en gång till. Föds på nytt till ett radikalt annorlunda liv än det vi levde innan vi mötte Jesus och välkomnade honom in i vårt liv. Detta är viktigt att ha i minnet då vi hör eller läser människors galna uttalanden när det gäller kristen tro och kristet liv. Det finns så många fördomar och förutfattade meningar hos vår tids sekulariserade människor, som skymmer sikten för dem och som gör att de inte kan se och förstå vad kristen tro och det kristna livet egentligen handlar om. Därför ska vi också vara tydliga med, att pånyttfödelse är en nödvändig förutsättning för att kunna se och förstå vad det handlar om.

VAD VI VET OCH VAD GUD VET

Detta har i allra högsta grad att göra med varför jag är kristen. Vad vi människor vet är begränsat, men vad Gud vet är obegränsat. Vetandet är för oss människor något viktigt och ovärderligt. Inte minst för oss som är kristna, för vi kan inte påstå vad som helst och inte heller leva hur som helst, utan vi måste ha grund och täckning för vad vi säger och gör.

En del människor vet mer och andra vet mindre. Men det vi har gemensamt är, att ingen av oss vet allt om någonting. Det finns alltid luckor i vårt vetande, oavsett vad saken gäller. Detta som gör att vi alla är subjektiva och inte objektiva. Att säga detta handlar inte om pessimism eller negativism eller om att nedvärdera oss människor, utan om realism. Detta på grund av att vår kunskap är ett styckverk, vilket gör att vårt vetande alltid är ofullständigt. Så här är det än så länge, men det kommer inte alltid att vara så. Det vet den som läser sin Bibel.(5)

Att inse och erkänna att det fortfarande är så här för oss människor, att vår kunskap är ett styckverk och vårt vetande är begränsat, oavsett vad det gäller, det tror jag är både klokt, förnuftigt och något mänskligt att göra.

Annorlunda är det med Gud. Han är evig och han vet allt om alla och allt. Om livet och döden, om skapelsen och varje människa, om tiden, historien och evigheten.(6) Detta är ett viktigt och avgörande skäl till varför jag är en kristen och varför jag har erkänt mitt beroende av Gud och av det han vet. Gud, som vet allt, är en outtömlig informationskälla för var och en av oss som ärligt och uppriktigt vill ha med honom att göra. Jag förstår varför Koras söner så euforiskt utropade, att under sång och dans skall man säga: Alla mina källor är i dig.(7) Gud kan och vill även vara vår informationskälla och täcka upp våra luckor som vi har när det gäller vår kunskap och vårt vetande, oavsett vad det handlar om. Därför är jag kristen!

Ytterligare en dimension
Vi kan tala om två olika nivåer där vi människor inhämtar kunskaper och vetande. Den första nivån är vårt mentala kunskapsinhämtande, där vi alla befinner oss utifrån våra mentala och intellektuella förmågor. Den andra nivån är det akademiska kunskapsinhämtandet, där människor på akademisk nivå studerar och utforskar vår gemensamma verklighet. Här i Sverige påminns vi om detta i den årligen återkommande Nobelfesten, där forskare inom olika vetenskapliga discipliner premieras med nobelpris för sina framsteg och forskningsresultat. Men det finns ytterligare en nivå eller dimension där kunskaper och vetande kan inhämtas. I Bibeln kallas den för ”uppenbarelsekunskap”. Då handlar det om vad Gud suveränt uppenbarar och informerar oss om utifrån sitt obegränsade kunskapsförråd och vad han vet.(8)

Vad vi människor grundar vårt vetande på
Både när det gäller den andliga/övernaturliga/metafysiska verkligheten och den naturliga/fysiska/meteriella verkligheten, så grundar vi vårt vetande:

 • På Gud och på vad han säger och visar oss, och där ”uppenbarelsekunskap” ingår.

 • På vad vetenskapen visar oss utifrån sina möjligheter och begränsningar. ”Vetenskap som är ett sätt att förstå världen”.(9) Vetenskap som skapar vetande. Det ligger i själva begreppet vetenskap. Vetenskapen samlar inte in fakta, utan den tillverkar fakta.(10)

 • På vad våra sinnen registrerar. Både våra fysiska och andliga sinnen. En kristen människa använder både ock, vilket inte en icke-kristen gör.

 • På vad vi läser och hör.

 • På våra och andra människors erfarenheter.

Det är så här som vi människor inhämtar kunskaper av olika slag och inom olika områden i livet, och som vi sedan grundar vårt vetande på. Och allt vårt vetande handlar om vad och på vem vi tror. Så är det för oss som är kristna och är födda på nytt, och så är det för dem som inte är det. För oss alla hänger tro och vetande ihop med varandra. Även om inte alla vill erkänna detta, så är det ändå så här det förhåller sig för oss var och en.

MEN och detta är ett viktigt men: Det handlar om olika slags tro.
Som kristna och födda på nytt, så tror vi på Gud och på vad han säger med den tro som är en gåva från Gud.(11) Den tro som har visshet och övertygelse inbyggt av Gud i sig. Men vi tror också med vår mänskliga tro, på vad vetenskapen visar utifrån sina möjligheter och begränsningar, på vad våra sinnen registrerar, på vad vi läser och hör, och på våra och andra människors erfarenheter. Men vår mänskliga tro har inte visshet och övertygelse inbyggt i sig, utan den håller något för sant utifrån vad man vet är sant idag.(12) Men det är inte självklart och säkert, att det som är sant idag kommer att vara sant i morgon. Således handlar inte denna ”sanning” om Bibelns sanningsbegrepp och Jesu sanningsanspråk, som är eviga och oföränderliga, absoluta och objektiva.

Som kristna tror vi således både med den tro som vi har fått som gåva av Gud och med vår mänskliga tro, medan de människor som inte är kristna enbart tror med sin mänskliga tro. Så tror det gör vi alla, men inte självklart med samma slags tro. Och tro och vetande hör ihop med varandra för oss alla.

Våra tre JA
När Paulus säger: Jag vet på vem jag tror,(13) och Jag tror, därför talar jag också,(14) då sammanfattar han på ett förträffligt sätt vad tro och vetande handlar om i det kristna livet.

De finns tre allmänmänskliga och existentiella frågor, som människor i alla tider har ställt och ställer: 1. Finns Gud? 2. Kan vi veta om Gud finns? 3. Om Gud finns, kan vi då veta något om honom? Som kristna svarar vi JA på dessa frågor. Vi tror inte på en okänd Gud, och vi tror heller inte på vilken Gud som helst. Vi tror på den Gud som vi vet finns och vi vet VEM och HURUDAN han är, därför han presenterar sig i Bibeln, i skapelsen, i historien, i människors liv och erfarenheter, i människors samveten, men framför allt i och genom sin Son Jesus Kristus.(15)

Väl mött!

Källor och noter: (1) Illustrerat Bibellexikon (IBL), band 3. (2) ”Tro och vetande”, av Ingemar Hedenius. 1949. ”Tro och vetande 2.0”, av Christer Sturmark. Nya Doxa. 2006. ”Upplysning i det 21:a århundradet. Tro och vetande 3.0”, av Christer Sturmark. Fri Tanke. 2015. (3) 1 Kor. 1:18-25. v.18, 24. (4) Joh. 3:1-11. v.7. (5) 1 Kor. 13:9-12. (6) 1 Joh. 3:20. 1 Sam. 2:3. Hebr. 4:13. (7) Ps. 87:7. (8) 1 Kor. 2:6-16. v.10. Ef. 1:17. 3:14-21. (9) ”Vad är vetenskap?” av Martin Ingvar. Bokförlaget Langenskiöld. 2012. Kap. 1. ”Vad är vetenskap?” (10) ”Om vetenskapens gränser”, av Sten Andersson. Daidalos. 2004. Sid. 7. (11) Jud. v.3. Rom. 12:3. (12) Se not 9. Kap. 2. ”Är vetenskap sann?” (13) 2 Tim. 1:12. (14) 2 Kor. 4:13. (15) Joh. 1:1. Rom. 1:19-20. ”Handbok i historiska studier”, av Michael Stanford. Studentlitteratur. 1994. Sid. 103. Apg. 4:19-20. 1 Joh. 1:1-3. Rom. 2:14-15. Joh. 1:1, 14, 18. 10:30. 

BIBELNS SANNINGSBEGREPP OCH JESU SANNINGSANSPRÅK

Bength Gustafson | 24 nov, 2016

Inledningsvis två citat av Jesus:
Vad Jesus säger om Guds Ord: Ditt Ord är SANNING. Joh. 17:17.

Vad Jesus säger om sig själv: Jag är vägen och SANNINGEN och Livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig. Joh. 14:6.

Sanningen är något så genuint bibliskt och kristet. Sanningen hör ihop med Jesus och med Guds Ord på ett odelbart sätt. Ordet blev kött.(1) Guds Ord är både förkroppsligat och personifierat i Jesus. Och menar vi allvar med att vi tror på Jesus, då tror vi också på Guds Ord. Det har med vår andliga och intellektuella hederlighet att göra. Därmed tror vi också på Sanningen.

Som kristna har vi alltid att förhålla oss till Sanningen, och inte till olika tolkningar eller till det som för tillfället är politiskt eller religiöst korrekt. Och som kristna apologeter så försvarar vi Sanningen.

VAD ÄR SANNING?”

Denna fråga ställde Pontius Pilatus till Jesus, då han stod inför att fria eller att fälla Jesus i det som har blivit ett av historiens mest omtalade justitiemord.(2) Men samtidigt handlar denna fråga om VEM Jesus är, hans sanningsanspråk och VAD Jesus har gjort för varje människa genom hela vår historia. Sanningsfrågan är helt enkelt grundläggande och avgörande när vi talar om kristen tro och kristet liv. Som kristna har vi satt vår till tro Sanningen, vi tror på Sanningen och vi erkänner, att vi alltid och överallt är totalt beroende av Sanningen.(3)

SANNINGENS NATUR

Sanningen är något i sig själv och den har en Gudagiven natur, och det är så vi kan lära känna sanningen.I Bibeln är Sanningen ett fundamentalt uttryck för Guds natur. Sanningen visar oss vad Gud är och står för, nämligen fasthet, säkerhet, pålitlighet och trofasthet. När sanningen beskriver något, oavsett vad det är, då är det alltid en fast, bärande, giltig och förpliktande verklighet som den beskriver.(4) Det vill säga, att vi med säkerhet kan veta att Sanningen säger som det är och stämmer överens med den verklighet som den beskriver. Sanningen lånar sig aldrig till några billiga ”PR-vinster”, utan beskriver verkligheten som den är, utan att försköna eller smutskasta, förgylla eller mörklägga den verklighet som vi lever i.

Gud finns och därmed finns också den Sanning som jag talar om här och nu. Gud är den Sanningens absoluta förutsättning. Och då talar jag inte om vilken Gud som helst, utan om den Gud som är evig, som är en person, som vet allt och som presenterar sig själv i Bibeln, i skapelsen, i historien, i människors liv, erfarenheter och samveten, men framför allt i och genom Jesus Kristus.(5)

I samhället och i vårt vardagliga tal så rör vi oss med olika sanningsbegrepp med olika benämningar och definitioner. Här nämner jag några av dem.(6) Detta gör vi mer eller mindre medvetet. Men det är inget av dem som ”håller måttet” i en jämförelse med det sanningsbegrepp som jag talar om här och nu. Det vill säga, att vi kan inte säkert veta att de olika sanningsbegreppen säger som det är och stämmer överens med den verklighet som de beskriver. Därför ska vi inte förväxla de olika sanningsbegreppen med Bibelns sanningsbegrepp och Jesu sanningsanspråk.

Som kristna tror vi inte på vilken Gud som helst och vi tror inte heller på vilken sanning som helst.

Sanningens natur

 • Sanningen är evig. Sanningen är evig såsom Gud är evig. Det betyder, att Sanningen har alltid funnits och den kommer alltid att finnas i tid och evighet, till skillnad från alla övriga sanningsbegrepp som är temporära och därmed övergående.(7)

 • Sanningen är oföränderlig. Sanningen kan inte förändras av några mänskliga teorier eller diskussioner. Inga argument, hur välformulerade de än är, kan förändra Sanningen. Det är med Sanningen som det är med Guds existens och med hans natur. Gud finns och det är ett oföränderligt faktum och hans natur förändras aldrig. På samma sätt är Sanningen oföränderlig.(8) Det är sanningens natur. Det vill säga, att det som var sant igår det är sant idag och det kommer att vara sant även imorgon, i all tid och evighet.

 • Sanningen är fundamental. Den är grundläggande för hela vår tillvaro och fungerar som ett bärkraftig fundament i liv och död, i tid och evighet, och för varje människa som bejakar den och som erkänner sitt totala beroende av den.(9) Och Gud har tänkt, att hans församling ska vara Sanningens stödjepelare och grundfäste(10) i den här tillvaron som vi lever i här och nu, där både lögner, halvsanningar och de olika sanningsbegreppen tampas om utrymmet.

 • Sanningen kan inte besegras. Sanningen kan attackeras och ifrågasättas, men den är omöjlig att besegra. Endast för Sanningen förmår vi något, aldrig mot Sanningen.(11) Sanningen kommer alltid att hinna ikapp oss, förr eller senare, oberoende av vem eller vilka vi är. Det är med Sanningen som det är med Gud. Hos dem finns inget anseende till personen.(12) Vare sig med ord eller handlingar, teoretiskt eller i det praktiska och verkliga livet har vi möjlighet att besegra Sanningen. Lögnen kan besegras, och den kommer att slutgiltigt besegras, men inte Sanningen. Jesus, som är Sanningen förkroppsligad och personifierad och som är full av nåd och sanning(13) - vilket är en oslagbar kombination - han dödades och begravdes, men han uppstod igen från de döda på tredje dagen,(14) och han lever för tid och evighet, precis som Sanningen gör och kommer att göra.

 • Sanningen är trovärdig. Det är enbart Sanningen som är trovärdig. Lögnen är aldrig trovärdig och kan heller aldrig vara det. Därför går kristen tro, såsom den beskrivs i Bibeln, alltid hand i hand med Sanningen. Den tro som Gud har gett oss som en gåva och Sanningen, som också är Gudagiven, hör ihop med varandra på ett odelbart sätt. Och kristen tro och Sanningen allierar sig aldrig någonsin med lögnen eller med några halvsanningar, utan de bevarar alltid sin trovärdighet.(15)

 • Frälsning och Sanning hör ihop Gud vill, att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om Sanningen.(16) Frälsning och Sanning hör ihop med varandra. De är oskiljaktliga.

 • Sanningen är absolut och objektiv. Detta är vad Sanningen grundläggande ärAbsolut sanning: Oinskränkt, fullständig, fullkomlig, orubblig, definitiv och slutgiltig. Inget kan läggas till eller dras ifrån. Objektiv sanning: Saklig, opartisk och allmängiltig. Motsatsen till det osakliga och subjektiva.

GRUNDEN OCH HUSET

När Paulus undervisar om detta i 1 Kor. 3:9-15, så visar han att Gud har lagt grunden till huset. Den är klar och komplett och vi kan inte lägga något till eller dra något ifrån den grunden. Den utgörs av ABSOLUT SANNING och är personifierad i Jesus Kristus. Vårt liv liknas vid ett hus, och det är vårt ansvar att se till ”hur vi bygger på den grunden” som Gud har lagt. Huset ska byggas med OBJEKTIV SANNING, dvs. att det finns objektiva förhållningsregler hur vi som kristna ska bygga vårt hus/vårt liv. När det gäller vårt hus- och livsbygge, så har vi något att säga till om när det gäller innehåll och utformning, som vi kan kalla ”planlösning”, men vi har att förhålla oss till objektiva ramar som Gud har fastlagt. Håller vi oss till grunden och de förhållningsreglerna, då tål vårt hus/vårt liv tuffa och svåra förhållanden och omständigheter. Detta som Jesus undervisar oss om i avslutningen av sin berömda ”Bergspredikan” i Matt. 7:24-27. Då kommer det att visa sig vilka som har varit förståndiga och kloka, och vilka som inte har varit det.

SANNINGENS TIDSÅLDER

Sedan det första århundradet efter Jesu födelse, så lever vi i Andens, nådens och församlingens tidsålder. Men den är lika mycket Sanningens tidsålder.

 • Den helige Ande är Sanningens Ande.(17.

 • Nåd och Sanning.(18)

 • Församlingen är Sanningens stödjepelare och grundfäste.(19)

Sann information

Bibeln är en sann informationskälla som aldrig kan tömmas på sitt innehåll, därför att Guds Ord är evigt, sant och outtömligt.(20) Oavsett vad informationen gäller, så kan vi vara trygga med att den är sann, tillförlitlig och trovärdig. Det är alltid en fast, bärande, giltig och förpliktande information som vi får av ”Sanningens Ord”.(21)

Sanningen informerar oss

Ett axplock ifrån Bibeln:

 • Om Gud. Om hela Gudomen och då om VEM och HURUDAN varje person i Gudomen är. Gud Fadern, Gud Sonen Jesus Kristus och Gud den helige Ande.

 • Om Skaparen och om skapelsen. Om Gud som Designer och Skapare och om Guds syfte, plan och vilja med sin skapelse.

 • Om människan. Om människosyn och människovärdet. Om människovärdets okränkbarhet ifrån konceptionen och allt framåt. Om människan och hennes evighet. Om människans fall och återupprättelse. Om konsekvenserna av människans medvetna val och beslut i livet och inför evigheten.

 • Om den andliga och om den fysiska världen och verkligheten. Om det andliga/övernaturliga och om det fysiska/naturliga.

 • Om vår lagbundna tillvaro. Om grundvalar. Om skapelseordningen. Om andliga och fysiska lagar. Om ”lagen om sådd och skörd” - Orsak och verkan.

 • Om Djävulen och om synden. Om Djävulen som person och om hans rike. Om ”att missa målet” i livet och inför evigheten.

 • Om gott och ont, om rätt och fel. Om våra samveten. Om ondskan i världen och i människors liv. Om ”vad gott är”. Om människans behov av objektiva riktlinjer i livet.

 • Om döden. Om vad döden är. Andlig, fysisk och evig död. Skilsmässa. 

 • Om frälsning. Om vad frälsning är och dess konsekvenser i livet och i evigheten. Om tiden och evigheten. Om en ljus framtid och ett hopp.

 • Om Guds rike. Om ett evigt och bestående rike. Om det optimala nu och för evigt.

Så länge Sanningens tidsålder varar, så ska vi frimodigt och genomtänkt stå upp för Sanningen och förklara och försvara den för vår samtid. Det är vår uppgift och vårt ansvar som kristna apologeter nu och fram till dess Jesus kommer.

Ni ska alltid vara redo att svara var och en som av er begär skäl för det hopp som är i er. 1 Petr. 3:15.

HUR VI TILLÄGNAR OSS SANNINGEN

Hur vi läser Bibeln som Bibeltroende och därmed tillägnar oss Sanningen:

 • Medvetna om, att Jesus är Skriftens kärna och stjärna.(22)

 • ”Det står skrivet, men det står också skrivet” - Bibelns samlade vittnesbörd avgör var sak.(23)

 • Den helige Andes vägledning och uppenbarelse - ”Bokstaven dödar, men Anden gör levande”.(24) Därför är jag Bibeltroende och inte ”bokstavstroende”. Men jag är ”fundamentalist” i den bemärkelsen, att jag tror på och jag står på och jag utgår ifrån ett fundament – Guds Ord.

Källor/Noter: (1) Joh. 1:1, 14. (2) Joh. 18:1-19:42. 18:38. Justitiemord: När man under rättsliga former dömer en oskyldig. (3) 2 Tess. 2:12-13. (4) I GT är det hebreiska ordet ämät det viktigaste ordet för sanning, och i NT är det grekiska ordet aletheia huvudordet för sanning. Båda orden har den betydelsen som jag angav i texten här ovan. (5) Jes. 40:28. Joh. 1:1. Rom. 1:19-20. Ps. 19:1-5. Hebr. 11:3. I Bibeln beskrivs historiska tider, händelser, platser och personer. I både GT och NT. 1 Joh. 1:1-4. Apg. 4:19-20. Rom. 2:14-15. 9:1. Joh. 1:14, 18. 10:30. (6) 1. Analytisk sanning. 2. Empirisk sanning. 3. Vetenskaplig sanning. 4. Naturvetenskaplig sanning. 5. Sanning som ett filosofiskt grundbegrepp. 6. Sanning i normalt språkbruk. 7. Personlig sanning. (På google.se kan du söka efter dessa olika sanningsbegrepp och se definitioner av dem). (7) Ps. 117:2. Temporär: För viss tid, tillfällig, övergående. (8) Hela Ps. 119 dokumenterar detta. (9) Hebr. 1:3. Ps. 119:105. (10) 1 Tim. 3:15. (11) 2 Kor. 13:8. (12) Rom. 2:11. 5 Mos. 10:17. 2 Krön. 19:7. (13) Joh. 14:6. 1:14, 17. (14) Joh. 11:25-26. I GT har vi profetior om detta, och i NT uppfyllelsen av dessa profetior. (15) Ef. 4:25. Sak. 8:16-17. 1 Joh. 2:21. 2 Tess. 2:12-13. Ef. 4:15, 25. 2 Joh. v.1-4. 3 Joh. v.3-4. 1 Tim. 2:1-4. v.4. (16) 1 Tim. 2:3-4. (17) Joh. 15:26. 16:13. (18) Joh. 1:14, 17. (19) 1 Tim. 3:15. (20) Ps. 117:2. Jes. 40:8. Matt. 24:35. (21) Se not 4. Ef. 1:13. Kol. 1:5. (22) Joh. 1:1, 14. Upp. 19:13. (23) Matt. 4:1-11. (24) Joh. 14:26. 15:26. 16:13. 1 Kor. 2:6-16. 2 Kor. 3:4-6. Ef. 1:17-23. 3:14-21.

 

 

 

 

 

 

 

 

VARFÖR JUST KRISTEN? Del 6 forts

Bength Gustafson | 25 okt, 2016

VAD ÄR SANNING?”

Här tar jag upp tråden
ifrån min förra bloggtext: ”Vad är sanning?” Den fråga som är helt avgörande och grundläggande när det gäller kristen tro och kristet liv och ett avgörande skäl till varför jag är en kristen idag.

I min förra bloggtext
skrev jag om sanningens natur, att sanningen är något i sig själv och har en Gudagiven natur och att den har samma natur som Gud har. Det är så vi kan känna igen sanningen.

Här och nu skriver jag om
vad sanningen ger oss, nämligen sann information och sann frihet.

INFORMATION OCH FRIHET

Sann information och sann frihet är den kristna trons och det kristna livets kännemärke, ja, adelsmärke. Vad som är ädelt och värt att efterleva. Sanningen manipulerar och vilseleder oss aldrig och snärjer aldrig in oss i ett förrädiskt nätverk, såsom lögnen och halvsanningarna gör.

Sann information
Bibeln är en sann informationskälla som aldrig kan tömmas på sitt innehåll, därför att Guds Ord är evigt, sant och outtömligt.(16) Oavsett vad informationen gäller, så kan vi vara trygga med att den är sann och tillförlitlig. Det är alltid en fast, bärande, giltig och förpliktande information som vi får av Bibeln - Sanningens Ord.(17)

Sann frihet
Sanningen skall göra er fria.(18)
Sanningen, i motsats till lögnen och halvsanningarna, har en frigörande effekt på oss. Lögner och halvsanningar manipulerar, vilseleder och snärjer oss och binder upp oss, medan sanningen gör oss fria och leder oss rätt i livet och inför framtiden och den kommande evigheten.

Vad är sann frihet?
Det är viktigt att vi ställer oss den frågan, därför att vi lever i ett sekulariserat samhälle med falska frihetsideal och med en förvriden bild av vad frihet är. Här lever vi i en farlig fantasivärld. Allt eftersom normlösheten utbreder sig och självklara grundvalar rivs upp, så blir till slut friheten ett fängelse. Att mena sig vara fri och med det mena sig kunna göra vad man vill, vad som helst, när som helst och hur som helst, det gör människan till slut till en fånge.

Man talar idag om att vara ”gränsöverskridande”,
inte minst inom underhållningsbranchen, och då handlar det oftast om vem som är mest vulgär, brutal och grotesk när det gäller sex och en förnedrande kvinnosyn och ondska och våld i filmer, videos, spel och ”stand-up-comedy”. Och att något skulle vara ”olämpligt för barn” eller ”barnförbjudet” existerar inte längre. Här har ”gränsöverskridandet” inga ideal eller bortre gränser, utan man sporrar varandra till att gå längre och längre i att vara vulgär, brutal och grotesk. Till slut så sitter den ensamma människan där i sitt fängelse, som enbart består av detta och hon brottas med sina deprissioner och sin livsleda och lever på droger och antideprissiva medel, och unga människor umgås med sina självmordstankar. Men om detta vågar och vill inte politiker och makthavare på allvar ta tag i, utan ”som strutsen sticker de huvudet i sanden” och väntar på att det ska gå över, och media undviker att berätta om denna samhällets skuggsida. Så får människor inom ”själavården”, psyk- och sjukvården försöka att hantera detta efter bästa förmåga. En förmåga som oftast inte räcker till. Därför har vi idag ett samhälle utan normer, ideal och grundvalar. Ett samhälle som ingen av oss mår väl av och som egentligen ingen av oss vill ha. Profeten Hosea beskriver detta samhällstillstånd på ett så träffande sätt: Ingen sanning och ingen kärlek och ingen Guds kunskap finns i landet. Man svär och ljuger, man mördar och själ och begår äktenskapsbrott; man far fram på våldsverkares vis, och blodsdåd följer på blodsdåd. Därför ligger landet sörjande, och allt som lever där försmäktar.(19) En sak är säker och det är, att detta som profeten Hosea så realistiskt beskriver, det har inget med sann frihet att göra och är därför heller inte något frihetsideal att sträva efter.

Att förstå sanningen
Sann frihet är att förstå sanningen och utifrån den veta vad som är rätt och gott, nyttigt och uppbyggligt och säga ett medvetet JA till det, och samtidigt säga ett medvetet NEJ till det som är felaktigt och ont, onyttigt och destruktivt. Detta kan vi göra utifrån objektivt sanna normer och riktlinjer. Men finns det verkligen sådana normer och riktlinjer idag? Ja, det finns det! Det är vad absolut och objektiv sanning förmedlar till oss.

Jesus är tydlig med att säga,
att då vi förstår sanningen, då kan sanningen göra oss fria.(20) Och Paulus är inne på samma linje då han skriver, att Gud vill, att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen.(21)

Guds Ord och Jesus har det gemensamt, att de talar sanning - absolut och objektiv sanning - när det gäller vad sann information och sann frihet är och vilka konsekvenser detta för med sig för oss människor och därmed också för det samhälle som vi lever i.(22)

Ett viktigt observandum är,
att sanningen aldrig tvingar sig på oss, utan den väljer vi när vi vet och förstår vem och vad den handlar om. Detta i motsatts till lögnen och halvsanningarna, som är så närgångna och påtvingade på oss i dagens sekulariserade och mediala samhälle, där förekomsten av en absolut och objektiv sanning förnekas, i takt med att Gud förnekas.

Jag avslutar denna bloggtext med vad Jesus säger:
Om någon vill göra Guds vilja, så skall han förstå om denna lära är från Gud, eller om jag talar av mig själv. Ni skall förstå sanningen och sanningen skall göra er fria.(23)

Därför är jag kristen!

Väl mött!

Källor: (16)
Ps. 117:2. Jes. 40:8. Matt. 24:35. (17) Det är betydelsen av ordet sanning i både GT och NT. Ps. 119:42.f. Ef. 1:13. Kol. 1:5. 2 Tim. 2:15. Jak. 1:18. Joh. 17:17. (18) Joh. 8:32. (19) Hos. 4:1-3. (20) Joh. 8:32. (21) 1 Tim. 2:1-4. v.4. (22) Joh. 8:30-32. 17:17. Ps. 119:160. (23) Joh. 7:17. 8:32.

VARFÖR JUST KRISTEN? Del 6

Bength Gustafson | 30 sep, 2016

VAD ÄR SANNING?”

Denna fråga ställde Pontius Pilatus till Jesus, då han stod inför att fria eller att fälla Jesus i det som har blivit ett av historiens mest omtalade justitiemord.(1) Men frågan som sådan är helt avgörande och grundläggande när det gäller kristen tro och ett starkt och avgörande skäl till varför jag är en kristen och inte har anslutit mig till någon annan livsåskådning, vare sig religiös eller gudlös.

SANNINGENS NATUR
Sanningen är något i sig själv och den har en Gudagiven natur, och det är så vi kan känna igen sanningen. I Bibeln är sanning ett fundamentalt uttryck för Guds natur. Det visar vad Gud är och står för, nämligen fasthet, säkerhet, pålitlighet och trofasthet. När sanningen beskriver något, oavsett vad det är, då är det alltid en fast, bärande, giltig och förpliktande verklighet som den beskriver.(2) Det vill säga, att vi med säkerhet kan veta att sanningen säger som det är och stämmer överens med den verklighet som den beskriver. Sanningen lånar sig aldrig till några billiga ”PR-vinster”, utan beskriver verkligheten som den är, utan att försköna eller smutskasta, förgylla eller mörklägga den.

Gud finns och därmed finns också den sanning som jag skriver om här. Gud är den sanningens absoluta förutsättning. Och då skriver jag inte om vilken Gud som helst, utan om den Gud som är evig, som är en person och som presenterar sig själv i Bibeln, i skapelsen, i historien, i människors liv, erfarenheter och samveten, men framför allt i och genom Jesus Kristus.(3)

I samhället och i vårt vardagliga tal så rör vi oss med olika sanningsbegrepp.(4) Detta gör vi mer eller mindre medvetet. Men det är inget av dem som ”håller måttet” i en jämförelse med det sanningsbegrepp som jag skriver om här och nu. Det vill säga, att vi kan inte säkert veta att de olika sanningsbegreppen säger som det är och stämmer överens med den verklighet som de beskriver. Därför ska vi inte förväxla de olika sanningsbegreppen med detta sanningsbegrepp.

Sanningens natur
- Sanningen är evig. Sanningen är evig såsom Gud är evig. Det betyder, att sanningen har alltid funnits och den kommer alltid att finnas i tid och evighet, till skillnad från alla övriga sanningsbegrepp som är temporära.(5)

- Sanningen är oföränderlig.
Sanningen kan inte förändras av några mänskliga teorier eller diskussioner. Inga argument, hur välformulerade de än är, kan förändra sanningen. Det är med sanningen som det är med Guds existens och med hans natur. Gud finns och det är ett oföränderligt faktum och hans natur förändras aldrig. På samma sätt är sanningen oföränderlig.(6) Det är sanningens natur.

-Sanningen är fundamental. 
Den är grundläggande för hela vår tillvaro och fungerar som ett bärkraftig fundament i liv och död, i tid och evighet, och för varje människa som bejakar den och som erkänner sitt totala beroende av den.(7) Och Gud har tänkt, att hans församling ska vara Sanningens stödjepelare och grundfäste(8) i den här tillvaron som vi lever i här och nu, där både lögner, halvsanningar och de olika sanningsbegreppen tampas om utrymmet.

Sanningen kan inte besegras.
Sanningen kan attackeras och ifrågasättas, men den är omöjlig att besegra. Endast för sanningen förmår vi något, aldrig mot sanningen.(9) Sanningen kommer alltid att hinna ikapp oss, förr eller senare, oberoende av vem eller vilka vi är. Det är med sanningen som det är med Gud. Hos dem finns inget anseende till personen.(10) Vare sig med ord eller handlingar, teoretiskt eller i det praktiska och verkliga livet har vi möjlighet att besegra sanningen. Lögnen kan besegras, och den kommer att slutgiltigt besegras, men inte sanningen. Jesus, som är sanningen personifierad och som är full av nåd och sanning(11) - en oslagbar kombination - han dödades och begravdes, men han uppstod igen från de döda på tredje dagen(12), och han lever för tid och evighet, precis som sanningen gör.

Sanningen är trovärdig.
Det är enbart sanningen som är trovärdig. Lögnen är aldrig trovärdig och kan heller aldrig vara det. Därför går kristen tro, såsom den beskrivs i Bibeln, alltid hand i hand med sanningen. Den tro som Gud har gett oss som en gåva och sanningen, som också är Gudagiven, hör ihop med varandra på ett odelbart sätt. Och kristen tro och sanningen allierar sig aldrig någonsin med lögnen eller med några halvsanningar, utan de bevarar alltid sin trovärdighet.(13)

Sanningen är absolut och objektiv.
Absolut sanning: Oinskränkt, fullständig, fullkomlig, orubblig, definitiv och slutgiltig. Inget kan läggas till eller dras ifrån.
Objektiv sanning: Saklig, opartisk och allmängiltig. Motsatsen till det osakliga och subjektiva.
I min nästa bloggtext återkommer jag till dessa båda begrepp.

Bibelns sanningsbegrepp och Jesu sanningsanspråk
Jesus, som är Bibelns kärna och stjärna, han proklammerar att Ditt Ord är sanning. Jesus, som är Sanningen personifierad och som har fått namnet Guds Ord, han är den slutgiltige auktoriteten när det gäller att uttala sig om detta. Det har med Jesu sanningsanspråk att göra.(14)

Varje person i Gudomen och sanningen hör ihop med varandra på ett odelbart sätt, och då handlar det om absolut och objektiv sanning som de personifierar och representerar.(15)

INFORMATION OCH FRIHET
Sann information och sann frihet är något av den kristna trons och det kristna livets signum.
Men detta får jag återkomma till i min nästa bloggtext.

Väl mött!

Källor: (1) Joh. 18:1-19:42. 18:38. Justitiemord: När man under rättsliga former dömer en oskyldig. (2) I GT är det hebreiska ordet ämät det viktigaste ordet för sanning, och i NT är det grekiska ordet aletheia huvudordet för sanning. Båda orden har den betydelsen som jag angav i texten här ovan. (3) Jes. 40:28. Joh. 1:1. Rom. 1:19-20. Ps. 19:1-5. Hebr. 11:3. I Bibeln beskrivs historiska tider, händelser, platser och personer. I både GT och NT. 1 Joh. 1:1-4. Apg. 4:19-20. Rom. 2:14-15. 9:1. Joh. 1:14, 18. 10:30. (4) 1. Analytisk sanning. 2. Empirisk sanning. 3. Vetenskaplig sanning. 4. Naturvetenskaplig sanning. 5. Sanning som ett filosofiskt grundbegrepp. 6. Sanning i normalt språkbruk. 7. Personlig sanning. (På google.se kan du söka efter dessa olika sanningsbegrepp och se definitioner av dem). (5) Ps. 117:2. Temporär: För viss tid, tillfällig, övergående. (6) Hela Ps. 119 dokumenterar detta. (7) Hebr. 1:3. Ps. 119:105. (8) 1 Tim. 3:15. (9) 2 Kor. 13:8. (10) Rom. 2:11. 5 Mos. 10:17. 2 Krön. 19:7. (11) Joh. 14:6. 1:14, 17. (12) Joh.11:25-26. I GT har vi profetior om detta, och i NT uppfyllelsen av dessa profetior. (13) Ef. 4:25. Sak. 8:16-17. 1 Joh. 2:21. (13) 2 Tess. 2:12-13. Ef. 4:15, 25. 2 Joh. v.1-4. 3 Joh. v.3-4. 1 Tim. 2:1-4. v.4. (14) Joh. 17:17. Ps. 119:160. Joh. 14:6. Upp. 19:13. Joh. 1:1, 14. (15) Tit. 1:1-2. 4 Mos. 23:19. Joh. 14:6. 1:14, 17. 15:26. 16:13.

 

 

 

 

 

 

 

 

VARFÖR JUST KRISTEN? Del 5

Bength Gustafson | 30 aug, 2016
Vi kan veta att GUD FINNS, men vi kan också veta VEM och HURUDAN Gud är. Och då syftar jag inte på någon av de många religionernas olika ”gudar”, utan på den Gud som presenterar sig själv i Bibeln, i skapelsen, i historien, i människors samveten och erfarenheter, men framför allt i och genom Jesus Kristus. Jesus, som är Guds Son och ”ett med sin Far”, han ger oss en korrekt och trovärdig Gudsbild, så att vi slipper att gå vilse ibland alla mänskligt konstruerade och felaktiga föreställningar och uppfattningar om Gud.(1)

Detta hör till det unika med att vara kristen,
nämligen att vi kan veta vem vi tror på. Vi tror inte på en okänd Gud.(2) Vi behöver inte famla omkring i okunskap, osäkerhet och förvirring angående den Gud som vi tror på. Därför är jag kristen.

I Bibeln
och i det kristna tänkandet, så är Guds namn och hans karaktär oerhört viktigt, därför att det är genom Guds namn och hans karaktär som vi får veta vem och hurudan Gud är. Därför har vi i Bibeln en presentation av Guds namn och av hans karaktärsdrag. Listan kunde göras lång, men här får jag begränsa mig till några grundläggande namn och karaktärsdrag som Gud har.

Gud är en Förbundsgud,
vilket innebär att Gud har olika Förbundsnamn. Namn som har en oerhörd dignitet och som talar om för oss vem Gud är och vad han har förbundit sig att vara, tala och göra för oss människor, och framför allt för de människor som vill ha med honom att göra. Här nämner jag de förbundsnamn som Gud har: Allsmäktig Gud, Alltillräcklig Gud, Överflödets Gud, Den Gud som är mera än nog. Herren vår Rättfärdighet, Herren vår Herde, Herren vår Frid, Herren vår Läkare, Herren vår Försörjare, Herren vårt Segerbanér, Herren Den alltid närvarande och Herren vår Helgelse.(3) Gud är allt detta för sina barn och för sitt folk, och det är därför vi kan säga, mitt i alla omständigheter och förhållanden som är bristfälliga och långt ifrån optimala, att mig skall intet fattas, för Gud är med mig.(4) Detta som människor genom hela historien kan vittna om, att det är deras erfarenhet. Men, och det är ett sorgligt men, att de människor som inte tror på Gud och som till och med förnekar Guds existens, inte vet något om detta, därför att det ingår inte i deras världsbild, kunskaper och erfarenheter. Men trots det har många av dem mycket bestämda åsikter och förutfattade meningar om Gud. Det är både sorgligt, fördomsfullt och motsägelsefullt.

Gud är en Gud med karaktär.
Gud, som är en person, han har många personliga karaktärsdrag som visar oss vilka personliga egenskaper och kännetecken han har och som visar oss vem och hurudan Gud är. Här nämner jag några av Guds karaktärsdrag:

- Gud är evig.
(5)
Det betyder, att Gud är utan början och utan slut. Gud har ingen upphovsman och ingen avslutare. Detta är ett axiom, en grundsanning, när det gäller Gud. Det betyder, att Gud har alltid funnits, Gud finns just nu och Gud kommer alltid att finnas, i tid och evighet. Men det betyder också, att om Gud inte är evig, då har han aldrig funnits, då finns han inte just nu och då kommer han heller aldrig att finnas, utom i människors religiösa fantasier och föreställningsvärld. Men nu är och förblir det ett axiom, en grundsanning, att Gud är evig.

- Gud vet allt.
(6
Gud är allvetande på grund av att han är evig och har den totala överblicken över oss människor och över allt skapat.(7) För somliga människor är detta skrämmande, medan det för andra av oss innebär en orubblig trygghet och säkerhet. Eftersom Gud är evig och vet allt, så är han objektiv, till skillnad från oss människor som inte vet allt och som därför är subjektiva. Detta är en grundläggande orsak till varför jag är kristen och vill ha med Gud att göra. Jag erkänner, att jag behöver någon som är större än mig själv och som har ett obegränsat kunskapsföråd, och som därför kan utöva ett objektivt inflytande över mig, så att jag slipper att ”gå ner mig i subjektivitetens träskmarker”.

- Gud är rättfärdig.
(8)
Det går som en röd tråd genom hela Bibeln, att Gud är rättfärdig. Gud har en rätt färdighet och skicklighet inom livets alla områden och han gör inga missbedömningar eller misstag. Det är en fundamental egenskap hos Gud. Objektiv rätt och rättvisa utgår från Guds rättfärdighet, och allt vad Gud är, talar och gör det är, talar och gör han på grund av att han är rättfärdig.(9) Kärlek, barmhärtighet, nåd, godhet och trofasthet, som alla är exempel på Gudomliga egenskaper, har sina rötter i Guds rättfärdighet och bestäms av den.

- Gud är sanningen personifierad.
(10)
Gud kan inte ljuga. Han saknar både förmåga och ett lögnföråd för att kunna ljuga. Detta har Gud gemensamt med sin Son, Jesus Kristus, och med Den helige Ande. Varje person i Gudomen är sanningen personifierad och kan därför inte ljuga.(11) Detta som ytterst har med trovärdighet att göra, därför att det är enbart sanningen som är trovärdig. Lögnen är aldrig trovärdig och kan heller aldrig vara det. Därför är det så tragiskt då människor tror på lögnen, därför att de inte tar reda på vad som är sanning och vad som är lögn i trender och propaganda och i allt som sägs och skrivs. Här är Djävulen Guds totala motsats. Han är ”lögnens fader” och därmed lögnen personifierad, som står bakom alla lögner, all villfarelse och allt bedrägeri i världen.(12) Som kristen tar jag bestämt avstånd ifrån honom och ifrån den han är och ifrån allt det som han står för.

Vi människor kan ljuga
och vi kan därför bedra och vilseleda både oss själva och andra. Tyvärr är detta ett grundproblem som vi människor har. Därför måste vi bestämma oss för att tala sanning och låta bli att ljuga. Det är ett medvetet viljebeslut som vi var och en måste fatta. Ja, att hata och lägga undan lögnen och istället älska sanningen och tala sanning.(13) Gud behöver aldrig bestämma sig för att tala sanning, därför att han kan enbart tala sanning, och då handlar det om absolut och objektiv sanning som Gud talar och står för. Detta med absolut och objektiv sanning är så viktigt och avgörande för oss människor, att jag återkommer till detta i min nästa bloggtext.

Väl mött!


Källor: (1)
Joh. 1:1. Rom. 1:19-20. 1 Mos. 1:1. Hebr. 11:3. Ps. 33:6. 148:1-14. Upp. 1:8. 21:6. 22:13. Rom. 2:14-15. Joh. 1:14, 18. 3:16. 10:30. 14:6-11. (2) 2 Tim. 1:12. Apg. 17:22-31. v.23. (3) Mose var väl medveten om betydelsen av Guds namn för sitt liv och sin tjänst. 2 Mos. 3:13. Genom hela Bibeln så möter vi dessa olika Förbundsnamn som Gud har. (4) Ps. 23:1-6. v.1. 46:1-12. Rom. 8:28-32. v.31. (5) Jes. 40:28. (6) 1 Joh. 3:20. Hebr. 4:13. (7) 2 Krön. 16:9. Sak. 4:10. (8) Om vi läser i en Bibelkonkordans, t.ex Illustrerat Bibellexikon, då kan vi se att uttrycken ”rättfärdig” och ”rättfärdighet” i samband med Gud, återkommer frekvent genom hela Bibeln. (9) Ps. 11:7. 50:6. 51:6. 92:16. 119:137. 145:17. Dan. 9:14. Rom. 3:4, 26. 1 Joh. 1:9. (10) 4 Mos. 23:19. Tit. 1:2. (11) Joh. 10:30. 14:6. 14:16-17. 15:26. 16:13. (12) Joh. 8:44. (13) Ps. 119:163. Sak. 8:19.b. Ef. 4:2

VARFÖR JUST KRISTEN? Del 4

Bength Gustafson | 14 aug, 2016
Jag är kristen därför att jag har bejakat en kreationistisk(1) världsbild och verklighetsuppfattning, som omfattar både en fysisk/naturlig och en andlig/övernaturlig verklighet och som därmed ger mig en nödvändig helhetsbild av vår tillvaro. Detta i total motsats till en naturalistisk(2), ateistisk(3) och evolutionsteoretisk(4) världsbild och verklighetsuppfattning som är begränsad, därför att den enbart är inomvärldslig och utesluter en personlig och evig Gud och allt övernaturligt, och som bara tas för given i skola, utbildning, forskning och media.

Här har jag gjort ett medvetet val,
vilket jag tror är nödvändigt att göra för att kunna vara både intellektuellt och andligt hederlig som kristen. Jag har valt, att utifrån Bibeln och den Bibliska uppenbarelsen kritiskt granska den moderna världsbilden, som bygger på den mänskliga kunskapen som är begränsad och kan ta fel, därför att ”vår kunskap är ett styckverk”.(5) Jag ser på människans förmåga att tänka och resonera rationellt och logiskt som en gåva ifrån Gud. Så ser jag också på vetenskapen, att den är ett redskap som Gud har gett oss, för att vi ska utforska den värld som Gud har skapat. Det är en del av den plan som Gud har för oss människor.(6) Därför blir det så fel, då vi människor använder vår begränsade kunskap och våra vetenskapliga metoder med sin begränsade räckvidd, för att försöka förneka Gud och förklara bort honom som Designer och Skapare, istället för att erkänna, ära och tillbedja honom.

Jag tror på en personlig och evig Gud som Designer och Skapare,
som med intelligens och förnuft, visdom och vishet, plan, mening, syfte och mål står för livets ursprung och uppkomst och som har skapat och inrättat både de fysiska och andliga lagarna och därmed gjort vår tillvara lagbunden och inte slumpmässig. Gud är Designern och Skaparen av universum, av de olika arterna i djur- och växtriket och av människan till sin avbild.(7)

En kretionistisk världsbild och verklighetsuppfattning är TROVÄRDIG,
annars skulle jag inte tro på den, och jag ska förklara vad jag menar med detta:

1. I Biblisk kristen tro så är det grundläggande och centralt, att Gud är en evig och personlig Gud som vet allt och han är ”Ordningens Gud”. Han är obegränsad i sin intelligens och i sitt förnuft, i sin visdom och vishet och han har en plan, mening, syfte och mål med skapelsen och med allt som han talar och gör. Och Gud har gett åt oss människor av allt detta som han själv har och han har gjort oss beroende av allt detta, för att vi ska kunna leva på ett ordnat och begripligt sätt och inte i en slumptillvaro, där vi styrs av tillfälligheter och nycker.(8) Därför är det heller inget motsatsförhållande mellan kristen tro och förnuft eller mellan kristen tro och vetande, som somliga människor, oftast av okunnighet, vill göra gällande.

2. Vare sig vi tror på Gud och tillber honom eller inte, så är vi alla medvetna om behovet av intelligens och förnuft, plan, mening, syfte och mål för att något ordnat helt och begripligt ska kunna ta form och bli verkligt. Vare sig det gäller att t.ex kommunicera med varandra i tal och skrift eller när det gäller vetenskapliga upptäckter och framsteg eller att studera och utföra olika arbetsuppgifter, så vet vi alla behovet av allt detta. I ett teoretiskt resonemang kan människor visserligen hävda både slump och tillfälligheter, men i det praktiska och verkliga livet så är det inte vare sig hållbart eller trovärdigt.

3. När jag läser och lyssnar till vad de människor skriver och säger som förespråkar en naturalistisk, ateistisk och evolutionsteoretisk världsbild och verklighetsuppfattning, då är det minst sagt uppseendeväckande hur de intellektuellt och verbalt brottas med just detta.(9) De är så väl medvetna om behovet av intelligens och förnuft, plan, mening, syfte och mål bakom sina egna ord, framställningar och handlingar. Men de är så kluvna så fort det påtalas, att bakom livets uppkomst och bakom lagbundenhet och universums uppkomst, och bakom arternas uppkomst i djur- och växtriket och bakom människan, så behövdes allt detta. Och deras kluvenhet blir så tydlig, då allt detta kan härledas till en personlig och evig Gud som har allt detta i sin personlighet och som har gjort oss människor beroende av allt detta och som därför har utrustat oss med intelligens och förnuft och med förmåga att planera och vilja se mening, syfte och mål med det som vi ägnar oss åt. Och så ärlig vill jag vara, att jag erkänner att livet, lagbundenheten, universum, de olika arterna i djur- och växtriket och människan är mer komplex än vad våra mänskliga konstruktioner och framställningar är, och som därför kräver allt detta som Gud är och har. Jag menar, att den ärligheten har med både hederlighet och trovärdighet att göra.

En återkommande fråga
som jag ofta får, gäller universums och jordens ålder. Mitt stående svar, än så länge, är att jag inte vet vare sig universums eller jordens ålder. I Bibeln finns inte angivit någon ålder på vare sig universum eller jorden, och några andra säkra källor finns inte. Men professor i fysik och ateisten Lawrence M. Krauss skriver i sin bok: ”Ett universum ur ingenting”, att universum är 13,72 miljarder år.(10) Och jorden beräknas vara omkring 4,6 miljarder år. Personligen så tror jag, att Gud har ”kodat” universums och jordens ålder, och intill denna dag har ingen människa lyckats med att ”knäcka den koden”. Men jag tror, att det tillhör sådant som vi människor ska utforska, men inte med ett syfte att förneka vare sig en skapelse eller en evig och personlig Gud som Designer och Skapare av allt detta.(11) Gud är ”från evighet till evighet”(12) och däremellan har vi ett tidsspann, men ingen människa har ännu lyckats med att räkna ut den tidsrymden som är mellan ”FRÅN evighet TILL evighet”. Den tidsrymden återstår ännu att utforska.

Att världen ser ut som den gör idag,
det finns det en trovärdig förklaring till, både när det gäller dess genialitet och komplexitet, men också när det gäller ”ondskans närvaro” i världen idag. Bibeln talar om vår värld och vår jord som ”ett förstört och förlorat Paradis”. Det som en gång var optimalt och oförstört, det har förstörts och gått förlorat. Genom ett historiskt syndafall,(13) då människan valde bort Gud, sin Designer och Skapare, så förlorade människan både sina Gudagivna instruktioner och sin förmåga att på ett klokt och förnuftigt sätt råda över, vårda och bevara skapelsen. Människan ”bytte Herre” över sitt liv och över sin tillvaro och in i skapelsen kom helt främmande element som synd och ondska, destruktivitet och död. En personlig djävul, som är allt detta personifierad, fick därmed tillträde till både människan och jorden, och han gjorde människan till en exploatör och sabotör av den jord och värld som människan var satt av Gud som förvaltare till att bruka, vårda, bevara och ta ansvar för.(14)

MEN, och det är ett helt avgörande MEN!
Det slutar inte med ”ett förstört och förlorat Paradis”. Samma Bibel som så realistiskt och trovärdigt talar om både skapelse och fall, den talar också om Jesus och om vad han har gjort åt allt detta som gick så fel. Detta som Bibeln har så mycket att säga om och som jag därför kommer att återkomma till i senare bloggtexter. På grund av Jesus och vad han har gjort, så finns det både framtidstro och hopp om ”ett upprättat och återställt Paradis” - en helt ny värld med ”nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor och där Gud kommer att vara allt i alla i evighet”. Amen!(15) Även framtidstro och hopp ingår i en kreationistisk världsbild och verklighetsuppfattning. Därför är jag kristen.

Väl mött!


Källor: (1)
Kreationism eller skapelsetro: Tron att världen och allt levande har tillkommit genom en medveten och avsiktlig skapelse av en evig och personlig Gud som Designer och Skapare. (2) Uppfattningen att vår värld och verklighet endast utgörs av det som vi kan registrera och mäta och att naturens materia, energi och lagar kan förklara alla aspekter av vår existens. Det behövs inget Gudomligt eller övernaturligt som förklaring. (3) Ateism: Tron att det inte finns någon Gud eller några gudar. (4) Evolutionsteorin eller Darwinism, som går tillbaka till Darwins verk: ”Om arternas uppkomst”, som utkom första gången 1859, och som är en uppgörelse med Biblisk skapelsetro. (Sid. XV-XVI och 383-384). (5) 1 Kor. 13:9.a. (6) Ords. 25:2. Pred. 3:11. (7) 1 Mos. 1:1-2:25. Job. 38:1-42:6. Ps. 24:1-2. 33:6. 102:26. 104:1-24. v.24. Ords. 3:19. 8:1-36. v.22-31. Jer. 10:12. 51:15. Hebr. 1:10. 1 Mos. 1:26. 5:1-2. (8) Jes. 40:28. 1 Kor. 14:33. Frid: Ordning, harmoni, alltings normala tillstånd, helt och oskadat tillstånd, ett komplett tillstånd. Pred. 3:11. Ps. 40:6. 92:6. 104:24. 139:17. Rom. 11:33. (9) Några exempel: I vår tid: Richard Dawkins, Christer Sturmark, Lawrence M. Krauss. Tidigare: Ingemar Hedenius, Herbert Tingsten och Antony Flew. Den senare gjorde upp med sin ateism och skrev om den uppgörelsen i sin bok: ”There is a God”. (10) Utkom år 2012 på Fri Tanke Förlag. Krauss är professor i fysik vid Arizona State University. På sidorna 23, 59, 103 och 200 i nämnda bok kan vi läsa om universums ålder. Om jordens ålder: Google.se under sökord: Jordens ålder. (11) Ords. 25:2. Rom. 1:19-25. (12) Ps. 90:2. Dan. 2:20. (13) 1 Mos. 3:1-24. (14) 1 Joh. 5:19. Joh. 8:44. Rom. 6:23.a. 1 Mos. 1:26-28. (15) 2 Petr. 3:13. Jes. 65:17. 66:22. Upp. 21:1-22:21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARFÖR JUST KRISTEN? del 3

Bength Gustafson | 12 jun, 2016

Det skäl som jag redovisar här till varför jag är kristen handlar om människosyn och om människovärdet. Jag är kristen på grund av Bibelns människosyn och därför att den ger mig en trovärdig och hållbar grund, förankring och förklaring till människovärdet och till människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen och allt framåt. Bibelns människosyn och människovärdet och människolivets okränkbarhet hör ihop med varandra på ett odelbart sätt. Därför är jag kristen.

Bibelns människosyn

Människan är inte ett högt utvecklat djur. Hon tillhör inte djurriket. Hennes status och identitet är mycket högre än så. Människan är inte en produkt av en slumpmässig evolutionär process och av ett naturligt urval, såsom Charles Darwin och evolutionsteorins förespråkare gör gällande.(1) Människans historiska rötter går tillbaka till en personlig och evig Gud, som med visdom och vishet, intelligens och förnuft, plan, mening, syfte och mål skapade människan till Guds avbild, till att vara lika Gud.(2)

Jag är kristen på grund av Bibelns människosyn, och mer än någonsin behöver den proklameras och försvaras. Om inte några andra gör detta, så ska i varje fall vi göra det som säger oss vara kristna. Vi ska inte förvänta oss, att en sådan proklamation och nödvändigt försvar kommer ifrån ateistiskt håll eller ifrån övriga Gudlösa ismer och ideologier.

En människa, nästan ett Gudaväsen, krönt med ära och härlighet.(3)

Jag tackar dig Gud, för att jag är danad så övermåttan underbart, och redan i moderlivet såg du mig.(4)

Värdegrund och värden

Obestridliga värden, som är kompromisslösa och icke-förhandlingsbara, såsom människovärdet och människolivets okränkbarhet från konceptionen och allt framåt, måste ha en grund, en förankring någonstans. En värdegrund som är bärkraftig, trovärdig och pålitlig. Gud - såsom han är känd ifrån Bibeln och skapelsen och genom Jesus Kristus - är garanten för en sådan värdegrund. Hans personliga karaktär och integritet visar oss detta. Gud - som representerar absolut och objektiv sanning, helhet, oskadat, oförkränkt och orubbat tillstånd, självständighet och oberoende - står för både värdegrund och värden, som vi alla så väl behöver. I skymningslandet Sverige, där ondskan och dekadansen håller på att bryta ned den svenska folksjälen, där behöver Gud på nytt igen erkännas och ges utrymme.

Människovärdet och människolivets okränkbarhet är hotat

Vi lever nu i en tid då vi ser resultatet av att Gud har varit och är ”ute ur bilden” hos politiker, makthavare och opinionsbildare i dagens Sverige. Människovärdet och människolivets okränkbarhet är i allra högsta grad hotat ifrån konceptionen och allt framåt. I den bemärkelsen så lever vi i skymningslandet Sverige och i en värld där ondskan och döden firar stora triumfer, och värdegrund och omistliga värden är raserade. Jag ger här några exempel på detta:

- Abort
Över 1,4 miljoner!!! blivande svenska medborgare har berövats den mänskliga rättigheten att få födas i vårt s.k. ”upplysta” land Sverige, sedan vår nuvarande aortlagstiftning trädde i kraft den 1 januari 1975.(5) Siffror som talar sitt eget tydliga språk, nämligen att vi lever i ett land där moderlivet inte längre är en skyddad plats och där det lilla ofödda barnet är skyddslöst och rättslöst och inte självklart välkommet. Människor, som själva fick den mänskliga rättigheten att födas, förvägrar andra att födas genom sin livsfientliga propaganda såsom ”livmoderinnehåll”, ”cellklump”, ”outvecklad”, ”icke-människa”, ”mongolid”, ”handikappad”, ”fostret har inget egenvärde”, ”kvinnans rätt till sin kropp” etc.(6) Begrepp och argument som är fullständigt tomma på allt vad empati är och därför ovärdigt människan.

Men som väl är, så är alla dessa ofödda barn medborgare i ett annat och bättre rike – Guds rike - där livet segrar och hyllas, och där de är välkomna och lever fullt utvecklade och optimalt och kommer att fortsätta att göra det obehindrat i all tid och evighet.(7) Jag är kristen och det skäms jag inte ett ögonblick för, och för mig som kristen är det självklart att stå på livets och de ofödda barnens sida.

- Dödshjälp
Ordet ”dödshjälp” visar hur fel det kan bli i tanke och handling hos den Gudlösa människan. Att ”hjälpa döden” att segra över livet! Något så ovärdigt människan. Här i Sverige har vi förespråkare för något som vi kan kalla en ”normlös etik”, nämligen ”nyttoetiken” eller ”nyttomoral”(8), där nyttan och lyckan sätts före livet. Dess främste förespråkare i Sverige är professor Torbjörn Tännsjö, som i protest mot det sjätte budet: ”Du skall inte dräpa”(9) har skrivit boken: ”Du skall understundom dräpa”.(10) I den boken och i debatter och artiklar så torgför Tännsjö sina livsfientliga teser som riktar sig mot de ofödda, som enligt honom inte håller måttet, och mot åldrande och sjuka människor, som betraktas som onyttiga för samhället, enligt ”nyttoetikens” förespråkare.(11)

- Utstuderat och groteskt underhållningsvåld
I underhållningsvåldet hyllas ondskan, det groteska våldet och döden. I media varvas dagligen rapporter om ondska, våld och brutalt dödande i samhället, med reklam för mer och mer groteskt underhållningsvåld. Detta kraftigt florerande underhållningsvåld, som så påträngande indoktrinerar och formar tänkandet, attityderna, språket och handlingarna hos ungdomar och barn långt ner i åldrarna. Detta sker medan politiker, makthavare och opinionsbildare aningslöst ser på. Underhållningsvåldet borde väl ändå betraktas som en farligare påverkan och ”inskolning” än kristna inslag i skolan eller skolavslutningar i kyrkan. Detta säger mig hur vilsen människan kan bli, då hon har avfärdat Gud och är utan värdegrund och värden som har sin grund, förankring och förklaring i Gud.

Till dessa hot mot människovärdet och mot människolivets okränkbarhet kan också nämnas islamistiska terrororganisationers framfart i världen idag och oprovoserat våld och polisens vanmakt i dagens Sverige. Detta som vi i samhällslivet och i nyhetsbevakningen dagligen blir påminda om.

Allt detta sammantaget visar med all önskvärd tydlighet, att Bibelns människosyn med dess människovärde och människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen och allt framåt, mer än någonsin behöver proklameras och försvaras, först och främst av oss som säger oss vara kristna. Just på grund av denna människosyn och dessa medföljande värden.

Som kristen så tror jag på Jesus och på det som han säger om sig själv, att Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han och hon än dör.(12) Därför är det självklart för mig, att jag står upp för människovärdet och för människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen och allt framåt. Allt annat vore ett oförklarligt och oförsvarligt svek av mig. Men samtidigt förvånas jag över, att det faktiskt finns kristna som är tysta och passiva då människovärdet och människolivets okränkbarhet är hotat och satt på undantag, också i Sverige idag.

Jag är kristen på grund av Bibelns människosyn och människovärdet och människolivets okränkbarhet, och för att dessa hör ihop med varandra på ett odelbart sätt. Men jag inser och erkänner också, att det starka skälet till att vara just kristen innebär ett lika starkt ansvar att stå upp för och försvara allt detta. Därför gör jag det, bland annat här och nu i tal, skrift och i min attityd och hållning, och utan att låta mig störas eller styras av vad som för tillfället är ”politiskt korekt” eller ”trenden för stunden”.

Väl mött!

Källor: (1) ”Om arternas uppkomst”, av Charles Darwin. Natur och Kultur. 2000. Sid. XV-XVI. 383, 384. ”Arvet från Darwin”, av Birgitta Forsman. Fri tanke förlag. 2010. Sid. 121-163. (2) 1 Mos. 1:26-28. 5:1-2. (3) Ps. 8:6. (4) Ps. 139:14. (5) www.google.se Abortlag och abortstatestik. (6) Retoriska begrepp och argument som används frekvent av abortförespråkare. (7) Mark. 10:13-16. v.14. (8) Bonniers Lexikon. Band 20. Sid. 226. Utilitarism. (9) 2 Mos. 20:13. (10) Prisma. 2001. (11) ”Vilket Sverige vill vi ha”? av Bength Gustafson. Pro Rhema Förlag. 2005. Nyttoetik. Sid. 28-30. (12) Joh. 11:25.

VARFÖR JUST KRISTEN? del 2

Bength Gustafson | 19 maj, 2016
I skrivande stund har över 430 delningar skett av min förra bloggtext: Varför just kristen? del 1. Det visar på ett stort intresse av denna frågeställning och att den är aktuell, vilket är mycket glädjande. Sedan att det jag skriver även väcker frågor, motstånd och aggressioner på sociala medier och i sekulära sammanhang, det hör till bilden, och är både utmanande och uppmuntrande och visar att Gud i allra högsta grad är aktuell idag, i vårt sekulariserade Sverige.


Här redovisar jag nu mitt andra skäl
till varför jag är just kristen, och det handlar om den Gudsmedvetna människan.

                             Människans andliga DNA
På samma sätt som vi människor har ett personligt DNA,(1) som talar om för oss vem du och jag är, så har vi ett andligt DNA, som också talar om för oss vem du och jag är. Jag för min del har erkänt mitt andliga DNA, att jag som människa är Gudsmedveten och bär på en Gudslängtan. Ateism och sekulärhumanism och andra Gudlösa ismer har inga trovärdiga skäl till varför jag skulle förneka eller försöka förklara bort detta. DÄRFÖR är jag en kristen idag.

                              Något allmänmänskligt
Under den mänskliga historiens gång och i alla kulturer och miljöer, så kan vi se att Gudsmedvetande och Gudslängtan har varit och är något allmänmänskligt. Det har handlat om altarbyggen, gravplatser, offer och tillbedjan till en ”okänd Gud”, men som de ändå i sina hjärtan och samveten har vetat eller anat, att han finns.(2) Förklaringen till dessa allmänmänskliga erfarenheter är, att varje människa är skapad av  Gud, genom Gud och till Gud. Gudsmedvetande och Gudslängtan är nedlagt av Gud i oss var och en och det tar sig så tydliga uttryck, alltifrån innerlig tillbedjan till aggressiv förnekelse av Gud.(3)

                             Inte vilken Gud som helst
Det handlar inte om att vara medveten om vilken Gud som helst, eller att längta efter en opersonlig och oidentifierad Gud, utan om en evig och personlig Gud som presenterar sig själv i skapelsen, i Bibeln, i historien, i våra samveten och erfarenheter, men framför allt i och genom Jesus Kristus.(4)

                             Gudsförnekarens dilemma
”Dilemma”: bryderi, knipa, svårt val.(5)

Att vara upptagen med att förneka Gud är ett dilemma, därför att om Gud inte finns, då behöver vi inte ägna honom någon tanke och aldrig förneka eller försöka förklara bort hans existens. Men det är just detta som är Gudsförnekarens dilemma: Den Gud som de påstår inte finns, lägger de ändå ned så mycket av tid, energi och tankeförmåga på, för att förneka eller försöka att förklara bort. Detta är både irrationellt och ologiskt.

Detta dilemma framkommer så tydligt då jag läser och lyssnar till vad vår tids främsta Gudsförnekare och opinionsbildare skriver och säger. Jag ger här några exempel:

- Christer Sturmark, en både sympatisk och karismatisk person. I hans böcker: ”Tro och vetande 2.0”(6) och ”Upplysning i det 21:a århundradet”(7) så möter vi Sturmark mitt uppe i en intellektuell brottningskamp mellan de två verklighetsuppfattningarna: Gud finns inte och Gud finns. Jag har mött Christer Sturmark i två debatter, i Stockholm och på Löttorps Camping, så jag har kommit i närkamp med hans intellektuella brottningskamp angående Guds existens och Guds icke-existens.

- Richard Dawkins i hans bok: ”Illusionen om Gud”(8) och i andra böcker som han har skrivit och i debatter av olika slag, så förnekar Dawkins frenetiskt och aggressivt Guds existens. Genom hänvisningar till evolution och ”det naturliga urvalet”, som han menar har gjort Gud ”överflödig”, och genom retoriska knep och genom att konstruera en egen "gudsbild", så förnekar han Guds existens. Men ett av problemen som Dawkins har i detta är, att den gud som han förnekar är inte den Gud som jag tror på, utan den gud som är i enlighet med den ”gudsbild” som han själv har konstruerat. Dawkins missar därmed helt enkelt målet med sin agitation.

- Lawrence M. Krauss, en god vän till Richard Dawkins, i sin bok: ”Ett universum ur ingenting”(9), som verkligen var tänkt av Krauss, att ge Guds existens dödsstöten. Dawkins utgår ifrån biologi, då främst evolutionsbiologi, medan Krauss utgår ifrån fysik, men deras gemensamma agenda är att förneka Guds existens. Men det får en motsatt effekt även hos Krauss, därför att han genom hela boken kommer tillbaka till den Gud vars existens han skulle ge dödsstöten. Föga trovärdigt, därför att hans upptagenhet av Gud talar sitt eget och tydliga språk.

- Reaktioner och kommentarer till vad jag skriver på denna blogg vittnar verkligen om detta dilemma som vår tids Gudsförnekare lever med. Så länge de får driva ”sin agenda”, så tror de sig ha ett övertag, men så fort de får motfrågor och blir redovisningsskyldiga om den grund som de själva står på, då visar det sig vilket dilemma som de lever med, och då har det ingenting att ”svara upp med”. Ett dilemma som för somliga av dem har blivit till ett oövervinnerligt komplex, som gör att de inte kan släppa ”Gudsfrågan”. Det är tydligt, att det inte är enkelt att förneka den Gud som de innerst inne vet finns.

Till sist några ord ifrån Bibeln som sammanfattar detta som jag har skrivit här:

Gud har lagt evigheten i människornas hjärtan.(10) Ett evighetsmedvetande som är direkt sammankopplat med människans Gudsmedvetande och Gudslängtan. Intiutivt så vet människan, att Gud finns och att fortsättning följer efter den fysiska döden.

Såsom hjorten trängtar till vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden.(11) Såsom vatten är ett livsvillkor för hjorten, så är Gud ett livsvillkor för oss människor.

DÄRFÖR ÄR JAG JUST KRISTEN!

Väl mött!
forts. följer

Källor: (1) DNA: Människans genetiska kod. I vårt DNA finns våra personliga egenskaper som gör, att du är du och jag är jag. (Vad är DNA? - geneticcode.se) (2) Apg. 17:16-34. v.23. (3) 1 Mos. 1:26. Rom. 11:36. Pred. 3:11. (4) Jes. 40:28. Rom. 1:19-20. Hebr. 11:3. Ps. 33:6-9. 148:1-6. Job. 38:1-42:6. Joh. 1:1. 17:17. Jes. 45:11. Apg. 23:1. Rom. 2:15. 9:1. 2 Kor. 1:12. 4:2. Fil. 2:13. Joh. 1:14, 18. 10:30, 37-38. 14:6-11. (5) Bonniers Lexikon. Band 23. Ordbok. (6) Nya Doxa. 2006. (7) Fri Tanke förlag. 2015. (8) Leopard förlag. 2007. (9) Fri Tanke förlag. 2012. (10) Pred. 3:11. (11) Ps. 42:2-3.a.

VARFÖR JUST KRISTEN? del 1

Bength Gustafson | 13 apr, 2016
1984 och 1985 kom den första och andra upplagan ut av min bok: Varför just kristen?(1)  Totalt 11 000 ex. Nu tar jag på nytt igen upp den frågan i en serie av bloggtexter här på min blogg. Vid olika tillfällen har jag blivit ombedd att ge ut en tredje upplaga av den boken. Men jag har inte gjort det, och vi får se om dessa bloggtexter kan bli en bok så småningom, men då med ett något annat upplägg och innehåll än den förra boken.

Det reformatoriska och apologetiska inslagen
kommer att vara tydliga och ha en framträdande plats i dessa bloggtexter. Jag ser det som nödvändigt, då en sextioårig sekulariseringsprocess i vårt land - som tyvärr har varit och är uppbackad av liberala och elimineringsteologiska strömningar inifrån kyrka och frikyrka - har undergrävt Bibeltro och tilltron till Jesus.

Jag är kristen
och det skäms jag inte för att frimodigt stå upp för i Sverige idag, som räknas till ett av världens mest sekulariserade länder, och i en värld där 80 % av all religiös diskriminering sker mot kristna. Då omkring 100 000 000 kristna förföljs och mer än 100 000 kristna dödas varje år. Var elfte minut, sju dagar i veckan, 365 dagar om året, dödas en person därför att han eller hon är just kristen.(2) Att vara just kristen är det tydligen värt att både lida och dö för.

Jag är kristen och inte något annat!
Jag är inte muslim eller hinduist eller buddist. Jag hör inte hemma i vare sig någon främmande eller känd religion och inte heller i några ”Gudlösa ismer” såsom Darwinism, sekulärhumanism etc. även om jag har vänner och bekanta i de sammanhangen.

Varför är jag då just kristen och inget annat?
Mitt första svar är:

DÄRFÖR ATT JAG ÄR EN MÄNNISKA OCH INGET ANNAT


Det är enbart människan som kan vara kristen. Djur och växter kan det inte. Det var i Antiokia som lärjungarna först började kallas ”kristna”.(3) Alltsedan det första århundradet efter Jesu födelse har det funnits kristna människor i världen. Först i Antiokia och fram till våra dagar i varje världsdel.

Svar på mänskliga frågor

Vi människor bär alla på frågor, mänskliga frågor, s.k. ”existentiella frågor”.(4) Det är något genuint mänskligt att vi ställer dessa frågor, men också att vi vill ha svar på dem. Jag är kristen, därför att jag har fått trovärdiga svar på dessa ”existentiella frågor”.

Den första frågan är:

VEM ÄR JAG?


Vad är då en människa?
(5)
Det har med min identitet som människa att göra. Ingen människa klarar av att i längden leva identitetslös eller i en identitetskris som bryter ned människan inifrån. Min identitet som människa går tillbaka till en evig och personlig Gud och till ett bestämt ursprung, till ”begynnelsen”. Där har min identitet som människa, min människosyn och mitt människovärde sin förankring och sina historiska rötter. Gud sa: Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss.(6) Här finns det inte något utrymme för någon evolutionsteoretisk spekulation, osäkerhet eller vilsenhet angående vad en människa är eller vad hon har utvecklas till under en slumpmässig och obestämd evolutionsprocess under oöverskådliga årmiljoner och i avsaknad av en bakomliggande intelligens och förnuft, plan, mening, avsikt, syfte och mål. Här kan vi istället med säkerhet veta något om vår identitet som människa. Jag är inte ett högt utvecklat djur och jag härstammar inte ifrån någon nu utdöd apart, utan jag är en människa och inget annat. En människa med ett Gudomligt ursprung och med en Gudagiven identitet.

Treeniga personligheter

Som personligheter kan vi vara olika varandra, men grundläggande så är vi som människor lika när det gäller att vi var och en är treeniga personligheter med ande, själ och kropp. Detta har med vår Gudslikhet att göra; att vi är skapade av en treenig Gud till treeniga personligheter och som sådana Guds avbild.(7) Jag återkommer till detta i en bloggtext längre fram, då jag mer ingående ska skriva om människosyn och människovärdet som ytterligare ett skäl till varför jag är just kristen och inget annat.

Med en bestämd könsidentitet

När Gud skapade människan, då skapade han dem till man och kvinna. När Gud skapade människor gjorde han dem lika Gud. Till man och kvinna skapade han dem; och Gud välsignade dem och gav dem namnet människa när de blev skapade.(8) Det genuint och sant mänskliga är det mannliga och det kvinnliga, och även detta har med vårt ursprung och med vår Gudslikhet att göra.

Vi lever i en tid och med en tidsanda
då varje spår ska raderas ut som kan härledas till en personlig och evig Gud som Designer och Skapare. Även det mest grundläggande och självklara ska då raderas ut. Den s.k. ”könsneutraliteten”, eller rättare sagt könsvilsenheten, är ett exempel på denna uppgörelse med vårt Gudomliga ursprung. Denna könsvilsenhet som idag når oanade höjder och som tar sig många olika uttryck, alltifrån lanserandet av det könsneutrala ordet hen (9) till den s.k. ”Queerteorin” som används för att ifrågasätta könsidentiteten och istället ska varje individ själv avgöra sin könsidentitet. Detta som Olof Edsinger, med all rätt, kallar för ”ett socialt experiment, där vedertagna biologiska och psykologiska fakta kastas över ända”.(10) Ett annat exempel på denna vilsenhet är vad Matilda Nordh skrev till sin fem månader gamla son i tidningen Metro den 6 april 2016: Älskade son – ditt kön är så ofantligt oviktigt.(11) Ja, så här märkligt kan man teoretiskt resonera i sin vilsenhet när man låter det som för tillfället är ”politiskt korrekt” bestämma över sitt tänkande. Men både ”Queerteorins” förespråkare och Matilda Nordh vet egentligen bättre, nämligen att utan en tydlig könsidentitet man och kvinna, så hade det inte varit möjligt för dem att födas, och då hade de heller inte kunnat torgföra sina könsneutrala åsikter. Så naivt och patetiskt kan det bli, då man vill riva upp och avlägsna det som har varit och är ett lands och ett samhälles grundvalar genom alla generationer av människans historia.

Som kristen slipper jag att brottas med denna könsvilsenhet.
Som en människa så vet jag, att vi människor är män och kvinnor. Det räcker faktiskt med en liten gnutta av grundläggande kunskap i biologi och i Bibeln, för att vi ska kunna veta detta.

JAG ÄR EN MÄNNISKA OCH INGET ANNAT. DÄRFÖR ÄR JAG JUST KRISTEN!

Väl mött!
forts. följer

Källor: (1) Varför just kristen? av Bength Gustafson. InterSkrift/Harriers AB. 1984, 1985. (2) Den kristna människorättsorganisationen och internationella missionsorganisationen Open Doors ger oss denna översikt. (3) Apg. 11:26. (4) ”De existentiella frågorna”: 1. Varifrån kommer jag? Människans ursprung. 2. Vem är jag och varför är jag här? Människans identitet och mening med livet. 3. Vart är jag på väg? Evig destination. (5). Ps. 8:5.a. (6) 1 Mos. 1:26.a. (7) 1 Mos. 1:26-28. 1 Tess. 5:23. Hebr. 4:12. (8) 1 Mos. 5:1-2. (9) ”Hen” är ett svenskt könsneutralt personligt pronomen. Ett uttryck för ”normkritik”. Erkända och fastlagda normer ska kritiseras och förändras. (10) ”Queer är inte vetenskap – utan ideologi”. Olof Edsinger opinion@svt.se (11) Debattartikel av Matilda Nordh i tidningen Metro, onsdagen den 6 april 2016.

 

 

BIBELN - STRYKTÅLIG OCH TROVÄRDIG

Bength Gustafson | 22 mar, 2016

Jag inleder denna bloggtext med en intressant och aktuell jämförelse. Årets IKEA-katalog med sina 191 000 000 exemplar är en av de mest spridda publikationerna i världen idag. Den distribueras i 35 länder och på 27 språk. Detta kan jämföras med de omkring 600 000 000 biblar och bibeldelar som sprids varje år genom United Bible Societies (UBS). Bibeln är den mest översatta och spridda boken i världen idag. Hela Bibeln eller delar av den är översatt till nästan 3000 språk.(1) Att IKEA-katalogens spridning överträffas av Bibelns spridning påpekades något överraskande i samband med en intervju med IKEA:s grundare Ingvar Kamprad, inför hans 90-årsdag den 30 mars i år. Intervjun gjordes av Jesper Börjesson för TV4 den 7 mars i år. Överraskningarnas tid är inte förbi.

Nu till mitt ämne. Bibeln - stryktålig och trovärdig.

BIBELN ÄR STRYKTÅLIG

Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås.(2)

Enligt Jesus kommer Guds Ord att klara av att överleva vårt solsystems och vår jords kolaps och undergång. Då kan vi förstå varför Bibeln – Guds Ord är så stryktålig. I vårt sekulariserade land så utsätts Bibeln ständigt för ifrågasättanden, kritik och angrepp. Inifrån kyrkan och frikyrkan i form av liberalteologi(3) och elimineringsteologi(4) då delar av Guds Ord förvanskas och anpassas till vad som är ”politiskt och religiöst korrekt” eller förpassas till ”historiens skräpkammare”.(5) Utifrån, i form av angrepp ifrån människor som oftast inte har ”så mycket på fötterna” när det gäller kunskap om och i Bibeln, men ändå betraktar sig själva som ”auktoriteter”, då de ger sina nedlåtande omdömen om Bibeln. Exemplen är många: Bibeln är ”icke-vetenskaplig”, den är ”icke-historisk”, den innehåller ”myter och sagor såsom skapelsemyter och myter om Jesu uppståndelse från de döda”, Den är ”mossig och hopplöst ute”, etc. etc.(6) Ja, av allt att döma, så måste det helt enkelt vara synd om oss som är kristna och Bibeltroende, som har satt vår tilltro till en sådan ”gammal och inaktuell bok”, som Bibeln påstås vara. Men Bibeln står sig gått i dessa stormar av angrepp och beskyllningar. Den har visat sig vara både stryktålig och trovärdig, och inget tyder på att den kommer att förlora sin stryktålighet och sin trovärdighet, utan snarare tvärtom!

BIBELN ÄR TROVÄRDIG

Ditt Ord är sanning.(7)

Om något ska vara trovärdigt då måste det vara sant, och faktiskt visa sig vara sant. Lögner eller halvsanningar är aldrig trovärdiga, även om det finns människor som tror på lögner och halvsanningar i vår massmediala värld. I en värld, där vi översköljs och indoktrineras dygnet runt av de mest skiftande informationer, och där det är omöjligt att undersöka sanningshalten och källorna till allt som syns, sägs och skrivs.

Det är något unikt och märkligt med Bibeln. Trots att den är så misskrediterad och omyndigförklarad, så är den ändå så träffsäker i sina förutsägelser.(8) Vilken ärlig och uppriktig människa som helst, som är en sanningssökare och sanningsälskare, kan undersöka detta.

Jag ger här några exempel:

”Mer än en tredjedel av Bibelns innehåll är profetior, alltså förutsägelser om sådant som skulle komma att hända. Av dessa förutsägelser har ungefär 95 % gått i uppfyllelse”.(9) Detaljerna i dessa förutsägelser och uppfyllelser är minst sagt uppseendeväckande. Av utrymmesskäl har jag här och nu enbart möjlighet att ge ett axplock av exempel ur denna mångfald av profetior och uppfyllelser:

 • Landet Israel, staden Jerusalem och det judiska folkets mångtusenåriga historia. Det som började med Abraham och som vi sedan kan följa genom hela Bibeln.(10)

 • Jesu födelse, liv och offentliga gärning, hans lidande, död och uppståndelse från de döda.(11)

 • ”Tidstecken” inför Jesu återkomst till jorden igen.(12)

 • Det nationella och internationella hatet mot det judiska folket.(13) Detta hat som tar sig uttryck i ”antisemitism” och ”antisionism” och även i ”ersättningsteologi”.(14)

 • Anarkins och normlöshetens utbredande nationellt och internationellt, och i dess fotspår den åtföljande kärlekslösheten.(15)

 • Rådlösheten inför de expanderande och accelererande ”kriserna” i världen.(16) T.ex klimatkrisen, flyktingkrisen och hungerskrisen.

 • Grundvalar som ifrågasätts, rivs upp och förkastas.(17) Grundvalar såsom äktenskapet mellan man och kvinna, familjen och hemmet, och obestridliga värden såsom människovärdet och människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen och allt framåt.

Jag är väl medveten om, att bortförklaringarna ”duggar tätt” ifrån sekulärt håll när det gäller dessa och alla övriga förutsägelser i Bibeln. Dessa försök till bortförklaringar har jag full förståelse för, därför att ett erkännande av dessa förutsägelsers äkthet och faktiska uppfyllelse raserar hela deras Gudlösa föreställningsvärld, och det kostar både prestige och deras världsbild att erkänna detta.

Men försök till bortförklaringar förändrar inte faktiska uppfyllelser av sådant som är förutsagt i Bibeln. Det unika med Bibeln är bland annat, att det den talar om är kopplat till händelser och personer i rum och tid, alltså till historiska händelser och personer. Så här skriver Michael Stanford i ”Handbok för historiska studier”: ”Ändå har väl ingen historieskrivning haft så starka effekter som själva Bibeln. ...skrivarnas uppenbara mål är att förkunna Gud. Men vilket var det medel som användes för denna förkunnelse? Det var att påvisa Guds handlande i historien. Vare sig det gällde judarnas befrielse ur den egyptiska fångenskapen, landsförvisningen till Babylon, Jesu liv och död eller kristendomens spridning ut över det romerska kejsardömet, så var för båda testamentenas författare syftet att förmedla historisk kunskap – Gud i historien. Därmed skiljer sig den judiskt-kristna traditionen från andra traditioner genom den vikt som historien tillmäts”.(18)

STRYKTÅLIGA OCH TROVÄRDIGA KRISTNA

Finns det verkligen några sådana idag? Ja, helt tydligt så finns det sådana kristna idag. Jag ger här två exempel:

 • De föföljda kristna utöver världen.

 • 80 % av all religiös diskriminering i världen sker mot kristna. Omkring 100 000 000 kristna förföljs utöver världen idag. Mer än 100 000 kristna dödas varje år. Var elfte minut, sju dagar i veckan, 365 dagar om året, dödas en person till följd av sin kristna tro.(19)

 • De Bibeltroende kristna som står raka i stormen och inte viker ner sig.
 • De står frimodigt upp för sin kristna tro och för Bibeltro i vårt sekulariserade samhälle, oavsett om angreppen och de nedlåtande uttalandena sker innanför eller utanför kyrkans och frikyrkans väggar .

MED FACIT I HAND

Vi sitter idag med facit i hand, både när det gäller Guds Ord och historien. Facit är Bibelns sista bok: Uppenbarelseboken och den avslutas med att allt ursprungligt och genuint ska vara upprättat igen och Gud kommer att vara ”allt i alla” i evighet.(20) En upprättelse som kommer att ske utifrån och i kraft av Guds Ord och löfte.(21 Då, om inte förr, kommer alla människor att se och erkänna att facit stämde överens med verkligheten: Guds Ord var både stryktåligt och trovärdigt.

Väl mött!

Källor: (1) bibeln.se Svenska Bibelsällskapet. (2) Matt. 24:35. (3) ”Liberalteologi”: Framträdde vid mitten av 1800-talet. Dess företrädare arbetar efter en kritiskt vetenskaplig metod och ofta med anknytning till idealistisk filosofi. Källa: Bonniers Lexikon. 1997. Band 11. Den moderna bibelkritiken har sitt ursprung i upplysningstidens rationalism. (4) ”Elimineringsteologi”: Utifrån liberalteologiska ståndpunkter elimineras (avlägsnas) opassande innehåll ur de bibliska textsammanhangen. Källa: Svensk Studiebibel. Sid. 1553-1556. (5) Sveska kyrkans tidigare Ärkebiskop K G Hammar förvisade texter i Bibeln, som enligt honom ”var marginella texter”, till det som han kallade ”historiens skräpkammare”. Källa: Tidningen Dagen. Onsdag 26 januari 2005. (6) Vanliga ”skällsord” som används om Bibeln då kristen tro och Bibeltro debatteras. (7) Joh. 7:17.(8) Jes. 42:9. 46:9-10. Matt. 24:25. Joh. 16:13. 2 Petr. 1:19-21. (9) Christian Assemblies International. (CAI). (10) 1 Mos. 12:1-3. (11) Går som en röd tråd ifrån Moseböckerna och genom hela Gamla Testamentet och de fyra evangelierna. (12) Gamla Testamentets profeter som t.ex Jesaja, Daniel och Sakarja. Matt. 24. Mark. 13. Luk. 17 och 21. Apg. Breven och Upp. (13) Matt. 24:9. (14) ”Antisemitism”: Hat och fientlighet mot judar. ”Antisionism”: Fientlig inställning till Sionismen, till att en judisk stat ska vara upprättad i Israel. ”Ersättningsteologi”: En teologisk riktning som hävdar, att församlingen har ersatt Israel, Jerusalem och det judiska folket. (15) Matt. 24:12. ”Anarki”: Upplösning av samhällsordningen, laglöshet, total oreda. Källa: Bonniers Lexikon. Ordbok. Band 23. (16) Luk. 21:25. (17) Ps. 11:3. Jes. 24:18-20. 58:12. (18) ”Handbok i historiska studier”, av Michael Stanford. Studentlitteratur. 1995 för den svenska utgåvan. Sid. 103. Boken ingår i litteraturen i lärarutbildningen för gymnasielärare i historia. (19) Organisationen Open Doors. DN Debatt 2014-01-19, av Lars Adaktusson. DN Kultur 2016-02-09. (20) Upp. 21:1-22:21. 1 Kor. 15:28. (21) 2 Petr. 3:13. Jes. 65:17. 66:22.

 

 

"Begynnelsen" är våra historiska rötter

Bength Gustafson | 29 jan, 2016
Våra historiska rötter går tillbaka till ”begynnelsen” och till en evig och personlig Gud som ”Designer” och Skapare. Detta är viktigt att betona, därför att det är farligt att vara historielös. Det är som ett träd som är skilt ifrån sina rötter. Det dör. Och vi människor, skilda ifrån våra historiska rötter, vi dör, först andlig, sedan fysiskt och därefter evigt. Dödsbegreppet i Bibeln betyder just ”skilsmässa”. (1)

För oss människor
går våra historiska rötter tillbaka till ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord”. (2) Jesus är tydlig och klar med detta, då han säger: ”Har ni inte läst, att Skaparen redan i begynnelsen gjorde dem till man och kvinna”. (3) Om vi kapar av våra ursprungliga och historiska rötter, då har biblisk och kristen tro inte längre något berättigande och inga som helst förutsättningar att överleva i kampen med alla mänskliga teorier, ideologier och ”Gudlösa ismer”.

1859 kom Charles Darwin med sitt verk: ”Om arternas uppkomst” som har kommit att bli ett generalangrepp på skapelsetro och därmed på våra historiska rötter. Under andra halvan av 1900-talet och in på 2000-talet har ”Darwinismen” och evolutionsteorin blivit det förhärskande ”paradigmet”, det övergripande tankemönstret, som har haft och har ”tolkningsföreträde” och ”tankemonopol” i skola, utbildning, forskning och media. Få kristna har vågat ta upp kampen mot detta ”evolutionsparadigm” vilket har fört med sig att tron på en evig och personlig Gud som ”Designer” och Skapare har trängts undan och marginaliserats med motiveringen, att det är ”ute”, ”gammalt”, ”mossigt”, ”förlegat”, ”ovetenskapligt” och ”oförnuftigt” att hysa en sådan tro. Vetenskapen i allmänhet och naturvetenskapen i synnerhet har mer och mer trängt undan Gud och tagit hans plats. Men det handlar fortsatt om tro, men då istället om människans tro på vetenskapen, på evolutionen och främst på ”det naturliga urvalet”.


När jag läser
vad vår tids främste ”evolutionsguru”, Richard Dawkins skriver, då notterar jag att han tillskriver evolutionen och framför allt ”det naturliga urvalet” rent Gudomliga och personliga egenskaper och förmågor. Enkelt sagt: Såsom jag som kristen tror på Gud, tror Dawkins som ateist på ”det naturliga urvalet”, men med den avgörande skillnaden, att jag behöver inte tillskriva Gud några personliga egenskaper och förmågor som Gud redan har. De är lika eviga och personliga som Gud själv är. Dawkins däremot ”jobbar hårt och frenetiskt i sin tankevärld”, där han ställer upp Gud och ”det naturliga urvalet” sida vid sida och försöker överbevisa oss om, att ”det naturliga urvalet” kan lika bra som Gud kan, så därför behövs inte Gud. (4) Men Dawkins resonemang är irrationellt och motsägelsefullt, då han först förnekar Gud som ”Designer” och Skapare, och sedan tillskriver ”det naturliga urvalet” samma Gudomliga och personliga egenskaper och förmågor som Gud har. Därmed erkänner Dawkins, att dessa egenskaper och förmågor är nödvändiga för de olika arternas uppkomst och utveckling. Men Dawkins redovisar inte ett enda vetenskapligt belägg när det gäller ursprung och uppkomst för dessa nödvändiga egenskaper och förmågor och för ”det naturliga urvalet”, vilket han borde göra som den ”vetenskapstroende” han är. Men det låter sig inte göras, därför att det ligger utanför vetenskapens räckvidd. Men här för Dawkins ett resonemant ”in absurdum” och där hans obändiga tro på ”det naturliga urvalet” får ersätta avsaknaden av vetenskapliga belägg. (5)

Det är sannerligen dags
för oss som Bibeltroende kristna att slå vakt om våra historiska rötter och att återvinna förlorad mark och inte skämmas för vår tro eller fegt lägga oss platt på marken och underordna oss en mänsklig teori. En evolutionsteori som har så många svaga punkter och allvarliga konsekvenser, som jag skrev något om i min förra bloggtext: ”Kan Gud och Darwin vara överens”? Som Bibeltroende kristna kan vi vara både andligt och intellektuellt hederliga, förnuftiga och konsekventa då vi står upp för vår tro. Låt oss då göra det! Här följer några exempel på detta:

EN HELHETSBILD AV VÅR TILLVARO

Med en evig och personlig Gud som ”Designer” och Skapare, så har vi en helhetsbild av vår tillvaro. En helhetsbild som omfattar:

 1. Livets ursprung och uppkomst. Livet har sitt ursprung hos en evig, personlig och levande Gud och han står för livets uppkomst in i skapelsen. Livet, med sitt geniala cellsystem, DNA och informationsflöde förutsätter både design och informationsgivare. (6)

 2. Andliga och fysiska lagar – Skapelseordningen. Vi lever i en lagbunden tillvaro och inte i en slumpmässig, och den tillvaron är både andlig/övernaturlig och fysisk/naturlig. Innan Gud skapade någonting, så inrättade han dessa lagar och skapelseordningen som han sedan följde till punkt och pricka då han ”designade” och skapade ”i begynnelsen”. (7)

 3. Himmel och jord. ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord” - vårt universum. (8)

 4. Ljus och mörker, dag och natt. (9)

 5. Vatten och himlafästet. (10)

 6. Vatten och torr mark. (11)

 7. Jordens grönska. (12)

 8. Solen, månen och stjärnorna. (13)

 9. Vattnet, luften och jorden fylldes med ”ett vimmel av levande varelser”. (14)

 10. Människan skapades till Guds avbild. (15)

 11. En rytm av arbete och vila. (16) En rytm som alla vi människor skulle må väl av att följa, men som vi tyvärr bryter mot gång på gång, med vår hälsa som insats.

BAKOMLIGGANDE INTELLIGENS OCH FÖRNUFT

Bakom livet, de andliga och fysiska lagarna och skapelseordningen och bakom allt skapat, så finns det intelligens och förnuft, visdom och vishet, planering, mening, syfte och mål. Allt detta som är så självklart i skapelsetro, och som en evig och personlig Gud som ”Designer” och Skapare står för. (17) Vår mänskliga erfarenhet och kunskap säger oss, att intelligens och förnuft behövs för att något ordnat och helt ska kunna bli till. Att förneka detta, är inte enbart att förneka en evig och personlig Gud som ”Designer” och Skapare, utan också att förneka den mänskliga erfarenheten och kunskapen när det gäller behovet av intelligens och förnuft.

SANNING -MÄNNISKOSYN – MÄNNISKOVÄRDE – VÄRDEGRUND OCH VÄRDEN

Utifrån en evig och personlig Gud kan vi på ett trovärdigt sätt tala om ett absolut och objektivt sanningsbegrepp, om en heltäckande människosyn, om ett objektivt människovärde och om människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen och allt framåt, och om en objektiv värdegrund för objektiva värden. (18) Allt detta som alla mänskliga relationer och allt samhällsliv så väl behöver.

Allt detta -
en helhetsbild av vår tillvaro, bakomliggande intelligens och förnuft, och sanning, människosyn, människovärde, värdegrund och värden - går tillbaka till ”begynnelsen”, till våra historiska rötter. Anslutna till det ursprungliga rotsystemet kan vi leva och växa som människor. Där hör vi ”hemma” i ordets rätta och ursprungliga bemärkelse, för tid och evighet.

Väl mött!

Källor: (1) Andlig död: Vår ande skild ifrån Guds Ande. Fysisk död: Vår ande och själ skild ifrån vår kropp. Evig död: Vår ande, själ och kropp skild ifrån Gud för evigt. (2) 1 Mos. 1:1. (3) Matt. 19:4. 1 Mos. 1:27. 5:2. (4) ”Illusionen om Gud”, av Richard Dawkins. Leopard förlag, Stockholm 2007. Kap. 4. ”Varför det med största sannolikhet inte finns någon Gud”. Sid. 131-178. (5) ”In absurdum”: Till det orimliga. Dawkins skriver också om ”Orimlighetsberget”, som evolutionen har att ta sig uppför en tum vart miljonte år. Se not 4. (6) Joh. 1:1-4. v.4. ”Livet – Skapelse eller tilfeldighet”? av Dr. Med. Kjell J. Tveter. Hermon Förlag. 2012. (7) Job 38:1-42:6. Ords. 8:22-29. (8) 1 Mos. 1:1-2. Ps. 8:4. Rom. 1:19-20. Hebr. 11:3. (9) 1 Mos. 1:3-5. (10) 1 Mos. 1:6-8. (11) 1 Mos. 1:9-10. (12) 1 Mos. 1:11-13. (13) 1 Mos. 1:14-19. (14) 1 Mos. 1:20-25. (15) 1 Mos. 1:26-31. (16) 1 Mos. 2:1-3. (17) Ords. 3:19. Jer. 10:12. Job. 38:1-42:6. (18) 2 Kor. 13:8. Matt. 16:26. Ps. 8:4-9.

Kan Gud och Darwin vara överens?

Bength Gustafson | 04 jan, 2016

Gud är evig men Darwin är död sedan 1882, men kan Gud vara överens med det som Charles Darwin kom fram till, när det gäller evolution och ”det naturliga urvalet”? Eller är det till och med så,  att Gud har använt sig av evolution och av ”det naturliga urvalet” under oöverskådliga och okända tidsrymder? 

Mitt svar är ett tydligt NEJ på dessa frågor. Men VARFÖR ställer jag då dessa frågor och VARFÖR skriver jag om just detta? Jo, därför att det finns kristna som svarar JA på dessa frågor och de tror på och lanserar vad som kallas ”Teistisk evolution”, även kallad ”kreationistisk evolution”. Här i Sverige har vi en ivrig förespråkare för denna tro i pastor Torsten Åhman, och den som kanske är den mest kände interanationellt sett, är Francis Collins, vetenskapsman och kristen. 

 Jag ska motivera mitt NEJ genom att återge vad Francis Collins säger om innebörden av ”Teistisk evolution”. Därefter ska jag redovisa några citat från Charles Darwins verk: ”Om arternas uppkomst”, och sedan redogöra för sådant som jag menar är tydliga konsekvenser av ”Teistisk evolution”. Detta som sammantaget är mitt svar på varför jag inte tror på ”Teistisk evolution”.  

Denna bloggtext blir längre än mina tidigare bloggtexter, men ämnet som sådant kräver det, och jag tror att mina läsare klarar det. 

INNEBÖRDEN AV ”TEISTISK EVOLUTION”
Detta är en sammanfattning av vad Francis Collins menar med ”Teistisk evolution”, och som jag har hämtat från Torsten Åhmans blogg. (1)
1.
Universum uppstod ur intet för omkring 14 miljarder år sedan.
2.
 Trots enorma osannolikheter tycks universums egenskaper ha blivit exakt inställda för livet.
3.
 Den exakta mekanismen för hur livet uppstod på jorden förblir okänd för oss, men processen med evolution och naturligt urval tillät biologisk mångfald och komplexitet att utvecklas under mycket långa tidsperioder.
4.
 När evolutionen väl har kommit igång behövdes ingen särskild övernaturlig inblandning.
5.
 Människan är en del i den processen och har samma förfäder som de stora aporna.
6.
 Människan är emellertid också unik på ett sätt som inte kan förklaras med evolutionen och som pekar på vår andliga natur. Det handlar bland annat om sedelagen eller den moraliska lagen (kunskapen om rätt och fel) och om sökandet efter Gud som är karaktäristiskt för människans alla kulturer genom historien.

OBS! att för förespråkarna för ”Teistisk evolution” är det viktigt, att ”deras ståndpunkter är förenliga med det som naturvetenskapen lär oss om den naturliga världen”. (Även om det innebär en uppgörelse med vad t.ex Jesus eller Paulus har sagt. Mitt tillägg). Man är mån om, att det ska finnas ”ett tillfredsställande, konsekvent och berikande synsätt som gör det möjligt för en naturvetenskaplig och andlig världsåskådning att samexistera på ett lyckligt sätt i en och samma person”, och då framför allt hos ”troende forskare”. (2)

NÅGRA CITAT FRÅN CHARLES DARWINS VERK: OM ARTERNAS UPPKOMST
”Människan intar inte alls en särställning  i organismernas värld. Hon härstammar från inte nu levande apor. ...Människan hade slutgiltigt ryckts ned från sin gudomlighet, hon var ingen Guds avbild, hon var släkt med de oskäliga djuren”. (3) ”Darwins teori innebär att synen på naturen såsom en gång för alla given, såsom skapad av en högre organiserande och planerande kraft (Gud), såsom kännetecknad av harmoni och fridsam samexistens, måste bytas ut mot en natursyn enligt vilket allt liv bara är frukten av en oplanerad  utveckling, byggd på slumpens skördar, utan mening, syfte eller plan”. (4)

KONSEKVENSERNA AV ”TEISTISK EVOLUTION”
OBS! att detta är de slutsatser som jag drar av ”Teistisk evolution” och jag påstår inte, att dess förespråkare drar samma slutsatser som jag gör.

1. Gud finns, men han har förlorat sin förmåga och sin trovärdighet som Skaparen.
Enligt evolution, som är en idé, och evolutionsteorin, som är idéens vetenskapliga status, så är Gud överflödig. Gud behövs inte längre som förklaring till ”skapelsen”, utan evolutionen och ”det naturliga urvalet” har tagit Guds plats. (5) Men detta dilemma ”löser” förespråkarna för ”Teistisk evolution” på följande sätt: Gud har vakat över livets uppkomst och han är även skaparen. Men Gud har inte avslutat sin skapelse, utan överlåtit sin skapelse åt evolution och åt ”det naturliga urvalet” under oöverskådliga och okända tidsrymder. Universum sägs vara omkring 13,72 miljarder år (6) och jorden omkring 4,6 miljarder år gammal, (7) vilket innebär att jorden inte var en del av universum ifrån början utan blev till senare.
​ 

Detta innebär, enligt ”Teistisk evolution”, att Gud är Skaparen, men att han också samarbetar med och använder sig av evolution och av ”det naturliga urvalet” med dess evolutionära processer och brutala utslagningsmekanismer. Därmed finns det ingen Gudomlig skapelseplan med mening, syfte och mål för skapelsen, och inte heller någon empati för skapelsen ifrån Guds sida. En sådan Gud är inte längre trovärdig som Skapare, och han är definitivt inte den Gud som Jesus, som Guds Son, kom för att uppenbara och visa VEM och HURUDAN Gud är. (8) Guds karaktär är oförenlig med ”det naturliga urvalets” utslagning, grymhet och brutalitet.

2. Skapelsens vittnesbörd om Gud är falskt och missvisande.
Paulus tog helt enkelt fel då han skrev, att ”Guds osynliga väsen, hans eviga makt och gudomliga härlighet har ända ifrån världens skapelse varit synliga, i det att de kan förstås genom hans verk. Så är då människan utan ursäkt”. Det är istället så som en av vår tids mest kände evolutionsbiolog och ateist, Richard Dawkins, säger, att ”hela naturen vittnar om evolution”. (9) Och även David tog fel, då han skrev och sjöng om ”Guds uppenbarelse i den skapade världen”. (10)

3. Människan är ett djur, ett däggdjur, och hon är inte skapad av Gud till Guds avbild.
”Människan har samma förfäder som de stora aporna”. (se punkt 5 här ovan). Detta är en radikal uppgörelse med en kristen och biblisk människosyn, som har sin förankring i att människan är skapad av Gud till Guds avbild. (11)

4. Adam och Eva har inte funnits som historiska personer.
Det innebär, att både Jesus och Paulus är lögnare som talade om Adam och Eva som de första människorna, som verkligen har levat på jorden. (12)

5. Djävulen är en illusion och ett historiskt syndafall har inte ägt rum, utan lidande och död kom in i skapelsen genom evolution och ”det naturliga urvalet”.
Det innebär, att ytterst är Gud skyldig till att lidande och död kom in i skapelsen, dels för att han har överlåtit sin skapelse åt evolution och åt ”det naturliga urvalet”, och dels för att han är upphovsman till evolution och naturligt urval. Någon annan förklaring till hur evolution och ”det naturliga urvalet” har uppkommit finns inte. Evolutionsteoretikerna har inte något svar på vare sig dess härkomst eller dess uppkomst. 

 6. Jesu lidande, korsfästelse, död, begravning och uppståndelse från de döda är en illusion.
Detta som är så centralt och helt grundläggande i Biblisk kristen tro, är utan orsak och  därmed utan konsekvenser och är inget annat än en falsk förhoppning och inbillning. 

7. Framtidstro och evighetshoppet är borta.
Evolution och ”det naturliga urvalet”  har nämligen inget slut, utan bara fortsätter och fortsätter utan tidsbegränsning, och erbjuder inte vare sig framtidstro eller evighetshopp.

8. Vetenskapen, och framför allt naturvetenskapen, ”den vetenskapliga metoden”, evolution och ”det naturliga urvalet” är vår tids ”gudar”.
Inför dessa ”gudar” har förespråkarna för ”Teistisk evolution” böjt sina knän. ”Det naturliga urvalet” - den förklaring, den kraft, den ”lyftkran”, som Richard Dawkins benämner den – är  den    evolutionens ”gud” som alla ska böja sina knän inför. Men ingen vet HUR eller VARIFRÅN ”det naturliga urvalet” kom. Det ”bara finns där” utan någon som helst vetenskaplig förklaring angående härkomst och uppkomst. Naturvetenskapen och ”den vetenskapliga metoden” har varken räckvidd eller förmåga att ge något svar. Och t.o.m. Skapelsens och Bibelns Gud har fått böja sina knän och underdånigt valt att låta dessa ”gudar” ta hand om skapelsen och sedan tala om för oss vad vi har att rätta oss efter. Personligen undrar jag, hur det är ställt med konsekvenstänkandet hos dem som förespråkar och tror på ”Teistisk evolution”? 

Inom ”Teistisk evolution” är universums och jordens ålder centralt och viktigt, för att vi som kristna inte ska komma i konflikt med vad man inom naturvetenskapen har kommit fram till angående universums och jordens ålder. Och vi ska hjälpa våra ungdomar att inte behöva komma i ”troskriser”, och det ska vi göra genom att hävda att den konflikten inte finns. (13) Men inga konflikter kan lösas, genom att vi förnekar att de finns. 

Jag vet inte universums eller jordens ålder. För mig är det i nuläget en sekundär fråga, i evighetens perspektiv. Men det jag vet är, att det rådandet ”paradigmet” evolution och ”det naturliga urvalet” har tolkningsföreträde  i skola, utbildning, forskning och media, och att man alltid ska förhålla sig till detta ”paradigm”. En ny doktorsavhandling vid Göteborgs universitet visar på att just detta ”är den röda tråden i svenskt utbildningssystem”. (14) Och evolutionen och ”det naturliga urvalet” kräver oöverskådliga tidsrymder av årmiljarder och årmiljoner för att kunna leda fram till något ordnat och helt. Eller som Richard Dawkins uttrycker det, att ”evolutionen har att kravla sig uppför Osannolikhetsberget en tum vart miljonte år”. (15)

Personligen så tror jag att Gud har ”kodat” sin skapelse och det finns ingen som intill denna dag har ”knäckt den koden” och som därför kan säga vad universums och jordens ålder är. Det återstår att utforska, för utforskning av skapelsen är ett av de uppdrag som Gud har gett åt människan. (16) Gud har gjort sin skapelse ändamålsenlig och tillgänglig för utforskning och han har utrustat oss människor med både nyfikenhet och andliga och intellektuella förmågor till att utforska skapelsen. Men inte för att förneka eller förminska Gud, utan för att tillbedja, ära och hedra honom för hans storhet, genialitet och skaparkraft. (17) Men framför allt handlar det om uppenbarelse. Att Den helige Ande uppenbarar/avslöjar för oss vad som är hemligt. Då vet vi och behöver inte spekulera. Det som är ”kodat” eller fördolt kommer att bli offentliggjort när det är dags för det. Gud vet och vi kommer att få veta det Gud vet. (18)

Några citat:
Först en viktig distinktion mellan mikro- och makroevolution. En distinktion som evolutionsteoretiker ogärna vill göra. De vill enbart tala om evolution som ett enhetligt begrepp.
Mikroevolution är förändringar inom arten och är observerbar och möjlig att undersöka. Således bevisad.
Makroevolution är en spekulation om utveckling från en art till en annan art. Spekulation om mikroevolution + slumpmässiga utvecklingsprocesser under oöverskådliga och okända tidsrymder + ”det naturliga urvalet” = Nya arter. Detta är en obevisad hypotes och som inte går att bevisa. Makroevolution är vad evolutionsteorin framför allt handlar om.

Följande citat handlar om makroevolution:
- ”Varje tid har sina förhärskande paradigmer, dvs. övergripande tankeströmningar, i vars ljus alla observationer och spekulationer tolkas. Det är ingen tvekan om att ett av vår tids dominerande paradigm är evolutionsparadigmet”. (19)
- ”Evolutionen är inte bevisad och kan inte bevisas, men vi tror på den därför att den är det enda alternativet till skapelsetron, som ju är otänkbart”. (20
- ”Tillfälliga mutationer är en hypotes som är uppbygd utan bevis och fakta. Det förvånar mig att evolutionsteorierna slukas så enkelt och okritiskt av så många”. (21)
- ”Levande organismers ursprung och utveckling från det enkla till det komplicerade, kan inte förenas med vetenskapliga principer”. (22)
- ”90 procent av evolutionisternas prat är nonsens, som inte har någon grund i observationer men bara på fakta som inte kan underbyggas”. (23)
- ”När man under resans gång har funderat över ateismens irrationella logik blir man alltmer övertygad om att ateismen och evolutionismen är vår tids största villfarelse”. (24)
- ”Evolution från bakterie till människan är en obevisad hypotes”. (25)

Jag citerar dessa personer och forskare för att ytterliga visa på det orimliga och det onödiga med ”Teistisk evolution”. Och personligen tror jag, att evolutionsteorin kommer att avslöjas som historiens största vetenskapliga bluff. Och jag blir inte förvånad om det sker i min livstid. Om inte förr, så faller då även ”Teistisk evolution” .

Utifrån detta som jag har skrivit här, så har jag förklarat varför jag INTE tror på ”Teistiskevolution”, och jag menar, att detta är liberal- och elimineringsteologi i en ”teistisk evolutionär tappning”. Den är så onödig och förrädisk ”i en tid som denna”, då Gud förnekas och Bibelns trovärdighet angrips ifrån sekulärt håll hela tiden. Det har vi som kristna och bibeltroende ingen som helst anledning att bidraga till!

Väl mött!

Källor: (1) Torsten Åhmans blogg. ”Jag tror på teistisk evolution”. Postad den 17 oktober 2013 av Torsten Åhman. (2) Se 1. (3) ”Om arternas uppkomst”, av Charles Darwin. Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm, 2000. Sid. XV och XVI. (4) Se 3. Sid. 383 och 384. (5) ”Illusionen om Gud”, av Richard Dawkins. Leopard förlag, Stockholm, 2007. Sid. 131-178. Kap. 4. Varför det med största sannolikhet inte finns någon Gud. ”Ett universum ur ingenting”, av Lawrence M. Krauss. Fri Tanke förlag, 2012. Sid. 199. (6) ”Ett universum ur ingenting”. (se 5) Sid. 23, 59, 103, 200. (7) google.se Sökord: Jordens ålder. (8) Joh. 1:18. 10:30. 12:44-45. 14:6-11. 17:3. (9) Rom. 1:19-20. (Paulus). Citat av Richard Dawkins. På Cirkus i Stockholm, lördagen den 12 december 2015. (10) Ps. 8:1-10. 24:1-2. 33:6. 104:1.f. (11) 1 Mos. 1:26-27. 5:1-2. (12) Matt. 19:4-6. Rom. 5:14. 1 Kor. 15:45. 1 Tim. 2:13. Jud. v.14. (13) Se 1. (14) ”Paradigm”: Övergripande tankemönster. Den övergripande teoretiska ramen inom vilken forskning i en viss vetenskap bedrivs. Citatet är från Partnerbrev från Svenska Evangeliska Alliansen, december 2015. Doktorsavhandlingen heter: ”Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden”, av Forskaren Karin Kittelmann Flensner. (15) ”Illusionen om Gud”. Sid. 141-142. (se 5) ”Svar på den nya ateismen”, av Scott Hahn & Benjamin Wiker. Fredestad Förlag/Catholica AB, Ängelholm, 2009. Sid. 61. (16) Ords. 25:2. (17) Rom. 1:19-22. Se 10. (18) Joh. 16:13. 2 Kor. 3:4-6. Luk. 12:2-3. Pred. 3:1. (19) gluefox.com Skapelse eller evolution? Av Krister Renard. (20) Sir Arthur Keith. (21) Nobelpristagaren i biokemi Dr Ernest Chain. (22) Dr Robert E. D. Clark. Expert på entropilagen. (23) Paleontologen Dr Etheridge på British Museum. (24) Vesa Annala, f.d. ateist. På SAS forum. Svenska Apologetiska Sällskapet. (25) Se 24.

Människans upprättelse

Bength Gustafson | 25 nov, 2015
Mer än någonsin är det viktigt att tala och skriva om människan utifrån en biblisk och kristen människosyn och verklighetsbild. Den evolutionära, naturalistiska och Gudlösa människosynen har degraderat både människan och människovärdet långt under den nivå som är värdigt människan. Därför har jag skrivit dessa båda senaste bloggtexter på tidningen Inblicks bloggsida. Jag är tacksam till Inblicks chefredaktör Tommy Dahlman för detta forum!

Denna bloggtext om människans upprättelse är en fortsättning på min förra bloggtext om människans återställelse. Allt som skall upprättas måste först återställas och förankras där det rätteligen hör hemma. Annars blir resultatet både bräckligt och kortvarigt, och så kan vi kristna aldrig tänka eller resonera när det gäller människan.

Människan är idag en förlorare, som jag skrev om i min förra bloggtext, därför att hon är bestulen och har förlorat det absolut viktigaste som varje människa behöver:
1. Sitt värde som människa - hennes människovärde är stulet.
2. Sin status som människa - hennes identitet som människa är stulet.
3. Sin historia - människans historiska rötter är avkapade och stulna.
När Jesus talar om detta, då talar han sanning och han är brutalt realistisk. Jesus gör klart, att ska människan kunna brytas ned och fördärvas, då måste hon först bli bestulen. Därför säger Jesus, att människans främste fiende, djävulen, är en tjuv, och hans strategi är att först stjäla och därefter slakta och förgöra. (1)

I modern tid har Darwinismen och evolutionsteorin med assistans av övriga Gudlösa ismer, mer än något annat bidragit till denna stöld. Stölden har börjat redan vid konceptionen, då bärande argument för abort kan härledas till evolution och "det naturliga urvalet". Stölden har sedan fortsatt i skola, utbildning, forskning och media, där en evolutionär och sekulär människosyn är den dominerande. Genom evolutionsteorin har människan degraderats ner på djurens nivå och människan beskrivs som "ett naturalistiskt djur". Människovärdet har därmed gått förlorat, och människans identitet som människa med ande, själ och kropp och med ett vägledande samvete har gått förlorat, och människans historiska rötter i en evig och personlig Gud som hennes ursprung och Skapare är avlägsnat och borta. Kvar är vilsenheten, rotlösheten och hemlösheten, därför att i en evolutionär och sekulär värld finns det inte några historiska rötter eller något historiskt hem för människan.

Men som väl är, så behöver vi inte sätta punkt här. Människan, även i modern tid, längtar hem där hon kan återställas och upprättas igen för tid och evighet. Hemlängtan är något som människor har gemensamt, oavsett om de kommer ifrån en kyrklig, frikyrklig, ateistisk eller sekulärhumanistisk bakgrund eller inte. Det är nedlagt i varje människa och därför något allmänmänskligt. "På tu man hand" erkänner även den mest inbitne Gudsförnekare detta.

Guds kärleksförklaring till varje människa
Gud älskar den bestulna och förlorade människan och där börjar resan hem igen för "förlorade söner och döttrar". (2) Och hemma igen, så återfår människan sitt människovärde, sin identitet och status som människa, och hon återförenas med sina historiska rötter. Då, och bara då, kan människan upprättas igen till sitt ursprungliga tillstånd. Detta är de glada och goda nyheterna - Evangelium även på 2000-talet, och som vi definitivt inte behöver blygas eller skämmas för. (3)

Vad Jesus har gjort för varje människa
Det är fullständigt unikt och finns inte i någon religion eller i något politiskt eller filosofiskt program. Här är Jesus ensam och unik.

- Det Jesus har gjort för varje människa, det har han gjort som sann Gud och sann människa, som Guds Son och som Människosonen. (4) Därför är Jesus förtrogen med både det Gudomliga och det mänskliga, vilket är nödvändigt för att kunna återställa och upprätta både det Gudomliga och det mänskliga hos oss människor.

- Jesus identifierade sig fullständigt med syndafallets innebörd och konsekvenser för människan och därmed både med förlusten och förbannelsen som drabbat varje människa. (5)

- Det som Bibeln beskriver som "Jesu fullbordade verk" - Jesu lidande, korsfästelse, död, begravning och uppståndelse från de döda - har gjort det fullt möjligt för oss var och en att få komma hem i ordets rätta och ursprungliga bemärkelse, och återfå allt som vi har förlorat och bli återställda och upprättade som människor. (6)

Människans upprättelse
- Människans upprättelse börjar med hennes val och viljebeslut. Hon bestämmer sig för att välja Jesus och ta emot honom in i sitt liv och in i den verklighet som hon befinner sig i. (7)

- Människan vänder om ifrån sin gamla väg och livsstil och får en nystart som är så radikal till sin natur, att Jesus kallar den för att "bli född på nytt". (8) Så unikt och så genomgripande för oss människor.

- Människan upprättas till hela sin personlighet: ande, själ och kropp. Detta är rakt igenom ett Gudomligt verk med oss människor. (9) Och våra samveten renas ifrån gammal och felaktig programmering och återställs i sitt rätta skick och tillstånd, till att bli en "sanningssägare" i våra liv. (10)

Sanning och samvete är en oslagbar kombination och något genuint mänskligt. "Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger inte, därom vittnar mitt samvete i den helige Ande". (11) Så talar och skriver en återställd och upprättad människa. En människa med integritet ​(12), som är medveten om sitt värde och sin identitet och status som människa och som är återförenad med sina historiska rötter.

Väl mött!

Källor: (1)
Joh. 10:10. (2) Rom. 5:8. Joh. 3:16. Luk. 15:11-32. (3) Rom. 1:16. (4) Luk. 3:21-22. v.22. Joh. 1:32-34. v.34. Luk. 19:10. Benämningen "Människosonen" förekommer 84 gånger i NT. (5) 2 Kor. 5:21. 1 Mos. 3:1-24. Rom. 3:23. (6) De fyra evangelierna i NT vittnar samfällt om detta, och Paulus benämner detta som ett "huvudstycke", vilket betyder att det är först (i rum, tid, ordning och rang), främst, förnämst. Bland de första och främsta tingen. 1 Kor. 15:3-11. (7) Joh. 1:12. 7:17. (8) Joh. 1:13. 3:1-8. v.8. (9) 1 Tess. 5:23-24. 2 Tim. 3:15-17. Joh. 17:17. (10) Hebr. 9:14. 10:22. 2 Kor. 4:2. (11) Rom. 9:1. (12) Integritet: Okränkbarhet, oberoende.

Människans återställelse

Bength Gustafson | 09 nov, 2015
Människan är idag en förlorare och händer inget genomgripande med henne, så är hon även förlorad. Människan är idag i ett desperat behov av att återfå det hon har förlorat och att återställas som människa.

1. Människan har förlorat sitt värde som människa - människovärdet är stulet. Människovärdet och människolivets okränkbarhet från konceptionen och allt framåt är sannerligen ingen självklarhet i dagens Sverige. Ett exempel som visar detta med all önskvärd tydlighet är vårt lands nuvarande abortlagstiftning, som räknas till en av Europas mest liberala abortlagstiftningar. (1) Som en följd av denna lagstiftning har över 1,4 miljoner!!! blivande svenska medborgare legalt förvägrats den mänskliga rättigheten att födas. (2) Här redovisar jag några av de, enligt min mening, cyniska, kalla och inhumana argumenten som används för att godkänna detta: "Abort är en mänsklig rättighet och borde vara inskriven i FN:s deklarationer för mänskliga rättigheter". (3) "Fostrets egenvärde, hur litet det än är, är sådant som vi här i Sverige har lämnat bakom oss för länge, länge sen". (4) "Opersonligt livmoderinnehåll". (5) "Kvinnans rätt till sin egen kropp". (6) Dessa argument ska "trummas in" i svenskens medvetande, trots att varje medveten och tänkande människa vet, att det är ett mänskligt liv som avslutas genom en abort. Inga omskrivningar eller argument kan förändra detta faktum, att människolivets början sker vid konceptionen. (7)

2. Människan har förlorat sin status som människa - människan är bestulen på sin identitet som människa. Ande, själ och kropp och med ett samvete. I spåren av evolutionsteorin och av Gudlös (sekulär) humanism betraktas och beskrivs människan som ett "naturalistiskt djur", och som en produkt av en slumpmässig utvecklingsprocess under en oöverskådlig tidsrymd. I och med detta sekulära betraktelsesätt är människan berövad en komplett människosyn, som är ande, själ och kropp med ett objektivt och sanningsenligt samvete. (8)

3. Människan har förlorat sin historia - människans historiska rötter är avkapade. En evig och personlig Gud, som Skapare och som historiens Gud, är ute ur bilden. Och kvar är en orimlig och icke-historisk "evolutionsberättelse" som har berättats så många gånger, att människor har satt tro till den. Det är förvånansvärt och motsägelsefullt att tänkande och reflekterande människor, som dagligen använder sin intelligens och sitt förnuft, kan tro på en berättelse som hävdar, att det inte fanns och inte heller behövde finnas någon intelligens och förnuft, visdom och vishet, planering, mening, syfte och mål bakom människans tillblivelse. Och då heller inte bakom livet, de naturliga lagarna, universum och de olika arterna i djur- och växtriket. (9)

Evolutionsteorin eller darwinismen med assistans av övriga Gudlösa ismer har degraderat människan ner på djurens nivå och berövat henne på både sitt värde som människa och på sin mänskliga värdighet och på sina historiska rötter.

När jag studerar den teorin och dessa ismer i ljuset av vad Bibeln säger om människan, om hennes värde, identitet och historia, då inser jag att begreppet SYND är det mest träffande och realistiska begreppet  som kan användas för att förklara detta. Synd, som betyder "att missa målet", är verkligen realism när det gäller att förklara vad människan har förlorat och vart hon är på väg. (10)

Det positiva och glädjande med begreppet SYND är, att synden går det att göra något åt och människan kan återfå det som hon har förlorat och därmed återställas i sitt rätta värde, med sin höga status som människa och vara återförenad med sina historiska rötter.

Detta är GLADA NYHETER för den bestulna människan och det är detta som JESUS har gjort möjligt för varje människa. (11) Samtidigt som jag skriver detta, så måste jag tyvärr konstatera, att både kyrkan och frikyrkan i Sverige har i mångt och mycket ​förlorat både viljan och förmågan att kommunicera detta på ett träffande och begripligt sätt till sin samtid, och därmed "missat målet". Det är som om kyrkans och frikyrkans företrädare inte har sett och förstått hur en mångårig sekulariseringsprocess ackompanjerad av Gudlösa ismer har påverkat och format deras eget och nutidssvenskens tänkande, värderingar och beslut. Detta som har skett och som sker dagligen i skola, studier, forskning och media. Men "likt strutsen" har många av de kyrkliga och frikyrkliga företrädarna i vår tid "stoppat huvudet i sanden" för att slippa se och höra. Och när de väl tar upp huvudet igen är deras ögon och öron så fulla av sand, att de varken kan se och höra eller orientera sig i det samhälle där de är satta att verka "i en tid som denna". Och utmaningarna från Islam och från islamistiska organisationer och från sekulära intressegrupper som t.ex RFSL (12), duger det inte att bemöta med att "bära ut korset" ur Gudstjänstrummet (13) eller att skämmas för Jesus och för hans radikalitet. Speciellt inte då omkring 6 miljoner muslimer tar emot Jesus varje år nere i Mellanöstern, och när det gör detta är de samtidigt medvetna om, att det är med sitt eget liv som insats. (14) Skäms på er! ​alla ni inom svensk kristenhet för denna feghet, flathet och undfallenhet. 

Vi är idag inom svensk kristenhet i ett desperat beroende av en renässans, både teologiskt och strategiskt, om vi inte ska fortsätta "att missa målet". Renässans som bl.a betyder pånyttfödelse och som är ett genuint bibliskt begrepp som Jesus så träffande använde och beskrev i sitt nattliga samtal med teologen och juristen Nikodemus. "Förundra dig inte över att jag sa till dig, att ni måste födas på nytt". (15)

Forts. i nästa bloggtext.

Väl mött!

Källor:
1. Trädde i kraft den 1 januari 1975. 2. Mellan 30 000 och 38 000 aborter utförs varje år i Sverige sedan nu gällande abortlag trädde i kraft. www.riksdagen.se Statens offentliga utredning 2005:90. Abort i Sverige, del 1. 3-6. "Vilket Sverige vill vi ha"? av Bength Gustafson. Pro Rhema, 2005. Kap. 3. Vilka värden vill vi ha? Sid. 23-31. 7. Boken: "Ett barn blir till", av Lennart Nilsson, bild-dokumenterar detta. Bonnier Fakta, 2009. 8. Bibelns människosyn. 9. Enligt evolutionsteorin/darwinismen fanns det inte någon intelligens bakom människans tillblivelse - inte någon Gud eller Gudomlig planmässighet. Se Charles Darwins verk: "Om arternas uppkomst", Natur och kultur, 2000. Sid. 383-384. 10. Det grekiska grundordet för synd: Hamartia, som betyder "att missa målet". 11. Evangelium är "de glada och goda nyheterna". 12. RFSL: Riksförbundet för sexuellt likaberättigade. 13. Google.se "Svenska kyrkans ledare lider av "Kristofobi". 14. Vittnesbörd från f.d. muslimer från Mellanöstern. 15. Joh. 3:1-21. v.7.

Kärlek - Vad är det?

Bength Gustafson | 15 okt, 2015
Vi lever i en tid då bibliska ord och begrepp stjäls av sekulariserade människor och sedan töms på sitt ursprungliga och rätta innehåll och därefter fylls med ett förfalskat innehåll. Så är det med ord och begrepp som äktenskap, man och kvinna och kärlek. Denna stöld och förfalskning sker både innanför och utanför kyrkans och frikyrkans väggar, och för med sig både förvirring och vilsenhet hos människor som vill komma rätt i livet och i sina viktiga livsval.

Vart och ett av dessa ord och begrepp har sitt ursprung i Gud. Gud - som är en evig och personlig Gud och mannens och kvinnans Skapare(1) - har gett dessa ord och begrepp sitt bestämda innehåll. Som väl är, så är inte äktenskap, man och kvinna och kärlek några produkter av evolutionära och slumpmässiga processer under oöverskådliga tidsrymder. Om så vore fallet, då kunde människor handskas med dessa ord och begrepp som de tycker passar dem och den tidsanda som de lever i. Men nu är det som sagt inte så, utan den stölden och förfalskningen sorterar under begreppet synd, som betyder "att missa målet". (2) För den mycket allvarliga och avgörande "målmissen" kommer människan att få stå till svars, inför den Gud som är äktenskapets, mannens och kvinnans och kärlekens ursprung och "bestämmare". (3)

Kärleken är själva fundamentet och livsnerven i äktenskapet mellan man och kvinna, såsom Gud har tänkt och planerat det. Då omfattar kärleken både mannen och kvinnan på ett totalt och fullödigt sätt, nämligen hela deras personlighet: ande, själ och kropp, som är varje mans och kvinnas personlighet.

Vårt svenska språk är inte bara ordfattigt i jämförelse med bibelns språk, utan även fattigt i människors språkbruk. Vi har bara ett ord för kärlek och det är ett fattigdomsbevis, och när då det enda ordet ges ett galet innehåll i människors språkbruk, då är utarmningen av kärleken närmast total och kärlekslivet blir därefter.

Låt oss se på något av vad Bibeln har att säga oss in i vår svenska och kärleksfattiga tillvaro. Så fattig på ord och på kärlek, att jag måste använda ord och begrepp ifrån ett av Bibelns grundspråk: grekiskan. (4) Men jag gör inte anspråk på, att här och nu skriva uttömmande om vad Bibeln säger om kärlek, utan enbart något grundläggande.

Agápe
Guds kärlek. "Gud ÄR kärleken". (5) Gud ÄR agápe. Den är ett av Guds personliga kännetecken. Den kärleken är spontan, omotiverad, utgivande och evig, såsom Gud är evig. Den kärleken är för människans ande och utifrån människans ande, och den tar aldrig slut, därför att den är evig och inte beroende av något gensvar för att fortsätta att ge ut. När då Gud och människans ande är förenade med varandra till ett, (6) då kan denna spontana, omotiverade, utgivande och eviga kärlek pulsera på ett fullödigt sätt i relationen mellan Gud och människor och människor emellan, och inte minst i äktenskapet mellan man och kvinna.

Philía och philadelphía
Det är den själsliga och mänskliga kärleken, och den är för människans själ och utifrån människans själ. Det är en kärlek först och främst till "sina närmaste", men sedan fortsätter den som "ringar på vattnet" till fler och fler människor. (7) Den är empatisk, omtänksam och omsorgsfull. Den hyser sympati för andra människor, men den begränsas inte av sympatier och förpliktelser eller av människors förakt för det som är fult och frånstötande. Den är "filantropisk" till sin natur, dvs den älskar människor och är en människovän. Men den är beroende av gensvar, tacksamhet och uppskattning för att kunna överleva över tid i de mänskliga relationerna.

Èros
Den sexuella och "lidelsefulla" kärleken, som begär den andre för sig. Den är för människans kropp och utifrån människans kropp. I Höga Visan beskrivs den på ett så vackert och attraherande sätt mellan en brud och en brudgum, mellan man och kvinna. (8) Den har ingenting med "tillfälliga förbindelser" att göra, och inte heller med den föraktfulla och sexfixerade kvinnosyn som är så dominerande idag i film, litteratur, media och i det vulgära vardagsspråket. Jag vågar påstå, att den sexuella kärleken är den mest perverterade kärleken i vårt nutida och så hårt sekulariserade och Gudlösa samhälle, där könsneutraliteten hyllas och normlösheten har upphöjts till norm.

Det optimala kärleksförhållandet
Det optimala kärleksförhållandet i ett äktenskap är det när philía och éros är underordnade agápe och "agápekärleken" får möjlighet att påverka och forma "philía- och den sexuella kärleken". Då tar inte kärleksförhållandet slut, utan då varar det hela livet ut. Men när den turordningen bryts eller förändras, då står vi inför de mest grundläggande och avgörande orsakerna till brustna relationer och skilsmässor. Då har det mänskliga hjärtat börjat att bli hårt och kallt och cynismen knackar på dörren. (9)

Det optimala kärleksbudet
"Du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd och av all din kraft, och din nästa såsom dig själv". (10)

Väl mött!

Källor: (1)
1 Mos. 1:26-27. 5:1-2. (2) Grundbetydelsen av ordet synd. Hamartía: "Att missa målet". (3) Matt. 12:37. Judas v. 14-15. (4) NT:s grundspråk: Grekiska. GT:s grundspråk: Hebreiska. (5) 1 Joh. 4:8-18. (6) Jes. 57:15. Joh. 4:23-24. (7) Rom. 12:10. 1 Tess. 4:9. 1 Petr. 1:22. 2 Petr. 1:7. (8) Höga Visan 1:2, 4. 2:4-5, 7. 3:5, 10. 4:10. 5:1, 8. 7:6, 12. 8:4, 6-7. (9) Matt. 19:3-8. v.8. (10) 5 Mos. 6:5. Matt. 22:36-40.

Stå upp för "Skapelseordningen"!

Bength Gustafson | 02 okt, 2015
I min förra bloggtext kom jag med uppmaningen: Stå upp för "obestridliga värden", såsom människovärdet och människolivets okränkbarhet från konceptionen och allt framåt. Här kommer nu en lika allvarlig och viktig uppmaning: Stå upp för "Skapelseordningen"! Och jag vänder mig först och främst till dem som är kristna och Bibeltroende och som menar allvar med att följa Jesus, även i ett Gudlöst och sekulariserat samhälle som vi lever i nu. Men jag är också väl medveten om, att det finns många i Sverige idag som inte officiellt skulle kalla sig för kristna, men som ändå står upp för denna "ordning", därför att de anser att den är självklar. "Skapelseordningen" som handlar om människosyn, man och kvinna, om äktenskapet mellan man och kvinna, om man och hustru, om sexualitet, om föräldrar och barn, och därmed om människosläktets fortbestånd, som förutsätter både man och kvinna. Dessa ord och begrepp har ett bestämt innehåll, och vi kan inte tömma dem på sitt ursprungliga innehåll och sedan fylla dem med ett annat innehåll, som vi tycker passar oss och vår tid. Så kortsiktiga och okunniga om vilka negativa konsekvenser det för med sig, duger det inte att vara.

När Gud skapade i begynnelsen, då utgick han ifrån sin Skapelseplan och den "Skapelseordning" som han själv hade sammansatt, "långt innan världens grund var lagd". (1) Den "Skapelseordningen" kan vi läsa om i både Bibeln och i "Naturens bok". Så om det finns människor som menar att Bibeln är en hopplöst förlegad bok, så möter de ändå samma "Skapelseordning" i naturens och biologins värld.

Vi lever i ett alltmer Gudlöst och sekulariserat samhälle, där Gud förnekas och anarki (2) och normlöshet utbreder sig såsom en logisk följd av att Gud förnekas. Könsneutraliteten och hävdandet att inte något är onormalt när det gäller alla typer av sex, upphöjs till "den nya normen". Vad som är unikt manligt och kvinnligt förnekas och all slags sex ska godkännas och betraktas som "normalt och likställt". Alla värden, normer och ordningar som på något sätt kan förknippas med Gud, de ska fullständigt elimineras. Men "akta dig"! om du har något att invända mot denna eliminering och mot "den nya normen". Förespråkarna för det som för tillfället är "inne" och "trendigt" och "politiskt korrekt" har nämligen ingen tolerans med "oliktänkande", utan kräver tolerans och total underkastelse av alla. Men var vid gott mod! Hos Gud finns både styrka och andlig och intellektuell integritet att hämta, för att vi rakryggade ska kunna stå upp för "Skapelseordningen", även under ibland bisarra förhållanden.

Vi ska inte låta oss överraskas av denna utveckling, för Jesus talade om att samhällsutvecklingen skulle gå i denna riktning innan han kommer tillbaka till jorden igen och återställer ordningen. (3) Men låt oss ändå för ett ögonblick göra en jämförelse. Om vi tänker oss, att det ägde rum samma negativa utveckling av anarki och "normupplösning" i trafiken. Om allt i trafiken ska betraktas som "normalt och likställt", t.ex att köra på vilken sida av vägen som helst, att var och en själv bestämmer hastigheten, och huvudled och "höger-regel" eller inte, det bestäms av varje enskild trafikant. Ingen sunt tänkande människa skulle acceptera detta, och än mindre ge sig ut i trafiken. Alla skulle vara rörande överens om, att detta är fullständigt orimligt och galet.

Jag är väl medveten om, att det finns människor som blir upprörda över att jag gör denna jämförelse. Men skillnaden i den jämförelsen är, att anarki och "normupplösning" i trafiken visar sina skadeverkningar omedelbart, medan skadeverkningarna av anarki och "normupplösning" i samhället visar sig över tid. Människors tänkande och värderingar förändras inte på en gång, utan över tid och beroende på vilket inflytande och vilket påverkan man står inunder.

Jag tar ett aktuellt exempel ifrån hälso- och sjukvården. Det har varit något självklart, att man där ska vårda människor och rädda liv. (4) Men under den senaste 50-60 års perioden, som sekulariseringsprocessen har ägt rum i vårt land, så har vi sett hur en allvarlig förskjutning har ägt rum. Idag är det inte längre lika självklart att liv ska räddas, utan att liv ska även avslutas när man menar "att så önskas". Abort är här ett talande exempel. Under 2014 utfördes över 36 600 aborter i vårt land! Och sedan vår nuvarande abortlagstiftning trädde i kraft den 1 januari 1975 har över 1,4 miljoner aborter utförts i Sverige! (5) Dessa siffror talar för sig själva, och alla vet att livets okränkbarhet ifrån konceptionen och allt framåt har tidigare varit  ett "hederskodex" inom hälso- och sjukvård i vårt land, och även i svenskens medvetande. Gå gärna tillbaka och läs vad jag skrev om detta i min förra bloggtext, där jag skrev om professor Torbjörn Tännsjös roll i denna negativa samhällsutveckling.

I skrivande stund pågår en tingsrättsförhandling i Jönköpings tingsrätt, där barnmorskan Ellinor Grimmarks stämning mot Region Jönköpings län tas upp. Målet gäller "Upprättelse och rätt till samvetsfrihet" och handlar bl.a om "nekad anställning, återtagande av anställning och indragen studielön under praktik". (6) Allt detta för att Ellinor, för sitt samvetes skull, inte kunde medverka vid utförandet av aborter. Men i Norge, där Ellinor nu arbetar som barnmorska på Sykehuset i Östvold, har de tydligen mer respekt för samvetets plats och funktion i en människas liv, än vad som är fallet i Sverige.

I min bok: "Vilket Sverige vill vi ha"? som utgavs 2005, så beskrev jag denna samhällsutveckling. (7) Och tyvärr, så har samhällsutvecklingen i vårt land gått i den riktningen som jag beskrev där, och det är inte det Sverige som jag vill ha, och jag tror att merparten av vårt lands befolkning är eniga om detta. Så låt oss stå upp för "obestridliga värden" och för "Skapelseordningen" i Sverige idag!

Väl mött!

Källor: (1)
1 Mos. 1:1-2:25. 2:4. Job. 38:1-42:5. Ps. 111:7. Jer. 31:35-37. dvs, att den ordningen aldrig upphör. 33:25-26. 1 Kor. 14:33. Frid: Ordning. Ef. 1:1-4. v.4. (2) Anarki: Upplösning av samhällsordningar, laglöshet, total oreda. (Bonniers Lexikon. Band. 23. Ordbok). (3) Matt. 24:12. (4) "I läkarens hederskodex finns orden - att rädda liv". (solrosupproret.se "Sjuk och undanträngd". 27 juni 2012). "Hederskodex": Etiska normen inom en yrkesgrupp, en organisation eller dyligt.  (5) www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramnen/aborter (6) Tidningen Världen Idag. Onsdagen den 30 september 2015. "Beslutsam Ellinor i rätten", av Jonas Adolfsson. (7) Boken: "Vilket Sverige vill vi ha"? av Bength Gustafson. 2005. Pro Rhema Förlag. Inspirationskällan. Kap. 5. Vilken människosyn vill vi ha? Sid. 37-56.

STÅ UPP FÖR "OBESTRIDLIGA VÄRDEN"!

Bength Gustafson | 27 sep, 2015
Efter att jag nu har skrivit om Bibelns sanningsbegrepp, som är absolut och objektiv sanning, då är det naturligt att följa upp det och skriva om "obestridliga värden", såsom människovärdet och människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen och allt framåt. Värden som förutsätter att det finns en objektiv värdegrund, där "obestridliga värden" har en säker och bestående förklaring och förankring. (1)

Låt oss som bibeltroende kristna vara så ärliga att vi erkänner, att om det inte finns ett absolut och objektivt sanningsbegrepp, då kan vi heller aldrig hävda människans obestridliga värde och inte heller människolivets okränkbarhet. Och någon samvetsfrihet kan vi heller aldrig göra något anspråk på, vare sig inom sjukvården eller inom något annat område i samhället. Då finns det inte en evig och personlig Gud, som är den enda trovärdiga och hållbara förklaringen och förankringen till absolut och objektiv sanning. Då finns det heller inte någon Skapare. Då har ateister, evolutionsteoretiker, evolutionsbiologer, djurrättsaktivister och sekulärhumanister rätt i, att vi människor utgör ingen särart, utan vi är djur bland alla andra djur i djurriket. Visserligen "högt stående i utvecklingskedjan", men ändå djur. Då finns det inget objektivt underlag -- ingen objektiv värdegrund -- som vi människor kan stå på och utgå ifrån för att kunna hävda människans obestridliga värde och människolivets okränkbarhet från konceptionen och allt framåt. Därmed saknas också en objektiv grund för etik och moral, och allt tal om etik och moral, rätt och fel, gott och ont blir inget annat än ett meningslöst och resultatlöst bollande med subjektiva åsikter om det som för tillfället är "politiskt korrekt, trendigt och inne".

Då är det såsom jag redovisar i min bok: Vilket Sverige vill vi ha? att vägen är öppen för abort, dödshjälp och genmanipulation. Då är det utifrån den rådande världsbilden - "att vi är produkter av en evolutionär process under oöverskådliga tidsrymder" - helt följdriktigt det som "utilitaristen" och "nyttoetikern" Torbjörn Tärnsjö och hans meningsfränder talar och skriver. "Människan är ett led i utvecklingen, hon förändras ständigt". (2) I enlighet med "evolutionens lagar", så är det därmed legitimt att "genmanipulera bort dåliga anlag hos människor och vetenskapen bör ta tillfället att förändra människan". (3) I sin bok: "Du skall understundom dräpa" skriver Tännsjö om abort av handikappade barn och och att vi bör införa aktiv dödshjälp i Sverige, och han ställer sig frågande till värdebegreppet "människolivets okränkbarhet". Utifrån sin "utilitaristiska" och "nyttoetiska" ståndpunkt menar Tännsjö, "kan det nämligen vara rätt att döda". (4)

Torbjörn Tännsjö och hans meningsfränder är inget annat än ärliga och uppriktiga utifrån sin världsbild och den utgångspunk som de har valt, nämligen Gudlöshet och evolutionsteori. Men resultatet blir ett inhumant, kallt och cyniskt samhällsklimat. Det är i varje fall inte det Sverige som jag vill ha, men det är ett resultat av att "Gudlösa ismer" har påverkat och format svenskens tänkande och beslut i skola, utbildning, forskning och media under flera årtionden. Och de människor som idag dristar sig till att stå upp för och hävda varje människas obestridliga värde och människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen och allt framåt, de får sannerligen veta av det "politiskt korrekta etablisemanget hur mossiga, gammaldags, kärekslösa och ute" de är. (5)

Om vi som kristna och bibeltroende menar allvar med att vi vill följa Jesus, då måste vi våga vara lika ärliga och uppriktiga som Paulus var, då han talade och skrev om konsekvenserna av "OM Jesus inte har uppstått från de döda, då är vi de mest ömkansvärda av alla människor".( 6) Men Paulus kunde frimodigt deklarera: "MEN nu har Jesus Kristus uppstått från de döda". (7) Paulus visste utifrån kunskap och erfarenhet vad han talade och skrev om.

På samma frimodiga och omutliga sätt måste vi som kristna och bibeltroende tala och skriva idag, då Gud förnekas i skola, utbildning, forskning och media: MEN vi vet utifrån erfarenhet och kunskap:
− att Gud finns
− att Gud är en evig och personlig Gud
− att Gud är "Designern" och Skaparen, som med intelligens och förnuft,   
    visdom och vishet, planering, mening, syfte och mål står bakom livet, de
    andliga och fysiska lagarna, skapelseordningen, universum, djur och
    växter i djur- och växtriket, och att Gud har skapat människan till sin
    avbild, till att vara lika Gud
− att Gud inte är en okänd Gud, utan han presenterar sig själv i
    Skapelsen, i sitt Ord, i historien, i människors erfarenheter och
    samveten, men framför allt i och genom sin Son Jesus Kristus (8)

DÄRFÖR finns det en absolut och objektiv sanning också idag. DÄRFÖR finns det en objektiv värdegrund också idag, där obestridliga värden som människovärdet och människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen och allt framåt, har sin förklaring och sin förankring för tid och evighet. DÄRFÖR finns det också idag täckning för att tala och skriva om, att det finns en objektiv etik och moral, och sådant som är objektivt rätt och fel, gott och ont, och som våra samveten kan och ska vara förankrade i.

 Oavsett om vi lever i ett av världens mest sekulariserade länder, Sverige, vilket vi rent faktiskt gör, där det sedan 1960-talet har pågått en påtaglig och målmedveten "Gudlöshets- och sekulariseringsprocess", så låt oss ändå som kristna och bibeltroende följa Jesus. Och då frimodigt och omutligt stå upp för "obestridliga värden" och som det faktiskt är vår Gudagivna kallelse att göra. (9) Så får vi vara med och pressa tillbaka det inhumana, kalla och cyniska samhällsklimatet, så länge vi är kvar här. Gör vi detta, kommer vi också på allvar att förstå, att människan är värd att vinnas för Jesus, för tid och evighet, oavsett hur sekulariserad och Gudlös hon än har blivit. (10)

Väl mött!

Källor: (1) "Värdegrunden -- finns den"? av Kennert Orlenius. 2001. Runa Förlag. Stockholm. Sid. 13-27. Ingick som kurslitteratur i lärarutbildningen för gymnasielärare då jag läste på Högskolan i Gävle 2002-2004. (2) "Om arternas uppkomst", av Charles Darwin. 2000. Natur och Kultur. Sid. XVI, under förord av genetikprofessor Åke Gustafson. (3) Aftonbladet, söndagen den 30 januari 2000. (4) "Vilket Sverige vill vi ha"? av Bength Gustafson. 2005. Pro Rhema. Inspirationskällan. Kap. 3. Vilka värden vill vi ha? Nyttoetikens konsekvenser. Sid. 29-30. (5) De vanligaste "skällsorden" som möter oss då vi i tal och skrift står upp för det vi menar är "obestridliga värden". (6) 1 Kor. 15:12-19. (7) 1 Kor. 15:20. (8) Alla dessa fakta är utifrån Bibelns samlade vittnesbörd, både ifrån GT och NT. (9) Matt. 5:13-16. 1 Petr. 2:12. (10) 1 Kor. 9:19-22. 2 Kor. 5:11.

Sanningen - En ödesfråga

Bength Gustafson | 17 sep, 2015
Om vi som menar oss vara kristna och Bibeltroende inte vet eller förstår hur fullständigt avgörande Bibelns sanningsbegrepp och Jesu sanningsanspråk är för vår tro och för vårt kristna liv, då har vi "tappat greppet" om det som inte kan ersättas eller kompenseras av något annat. Då står vi helt utan grund under våra fötter och utan någonstans att bo. Vi är helt enkelt både grund- och hemlösa. Så för oss är Sanningen en ödesfråga.

Det är enbart Sanningen som är trovärdig, oavsett hur många som tror på lögn och halvsanningar. Lögnen eller halvsanningar kan aldrig vara trovärdiga, utan de enbart lurar och vilseleder varje människa som sätter sin tillit till dem, vare sig det är i kristna eller i sekulära miljöer och sammanhang.

I vårt sekulariserade samhälle idag finns det många krafter, både innanför och utanför kyrkans och frikyrkans väggar, som aktivt vill montera ned Bibelns och Jesu trovärdighet genom att förneka  både Bibelns sanningsbegrepp och Jesu sanningsanspråk, och anpassa kristen tro och kristet liv till något som är allt annat än det som Jesus sa att vi skulle vara, nämligen "jordens salt, världens ljus och staden på berget som alla ska kunna se". (1)

Om vi som kristna bejakar den nedmonteringen, då står vi där till slut utan grund under oss och utan hus att bo i, och det som återstår är inget annat än skräp och brännbart material. Ja, det är faktiskt så drastiskt som Paulus beskriver detta.

När vi nu ska se på detta, då ser och förstår vi även distinktionen (åtskillnaden) mellan absolut och objektiv sanning, och hur viktig och avgörande Sanningen är för oss som är kristna och för dem som ska bli det. För Gud vill verkligen, att "alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om Sanningen". (2) Nu vet vi av Guds Ord och av verkligheten, att inte alla människor har blivit eller kommer att bli frälsta. Men alla dem som är det och som kommer att bli det måste också få möjlighet att få kunskap om Sanningen.

Grunden och huset
Ja, det är så Paulus beskriver detta i 1 Kor. 3:9-17. Grunden som redan är lagd av Gud själv, som den skicklige "Byggmästare" han är (3), den kan inte vare sig ifrågasättas eller ersättas. (4) Den ligger där den är lagd, och vill vi bygga något som håller i livet och inför evigheten, ja, då måste vi välja att bygga på den grunden. Varken Gud eller någon människa kommer att tvinga oss till detta, utan det måste vi var och en som medvetna och reflekterande människor välja att bejaka eller att nonchalera. Grunden är absolut sanning och den har med Guds Ord och med Jesu person och med hans sanningsanspråk att göra (5), och där har vi ingenting att säga till om, för det har med grundens kvalitet och bärighet att göra, och där finns det inte utrymme för subjektiva åsikter, som skulle leda till fusk med grunden. För Gud är "fuskbygge" otänkbart.

När det sedan gäller huset - vårt liv, som ska byggas på den grunden, då har vi något att säga till om. "Var och en må se till hur han och hon bygger på den grunden" . (6) Husets byggmaterial är objektiv sanning. Det betyder, att det finns objektiva (allmängiltiga) regler för hur ett hus ska byggas. Fackmässigt uttryckt, så finns det "byggnadsritningar" och "byggnadsbeskrivningar" som talar om för oss vad som är allmängiltigt och nödvändigt att rätta sig efter. Men så finns det mycket som vi kan vara med och bestämma om. Husets utseende, storlek, färg, val av fönster, dörrar och inredning osv.

Så här är det med en kristen människas liv, när det är som Gud har tänkt. Grunden som våra "livsbyggen" ska vara byggt på är absolut sanning och därmed absolut säker och bärkraftig hela vårt liv och sedan i evigheten. Huset - vårt liv ska vara byggt med objektiv sanning, och ska inte byggas upp hur som helst och inte heller med vilket byggmaterial som helst. Det ska tåla påfrestningar och "oväder" av det mest skiftande slag, som vi alla möter. (7) Därför håller vi oss inom objektiva ramar - Guds Ord, då vi är med och bestämmer över hur och av vilket material som huset - vårt liv ska byggas upp.

Allt detta som har med grunden och huset att göra finns i Guds Ord och i Jesu sanningsanspråk - Absolut och objektiv sanning.

Därför är jag en kristen idag och jag håller både Bibeln och Jesus som trovärdiga, även i en tid och i ett land där både Bibelns sanningsbegrepp och Jesu sanningsanspråk ifrågasätts, både innanför och utanför kyrkans och frikyrkans väggar. Det är ett medvetet val som jag har gjort, för att kunna vara både andligt och intellektuellt hederlig, både inför Gud och inför människor, och både i livet och inför den väntande evigheten. (8)

Väl mött!

Källor: (1)
Matt. 5:13-15. (2) 1 Tim. 2:3-4. (3) Hebr. 11:10. (4) 1 Kor. 3:11. Jes. 28:16. 1 Petr. 2:6. (5) Joh. 17:17. 14:6. (6) 1 Kor. 3:10.b. (7) Matt. 7:24-27. (8) ​2 Kor. 13:5.