Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Bength Gustafson bloggar på Inblick

VARFÖR JUST KRISTEN? Del 16

Bength Gustafson | 07 maj, 2018

Vad är ett människoliv egentligen värt?

Jag tar upp tråden ifrån min förra bloggtext: Gud och livet, som publicerades här på Inblicks bloggsida den 24 mars 2018.

Frågan: Vad är ett människoliv egentligen värt? är verkligen berättigad att ställa i vårt så kallade civiliserade land, där sekularismen vinner teräng och där omkr. 1,4 miljoner människoliv har avslutats genom aborter sedan vår nuvarande abortlagstiftning trädde i kraft den 1 januari 1975.(1) Och som om detta inte var nog, så propageras det idag för att dödshjälp ska praktiseras i Sverige.

Som kristen och skapelsetroende är jag övertygad om människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen, under hela graviditeten och allt framåt.

GRUNDEN

Grunden eller fundamentet som jag står på och utgår ifrån är, att livet har sin uppkomst in i skapelsen och in i vår värld utifrån en Gudomlig vilja och intelligens, plan, mening, syfte och mål hos en personlig och evig Gud. Den Gud som är livets och skapelsen Gud och som har kapacitet att stå för alla de begynnelsevillkor och förutsättningar som livet, universum och hela skapelsen krävde och kräver, både för dess uppkomst och för dess fortsättning.(2) Jag beskrev något av just detta i min förra bloggtext här på Inblicks bloggsida.

Jag tror således inte på en inomvärldslig, evolutionär och slumpmässig process, som utan vilja och intelligens, plan, mening, syfte och mål har orsakat livets uppkomst in i vår värld och tillvaro, som t.ex professor Torbjörn Fagerström ger uttryck för: Allt liv (inkl. människans liv. min anm.) är frukten av en oplanerad utveckling, byggd på slumpens skördar, utan mening, syfte eller plan.(3) Varje sådant försök att förklara livets ursprung och uppkomst utan en bakomliggande vilja och intelligens etc. faller på sin egen orimlighet, då varje sådant försök förutsätter just vilja och intelligens hos dem som står för de försöken. Deras viljestyrda och intelligenta försök som är mer eller mindre komplexa, de kommer ändå inte i närheten av livets komplexitet. Därför är det heller inte trovärdigt när de hävdar, att livet var oberoende av vilja och intelligens etc. vid dess uppkomst in i skapelsen.

En personlig och evig Gud, som jag tror på och som står för livets ursprung och uppkomst, han är också den som råder över livet och över döden, över både levande och döda.(4) Därför vill jag förhålla mig ödmjuk inför Gud, och inför livet och döden, men också frimodigt stå upp för människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen, under hela graviditeten och allt framåt. För mig som kristen handlar detta både om intellektuell redbarhet och om ett moraliskt ansvar inför både Gud och människor.

HOTEN OCH ARGUMENTEN

Under årens lopp har jag både läst och lyssnat till hoten och argumenten mot människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen, under graviditeten och in i det mänskliga livets slutskede. Jag återger här några sådana citat: Människan härstammar inte från nu levande apor, utan går tillbaka på tidigare grenar av utvecklingsträdet. Men människan hade slutligt ryckts ned ifrån sin gudomlighet, hon var ingen Guds avbild, hon var släkt med de oskäliga djuren.(5) Människan är därmed likställd med djuren, och hennes liv ska inte aktas mer värt än ett djurs liv. Att utifrån en evolutionsteoretisk utgångspunkt eller position då tala om människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen, under graviditeten och allt framåt, det blir då orimligt. Därför är det också så tyst därifrån, när det gäller att stå upp för och försvara människolivets okränkbarhet.

Som ett led i detta evolutionära synsätt på människan och på människolivet, så talar filosofiprofessor Torbjörn Tännsjö om att genmanipulera bort dåliga anlag hos människor och han anser att vetenskapen bör ta tillfället att förändra människan.(6) I sin bok: Du skall understundom dräpa,(7) skriver han, att handikappade barn ska aborteras och att vi bör införa aktiv dödshjälp i Sverige.(8) Vidare ställer sig Tännsjö frågande till värdebegreppet människolivets okränkbarhet. Utifrån sin utilitaristiska ståndpunkt menar Tännsjö, kan det nämligen vara rätt att döda.(9) Därför förespråkar Tännsjö, att man genom fosterdiagnostik och stamcellsforskning, med modern teknik och ny lagstiftning ska undanröja olikheter hos elever i skolan.(10) Här grinar cynismen varje människas liv och värde, unika personlighet och identitet i ansiktet.

Ett förljuget argument som används i abortdebatten är, att barn ska vara välkomna. Handen på hjärtat, är detta inte ett primitivt sätt att resonera? Konsekvensen av detta resonemang är ju för det lilla barnet i mammans mage: Du är inte välkommen, så därför får du inte födas.(11)

Vår tidigare vice statsminister och dåvarande jämställdhetsminister, Margareta Winberg, gav uttryck för samma cyniska hållning angående människovärdet och människolivets okränkbarhet, då hon i Sveriges Radio den 3 april 2003 gjorde följande uttalande i abortfrågan: Fostret, hur litet det än är, ges ett egenvärde (av abortmotståndare. min anm.) och det är ju sådant som vi här i Sverige lämnat bakom oss för länge, länge sen. Men som väl var för Margareta Winbergs egen skull, så såg tydligen inte hennes egen mamma det på samma sätt som hennes blivande dotter skulle göra i vuxen ålder, att det lilla fostret inte hade ett egenvärde, utan hon lät sin dotter ha ett egenvärde även under graviditeten och före sin födsel och lät henne födas.

Argumenten i abortfrågan har nått ett lågvattenmärke, då man talar om abort som en mänsklig rättighet.Tidigare demokrati- och integrationsminister Mona Sahlin anser att rätten till den egna kroppen, inklussive abort, är en del av de mänskliga rättigheterna.(12) I riksdagsledamoten, då i Folkpartiet, Birgita Ohlson, hade Sahlin en meningsfrände, som har motionerat om att Sverige ska kräva att FN antar fri abort som en mänsklig rättighet.(13) Även RFSU:s dåvarande generalsekreterare Katarina Lindahl har uttryckt samma sak i ett uttalande: En av FN:s mänskliga rättigheter är rätten att planera sin familj, och abort är en del av det.(14)

Jag är medveten om, att mina citat har några år på nacken, men mig veterligt har ingen av dem som jag har citerat här, gått ut och sagt att de har ändrat sin uppfattning angående abort och sin syn på människolivets okränkbarhet. Samma argument lever vidare och används än idag då abortfrågan kommer på tal. Så där är det inget nytt under solen.

Och när ”abortförespråkare” kallar oss som står upp för de ofödda barnens rätt till liv och deras mänskliga rättighet att få födas, för mörkermän och mörkerkvinnor, då har de verkligen visat att de saknar sakliga argument i frågan, och tror sig själva om att vara de ”upplysta”. Men för ett ögonblick borde de tänka sig för och inse, att själva förutsättningen för att uttala sig angående abort, vare sig vi är för eller emot abort, det är att vi inte aborterades utan vi fick den mänskliga rättigheten att födas. Det är i varje fall jag tacksam till mina föräldrar för.

Förvridet tänkande och en talande tystnad
Dessa citat visar, enligt min mening, hur förvridet tänkandet har blivit i vårt sekulära samhälle där sekularismen vinner mer och mer teräng. Och jag konstaterar, att tystnaden ifrån ateisterna och sekulärhumanisterna i Sverige idag, talar sitt tydliga språk, nämligen att ifrån deras håll kan vi inte förvänta, att de står upp för människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen, i moderlivet och allt framåt.

Då förstår jag också varför barnmorskor som t.ex Elinore Grimmark inte får något gehör ifrån vare sig ateistiskt, sekulärhumanistiskt, politiskt eller juridiskt håll i Sverige idag, då de för sina samvetens skull inte vill medverka vid aborter. Men heder åt dessa barnmorskor, som håller sig till sitt yrkeskodex, att vara med och förlösa liv och inte avsluta liv. Och heder åt alla dem som står på deras sida och stöttar och hjälper dem juridiskt, ekonomiskt och på annat sätt. Och heder åt vårt grannland Norge, som öppnar sina dörrar, så att dessa ”landsförvisade” barnmorskor kan utöva det yrke som de älskar.

Bength Gustafson

Väl mött!

Källor: (1) Socialstyrelsen.se Antal aborter i Sverige. (2) 1 Mos. 1:1-2:25. Ps. 139:13-16. Upp. 4:11. (3) ”Om arternas uppkomst”, av Charles Darwin. Natur och Kultur. 2000. Sid. 383-384. Under efterskrift av professor i teoretisk ekologi, Torbjörn Fagerström. (4) 1 Petr. 4:5. Apg. 10:42. Rom. 14:9. Upp. 1:17-18. (5) Se källa 3. Sid. XV, under förord av professor i genetik, Åke Gustafsson. (6) Artikel i Aftonbladet, söndagen den 30 januari 2000. (7) Stockholm. Prisma. 2001. (8) Google.se Under sökordet Torbjörn Tännsjö, Slitz Oneline Magazine. (9) ”Vilket Sverige vill vi ha”? av Bength Gustafson. Pro Rhema Förlag. 2005. Sid. 33-34. (10) Google.se under sökordet Torbjörn Tännsjö, Värdegrund och moraliskt handlande. (11) Se källa 9. Sid. 26. (12) Artikel i Dagens Nyheter den 31 januari 2004. ”Ny abortlag öppnar gränser”. (13) Världen Idag, onsdagen den 4 augusti 2004. ”Sverige vill exportera aborter till Polen”. (14) Intervju med Katarina Lindahl av journalisten David Högfeldt, för tidningen Världen Idag. Den 7 juni 2004. ”För och emot fri abort”. 

VARFÖR JUST KRISTEN? Del 15

Bength Gustafson | 24 mar, 2018

GUD OCH LIVET

Gud är en personlig Gud och han är evig och han presenterar sig själv som ”livets Gud” och som ”den levande Guden”.(1) Det betyder, att livet är evigt såsom Gud är evig. Utan början och utan slut. Det är livets rätta natur. Därför är också det historiska syndafallet den största naturkatastrofen som har inträffat i mänsklighetens historia.(2) Syndens konsekvens är döden – livets totala motsats.(3) Döden är och förblir något främmande och onaturligt i skapelsen och definitivt inte något ursprungligt och normalt. Därför har vi människor, oavsett vilken kultur eller miljö som vi lever i, ett intuitivt motstånd inom oss emot döden. Och det är inte så konstigt, när vi vet vad döden innebär och vad den för med sig för konsekvenser.

För första gången i vår historia så blev skilsmässa ett faktum i och med syndafallet. Begreppet ”död” betyder just skilsmässa och innebär att människor skils ifrån Gud och ifrån varandra.(4) Synd och död hör nämligen ihop med varandra på ett odelbart sätt, och det kan vi människor inte ändra på hur gärna vi än skulle vilja det. Än så länge fortsätter död och skilsmässa att ”grina människan i ansiktet”. Men då ska vi också komma ihåg, att något av det mest grundläggande i kristen tro och kristet liv är, att döden kommer inte att få det sista ordet och då inte heller skilsmässa ifrån Gud och ifrån människor. Jesus säger detta så tydligt och klart om sig själv, om livet och om döden: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han eller hon än dör. Och var och en som lever och tror på mig, skall aldrig någonsin dö.(5) Att dö fysiskt för en kristen människa är att övergå till andra livsvillkor i himmelen, som är den bästa av alla världar, och att ha framtiden och evigheten framför sig utan någon död och skilsmässa ifrån Gud och människor. Och Paulus säger det så utmanande och triumferande: Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? ….Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.(6) Dessa grundläggande fakta är några av de avgörande orsakerna till varför jag är en kristen.

Under många år har jag studerat och fascinerats av hur livet beskrivs i Bibeln. Livets ursprung hos en personlig och evig Gud och livets förutsättningar och villkor för oss människor och för hela skapelsen. Gång på gång har jag slagits av detta faktum: Vilken komplexitet, genialitet och intelligens och vilken realism och trovärdighet som Bibelns beskrivning av livet uppvisar.

Liv: Själva livspotentialen i dess intensitet, styrka, rikedom, överflöd, fullhet och variation.(7) Livet är en gåva ifrån Gud in i skapelsen och in i de olika arterna i djur- och växtriket och till oss människor. Detta är en grundtanke i både gamla och nya testamentet.(8) Livet hos oss människor är både andligt och fysiskt och så intimt förknippat med Gud att Paulus skriver, att det är i Gud som vi lever, rör oss och är till.(9)

Gud är livets ursprung och källa.(10) Detta bekräftas också av det som vi idag vet om livet, utifrån de senaste femtio årens vetenskapliga upptäckter av livet och av livsnödvändiga begrepp som cellen, DNA, nödvändig intelligent information, ”livets byggstenar” och ”livets lim” etc. etc.

Den norske Med. Dr. Kjell J. Tveter skriver så upplysande och fängslande om detta i sin bok: Livet – Skapelse eller tilfeldighet?(11) Där redogör han för de senaste femtio årens forskning på dessa områden. Jag återger här några av de fakta som han förmedlar i sin bok och som visar på en skapande intelligens. På en personlig Gud med intelligens och förnuft, visdom och vishet, som med syfte, plan, mening och mål står bakom livet och hela skapelsen.

 1. Livet kan inte ha uppstått spontant av sig självt. För liv förutsätter liv.

 2. Cellen är den enhet som allt liv är uppbyggt av i vår kropp. En cell är en hundradel av en millimeter och vi har omkring tre hundra tusen miljarder celler i vår kropp.

 3. I cellens kärna ligger vårt arv programmerat och samlat i vårt DNA. Det som vi också kallar våra gener.

 4. DNA kan inte ha uppstått av sig själv.

 5. DNA är cellens informationscentral. Här ligger all den information som styr alla processer i varje enskild cell.

 6. DNA producerar inte någon egen och ny information.

 7. Information till DNA kommer utifrån. Informationsmängden i DNA kommer ursprungligen ifrån en skapande och intelligent informationsgivare.

 8. DNA mottager, lagrar och förmedlar information.

 9. DNA har ett språk - ”livets språk” - som är bestämt av fyra bokstäver: A, C, G och T, som är begynnelsebokstäverna i de fyra baser som all information i vårt DNA är avhängigt av. Dessa bokstäver i vårt DNA har en uppsättning av mer än tre milliarder i varje enskild cell. Och i varje cell av vår kropp måste dessa bokstäver komma i en bestämd turordning för att cellen ska kunna ha liv. Och dessa bokstäver griper in i varandra såsom i ett blixtlås. Det krävs en superintelligens för att få till ett korrekt DNA-språk i varje enskild cell. Det handlar om rätt kombinationer av bokstäverna i varje cell i vår kropp, för att liv ska vara möjligt. Detta ”livets språk” kan omöjligtvis ha kommit till av en tillfällighet (slump). Vi vet, att det är med bokstäver som ett språk byggs upp och information kan ges. Så är också ”livets språk” uppbyggt i varje människas DNA, så att varje cell i vår kropp kan ha liv.

 10. I den s.k. ”proteinsyntesen” produceras proteiner som är ”livets byggstenar” och all den energi som vår kropp behöver. Utan energi slutar vårt hjärta att slå.

 11. Proteiner är livsnödvändiga och de kan heller inte uppstå av sig själva.

 12. Det som håller samman alla cellerna i vår kropp, så att de ligger tätt intill varandra kallas ”laminin” och de liknas vid ”livets lim” och är designat som ett kors.

Punkt 1-12.(12)

Samtliga funktioner i en cell måste vara perfekt och fullkomligt koordinerat, styrt och kontrollerat och noggrant planerat. Det är inte rimligt eller trovärdigt, att alla dessa funktioner kan ha uppstått av sig själv eller genom slumpmässiga processer. Alla olika processer i cellen är anpassade till varandra så att de kommer i en rätt turordning. Alla funktionerna i cellen är beroende av alla de övriga funktionerna, och cellens liv är helt beroende av att allt är på rätt plats och fungerar normalt. Det finns bara ETT sätt att göra det på för att få det att fungera. Allt detta måste ha varit på plats ifrån begynnelsen, och någon enkel ”primitiv” cell har aldrig funnits, förutom i evolutionsteorin. Och i den mänskliga och mycket begränsade teorin ryms inte en personlig och evig Gud.

Det är denna genialitet och bakomliggande intelligens som livet uppvisar, som har fått och får inbitna evolutionsteoretiker och ateister att tänka i andra banor och så vända om. Den tidigare ateistgurun Antony Flew uttryckte det på följande sätt: Resultaten av modern molekylär biologi överbevisade mig om, att det måste ha varit en skapande intelligens som stod bakom livets stora komplexitet. Och Sir Fred Hoyle, engelsk matematiker och astronom, gjorde beräkningar på möjligheten för att liv skulle ha kunnat uppstått av sig själv och slumpmässigt. Sannolikheten för det var en gång på 10 upphöjt till 40000 gånger. Ett tal med 40000 nollor efter sig!(13)

Vad är egentligen trovärdigt?
Att livet utgår ifrån en evig och personlig Gud, som med intelligens och förnuft, visdom och vishet är livets ursprung och källa, eller att livet har uppstått av sig själv och utifrån en slumpmässig process, utan bakomliggande intelligens och förnuft, visdom och vishet. För mig är svaret givet – Gud och livet!

Människolivets okränkbarhet
Utifrån detta som jag här kortfattat har skrivit om – det finns så mycket mer att skriva om livets ursprung och uppkomst i skapelsen - så är jag som kristen och skapelsetroende övertygad om människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen och allt framåt. Och självklart bestämmer det mitt sätt att se på både abort och dödshjälp, som är den sekulära människans sätt att sätta sig över människolivets okränkbarhet och tro sig om, att det är vi människor som råder över liv och död, vilket vi inte gör. Den Gud som gav oss livet är ytterst den som råder över liv och död, och det är inför honom som vi människor är moraliskt ansvariga för vad vi har gjort och gör med våra och andras liv och med människolivets okränkbarhet.

Jag vill inte bidraga till den pinsamma tystnaden som råder i kyrka och frikyrka och ibland ateister och sekulärhumanister när det gäller människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen och allt framåt. Enbart i vårt land så avslutas omkring 100 människoliv varje dag genom aborter! Och sedan vår nuvarande liberala abortlagstiftning trädde i kraft den 1 januari 1975, så har mellan 1,4 och 1,5 miljoner människoliv avslutats Sverige!(14) Och detta har bland annat skett med argumentet, att ”abort är en mänsklig rättighet”.(15) Och det har höjts röster ifrån svenskts håll, att detta ska skrivas in i FN:s deklaration för mänskliga rättigheter.(16) Sverige - som gärna vill räkna sig som ett civiliserat och upplyst land - har blivit ett skymningsland när det gäller att stå upp för människolivets okränkbarhet. Och som om detta inte vore nog, så vill man i vårt land även lagstifta om dödshjälp.(17) Människolivets okränkbarhet är en förlorare i Sverige, både i livets början och i livets slutskede.

Men det finns ljus i detta tilltagande mörker. Ett sådant ljus är människor och organisationer som ”Människovärde”, som står upp för livet och för de ofödda barnen, men också för de kvinnor som står inför valet att göra abort eller inte och som är beredda att hjälpa och bistå dessa kvinnor i sin utsatta situation. Men som också stöttar de barnmorskor som för sitt samvetes skull inte kan och vill vara med och avsluta ett människoliv, utan som istället vill följa sitt yrkeskodex, som är att förlösa liv.(18) Ett annat mäktigt ljus och som aldrig slocknar är detta faktum, att barn tillhör Guds rike ända ifrån konceptionen.(19) Och alla dessa aborterade barn lever nu i himmelen fullt utvecklade och maximalt medvetna. Himmelen, som är den bästa av alla världar och hemmet för alla aborterade barn. Himmelen, där livet är på tronen och regerar och varifrån livet en gång kom in i skapelsen.

Det är sannerligen dags, att vi på bred front säger JA TILL LIVET i Sverige idag! Det har inte enbart med livets ursprung och uppkomst och med människolivets okränkbarhet att göra, utan även med människosyn och människovärdet att göra.

Bength Gustafson

Väl mött på min blogg!

Källor: (1) Jes. 40:28. Ps. 42:3. Jer. 10:10. Hes. 33:11. (2) 1 Mos. 3:1-24. 6:3. (3) Rom. 6:23. (4) Grundbetydelsen i Bibeln av ordet död och dess konsekvenser. Andlig död: Skilsmässa mellan Guds Ande och människans ande. Fysisk död: Skilsmässa mellan människans kropp och hennes ande och själ. Evig död: Skilsmässa mellan Gud och människans ande, själ och kropp för evigt. (5) Joh. 11:25-26. (6) 1 Kor. 15:55, 57. (7) Betydelsen av de vanligaste hebreiska orden för liv i Bibeln. Ordet Liv i Illustrerat Bibellexikon. Band 2. (8) Apg. 17:25. 1 Tim. 6:13.a. 1 Mos. 1:11-31. 5 Mos. 32:18. (9) Apg. 17:28. (10) Ps. 36:10. (11) Hermon Förlag AS. 2012. (12) Utdrag ifrån Med. Dr. Kjell J. Tveters bok: Livet – Skapelse eller tilfeldighet? (13) Se 12. Sid. 14o-141.
(14)www.socialstyrelsen.se/statistik/statestikefteramne/aborter Vår nuvarande abortlagstiftning är 1974 års abortlag, och den trädde i kraft den 1 januari 1975. Antalet aborter i Sverige är mellan 35000 och 38000 varje år. (15) Boken: ”Vilket Sverige vill vi ha?” av Bength Gustafson. Pro Rhema Förlag Inspirationskällan. ISBN 91-975562-0-3. 2005. Första upplagan. Sid. 26-30. Med källhänvisningar. (16) Se 15. Sid. 29. Med källhänvisningar. (17) Tillåt dödshjälp i Sverige – Debatt – Dagens Medicin. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/07/30/tillat-dodshjalp-i-sverige/ Visst behövs dödshjälp även i Sverige/Dagens Samhälle. https://www.dagenssamhalle.se/debatt/visst-behoevs-doedshjaelp-aeven-i-sverige-22461 (18) Människovärde/För varje människas unika värde. Människovärde.se (19) Mark. 10:13-16. v.14. Ps. 139:13-16. v.13, 16. Jes. 49:1, 5.

 

 

 

VARFÖR JUST KRISTEN? Del 14

Bength Gustafson | 18 feb, 2018

VAD ÄR EGENTLIGEN ”TID”?

I Bibeln är tidsbegreppet viktigt,
bland annat därför att Bibeln handlar om tid och historia, om historiska tidsperioder, platser, händelser och personer. Så här skriver universitetsläraren Michael Stanford i sin bok: ”Handbok i historiska studier”. Ändå har väl ingen historieskrivning haft så starka effekter som själva Bibeln. ”Det är ju ingen historiebok, det är religion”, utbrister ni kanske. Ja, den är primärt religiös, eftersom skrivarnas uppenbara mål är att förkunna Gud. Men vilket var det medel som användes för denna förkunnelse? Det var att påvisa Guds handlande i historien. Vare sig det gällde judarnas befrielse ur den egyptiska fångenskapen, landsförvisningen till Babylon, Jesu liv och död eller kristendomens spridning ut över det romerska kejsardömet var för båda testamentenas författare syftet att förmedla historisk kunskap – Gud i historien. Därmed skiljer sig den judiskt-kristna traditionen från andra traditioner genom den vikt som historien tillmäts.1

Kristen tro är grundad i historien och att vara kristen är att tro på historien. Det går helt enkelt inte att vara kristen utan att tro på historien. Och historia är tidsbunden, den är tidsmässigt förankrad. T.ex. Det hände sig vid den tiden, att från kejsar Augustus utgick ett påbud, att hela världen skulle skattskrivas.2 Så här är det konsekvent genom hela Bibeln. Hänvisningar till tid och historiska platser, händelser och personer. Detta faktum är något som skiljer Bibeln ifrån religiösa skrifter som t.ex muslimska Koranen, hinduiska Upanishaderna och buddistiska Tripitaka.

Forskare inom olika vetenskapliga discipliner använder sig av begreppet ”tid” utan att egentligen veta vad tid är eller varifrån tiden kommer eller vart tiden är på väg. Så gör även evolutionsteoretiker, ateister och sekulärhumanister. T.ex när de talar om evolutionens beroende av årmiljoner och årmiljarder, och när de talar om universums och jordens ålder utifrån olika mätmetoder. Universum sägs vara 13,72 miljarder år och jorden 4,54 miljarder år.3 Men ingen vet säkert, bortom alla tvivel. Inte jag heller. Personligen så tror jag, att Gud har ”kodat” universums och jordens ålder, och hitintills har ingen människa lyckats med att knäcka den koden. Det återstår, som så mycket annat att upptäcka.

Som bibelläsare och bibeltroende så kan vi veta något om tiden.
Några definitioner. I GT: Bestämd, passande eller fastställd tid. I NT: Lämplig eller rätt tid.

Allting har sin tid och vart företag under himmelen har sin stund.4

 1. Tiden har en början och den har ett slut5

Tid har inte alltid funnits, och kommer heller inte alltid att finnas. Det är Gud som står för tidens början och för tidens slut. ”Tidens förrådshus” har Gud suveränt nycklarna till, och de nycklarna lånar han inte ut till någon människa, vare sig hon är teist eller ateist, vare sig hon tillber eller förnekar Gud. Gud kan ge oss kunskap om både ”tidens förrådshus” och om nycklarna dit, men tillträdet och nycklarna dit behåller han för sig själv. Läs gärna samtalet mellan Gud och Job i Job 38:1-42:6.

  2.  Tiden regleras av Gud

Tid, datering och tidsbestämmelse spelar en stor och viktig roll i Bibeln och i historien. Därför skapade Gud solen, månen och stjärnorna för att utmärka och bestämma dag och natt och särskilda tider, dagar och år.6

Olika tidsåldrar beskrivs i Bibeln.7 Tid och ålder hör ihop. Gud som är historiens Gud har indelat historien i tid och olika tidsåldrar, och de har var och en sitt bestämda innehåll och sin bestämda tidsbegränsning. Det finns ett före och ett efter historien, tiden och de olika tidsåldrarna. Något som ateister, evolutionsteoretiker och sekulärhumanister har missat i sina tidsberäkningar, och därför är famlande när de talar om årmiljoner och årmiljarder. Tidsangivelser som de inte vet något säkert om, men som de måste anta därför att den teori som de har bejakat, evolutionsteorin, förutsätter dessa oöverskådliga tidsrymder.

Begrepp som tidens ände talar om för oss, att allting har en ände, ett slut, så också tiden.8

Bibeln beskriver en rak eller linjär tidslinje ifrån begynnelsen till änden.9 Inte upp och ner eller fram och tillbaka eller i cirklar.

Tid och evighet är viktiga begrepp i bibeln, och Gud råder över både tiden och evigheten.

Gud har ingen ålder. Gud är evig, utan början och utan slut och är utan upphovsman.10 Vi människor har en ålder ifrån konceptionen och framåt, men är eviga till vår natur. Inte eviga bakåt, men eviga framåt. Gud har lagt evigheten i människornas hjärtan, dock så, att de inte förmår att till fullo, ifrån begynnelsen intill änden, fatta det verk som Gud har gjort.11

  3.  Tiden är en parentes

Förrän bergen blev till och du skapade jorden och världen, ja, från evighet till evighet är du, o Gud.12 Gud som är en evig och personlig Gud, han är från evighet till evighet, och däremellan har vi en parentes, nämligen tiden och historien. Och inom den parentesen är allt tidsbestämt av Gud. Allting har sin tid, och vart företag under himmelen har sin stund.13

  4.  Viktiga och avgörande tidsperioder

Det finns tidsperioder som är mer viktiga och avgörande än andra tidsperioder under historiens gång. Vi kan kalla dem för komprimerade tidsperioder, då mycket som är viktigt och avgörande händer på kort tid. Dess motsats är då utsträckta tidsperioder, då händelser av olika slag sker under en längre tidsperiod.

Petrus, som var en av Jesu lärjungar, han skriver något som hjälper oss att förstå detta.
Ett får ni inte vara okunniga om, mina älskade, detta att en dag är för Herren såsom tusen år och tusen år såsom en dag.14 Gud kan tala och göra det han vill och har bestämt, både under kort tid, under en dag, och under längre tid, under tusen år. Det är inget problem för Gud. Därför kan vi också läsa i Bibeln om tre komprimerade 70-årsperioder i historien, som är så viktiga och helt avgörande.

Den första: Då Daniel och hans vänner var i Babel och Gud gav dem inblick i ett statsskick av orättfärdighet, brutalitet och kontroll, som i många stycken känns igen i nutida statsskick. Och Gud gav dem också viktig och avgörande information angående framtida riken, personer och händelser.15

År 605 f.Kr fördes Daniel och hans vänner till Babel och var där i 70 år.16

Den andra: Från vår tideräknings början och fram till år 70 e.Kr. Under denna tidsperiod föddes Jesus och hade sin offentliga tjänst i Israel. En tjänst som har gett oss helt nya och unika historiska möjligheter. Hela Gamla testamentet är fyllt av förutsägelser om detta, och i Nya testamentet läser vi om alla dess konsekvenser.

Denna 70-årsperiod avslutades med att romarna skövlade och brände ner Jerusalem och judarna spreds över jorden och var nationellt hemlösa.17 Men Gud hade gett dem löfte om att få komma tillbaka till sitt hemland igen. Ett löfte som är väl dokumenterat i Bibeln.

Den tredje: Den inleddes då staten Israel proklammerades och judarnas nationella hemlöshet bröts. Landet Israel föddes den 14 maj 1948.18 Men judarna kom hem till sitt land igen med ett trauma bakom sig. Omkring 6 miljoner av deras egna bröder och systrar hade brutalt dödats under förintelsens hemska år, bara några år innan.

Ifrån 1948 och under de snart 70 åren som har gått, så har mycket hänt, både postivt och negativt, uppbyggligt och destruktivt, men med det gemensamt, att det är viktiga och avgörande händelser som alla pekar fram emot Jesu återkomst.19

  5.  ”
Tidstecken”

Gud har gett oss tidstecken, så att vi kan orientera oss och veta vilken tid vi lever i, så att vi inte går vilse i all massinformation och i vår djupt sekulariserade värld.20 Till dessa ”tidstecken” har Gud knutit det som kallas för det profetiska ordet.21 Där har Gud gett oss tillgång till tillförlitlig och trovärdig information om både dåtida, nutida och framtida händelser, som det är ett privilegium för oss människor att få känna till.

Väl mött!

Med vänlig hälsning
Bength Gustafson

Källor: (1) Sid. 103 i Handbok i historiska studier, av Michael Stanford. Studentlitteratur. 1995 för den svenska utgåvan. Stanford undervisade fram till 1983 vid University of the West of England. (2) Luk. 2:1-2. (3) ”Ett universum ur ingenting”, av Lawrence M. Krauss. Fri Tanke förlag. 2012. Sid. 23, 59, 103, 200. Google.se Sökord: Jordens ålder. Allt om vetenskap. (4) Pred. 3:1.(5) 1 Mos. 1:1, 14-18. Upp. 10:6. 21:23. 22:5. (6) 1 Mos. 1:14-18. (7) Matt. 12:32. 1 Kor. 2:7. Ef. 3:11. (8) Matt. 13:39-40, 49. 24:3. 28:20. 1 Kor. 10:11. Hebr. 9:26. (9) Upp. 21:6. 22:13. (10) Jes. 40:28. (11) Pred. 3:11. (12) Ps. 90:2. (13) Pred. 3:1. (14) 2 Petr. 3:8. (15) Dan. 1:1-12:13. (16) Jer. 29:4-10. (17) Matt. 24:1-2. (18) Luk. 21:29-32. Jes. 66:7-9. (19) Matt. kap. 24. Mark. kap. 13. Luk. kap. 17 och kap. 21. (20) Rom. 13:11. Pred. 9:11-12. (21) 2 Petr. 1:19-21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARFÖR JUST KRISTEN? Del 13

Bength Gustafson | 01 jan, 2018

Ateismens ömma punkter

Bakgrunden till det som jag skriver i denna bloggtext är:

 • Som kristna blir vi ofta utmanade och vår kristna tro ifrågasätts och nagelfars av ateister och sekulärhumanister. De flesta kristna tiger och viker undan, oftast för att slippa konfrontation, men också för att de saknar kunskap och argument för att kunna bemöta utmaningarna. Och jag anklagar inte någon kristen för detta. Men för egen del kom jag till ett beslut i mitt kristna liv i slutet på 1960-talet och under mina teologistudier i början på 1970-talet, att jag ska stå upp till försvar för kristen tro och Bibeltro. Det som vi kallar för apologetik och som kanske är mer viktigt idag än någonsin tidigare, då vi lever i ett av Europas och världens mest sekulariserade länder, Sverige.

 • Detta livsavgörande beslut har gjort, att jag av och till har hamnat i den s.k. ”hetluften”, både i media och i offentliga debatter. Och jag klagar inte över detta och ikläder mig definitivt inte någon s.k. ”offerkofta”, för ytterst handlar det om en kallelse ifrån den Gud som jag tror på.

 • Under årens lopp, så har jag ”gått i clinch” med det som jag vill kalla för ”ateismens ömma punkter”, vilket har fört med sig skiftande reaktioner, alltifrån respekt till den totala respektlösheten ifrån ateister och sekulärhumanister.

 • I allt detta så har jag ägnat mig åt studier av ateisters och sekulärhumanisters böcker, tidskrifter och artiklar och jag har även lyssnat på vad de säger.(1)

 • I mitt bloggskrivande från den 1 maj 2013 och fram till nu, så har jag fått en ansenlig mängd kommentarer ifrån ateister och sekulärhumanister på mina bloggars kommentarsfält.(2) Jag är tacksam för den läsekrets av ateister och sekulärhumanister som jag har, och för alla de frågor, kommentarer och reaktioner som jag har fått ifrån dem under årens lopp. Självklart är jag även tacksam för alla andra läsare och för deras inlägg.

Reaktionerna ifrån ateister och sekulärhumanister visar när man har tryckt på en öm punkt eller påtalat ateismens bräcklighet. Här har jag sett ett återkommande mönster. Inte hos alla, men hos tillräckligt många för att jag kan se, att de har blivit störda och irriterade över att deras ateism har ”satts under lupp”. Här tar jag upp tolv ”ömma punkter”, där jag har sett detta återkommande mönster. Det kan säkert finnas flera ”ömma punkter” än just dessa, men jag nämner dessa tolv här eftersom det framför allt är dem som jag har mött och konfronterats med.

 1. När de förlorar initiativet och inte själva får sätta agendan och får sista ordet.

På sina egna forum är det ok att de gör så, men när de befinner sig på kristna och på sina meningsmotståndares forum, då har man rätt att förvänta ett mer respektfullt beteende ifrån deras sida, men denna ”ömma punkt” tar tydligen ut sin rätt. Men det ska också sägas, att det finns ateister som visar den respekten.

 2.  När deras ateism ifrågasätts.

Här märker man ovanan hos ateister, att få sin ateism ifrågasatt och att inte få ”sitta i förarsätet” och angripa och ifrågasätta kristen tro och kristet liv. Av somliga ateisters reaktioner att döma, så verkar det som att de har ”blivit tagna på sängen” då deras osaklighet och personangrepp sänker deras egen trovärdighet.

 3.  När deras ”Gudsupptagenhet” påtalas.

Detta är verkligen ”en het potatis”. Kommentarerna och reaktionerna på mina två senaste bloggtexter på SAS forum (Svenska Apologetiksällskapet) visade verkligen detta. Där tog jag upp just ateisternas upptagenhet av Gud i sitt tänkande och i sin argumentation. Men ingen behöver dra samma slutsats som jag gjorde där och då, att det är ett ”Gudsbevis”, men att försöka förneka sin ”Gudsupptagenhet”, det är mot bättre vetande. Den är väl dokumenterad. Det är bara att läsa och lyssna till vad ateister och sekulärhumanister själva skriver och säger.

 4.  När ödmjukhet kommer på tal.

Det uppseendeväckande i detta är, att det är ateisterna själva som talar om ödmjukhet. De efterlyser nämligen ödmjukhet hos mig och även hos andra kristna, då vi skriver och säger, att vi vet att Gud finns och att vi kan veta vem och hurudan Gud är. Men de missar något väsentligt, nämligen att ödmjukhet är ett centralt Bibliskt begrepp och som först och främst handlar om vår grundhållning av ödmjukhet inför Gud.(3)

Till detta hör det faktum, att ateister inte vet, att Gud inte finns. Och det har jag förståelse för, att detta är en ”öm punkt” som stör dem. Hur gärna skulle de inte vilja kunna säga, att nu vet vi med all säkerhet, att Gud inte finns. Men den dagen lyser fortfarande med sin frånvaro.

 5.  När evolutionsteorins begränsning och orimlighet påtalas.

Då syftar jag inte enbart på att evolutionsteorin är begränsad till endast arternas uppkomst i djur- och växtriket, vilket i sig är en besvärande begränsning, då evolutionsteorin ofta används som ett argument mot Guds existens. Utan det frapperande är, att evolutionsteoretikerna måste sträcka sig bortom denna begränsning, och då är de beredda att tro på vilka ”mirakler” som helst som evolutionen och ”det naturliga urvalet” skulle ha klarat av att utföra under loppet av årmiljoner och årmiljarder, bara de slipper att ha Gud som förklaring. T.ex när det gäller så ”ytterligt fulländade och komplicerade organ”som exempelvis ögat.

Jag återger här några citat av Charles Darwin angående ögat, som han själv benämnde som en av stötestenarna för sin evolutionsteori: Att föreställa sig att ögat med alla dess oefterhärmliga anordningar för att anpassa skärpan till olika avstånd, att släppa in olika mängder ljus och att korrigera för sfäriska och kromatiska aberrationer, skulle ha kunnat utformas genom ett naturligt urval verkar ju, det erkänner jag villigt, som något i allra högsta grad absurt. Vidare säger Darwin: Föreställningen om att ett så perfekt organ som ögat skulle kunna ha uppstått genom det naturliga urvalet kan verka rent himmelsskriande.

Med tanke på ögats uppkomst och på andra ”stötestenar” för sin teori, så erkände Darwin, att jag fortfarande känner mig tyngd till jorden när jag tänker på dem.(4) 

Sedan är det självklart, att Charles Darwin själv försökte att ge en evolutionsteoretisk och 
enligt sin mening förnuftig förklaring till ögats uppkomst och utformning. Det hör till sakens natur att han gjorde det. De förklaringarna kan vi läsa om i samma kapitel som jag har hämtat ovanstående citat ifrån: ”Stötestenar för teorin”. (Se not 4). Förklaringar som jag sätter frågetecken inför, därför att varken Darwin själv eller någon annan efter honom har kunnat redovisa några obestridliga fakta om hur ögat rent faktiskt har uppkommit och utformats. Så den ”stötestenen för evolutionsteorin” ligger fortfarande kvar på vägen. Detta som leder oss till nästa ”ömma punkt för ateismen”.

 6.  När vetenskapens och ”den naturvetenskapliga metodens” begränsade räckvidd påtalas.

Ett faktum som ogärna vill erkännas av ateister och evolutionsteoretiker, men som alla egentligen är medvetna om.

 7.  När vår mänskliga kunskaps begränsning kommer på tal.

Vår mänskliga kunskap är ett styckverk.(5) Detta faktum gäller oss var och en, vare sig vi förnekar Gud eller tillbeder honom.

Låt oss läsa några kloka ord av professor Stefan Einhorn: Vi ska naturligtvis tro på vår förmåga att förstå vår omvärld, samtidigt som vi aldrig får förlora vår ödmjukhet. Vi måste komma ihåg, att vi har oändliga vidder kvar att utforska. Man kan säga, att om den totala kunskapen om allt motsvarade en stor stad, så har vi hitintills samlat så mycket kunskap att den skulle rymmas i en skokartong i en av stadens garderober.(6)

 8.  När ett absolut och objektivt sanningsbegrepp kommer på tal.

Absolut och objektiv sanning är Bibelns sanningsbegrepp, och det förutsätter en personlig, evig och allvetande Gud. När det då finns ateister som förnekar att det finns en absolut och objektiv sanning så har de i samma ögonblick erkänt, att det finns ett sådant sanningsbegrepp. Annars äger ju deras förnekande ingen giltighet, för då är inte heller deras förnekande absolut och objektivt sant. Så faktum kvarstår, att det finns absolut och objektiv sanning som vi kan förhålla oss till i våra liv och i vår dagliga tillvaro. Och det sanningsbegreppet har sitt rotsystem hos en personlig, evig och allvetande Gud.

 9.  När intelligens och förnuft, plan, mening, syfte och mål bakom skapelsen påtalas.

När vi som kristna påtalar vad som nödvändigtvis måste ligga bakom livets ursprung och uppkomst, bakom de fysiska lagarnas och universums uppkomst, bakom de olika arternas uppkomst i djur- och växtriket och bakom människans skapelse, nämligen intelligens och förnuft, plan, mening, syfte och mål, då är detta en stötesten och en ”öm punkt” för ateister. Därför att då förs deras och allas våra tankar intuitivt till en personlig och evig Gud som Designer och Skapare, som står bakom hela skapelsen. Den omedelbara uppfattningen eller förståelsen (intuitionen) är svår att förneka, även för en ateist.

Detta är inte långsökt på något vis för någon av oss, därför att all vår mänskliga erfarenhet lär oss vad som förutsätts för att något ordnat, helt och pedagogiskt ska kunna komma till stånd. Nämligen bakomliggande intelligens och förnuft, plan, mening, syfte och mål bakom allt vad vi människor talar, skriver och gör, för att vår dag och vår tillvaro inte ska sluta i kaos.

Detta med bakomliggande intelligens och förnuft som något helt nödvändigt bakom skapelsen, det är också förklaringen till varför Richard Dawkins tillskriver evolutionen och ”det naturliga urvalet” rent ”Gudomliga egenskaper”.(7) Dawkins förstår vad som krävdes för att kunna resultera i  t.ex livets och medvetandets uppkomst, komplexa ting och design, men han vill inte acceptera att Gud finns. Just därför tillskriver han evolutionen och ”det naturliga urvalet” samma gudomliga och övernaturliga egenskaper som Gud har. Dawkins ”gud” blir då följaktligen ”det naturliga urvalet” som likt en ”lyftkran” lyfter upp evolutionen till rent ”himmelska höjder”.

 10. När godhet och moral ska förklaras och motiveras.

”God och moral utan Gud ” är något som upptar mycket av ateisters och sekulärhumanisters tid och tankemöda. I sina böcker ”Tro och vetande 2.0” och i ”Upplysning i det 21:a århundradet”, så uppehåller sig Sturmark vid detta tema: ”God utan Gud – om godhet, ondska och moral”.(8) Det är uppenbart, att det är svårt för ateister och sekulärhumanister att kunna argumentera för godhet och moral, utan att ta med Gud i bilden. Gud är något av ett ”komplex” då godhet och moral ska avhandlas.

Med tanke på de avslöjanden som har kommit fram under de senaste veckorna genom hashtaggen #me too, då kvinnor ifrån hela världen har trätt fram och berättat om mäns ”taffsande” och ”nedlåtande sexspråk” i både media-, idrotts-, underhållnings- och den politiska världen, så är frågan om Gudlöshet och sexism hör samman? När den sekulariserade människan menar, att hon inte har någon Gud att vara moraliskt ansvarig inför, ja, då lever och beter hon sig som hon själv vill med sig själv som högsta norm, och resultaten blir därefter. Vi lever idag i ett Gudlöst och sekulariserat samhälle som skakas om av sin egen sexism. Godhet, allmängiltiga värderingar, normer och objektiv moral är tydligen trångbodda i vårt Gudlösa och sekulariserade samhälle. Frågan är om vi håller på att bevittna, att allt tal om ”God utan Gud” är på väg att kollapsa i vår s.k. ”upplysta tid”? Personligen svarar jag JA på den frågan och välkomnar samtidigt en sann, sund och frisk vind ifrån himmelen över hela vårt land Sverige, ja, över hela Europa och västvärlden.  

 11. När evigheten kommer på tal.

Även här hämtar jag ex. ifrån Christer Sturmarks bok: ”Upplysning i det 21:a århundradet”, där Sturmark är ärlig i sin redovisning. Sturmark skriver: Personligen tror jag inte på ett liv efter döden, men jag vet att många religiösa människor har en sådan tro. Jag har respekt för denna tro: Jag kan inte erbjuda någon ersättning för en sådan tro. … jag kan inte bidra med en förtröstan om ett liv efter detta.(9) Framtidstro och evighetshopp som ändå är något så mänskligt närvarande under alla tider och varhelst vi människor bor i världen. Men heder åt Christer Sturmark för hans ärliga och uppriktiga erkännande!

 12. När Jesus presenteras.

Jesus är utan jämförelse den största ”stötestenen” och den mest ”ömma punkten” inom ateismen. Något som är helt i linje med vad Bibeln säger om Jesus.(10) 

Jesus som historisk person och hans omutliga och kompromisslösa anspråk som han gör 
angående sig själv, och hans uppståndelse från de döda är svårbemästrade ”stötestenar” på ateisternas väg. Och att Jesus är deras och vår enda räddning för tid och evighet.(11) Vem som helst som inte personligen har mött Jesus, kan stöta sig på dessa ”stötestenar”. Det erkänner jag villigt.

Ateisternas tro

Ateism kan definieras på lite olika sätt, men det som ateisterna har gemensamt det är, att de tror på något. Det är inte så, att ateismen gör att ateister inte tror på något, för det gör dom i allra högsta grad. De tror på vetenskapen, på ”den naturvetenskapliga metoden”, på vetenskapliga artiklar och på evolutionsteorin och på ”det naturliga urvalet”. De tror på det som kan utforskas och ”bevisas” av vår materiella och inomvärldsliga verklighet. Därför är det också så känsligt för ateister när vi som kristna påtalar begränsningar av det som kan utforskas och ”bevisas”. Därav deras skiftande reaktioner.

När detta är sagt om ateisternas tro, då måste det också sägas, att vi får inte blanda ihop deras tro med den tro som Gud ger åt var och en som ärligt och uppriktigt vill ha med Gud att göra. Den tro, som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga.(12) Den tro som är en gåva från Gud och som innebär, att veta och att vara övertygad.(13) Den tro som i Bibeln kallas för ”hjärtats tro”(14) och som står i ett motsatsförhållande till vår mänskliga tro, som vi kan kalla ”huvudets tro”. Utifrån ”huvudets tro”så ifrågasätts och förnekas Guds existens, medan ”hjärtats tro” leder till en relation med Gud och en övertygelse om att Gud finns och om vem och hurudan Gud är.

Men det ska också sägas, att utifrån ”hjärtats tro” så påverkas och formas även ”huvudets tro” hos oss som kristna människor, och så upphävs mer och mer motsatsförhållandet mellan ”hjärtats” och ”huvudets tro” hos oss kristna. Detta som i Bibeln kallas för ”sinnets förnyelse” och ”själens frälsning” och som är ett mål för vår kristna tro.(15)

Guds kärlek till ateister

Vi får inte glömma bort, att Gud älskar ateister, och det ska vi som kristna också göra, och gärna ha dem i vår vänkrets och bjuda hem dem till våra hem. Och vi behöver aldrig skämmas inför dem, för att vi är kristna och Bibeltroende, och vi ska alltid vara redo att ge dem tydliga och genomtänkta skäl för den tro vi har.(16) Även om de inte där och då accepterar våra svar och skäl. Men vi sår in ”frön” eller ”säd” i deras liv och personligheter, som längre fram kan bära mycket frukt.

För mig personligen har kontakten och vänskapen med ateister varit och är både nyttig och berikande. Dels för att se och höra hur de tänker och resonerar, och dels för att järn ger skärpa åt järn; så skärper den ena människan den andra.(17) För mig som en övertygad kristen, så skärps jag upp i min kontakt och umgängelse med ateister, och min kristna tro och övertygelse bekräftas gång på gång. Och speciellt när kontakten och vänskapen bygger på en ömsesidig respekt, och då även när min kristna tro angrips och ifrågasätts. För det hör självklart till bilden att så sker.

Väl mött!

Källor: (1) Både kända och okända, döda och nu levande ateister och sekulärhumanister. (2) Världen Idag, World Press och Inblick. (3) 1 Petr. 5:6. Jak. 4:10. (4) ”Om arternas uppkomst”, av Charles Darwin. Bokförlaget Natur och Kultur. 2000. ISBN 91-27-07875-2. Sid. 143, 157, 132. I kap. ”Stötestenar för teorin”. Sid. 132-159. (5) 1 Kor. 13:9, 12. (6) ”Den sjunde dagen”, av Stefan Einhorn. Bokförlaget Forum. 2003. Sid.36. (7) ”Illusionen om Gud”, av Richard Dawkins. Leopard Förlag. 2006. Sid. 154-161. ”Svar på den nya ateismen”, av Scott Hahn och Benjamin Wiker. Fredestad Förlag. 2009. Sid. 69-71, 100-101. (8) ”Tro och vetande 2.0”. Nya Doxa. 2006. Sid. 124-142. ”Upplysning i det 21 århundradet”. Fri Tanke Förlag. 2015. Sid. 209-228. (9) Sid. 15-16. (10) Matt. 11:6. 13:57. Mark. 6:3. Luk. 7:23. (11) Både Gamla och Nya testamentets vittnesbörd om Jesus. Matt. 11:4-6. 13:57. 15:12. Mark. 6:3. Luk. 7:22-23. Rom. 9:33. Joh. 3:16-21. 14:6. Apg. 1:3. (12). Judas brev v.3. (13) Rom. 12:3. 2 Tim. 1:12. Hebr. 11:1, 11. Rom 4:18-21. (14) Rom. 10:10. (15) Rom. 12:2. 1 Petr. 1:9. (16). 1 Petr. 3:15. Kol. 4:5-6. (17) Ords. 27:17. 

VARFÖR JUST KRISTEN? Del 12

Bength Gustafson | 30 nov, 2017

LAGEN OM SÅDD OCH SKÖRD - EN OMUTLIG LAG

Vi lever i en lagbunden tillvaro, där både andliga och fysiska lagar gäller. Och som kristen och bibeltroende så är jag övertygad om, att det är Gud som står bakom dessa lagar och att det är han som har inrättat dem. Andliga lagar som reglerar vår andliga tillvaro och fysiska lagar som reglerar vår fysiska/naturliga tillvaro.(1) Lagar som också hjälper oss att förstå vår värld och vår tid, och varför det ena och det andra händer, både positivt och negativt, konstruktivt och destruktivt.

Den Gud som står bakom lagarna
För att det inte ska råda någon tvekan om vilken Gud som jag tror står bakom dessa lagar, så är det den Gud som är en personlig och evig Gud och som har personliga egenskaper/karaktärsdrag. Den Gud som presenterar sig själv i skapelsen, i Bibeln, i historien, i människors liv, samveten och erfarenheter, men framför allt i och genom sin Son, Jesus Kristus. Den Gud som är både Designer och Skapare och som med intelligens och förnuft, visdom och vishet, plan, mening, syfte och mål står bakom livets uppkomst, lagarnas och universums uppkomst, de olika arternas uppkomst i djur- och växtriket och som har skapat människan till sin avbild.

En kort presentation
Jag benämner dessa lagar här, men jag går inte in på dem var och en, förutom lagen om sådd och skörd som denna bloggtext handlar om.

Andliga lagar
Trons lag, livets Andes lag, gärningarnas lag, syndens och dödens lag, vetekornets lag och lagen om sådd och skörd.(2)

Fysiska lagar(3)
Universum styrs av ett antal lagar. Några exempel på dessa fysiska lagar är gravitationen eller tyngdkraften, kärnkrafterna, den elektromagnetiska kraften, lagar om tid och rum och lagen om sådd och skörd.

En övergripande och omutlig lag
Lagen om sådd och skörd är en övergripande lag, som gäller både i den andliga och i den fysiska världen. Den är en omutlig lag, både positivt och negativt, och ingen av oss kommer undan den lagen. Det vi ”sår” med våra ord, handlingar, beslut och attityder, det får vi var och en förr eller senare skörda frukten av.

Inget anseende till personen
På samma sätt som Gud inte har anseende till personen och inte är mutbar(4) , så är det också med lagen om sådd och skörd. Vi människor är alla lika inför den lagen, och ingen av oss kan förändra vare sig Gud eller den lagen.

Skapelseordningen och grundvalarna
Bakom allt som Gud har skapat så finns det en skapelseordning för himmel och jord. En skapelseordning som Gud själv har stadgat och sammansatt.(5) I skapelseordningen får vi veta sådant som vi människor har att förhålla oss till. Sådant som är grundvalar(6) för oss som människor, och för att familjeliv och samhällsliv ska kunna fungera på bästa sätt. Jag ger här några exempel på dessa grundvalar:

 • Man och kvinna.(7) Människan är skapad av Gud till man och kvinna, och där finns ingen plats för könsneutralitet. Det är en vilsen och befängd tanke, att försöka förneka vår respektive könstillhörighet: man och kvinna, pojk och flicka.

 • Äktenskapet mellan man och kvinna.(8) Gud har ingen ”partnerskapslag”. Den är en mänsklig och mycket bräcklig konstruktion.

 • Sexualitetens plats.(9) Trohet, trofasthet, överlåtelse och trygghet innanför äktenskapets ramar. Sex behöver fasta och bestående förhållanden och inte lösa och tillfälliga förbindelser som tyvärr hyllas och förespråkas idag.

 • Kärnfamiljen med mamma, pappa och barn i trygga hem.(10) Kanske mer än någonsin är det dags att framhålla och bygga kärnfamiljen.

 • Människosyn. Människan är en treenig personlighet med ande, själ och kropp.(11) Hon är treenig såsom den Gud som har skapat henne är treenig. Det är människans grundläggande identitet.

 • Människovärdet. Alla människors lika värde.(12) Människan är unik på många sätt. Inte minst när det gäller människovärdet. Hon är skapad av Gud till Guds avbild och Gud har gett åt varje människa hennes unika och höga värde. Människan är ingen evolutionär produkt utan givet värde, som väl är. Varje människa är värdefull och värd att älskas av både Gud och människor.

 • Människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen och allt framåt.(13) Människolivet är evigt och heligt ifrån konceptionen och allt framåt. Vi människor har därför ingen rätt att avsluta en människas liv, vare sig i eller utanför moderlivet. Enbart Gud äger den rätten, som har givit människan livet, och han är den som har gett åt sin Son, Jesus Kristus, auktoriteten att råda över levande och döda och över tid och evighet.(14)

 • Värdegrund och bestående värden.(15) De tio budorden och det dubbla kärleksbudet i Bibeln är en utomordentlig värdegrund för bestående värden som rätt och fel, gott och ont, sanning och lögn.

Vi kan bara ana hur vårt samhälle skulle se ut om vi alla bejakade dessa grundvaler och valde att stå för dem och stå på dem. Det skulle likna vårt ursprungsförhållande i Edens lustgård. Men nu har Gud valt att inte tvinga oss människor till detta, utan gett oss friheten och möjligheten att välja att säga JA eller NEJ till dessa grundvalar. Men då ska vi också vara medvetna om, att vårt val får konsekvenser utifrån lagen om sådd och skörd.

Lagen om sådd och skörd – Orsak och verkan
Att förneka eller riva upp dessa grundvalar får allvarliga konsekvenser, både på kortare och på längre sikt. Frukten/resultatet blir bland annat människors identitetskris, rotlöshet, meningslöshet, otrygghet, våld som föder våld och sexuella övergrepp. Något som visar sig idag i vårt sekulariserade samhälle ibland barn och ungdomar och upp i alla åldrar

Det händer något nu som visar på just detta när kvinnor i Sverige och utöver världen ”sätter ner foten” och kraftfullt säger ifrån, att ”nu får det vara nog med allt taffsande och alla sexuella övergrepp”. Och här tycks ingen sektor i samhället slippa undan, vare sig profan eller religiös. Och det är mycket bra! Ytterst sett är detta ett utslag av att ”lagen om sådd och skörd” - orsak och verkan, fungerar även i sekulariserade samhällen och länder.

Jag ser #Meetoo-kampanjens kraftiga genomslag som en rejäl ”käftsmäll” mot all propaganda för könsneutralitet, normlöshet, fri sex, lösa förbindelser, pornografi och ohämmad underhållningssex. Här är det kvinnor som reser på sig, bortom all könsneutralitet, och visar att de är just kvinnor, och vi män ska passa oss för att ”taffsa på dem”. Det är något friskt och sunt över denna reaktion ifrån den ena hälften av jordens befolkning. Och tystnad råder i RFSL- och RFSU-leden. Med sina ambassadörer må de stå i skamvrån och skämmas över sin aningslöshet och sitt hyllande av fri och normlös sex och i sitt taffliga försök att sätta ”sex på kartan” i skola och utbildning.

Det är sannerligen dags att återställa grundvalarna! Och som kristna har vi ingenting att skämmas över, då vi frimodigt står för och står på dessa grundvalar. Om inte för något annat, så för att inge hopp hos människor och visa på, att det finns ett annat sätt att leva i en värld av upplösning och sönderfall.(16)

När grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta?(17) Jo, upprätta grundvalarna igen, genom att stå för dem och stå på dem i den miljö där vi lever och bor. Då kan Gud säga om oss: Dina avkomlingar ska bygga upp de gamla ruinerna, du skall åter upprätta grundvalar ifrån forntida släkter. Du skall kallas han som murar igen revor och som återställer stigar, så att man kan bo i landet.(18) Det är ett mycket gott betyg ifrån den Gud som har inrättat de andliga lagarna, naturlagarna och grundvalarna.

Med vänlig hälsning
Bength Gustafson

Väl mött på min blogg!

Källor: (1) Ps. 148:6. Job. 28:25-26. 38:1-42:6. (2) Rom. 3:27. 8:2. Joh. 12:24. Gal. 6:7. (3) Google.se. Sökord: Fysiska lagar. (4) 5 Mos. 10:17. Rom. 2:11. (5) Jer. 33:25-26. (6) Jes. 58:12. (7) 1 Mos. 1:26-27. 5:1-2. (8) 1 Mos. 1:28. 2:18-25. v.22. Bygga en familj, ett hus, ett släkte. (9) Det är en central och biblisk sanning, att sex är knutet till äktenskapet. (10) 1 Mos. 1:26-28. v.28.a. Ef. 5:21-6:4. (11) 1 Tess. 5:23. Hebr. 4:12. 1 Mos. 1:26. (12) 1 Mos. 1:26-27. 5:1-2. Matt. 22:37-40. Rom. 5:8. (13) Ps. 139:13-16. 119:73. 2 Mos. 20:13. (14) Rom. 14:9. Apg. 10:42. Upp. 1:17-18. Joh. 11:25-26. (15) 2 Mos. 20:1-17. Matt. 22:37-40. (16) 2 Petr. 3:11. (17) Ps. 11:3. (18) Jes. 58:12.

 

 

 

 

VARFÖR JUST KRISTEN? Del 11

Bength Gustafson | 12 okt, 2017

FINNS GUD?

Frågan är så vanlig och så utbredd, att vi kan säga att den är allmänmänsklig. Även ateister och agnostiker ställer den frågan. Frågan är lika gammal som människan och har funnits i alla tider, miljöer och kulturer, och är minst lika aktuell idag, trots att vårt samhälle är så sekulariserat som det faktiskt är.

Mina två senaste bloggtexter här på Inblicks bloggsida, under rubriken: ”Det motsägelsefulla inom ateismen – Ett Gudsbevis”, och som också har legat på min och på andras facebook-sidor, har rönt ett stort intresse. Men de har också orsakat både heta och långa diskussioner och en del hätska utfall på kommentarsfälten. Omkring 200 kommentarer hitintills och de pågår fortfarande. Och somliga har hävdat, att jag är ”helt ute och cyklar”, alltså att jag har helt fel. Och det må så vara, att människor hävdar det. Men det är tydligt att ateister har svårt för att erkänna, att de är så upptagna av Gud som de faktiskt är, i sitt tänkande och i sin argumentation. Och det var just ateisternas Gudsupptagenhet, som var huvudpoängen i mina två senaste bloggtexter. ”Gudsfrågan”, som för en ateist borde vara en icke-fråga, men som istället har blivit en huvudfråga för många av dem.

Har du inte läst dessa två bloggtexter, så finns de här på Inblicks bloggsida under rubriken: Varför just kristen? Del 10 och del 10 forts.

Eftersom jag är kristen och tror på en evig och personlig Gud som har personliga egenskaper/karaktärsdrag, så koncentrerar jag min fråga till just honom. Finns Gud verkligen? Kan jag veta, bortom alla tvivel, att den Gud finns som jag tror på?

Enligt Bibeln och kristen tro, så presenterar Gud sig själv i skapelsen, i Bibeln, i historien, i människors liv, erfarenheter och samveten, men framför allt i och genom Jesus Kristus, Guds Son. Men likväl så ställer människor frågan: Finns Gud verkligen? Och då måste vi som kristna och Bibeltroende ta frågan på allvar och även besvara den.

Jag är väl medveten om, att tron på Gud av somliga blandas ihop med tro på tomtar och troll, på olika fantasifoster som ”spagettimonster” etc, på asagudarna Tor och Oden och på religionernas många olika ”gudar”. Men nu skalar jag bort allt detta, och min fråga gäller enbart den Gud som jag som kristen tror på. Finns Gud verkligen, eller är han enbart en mänsklig idé ibland alla andra idéer och föreställningar som finns i den mänskliga och religiösa idé- och föreställningsvärlden?

KAN FILOSOFIN GE OSS SVAR?

Inom filosofin och i s.k. ”filosofiska skolor” så har filosofer, så länge de har funnits, ägnat sig åt Gudsfrågan. Paulus mötte dem i Aten och på Areopagen talade han direkt till dem om deras intresse av ”en okänd Gud”. Den Gud som Paulus mycket väl kände till.(1) Genom olika filosofiska resonemang och tankemodeller, så har filosofer ägnat sig åt Gudsfrågan. Man har ställt fram teoretiska/filosofiska ”bevis” och ”motbevis” av olika slag. Men har de kommit fram till något svar som gör att vi, bortom alla tvivel, vet att Gud finns eller att Gud inte finns? Svaret är NEJ.

Alltså behöver vi söka svaret någon annan stans. Men det betyder inte att jag påstår, att det filosofiska resonemanget och tänkandet inte har något berättigande och ska därför avslutas. Men något definitivt och slutgiltigt svar på Gudsfrågan kan filosofin inte ge oss.

KAN VETENSKAPEN GE OSS SVAR?

Då tänker jag närmast på ”empiriska observationer” och på ”den naturvetenskapliga metoden” som används för att utforska den verklighet som vi lever i, och då den materiella verkligheten. Där har den sin räckvidd och sitt berättigande. Men kan vi genom dessa ”empiriska observationer” och genom ”den naturvetenskapliga metoden” komma fram till ”bevis” som gör att vi, bortom alla tvivel, vet att Gud finns eller att Gud inte finns? Även här är svaret NEJ.

Alltå behöver vi även när det gäller vetenskapen med dess olika metoder, söka svaret någon annan stans. Vilket inte betyder, att vi för den sakens skull underkänner ”empiriska observationer” och ”den naturvetenskapliga metoden”, utan vi enbart konstaterar, att det ligger utanför deras räckvidd och möjligheter, att ge oss ett definitivt och slutgiltigt svar på Gudsfrågan.

KAN MÄNNISKORS ERFARENHET GE OSS SVAR?

Både JA och NEJ.

När människor bärs av en övertygelse som gör att det kan säga: Jag vet av erfarenhet, att Gud finns. Då är svaret JA. Och det är vad kristen tro och kristet liv grundläggande handlar om, nämligen att veta och vara övertygad utifrån erfarenhet, att Gud finns. Jag vet på vem jag tror och vidare, att tron till sin natur är övertygelse och baserad på fakta. Och såsom kristna genom alla tider har sagt: Vi kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört.(2) Alltså vad vi har erfarenhet av. Detta när det gäller den kristna tron, som är en gåva ifrån Gud till var och en som vill ha med honom att göra. Den tro, som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga.(3) Tro och erfarenhet som gör att vi, bortom alla tvivel, vet att Gud finns. Tro och erfarenhet som alltid går hand i hand när det gäller kristen tro och kristet liv.

Trons bevis”
Vår historia är full av ”Trons bevis”. Av män och kvinnor som genom tro visste, att Gud finns och genom tro visste, att vad Gud har sagt, det var sant och trovärdigt. De visste detta bortom alla tvivel. Hebreerbrevet kap. 11 är en lysande dokumentation om ”Trons bevis”.(4)

Detta är ”bevis” som vi som kristna aldrig ska skämmas för, eller ”sticka under stolen med”, då människor lyfter fram sina ”bevis” utifrån vetenskap, ”empiriska observationer” och ”den naturvetenskapliga metoden” och samtidigt hävdar, att det är de enda gångbara och godkända ”bevisen”. Ett tydligt exempel på ”Trons bevis” är det som står i Apg. 1:3. För dem hade Jesus genom många säkra bevis tett sig såsom levande; ty under fyrtio dagar lät han sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. De såg och hörde Jesus. De hade alltså erfarenhet av Jesus i sitt vardagliga liv.

Den kristna tron står i ett motsatsförhållande till den mänskliga tron, som till sin natur har invändningar, reservationer och tvivel. Därför finns det också människor som frekvent riktar in sig på att tvivla, ifrågasätta och förneka allt som har med Gud och med hans Ord att göra. Och det har de sin fulla rätt att göra, men det förändrar inte någonting som har med Gud och med hans Ord att göra. Och vi ska vara medvetna om, att det är med sin mänskliga tro som de tvivlar, har invändningar och reservationer. Vår mänskliga tro, som vi kan kalla ”huvudets tro” och som står i ett motsatsförhållande till ”hjärtats tro”, som inte tvivlar och som inte har några invändningar och reservationer, vare sig emot Guds existens eller emot något som han har sagt eller som han säger.(5)

Om människor säger: Jag vet av erfarenhet, att Gud inte finns. Då är svaret NEJ. Och det av den anledningen, att de själva är osäkra och inte övertygade. De vet helt enkelt inte, bortom alla tvivel, att Gud inte finns, därför att erfarenheten saknas. De kan inte säga, att av erfarenhet vet jag, att Gud inte finns. Jag har i varje fall inte läst eller lyssnat till någon människa som har skrivit eller sagt det.

Gudsfrågan lever och överlever

Det är ett faktum, att Gudsfrågan lever och den överlever även i de mest sekulariserade länder och miljöer, som t.ex Sverige.

DE TVÅ ALTERNATIVEN

Det finns enbart två alternativ: Antingen finns Gud, eller så finns han inte.

 1. Finns Gud idag, då har han alltid funnits och kommer alltid att finnas i tid och evighet.

 2. Finns inte Gud idag, då har han aldrig funnits och kommer aldrig att finnas, vare sig i tid eller evighet.

För mig som kristen är det tveklöst alternativ 1 som gäller.(6) Gud, som är en personlig och evig Gud, och som vi kan veta vem och hurudan han är: Han finns idag, han har alltid funnits och han kommer alltid att finnas i tid och evighet. Bortom alla tvivel, så kan vi veta detta om Gud.

Väl mött!

Källor: (1) Apg. 17:16-34. (2) 2 Tim. 1:12. Hebr. 11:1. Apg. 1:1-3. v.3. 4:19-20. 1 Kor. 15:3-9. 1 Joh. 1:1-5. (3) Judas brev v. 3. Rom. 12:3. 4:18-21. (4) Hebr. 11:1-40. (5) Rom. 10:10. 4:18-21. Hebr. 11:11. (6) Ps. 90:1-2. v.2. Dan. 2:20. Upp. 1:8. 21:5-6. Jes. 44:6. 

VARFÖR JUST KRISTEN? Del 10 forts

Bength Gustafson | 26 sep, 2017

DET MOTSÄGELSEFULLA INOM ATEISMEN – ETT GUDSBEVIS Del 2.

Min förra bloggtext, del 1, har förutom på denna Inblicks bloggsida, även legat på min personliga facebooksida. En intressant notering är, att det är över 100 kommentarer där hitintills.(11) Tydligen är detta ett ämne som engagerar och utmanar, inte minst ateister som är flitigt närvarande på min bloggs kommentarsfält.

Den frekventa närvaron av ateister på forum av detta slag stryker ytterligare under det som denna och min förra bloggtext handlar om, nämligen det motsägelsefulla inom ateismen. Att ateister är så upptagna i sitt tänkande och i sin argumentation av den Gud vars existens de förnekar, det talar sitt eget tydliga språk och är ett starkt Gudsbevis.

Att jag som kristen och apologet ägnar mig åt den Gud som jag tror på och umgås med, det är fullständigt naturligt och självklart. Det är ju vad den kristna tron och det kristna livet grundläggande handlar om.(12) Att tro på och umgås med den Gud som är en evig och personlig Gud, och som har personliga egenskaper/karaktärsdrag, och som presenterar sig själv i skapelsen, i Bibeln, i historien, i människors liv, erfarenheter och samveten, men framför allt i och genom sin Son Jesus Kristus. Därför kan vi veta ATT Gud finns, men också veta VEM och HURUDAN den Gud är som vi tror på.(13)

Den Gud som jag tror på och umgås med ska inte förväxlas med någon av de olika religionernas många olika ”gudar”. Och definitivt inte blandas ihop med tomtar och troll, asagudar som Tor och Oden och med ”spagettimonster” och andra konstruerade fantasifoster, som somliga ateister och sekulärhumanister med förkärlek blandar ihop med tron på Gud. Men tron på Gud och relationen med honom har med verkligheten att göra, medan tomtar och troll och andra fantasifoster enbart finns i fantasins och i sagans värld, men tyvärr även i somliga ateisters och sekulärhumanisters föreställningsvärld. Denna uppblandning av fantasi och verklighet, är inte intellektuellt hederlig.

Att ateister ägnar sig så frekvent åt den Gud som vi som kristna tror på, i sitt tänkande och i sin argumentation, det är inget annat än motsägelsefullt. Att vara så upptagna av Gud, det tyder på hur osäkra ateisterna egentligen är i sina påståenden om Guds icke-existens och hur bräcklig deras ateism är. De påstår, inte sällan med arrogans och ”brösttoner”, att Gud inte finns. Men då borde de vara färdiga med Gud vid det här laget. Gud ska rimligtvis inte ges så mycket uppmärksamhet av dem som förnekar hans existens. Men bevisligen så gör de det, och då finns det goda skäl att tala om deras Gudsupptagenhet som ett Gudsbevis, och ett starkt sådant.

När jag läser och lyssnar till ateister och sekulärhumanister, som dem jag namngav i min förra bloggtext, så framgår det tydligt, att de börjar med Gud, de fortsätter med Gud och de avslutar med Gud i sina litterära verk och framställningar. Och allt med det genomgående syftet, att försöka visa på att Gud inte finns. Gud och hans påstådda icke-exstens är ”den röda tråden” i vad de skriver och säger. Så är det när de skriver om olika ämnesområden som t.ex sanningsbegreppet, evolution kontra skapelse, etik och moral, gott och ont, rätt och fel, ”god utan Gud” och människovärdet etc. Allt med det syftet att visa på, att Gud inte finns. Att Gud eller ”Gudshypotesen” helt enkelt inte behövs. Allt detta sammantaget säger mig, att ateisters inneboende Gudsmedvetande är starkare än deras ateism.(14)

Det finns mycket att skriva om när det gäller att ateister inte klarar av att undvika Gud, när de skriver eller talar om vart och ett av dessa olika ämnesområden. Men av utrymmesskäl så nöjer jag mig med att berätta om två händelser som får illustrera detta ”Gudskomplex” som ateister tydligen lever med.

Dessa händelser ägde rum då jag läste historia och pedagogik på Högskolan i Gävle i början av 2000-talet.
Händelse 1. Under en etikföreläsning så ställde jag frågan till föreläsaren, om det finns en absolut sanning som etik och moral kan härledas till? Flera av studenterna reste sig då omedelbart upp och formligen skrek åt mig: ”Menar du, att det finns en absolut sanning”? Jag svarade, att jag menar ingenting, utan jag ställde enbart frågan. Vad föreläsaren svarade det försvann i tumultet som uppstod. Men studenternas häftiga reaktion hängde samman med, att de kopplade samman ett absolut sanningsbegrepp med förekomsten av en evig och allvetande Gud, vilket inte på något sätt är långsökt, men tydligen var väldigt känsligt och störande för dem som skrek åt mig. För enligt dem så får etik och moral, gott och ont, rätt och fel definitivt inte härledas till ett absolut sanningsbegrepp. Men varifrån ska då allt detta härledas? Ifrån evolution och ”det naturliga urvalet”? Men det låter sig inte göras, då evolutionen (makroevolutionen) och ”det naturliga urvalet” är ”ont och sadistiskt”, enligt docent i forskningsetik Birgitta Forsman, i sin bok: ”Arvet från Darwin”.(15)

Händelse 2. Under en historieföreläsning så sa föreläsaren lite spydigt, då han anknöt till Bibeln, ”att dess trovärdighet måste ifrågasättas, eftersom det står där att jorden är platt”. Jag ställde då frågan till honom, var det står i Bibeln ”att jorden är platt”? Han svarade något förvånad: ”Står det inte i Bibeln”? Jag svarade honom, att det är du som ska vara på den frågan och inte jag, eftersom det är du som påstår detta. Men det jag har läst i Bibeln, det är ”att jorden är rund”.(16) Efter föreläsningen tog föreläsaren med mig in på sitt kontor, och han tackade mig för att jag hade sagt detta, för han ville inte göra om denna ”blunder”. En ”blunder” som flera ateister och sekulärhumanister fortfarande gör.

Föreläsaren sa ytterligare en sak till mig, som gjorde att jag hajade till. ”Det har säkert funnits flera kristna här på Högskolan under årens lopp, men jag har aldrig mött någon i den här miljön, som har varit så frimodig med sin kristna tro som du är . Fortsätt med det, och sätt färg på våra annars så enahanda och färglösa lektioner”. Jag tackade honom för hans goda och uppmuntrande ord.

Något som är tydligt i det ateister skriver och säger är, hur underligt det än låter, att de har en teologi. Ateisternas egen teologi. Deras egen lära om Gud. I dagens s.k. ”Nyateism”,(17) så är det framför allt ultraateisten och ultraevolutionisten Richard Dawkins som är den dominerande och som formulerar denna teologi, och han har många ”teologiska eftersägare” i de ateistiska och sekulärhumanistiska leden. Och dessa ”lärjungar” till Dawkins låter honom tänka åt dem, istället för att tänka själva, både när det gäller teologiska och andra argument mot Guds existens.

Syftet med denna teologi är, att konstruera teologiska argument för att påvisa att Gud inte finns. Utifrån en selektiv bibelläsning, speciellt ifrån Gamla Testamentet, så samlar de ihop lösryckta versar och avsnitt, och utifrån dem tillskriver de Gud onda, förvridna och brutala egenskaper, för att sedan utifrån de egenskaperna förneka Guds existens. De hämtar versar och avsnitt ifrån Bibeln, som hur konstigt det än låter, de tydligen tror på. Men selektiv bibelläsning och selektiv mänsklig tro, som detta handlar om, det ger ingen trovärdig teologi och inte heller några trovärdiga argument för Guds icke-existens.

Utifrån sin selektiva bibelläsning och tro och med sin hemmasnickrade teologi, så har Richard Dawkins konstruerat sin egen Gudsbild, och utifrån den Gudsbilden förnekar han och hans ”lärjungar” Guds existens.

Så här beskriver Dawkins Bibelns Gud: Han är ”avundsjuk och stolt över det, en småsint, orättvis, hårdhjärtad maktmänniska. Hämdlysten, blodtörstig etnisk rensare, kvinnohatare, homofob, rasist, barnamördare, folkmördare, sonmördare, en sjukdomsspridande, storhetsvansinnig, sadomasochistisk översittare som nyckfullt och illasinnat slår åt höger och vänster”.(18)

Det är ingen hejd på Dawkins misskreditering av Gud. Men detta teologiska och förvridna tillvägagångsätt är inte trovärdigt, men tydligen effektivt och framgångsrikt i de ateistiska och sekulärhumanistiska kretsar, där Dawkins är en stor förebild i sitt sätt att även teologiskt agitera mot Guds existens.

I sin bok ”Illusionen om Gud”, så ägnar sig Dawkins åt att kategoriskt avvisa existensen av Gud, och detta med lösryckta versar och avsnitt i Bibeln kombinerat med ett skenbart vetenskapligt resonemang. Så egentligen är det Dawkins egen Gudsbild som är en illusion och inte den Gud som jag som kristen tror på. Dawkins slåss helt enkelt mot sin egen förvridna Gudsbild. Just detta mönster går igen hos var och en av mina namngivna författare, och även hos vissa ateister på mina bloggars kommentarsfält.

Ett exempel på detta mönster hämtar jag ifrån Christer Sturmarks bok: ”Tro och vetande 2.0”, där Sturmark citerar den nu döde forskaren och professorn i tumörbiologi, Georg Klein. ”Gud är så elak, att hans enda ursäkt är att han inte existerar”. Ett argument som Sturmark tydligen bejakar.(19) Men om sådana argument är godtagbara för att visa att Gud inte finns, då hade vi och vår historia sluppit t.ex Adolf Hitler. Men sådana argument faller på sin egen orimlighet. Om någon är elak, ond och brutal, eller för den delen barmhärtig, god och empatisk, så visar det inte på att den personen inte finns. Snarare tvärt om.

Det motsägelsefulla når sina höjder då Richard Dawkins tillskriver ”det naturliga urvalet” rent övernaturliga, positiva och Gudomliga egenskaper eller attribut. ”Det naturliga urvalet” har fått ta Guds plats i Dawkins evolutionsteoretiska föreställningsvärld. Men för att ”det naturliga urvalet” ska kunna resultera i t.ex livets och medvetandets uppkomst och komplexa biologiska ting och design - för att nu nämna några exempel som Dawkins själv tar upp - så måste med nödvändighet ”det naturliga urvalet” tillskrivas samma egenskaper som Gud har.(20)

Men när Dawkins och hans ateistiska vänner vill förneka Guds existens, då väljer de en motsatt strategi, nämligen att tillskriva Gud destruktiva och negativa egenskaper eller attribut, för att utifrån dem förneka Guds existens. Allt är tydligen tillåtet och användbart, bara det tjänar deras syfte, att förneka Guds existens. Men att de inte själva ser det motsägelsefulla i allt deras agiterande, tyder på att de är förblindade av sig egen ateism.

Min slutsats är, att ateisternas upptagenhet i deras tänkande och argumentation, av den Gud som vi som kristna tror på, det är ett starkt Gudsbevis. Och det är ateisterna själva som uppehåller och förstärker detta Gudsbevis.

Till sist:
Följande scenario är definitivt inte otänkbart: När ateister och även sekulärhumanister en gång kommer att stå inför den Gud, vars existens de under ”sin stund på jorden” så ihärdigt förnekade, då kommer de var och en att erkänna: ”Det var väl det jag innerst inne visste, att du fanns, men jag ville inte erkänna det. Jag ville vara min egen ”gud” och ha vetenskapen och den naturvetenskapliga metoden som mina ledstjärnor i livet”. Och Gud kommer kärleksfullt men tydligt och klart säga till var och en, att han respekterar deras viljeval. Men ville de inte ha med Gud att göra under sitt jordeliv, så kommer de heller inte att ha med Gud att göra i evigheten. En ”Gudlös” tillvaro väntar, som har det fruktansvärda namnet: ”Helvetet”. En plats som är ett fullständigt förvridet, perverterat och Gudlöst ”samhällssystem”, och som är synonymt med ”djävulens rike”, men som egentligen inte är gjort för människor, utan för djävulen och hans änglar.(21)

MEN och det är viktigt att säga: Ateismen och det motsägelsefulla i den behöver inte få sista ordet. Under ”sin stund på jorden” har även ateister och sekulärhumanister sin ”sökningstid”, då Gud söker dem och då det är möjligt att på allvar ompröva sin ateism.

Väl mött!

Källor: (11) Facebook. Bength Gustafson. Varför just kristen? Del 10. Det motsägelsefulla inom ateismen – Ett Gudsbevis. Del 1. (12) 1 Joh. 1:1-3. Apg. 4:19-20. (13). 2 Tim. 1:12. (14) Pred. 3:11. (15) ”Arvet från Darwin”, av Birgitta Forsman. Fri tanke förlag. 2010. Sid. 277-279. (16. Jes. 40:22. 1917 års översättning. I New King James version står det: ”...the circle of the earth”. (17) ”Nyateism” eller ”Den nya ateismen” är en benämning på dagens ateism, och där bl.a Richard Dawkins är en förgrundsgestalt internationellt. Här hemma i Sverige representerar bl.a Christer Sturmark ”Den nya ateismen” i sina böcker: ”Tro och vetande 2.0” och ”Upplysning i det 21:a århundradet”. Nya Doxa. 2006. och Fri tanke förlag. 2015. (18) ”Illusionen om Gud”, av Richard Dawkins. Leopard förlag. 2006. Sid. 51. (19) ”Tro och vetande 2.0”. Sid. 129, 23-24, 131, 139. (20) ”Illusionen om Gud”. Sid. 154-161. ”Svar på den nya ateismen”, av Scott Hahn och Benjamin Wiker. Fredestad Förlag. 2009. Sid. 69-71, 100-101. (21) Matt. 25:41.

 

 

 

 

 

 

VARFÖR JUST KRISTEN Del 10

Bength Gustafson | 18 aug, 2017

DET MOTSÄGELSEFULLA INOM ATEISMEN – ETT GUDSBEVIS

Under de senaste 10 – 15 åren har jag mer frekvent än tidigare läst och lyssnat till vad kända och okända ateister och sekulärhumanister har skrivit och sagt. En del av dem är döda, medan andra lever. Jag nämner några av dem här: Ingemar Hedenius, Herbert Tingsten, Georg Klein, Richard Dawkins, Lawrense M. Krauss, Christer Sturmark, Patrik Lindenfors, Torbjörn Tännsjö, Birgitta Forsman och mer eller mindre aggressiva ateister på facebook, på andra sociala medier och i debattartiklar av olika slag.

Några definitioner av ateism
Ateism: Åsikten att det inte finns någon Gud. Ateist: Gudsförnekare.(1) Ateism: Gudsförnekelse.(2)
Christer Sturmark skriver: ”Jag sa inte att jag vet att gud inte existerar. Jag sa att jag är ateist. Det betyder bara att jag tror att Gud inte existerar”.(3) Richard Dawkins ateism: Varför det med största sannolikhet inte finns någon Gud.(4) En sannolikhet som är dåligt underbyggd utifrån en Gudsbild som han själv har konstruerat. Den gud som Dawkins med stark frenesi talar och skriver om och förnekar, känner jag inte igen och än mindre tror på.

Mitt intresse för ateism och dess argument grundlades under unga år, och inte minst i min kontakt med den färgstarke väckelseevangelisten Berthil Paulson och hans outtröttliga iver att ge sakliga och väl genomtänkta skäl för kristen tro och kristet liv. En relation av ”Far och son”, som jag inte nog kan uppskatta och vara tacksam för. Det var med Berthils stöd och uppmuntran som jag på 1980-talet skrev boken: ”Varför just kristen”? och som glädjande nog blev en ”bestseller” med den tidens mått mätt. Det är en uppföljare av den boken som jag nu håller på att skriva, och där mina bloggtexter på Inblicks bloggsida ligger till grund för den boken.

Under tiden som jag har läst och lyssnat och även debatterat med ateistiska företrädare, så har jag frapperats av det motsägelsefulla i deras ateism och i deras ateistiska argumentation. Och allt eftersom tiden har gått, så har jag mer och mer insett, att deras motsägelsefulla ateism och argumentation är ett Gudsbevis, och ett mycket starkt sådant. Och jag erkänner att jag ibland har undrat, om det var dessa motsägelser som David syftade på när han skrev: Dårarna säger i sina hjärtan: Det finns ingen Gud.(5) Därför att det finns exempel på en argumentation för ateism som tangerar ”en dåres försvarstal”. T.ex när man förnekar Guds existens genom att tillskriva Gud egenskaper och sedan utifrån de egenskaperna förnekar Guds existens. Men tillskriver man Gud egenskaper, då erkänner man ju samtidigt att han finns. Denna motsägelse återkommer jag till senare.

Två mycket viktiga och avgörande orsaker till varför jag tror på Gud och är kristen och inte är ateist eller sekulärhumanist:

 • Att jag kan vara konsekvent i min tro på Gud. Dels för att Gud inte är en okänd Gud, och dels för att det är fullt möjligt att umgås med Gud och så lära känna honom, så att jag vet, både att Gud finns och vet vem och hurudan den Gud är som jag tror på. Gud presenterar nämligen sig själv i skapelsen, i Bibeln, i historien, i människors liv, erfarenheter och samveten, men framför allt i och genom Jesus Kristus. Varje ärligt och uppriktigt sökande människa kan ta reda på vem och hurudan Gud är.(6)

 • Att det är en grundläggande och avgörande skillnad mellan den tro som jag har som kristen och ateistens tro. Och det är den skillnaden som det är mellan den mänskliga tron, som vi var och en har och som vi dagligen använder oss av mer eller mindre, och den tro som Gud ger som en gåva till var och en som ärligt och uppriktigt vill ha med honom att göra. Den tro, som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga.(7) Vår mänskliga tro den innehåller tvivel både på Guds existens och på Guds icke-existens, medan den tro som Gud ger åt oss är fri ifrån tvivel. Den tron vet att Gud finns, såsom Paulus uttrycker det: Jag vet på vem jag tror.(8) Den tron är en fast tillförsikt och en övertygelse om att Gud finns.(9) Ett övertygat vetande, utan inslag av några tvivel. Detta är vad den tro rent faktiskt är som Gud har gett åt oss som vill ha med honom att göra. En uppenbar motsats till Christer Sturmarks tro och ärliga bekännelse, att ”jag tror att Gud inte existerar”, men ”jag vet inte”, som jag citerade här ovan. Sådan är vår mänskliga tro. Den tror och tvivlar om vart annat, till skillnad från den tro som Gud ger åt oss, som tror och vet utan tvivel.

Sommaren 2013 hade Christer Sturmark och jag en debatt på Löttorps Camping och omkring 1000 personer var med och lyssnade i det stora Elca-tältet. Temat för debatten var: Har människan skapat Gud eller har Gud skapat människan? och Tommy Dahlman var med som en folklig och skicklig moderator. Jag hade tagit med mig 15-20 olika böcker och tidssskrifter upp på podiet. Det var boktitlar och artiklar som var skrivna av Sturmark och andra ateistiska företrädare. Christer frågade mig före vår debatt vad det var för böcker och tidsskrifter och varför jag hade tagit med mig dem. Jag svarade Christer, att jag läser dessa för att ta reda på hur du och övriga ateister tänker och resonerar. Så jag vågar nog påstå, att jag är någorlunda uppdaterad om hur ateister tänker och resonerar.

När jag har läst och lyssnat
till vad olika ateister och sekulärhumanister skriver och säger, då har jag ställts inför följande tänkande och resonemang hos dem:

 1. Kan vi bara konstruera bra och väl genomtänkta argument mot Guds existens, då är sannolikheten stor att Gud inte finns.

 2. Eftersom det inte går att strikt vetenskapligt bevisa Guds existens, så är sannolikheten stor att Gud inte finns.

Men våra argument för eller emot Guds existens, även om de är bra och väl genomtänkta argument, avgör inte om Gud finns eller inte. Och Guds icke-existens går heller inte att strikt vetenskapligt bevisa. Det ligger utanför den vetenskapliga metodens möjligheter att avgöra Guds existens eller icke-existens, så ”där sitter vi i samma båt”.

Det motsägelsefulla inom ateismen och i dess argumentation är ett mycket starkt Gudsbevis, och det Gudsbeviset vill jag redogöra för nu, och det kan sammanfattas i följande:

ATEISTER ÄR UPPTAGNA AV GUD I SITT TÄNKANDE OCH I SIN ARGUMENTATION

Jag menar, att rent logiskt borde det vara så, att ateister över huvud taget inte skulle vara intresserade eller upptagna av Guds existens eller Guds icke-existens. De borde vara en ”icke-fråga” för dem, men det är helt uppenbart att så är inte fallet. Och det är här som jag menar, att vi står inför det motsägelsefulla inom ateismen och i det ateistiska tänkandet och i deras argumentation.

När jag läser och lyssnar till vad ateister och sekulärhumanister skriver och säger, då tänker jag så här:

 1. Om Gud inte finns, då behöver Gud inte förnekas. Den ateistiska och materialistiska världsbildens utgångspunkt är, att Gud inte finns, och då borde saken vara avklarad. Men här är ateisternas osäkerhet uppenbar. Jag har intill denna dag varken läst eller hört någon ateist skriva eller säga, att de med absolut säkerhet vet, att Gud inte finns. Detta är något av ateistens dilemma, ja, deras akilleshäl, deras svaga och sårbara punkt. Men de försöker ivrigt att sträcka sig så långt som möjligt i sina uttalanden om Guds icke-existens, som t.ex Richard Dawkins gör i det som jag citerade här ovan: ”Varför det med största sannolikhet inte finns någon Gud”. När jag läser och hör vad han skriver och säger, då är det uppenbart att hans egen osäkerhet stör honom.

 2. Om Gud finns, men av olika anledningar så vill ateisten inte acceptera detta, ja, då måste ateisten konstruera argument, som i varje fall teoretiskt och filosofiskt styrker hans och hennes ateistiska uppfattning. Men de slutgiltiga och heltäckande argumenten som slår fast, utom varje tvivel, att Gud inte finns, de lyser fortfarande med sin frånvaro.

 3. Någon neutral zon finns det tydligen inte för ateismen och för dess företrädare.

 4. Min slutsats är intill denna dag (men jag håller frimodigt dörren öppen för en annan slutsats), att förklaringen till denna ”Gudsupptagenhet” hos ateister och i den ateistiska argumentationen är, att Gudsmedvetandet är något allmänmänskligt och det finns nedlagt i varje människa, så ateisten brottas med sitt eget Gudsmedvetande. Min slutsats styrks av det som Predikaren säger, att Gud har lagt evigheten i människornas hjärtan.(10) Den Gud som jag tror på och som är en evig och personlig Gud, han har som Skapare av människan ”signerat” sitt eget skaparverk genom att lägga ned evigheten i varje människa. Evigheten som är en del av Guds natur och identitet. Och ateisternas motsägelsefulla upptagenhet av Gud i sitt tänkande och i sin argumentation bekräftar detta, och är ett Gudsbevis, och ett mycket starkt sådant.

I min nästa blogg ska jag ge några exempel på det motsägelsefulla i hur ateister tänker och resonerar när det gäller: Sanningsbegreppet, skapelsen, tidsbegreppet, Guds egenskaper/karaktär, god utan Gud, etik och moral, värdegrund och värderingar, rätt och fel, gott och ont, bibliska begrepp och bristen på evighetshopp.

Väl mött på min blogg!

Källor: (1) Bonniers Lexikon. Band 23. Ordbok. 1996. (2) Svenska Akademiens Ordlista över svenska språket. 1999. (3) Tro och vetande 2.0, av Christer Sturmark. Nya Doxa. 2006. Sid. 110. (4) ”Illusionen om Gud”, av Richard Dawkins. Leopard förlag. 2007. Sid. 131-178. (5) Ps. 14:1. (6) Matt. 7:7-8. Jes. 55:6. Jer. 29:13. Apg. 17:26-28. (7) Judas brev v. 3. (8) 2 Tim. 1:12. (9) Hebr. 11:1, 6. (10) Pred. 3:11.

 

 

 

 

TÄNK OM DET ÄR SÅ

Bength Gustafson | 31 jul, 2017

Denna bloggtext går inte in under ämnet Varför just kristen? som mina tidigare bloggtexter här på Inblicks bloggsida har gjort. Jag gör här ett avsteg ifrån det ämnet och skriver om de uppseendeväckande händelserna på Trafiksäkerhetsverket och den påföljande politiska turbulensen i samband med den, både hos regeringen och hos oppositionen, och i den mediala ”hyperaktiviteten” som äger rum dygnet runt när sådant här händer.

TÄNK OM DET ÄR SÅ, att vi alla är förda bakom ljuset. Tänk om det är så, att vår regering har medvetet bedragit oss, och vi är så naiva och godtrogna, att vi låter oss bedragas av dem.

Jag tänker så här: Är det verkligen rimligt att tro, att vår statsminister Stefan Löfven inte visste något om detta säkerhetshaveri - ”haveriet på Transportstyrelsen”, som statsministern själv benämner det – förrän i januari i år 2017? Andra statsråd såsom infrastrukturminister Anna Johansson, inrikesminister Anders Ygeman och försvarsminister Peter Hultqvist visste det långt tidigare. Och ”haveriet” med tillhörande lagbrott ägde rum 2015, så det är en förhållandevis lång tid som vår statsminister skulle varit ovetande om vad som hänt. Mitt svar är: NEJ! Det är inte rimligt, att tro det. Men om så vore fallet, att Löfven inte visste något om detta förrän i januari i år, ja, då är det ännu allvarligare än själva ”haveriet på Transportstyrelsen”, och tilliten till vår tids politiker sjunker ytterligare och politikerföraktet byggs på.

TÄNK OM DET ÄR SÅ, att hela denna händelse skulle hållas hemlig och inte få komma till allmänhetens kännedom. Men när den väl blev uppdagad, då hade man en konstruerad historia klar och ”syndabockar” utsågs och avsattes. Och hela det politiska spelet inför våra ögon och öron är inte något annat än ”ett spel för gallerierna” och media spelar med, medan verkligheten är en annan och allvarligare än så.

Konspirationsteorier” kanske någon tänker. Ja, kanske det. Men tänk om det är så, att sanningen hinner ikapp oss – det gör den alltid förr eller senare, och ju förr dess bättre - och vi får veta sådant som vi inte skulle få veta.

TÄNK OM DET ÄR SÅ, att vi står inför det sekulariserade samhällets sammanbrott. För den som läser Bibeln och även tror på det som står där, så är det inte en främmande tanke. Jesus var tydlig med att förutsäga, att tiden närmast före hans återkomst till jorden skulle bland annat kännetecknas av, att politiska och andra makthavare, nationer och folk skulle stå rådlösa inför havets och vågornas dån. (Luk. 21:25). Det hav som i Uppenbarelseboken definieras som ”folkhavet”. (Upp. 17:1, 15). I detta ”folkhav” producerar människan själv problemen, som hon sedan inte själv är kapabel att lösa, därför att hon själv är en del av problemet. Precis som i ”haveriet på Transportstyrelsen”.

När jag skriver detta, då tänker jag självklart inte enbart på det nu aktuella säkerhetshaveriet, utan också på så mycket annat destruktivt som dagligen äger rum i vårt samhälle, och som tydligen ligger utanför både polismaktens och den politiska maktens möjligheter att kunna lösa. Detta som Jesus med rätta kallar för laglöshet (anarki) och kärlekslöshet. (Matt. 24:12). Jag ger här några exempel på detta: Den växande organiserade brottsligheten, brutala rån och mord, barn- och ungdomsligor, stadsdelar som polis, ambulanspersonal och brandförsvar inte kan resa till av fruktan för sina egna liv, moral- och normupplösning, sexuell lössläppthet, våldtäckter och sexuella övergrepp etc. etc. Allt detta som media dagligen rapporterar om, så vi kan inte säga att vi inget vet om detta.

Till allt detta kommer det alltmer groteska och vulgära underhållningsvåldet i TV, på film, video och dataspel som sköljer över barn och ungdomar i vårt land, och även vuxna, och som ingen tycks vilja eller vågar höja så mycket som en finger emot för att sätta stopp för. Då blir det så patetiskt när politiker, skolfolk och sekulärhumanister gör gemensam sak och påtalar, att det är en farlig påverkan för barn och ungdomar i kristna friskolor och under skolavslutningar i kyrkan, men inte med ett ord invänder mot det groteska och vulgära underhållningsvåldet. Men detta säger också något om den sekulariserade och Gudlösa människans ”tunnelseende” och inkonsekventa hållning, när det gäller att bedöma vad som är en farlig och destruktiv påverkan för barn och ungdomar i vårt land idag.

Om du vill läsa mer om den mentalitet och livsstil som utbreder sig mer och mer i vårt sekulariserade land, ja, då kan du läsa t.ex. 2 Tim. 3:1-5. Då kan både du och jag förstå varför vårt samhällsklimat blir mer och mer cyniskt, kallare och svårare för samhällsmedborgarna att leva i. Ett Sverige som ingen av oss egentligen vill ha.

GODE GUD, FÖRBARMA DIG ÖVER VÅRT LAND OCH FOLK !

Bength Gustafson

VARFÖR JUST KRISTEN ? Del 9 3

Bength Gustafson | 21 jun, 2017

Här kommer den tredje och sista bloggtexten om JESUS. Jesus, som är den allt överskuggande orsaken till varför jag är en kristen och inte något annat. Alternativen som erbjuds håller helt enkelt inte måttet. Det må vara ateism, agnostisism eller vad som helst ifrån de olika ”ismernas” och religionernas brokiga värld, så väger de alla för lätt i ”jämförelsens vågskål”.

Gå gärna tillbaka
och läs de två övriga bloggtexterna om JESUS, så får du med dig hela sammanhanget. De finns här på Inblicks bloggsida.

Jag fortsätter här med min beskrivning av det unika med Jesus.

JESUS ÄR UNIK

 • Som centralgestalt

Jesus är centralgestalten i Guds skapelseplan och frälsningsplan och i vår kristna tro och i vårt kristna liv.

I Guds planer

I allt vad Gud talar och gör, så utgår han alltid ifrån sin vilja och sina planer. Det finns aldrig något viljelöst eller planlöst eller slumpmässigt i det som Gud talar och gör. Det är alltid intelligens och förnuft, visdom, vishet och logik, vilja, plan, mening, syfte och mål bakom det Gud talar och gör. Så är det med de två övergripande planerna som Gud har; hans skapelseplan och frälsningsplan. Och i båda dessa är Jesus centralgestalten. Av Jesus, genom Jesus och till Jesus är ju allting. Ja, han är till före allt annat, och alltsammans äger bestånd i honom.(28)

När Gud skapade i begynnelsen, då utgick han ifrån sin vilja och sin skapelseplan.(29) När Gud hade fullbordat sin skapelse, då kunde han konstatera, att det var mycket gott.(30)

Jesus var ORDET i begynnelsen, genom vilket allt har blivit till, och utan det har inget blivit till, som är till. Där har vi livets ursprung och uppkomst i skapelsen, och där finns det oumbärliga ljuset, som både livet, vi människor och hela skapelsen är totalt beroende av.(31)

När syndafallet var ett faktum, och människan medvetet hade valt att vända Gud ryggen, då proklammerade Gud sin frälsningsplan. I den planen var Jesus ORDET som blev kött, för att frälsning och återupprättelse ska kunna vara möjlig för oss människor och för hela skapelsen.(32)

I tro och liv

Jesus är både Upphovsmannen och Fullbordaren av vår kristna tro och av vårt kristna liv.(33)

Utan Jesus, så finns det över huvud taget ingen kristen tro och inget kristet liv, utan enbart religiös fantasi, som vi lika gärna kan vara utan.

 • Som Bibelns kärna och stjärna

Jesus har fått namnet Guds Ord(34) och som den Bibelns kärna och stjärna han är, så ger han oss nycklar till hur vi ska läsa, förstå och tillägna oss Guds Ord, så att vi slipper att hamna i förvirringens träskmarker.

 1. Det står skrivet, men det står också skrivet.(35). Det var så Jesus läste Skriften, och det är så vi också ska läsa den. Vi ska inte utgå ifrån enstaka versar lite här och där, utan Bibelns samlade vittnesbörd i var sak, får vara avgörande för oss.

 2. Den helige Ande ska leda oss fram till hela sanningen.(36) Jesus var tydlig med, att Guds Ord är Sanning och att Den helige Ande – Sanningens Ande – ska leda oss fram till hela sanningen och hjälpa oss att förstå vad vi läser.(37). Då kan vi också undvika, att bokstaven dödar oss.(38). Då är vi Bibeltroende och inte bokstavstroende.

 • Som vårt fundament i en instabil och osäker tillvaro

Ty en annan grund kan ingen lägga, än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus.(39)

- För våra liv och personligheter.

- För våra hem och familjer.

- För församlingen.

- För hela vår tillvaro.

Ja, Jesus är verkligen ett säkert och stabilt fundament för oss inom livets alla områden.

 • Som den som sammanfattar det optimala

Det övernaturlig och det naturliga, det normala och det vardagliga hör ihop med Jesus på ett fullständigt unik sätt. När vi läser i de fyra evangelierna om Jesus(40), då ser vi hur vardaglig och jordnära Jesus var och är, när han gör under, tecken och mirakler som det mest naturliga, självklara och normala. Där har vi något av den kristna trons och det kristna livets optimala uttryckssätt. Det optimala är verkligen sammanfattat i Jesus och därmed tillgängligt för oss.

JESU ÅTERKOMST

Detta som är så centralt, aktuellt och unikt i kristen tro och i det kristna livets framtidsperspektiv. Uppståndelse från de döda – uppryckande och evakuering – Jesu återkomst till samma berg som han lämnade en gång: Oljeberget, till samma stad: Jerusalem, och till samma land: Israel. Ja, Jesu återkomst till jorden är verkligen en viktig och avgörande del av vår framtidstro och vårt framtidsperspektiv.

Detta tema är för stort för att gå in på här och nu. Det får bli längre fram, och då som en avslutande bloggtext i denna serie om: Varför just kristen?

Väl mött!

Källor: (28) Rom. 11:36. 1 Kor. 8:6. Kol. 1:16-17. Hebr. 1:1-2. v.2. (29) 1 Mos. 1:1. Upp. 4:11. (30) 1 Mos. 1:31. (31) Joh. 1:1-5, 10. (32) 1 Mos. 3:1-24. v.15. Jes. 7:14. Matt. 1:21. Joh. 1:14. Kol. 1:13-23. Rom. 8:18-25. (33) Hebr. 12:1-2. v.2. (34) Upp. 19:13. (35) Matt. 4:1-11. (36) Joh. 16:13. (37) Joh. 17:17. 14:26. 15:26. 16:12-15. (38) 2 Kor. 3:4-6. v.6. (39) 1 Kor. 3:11. (40) Matteus, Markus, Lukas och Johannes evangelium.

 

VARFÖR JUST KRISTEN Del 9 forts

Bength Gustafson | 25 apr, 2017

JESUS

Här fortsätter jag min presentation av Jesus. Jesus, som är den allt överskuggande anledningen till att jag är kristen.

I min förra bloggtext så skrev jag att vi lever i en tid då Jesus angrips och han förnekas som historisk person och hans trovärdighet ifrågasätts både innanför och utanför kyrkans och frikyrkans väggar. Men eftersom Jesu är den allt överskuggande orsaken till att jag är en kristen, då skriver jag om honom och lyfter fram det unika med Jesus. Och då handlar det både om apologetik, som är ett försvar av kristen tro och kristet liv, och om en presentation av Jesus.

Jesus är inte vem som helst. I min förra bloggtext skrev jag om tre områden angående det unika med Jesus.

 • Jesus är unik som historisk person.

 • Jesus är unik som Guds Son.

 • Jesus är unik som Gud och människa.

Här och nu så fortsätter jag min beskrivning av Jesus.

JESUS ÄR UNIK

Som Frälsare, Messias, Konung och Herre(13)

Jesus är vart och ett av allt detta som ligger i dessa namn.

 • Jesus är Frälsaren – Räddaren, som har alla de förutsättningar som krävs för att frälsa och rädda oss ifrån allt av synd och ondska, destruktivitet och död, så att inte något av detta får sista ordet, vare sig i våra liv och personligheter eller i den tillvaro som vi lever i nu och in i framtiden och sedan in i evigheten.

 • Jesus är Messias – Befriaren ifrån allt som vill binda upp oss, reducera och krympa vårt liv och våra personligheter till något helt annat än vad människan som Guds avbild är skapad till att vara. Och då inte bara under livet här och nu, utan för tid och evighet. För en människas liv är så mycket mer än det som ryms mellan konceptionen och fysisk död.

 • Jesus är Konung i Guds rike. Det rike som är fullständigt annorlunda alla förutvarande, nuvarande och eventuellt kommande riken här på jorden.(14) Guds rike som finns här och nu, men framför allt är framtidens och evighetens rike.

 • Jesus är Herre, vars herravälde är det optimala för oss människor. Någon bättre Herre finns det inte att leva inunder.

I sin identifikation

All synd genom hela mänsklighetens historia, har Jesus identifierat sig med. Synd, som innebär ”att missa målet”(15), att avvika ifrån allt som är ursprungligt och normalt, ifrån allt som är sant Gudomligt och sant mänskligt inom livets alla områden. Allt detta identifierade sig Jesus med och tog in i sin egen personlighet och tog alla dess konsekvenser.

Syndens yttersta konsekvens, som är döden, har Jesus ”smakat” för vår skull.(16) Döden, som i Bibeln beskrivs som trefaldig död och vars innebörd är skilsmässa.

 • Andlig död: Guds Ande är skild ifrån människans ande.(17)

 • Fysisk död: Människans ande och själ är skild ifrån kroppen.(18)

 • Evig död: Människans ande, själ och kropp är skild ifrån Gud för evigt.(19)

Allt detta har Jesus identifierat sig med och tagit konsekvenserna av och gjort en ände på alltsammans.(20) Därmed kommer inte synd, ondska, destruktivitet, djävulskap och död att få sista ordet för dem som har välkomnat och kommer att välkomna Jesus som sin Frälsare, Messias, Konung och Herre. Gud och allt det han står för kommer att få sista ordet, på grund av det Jesus har gjort ”en gång för alla”.(21) Jesu historiska uppståndelse från de döda är den yttersta garantin för att så kommer att ske.(22)

Jesus var den ende som kunde göra detta, och det på grund av:

 1. Att Jesus var med då Gud skapade i begynnelsen. Han vet hur det var ifrån början, då allt var helt, oskadat och optimalt och ingen hade missat målet.(23)

 2. Jesus har levt i den här fallna och destruktiva världen och varit underställd alla de villkor och förhållanden som vi människor lever inunder.(24)

 3. Jesus var syndfri och oförstörd under hela sitt liv på jorden. Ingen kunde fälla honom på något enda område. Jesus hade inte en enda svaghet i sitt liv och i sin personliga karaktär. Det fanns inte en enda beröringspunkt i Jesu liv och personlighet, där synd, ondska och djävulskap kunde göra sig gällande.(25)

Jesus gick hela vägen från Getsemane, via Dolorosa, korset på Golgata, graven, dödsriket och himmelen.(26) För din och min skull gick Jesus hela vägen, ifrån den absolut lägsta punkten, dit alla vi människor hade fallit, och upp till den apsolut högsta nivån som vi människor någonsin kan komma, till Himmelen. Dit, som egentligen varenda människa längtar efter att få komma. Till det evigt oförstörda och optimala. Det spelar ingen roll hur Gudlöst och orättfärdigt en människa än har levat under ”sin stund på jorden”, så nog talas det om ”deras himmel” som de har kommit till då de har dött och skall begravas. Detta om något, talar till oss om människans inneboende längtan till himmelen, även om hon under hela sitt medvetna jordeliv inte har ägnat så mycket tid åt att tänka på eller tala om Jesus, och än mindre att tro på honom. Jesus, som är den enda vägen dit.(27)

Forts. i nästa bloggtext

Väl mött!

Källor: (13) Matt. 1:18-25. v.21. Luk. 2:1-33. v.11, 29-30. (14) Joh. 18:36-37. Dan. 2:44. 3:33. 4:31. 6:26. 7:14, 27. Hebr. 12:28. (15) Hamartia, som är det grekiska ordet i Nya Testamentets grundtext, och som betyder: ”Att missa målet”. IBL.(16) Rom. 6:23.a. Hebr. 2:9. (17) 1 Mos. 6:3.a. Ef. 2:1-2. Kol. 2:13. (18) 1 Mos. 6:3.b. Hebr. 9:27. (19) Matt. 25:46. Upp. 20:14-15. 21:8. 22:15. (20) 2 Kor. 5:21. (21) Rom. 6:10. Hebr. 7:27. 9:12. 10:10. (22) 1 Kor. 15:1-57. v.12-21. Apg. 1:1-3. v.3. 2:24. 3:15. Joh. 11:25-26. (23) 1 Mos. 1:1-5. Joh. 1:1-5. 1 Mos. 1:26. Kol. 1:16-17. 1 Kor. 8:6. Hebr. 1:1-2. v.2. (24) Gal. 4:4. (25) Jes. 53:9.b. Joh. 8:46. 2 Kor. 5:21. 1 Petr. 2:22. 1 Joh. 3:5. (26) Matt. 26:1-28:20. Mark. 14:1-16:20. Luk. 22:1-24:53. 1 Petr. 3:18-20. Joh. 20:17. Hebr. 9:11-12.(27) Joh. 14:6. Hebr. 10:19-22. 

VARFÖR JUST KRISTEN? Del 9

Bength Gustafson | 19 mar, 2017

JESUS

En allt överskuggande orsak till varför jag är en kristen, är personen Jesus Kristus. Han är inte vem som helst. Alla jämförelser med Jesus bleknar, vare sig vi talar om religiösa, andliga, filosofiska, ideologiska, politiska eller vetenskapliga företrädare eller idésystem. Och tidigare och nutida ifrågasättanden och angrepp på Jesus väger lätt i jämförelse med den Jesus verkligen är, vare sig det handlar om sekulära eller kyrkliga och frikyrkliga företrädare, som utifrån sekulär vetenskap och brist på personlig erfarenhet av Jesus, försöker undergräva Jesu trovärdighet. Det må handla om Adam och Eva, som Jesus hänvisar till som historiska personer(1), men som påstås av kritiker vara ”icke-historiska” personer. Eller ”teistisk evolution”, vars företrädare blandar ihop evolution och Gudomlig skapelse med varandra. I den skapelse där Jesus själv var personligt närvarande, därför att han har den självklara platsen i Guds skapelseplan och även i Guds frälsningsplan. I Kol. 1:13-20. och i Joh. 1:1-15 ser vi några lysande exempel på detta faktum, för att här och nu nämna några exempel ifrån Bibeln.

JESUS ÄR UNIK

- Som historisk person

Vår historia skulle se helt annorlunda ut och vara så mycket fattigare utan Jesus, oavsett vem eller vilka historiska personligheter som vi jämför med.
Vår tideräkning - före Jesu födelse respektive efter Jesu födelse - visar på Jesu centrala och avgörande plats i vår historia. Eller för att uttrycka det som Paulus gjorde: När tiden var fullbordad, sände Gud sin Son.(2) Något historiskt avslutades och något helt nytt började då Jesus föddes i Betlehem, nere i Israel för drygt 2000 år sedan.(3)

Det går i vågor

Angreppen på Jesus går i vågor. Ibland är det stilla och lungt, men ibland går angreppens och kritikens vågor höga mot Jesus. Men det förändrar egentligen ingenting av fakta och verklighet när det gäller Jesus, eller för att citera en gammal härlig ”läsarsång”:
När alla andra namn en gång förbleknar, strålar namnet Jesus lika klart.(4) Jesu namn och Jesu person varken påverkas eller förändras av dessa angrepp, till skillnad från kritikernas namn och plats som försvinner med tiden.

För närvarande är det en sådan vågrörelse
av kritik och angrepp på Jesus. Några brittiska forskare och svenska präster och teologer påstår, att ”Jesus har aldrig funnits på riktigt, utan han är en myt”, likaså Jesu uppståndelse från de döda. Och en svensk författare vid namn Roger Viklund påstår, att ”vi saknar egentligen bevis för att Jesus funnits”.(5) Men när detta sker, då ska vi komma ihåg följande:

För det första:
Dessa människor har förlorat kontakten med verkligheten och lever i sin egen selektiva historiska bubbla och i sin egen teologiska fantasivärld. Både historien och människors möte och relation med Jesus talar sitt tydliga språk, att Jesus är verklig och lever idag såsom han alltid har gjort ända sedan sin historiska uppståndelse från de döda.(6)

För det andra:
Det som dessa präster och teologer har gemensamt med varandra är, att de aldrig har mött Jesus och heller aldrig har haft någon relation med honom. De är s.k. ”distansteologer”, som på distans ger sin egen subjektiva och teoretiska bild av Jesus. Hade de verkligen mött Jesus och lärt känna honom, då skulle de aldrig ifrågasätta Jesus och hans trovärdighet, utan de hade till och med varit redo att lida förföljelse och ge sitt liv för honom, vilket många kristna gör utöver världen varje dag. Därför är det också något som är galet, då dessa människor uppträder som sakkunniga och auktoriteter när det gäller Jesus, och även betraktas av somliga som sådana.

Som Guds Son

Som Guds Son är Jesus unik. Gud själv säger om Jesus:
Denne är min älskade Son.(7) Bland alla så kallade ”Gudsbevis”, så är Jesus som Guds Son det allra främsta ”Gudsbeviset”. Jesus är inte något bevis på att någon av alla religionernas många och olika ”gudar” finns, men han är ett bevis på att den Gud finns som är evig, som är utan början och utan slut, och som därmed är utan upphovsman och orsak.(8) Den Gud som likt Jesus är en person med mycket specifika och personliga karaktärsdrag såsom kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet,ödmjukhet, självbehärskning, rättfärdighet, rättvisa, barmhärtighet, nåd och sanning etc. etc.(9) Den Gud som presenterar sig själv i skapelsen, i Bibeln, i historien, i människors liv, erfarenheter och samveten, men framför allt i och genom Jesus Kristus. Med all rätt kan Jesus säga, att den som har sett och hört mig, har sett och hört Fadern.(10)

- Som Gud och människa 

Jesus var och är 100 % Gud och 100 % människa i en och samma person och sann och genuin rakt igenom hela sin varelse. Detta är unikt, och om vi ärligt och uppriktigt vill veta vad det sant Gudomliga och det sant mänskliga är, ja, då ska vi bestämma oss för att följa Jesus och lära känna honom. Han kommer att överraska oss, men han kommer också att skaka om oss och våra förutfattade meningar och vår inskränkta föreställningsvärld. Men framför allt så kommer han att älska oss genuint och innerligt och leda oss rätt för tid och evighet.

Ett ärligt och uppriktigt VÄLKOMMEN JESUS!
ifrån dig och mig, så är han där, och en fullständigt ny historia börjar i ditt och mitt liv. En historia som har både framtiden och evigheten för sig. Allt detta är så radikalt och revolutionerande, att Bibeln kallar detta för att bli född på nytt och att bli en ny skapelse – en ny människa, där det gamla är till ända och något helt nytt har börjat.(11)

Forts. i nästa bloggtext

Väl mött!

Källor: (1)
Matt. 19:1-6. v.4. 1 Mos. 1:26-27. 5:2. (2) Gal. 4:4. (3) Matt. 1:18-2:6. Luk. 2:1-20. (4) En känd ”väckelsesång”, som tillhör vår ovärderliga kristna sångskatt. (5) google.se Sökordet: Jesus är en myt. Hänvisning till flera artiklar. (6) 1 Kor. 15:1-28. (7) Matt. 3:17. Mark. 9:7. (8) Jes. 40:28. Job. 38:1-42:6. Apg. 17:24-25. (9) Gal. 5:22-23. Joh. 1:14, 17. (10) Rom. 1:19-20. Ps. 19:1-5. Joh. 1:1. ”Handbok i historiska studier”, av Michael Stanford. Sid. 103. 1 Joh. 1:1-5. Apg. 4:19-20. Rom. 2:14-15. 9:1. Joh. 3:16. 10:30, 37-38. 14:6-11. (11) Joh. 1:12-13. 3:1-8. 2 Kor. 5:17.

 

 

 

VARFÖR JUST KRISTEN? Del 8

Bength Gustafson | 06 feb, 2017

VÅR VÄRLD IDAG

I Bibeln möter vi en realistisk och trovärdig, ja, sanningsenlig beskrivning
av de motsatser som vi ser i vår värld idag. Motsatser som alltid har funnits i vår fallna värld, allt ifrån det historiska syndafallet och framåt och som beskrivs i 1 Mos. 3. Motsatser som jag vågar påstå är tydligare idag än någonsin tidigare och som både expanderar i omfattning och accelererar i hastighet idag. Allt detta tränger sig nära inpå oss, därför att vi lever i en medial, högteknologisk och datoriserad värld, där det som sker i en del av världen inom några få sekunder är känt i alla delar av vår värld.(1) Vi står dagligen inför motsatserna mellan gott och ont, ljus och mörker, liv och död, det vackra och det groteska, det njutbara och det vulgära, mellan sanning och lögn, trohet och svek, kärlek och hat, empati och likgiltighet, verklighet och fantasi, hopp och hopplöshet osv.

Bibeln är tydlig
när den beskriver dessa motsatser. En beskrivning som visar på en Gudomlig intelligens bakom orden. En Gud som vet mer om vår värld och vår verklighet än vad alla vi människor tillsammans vet.(2) En nog så viktig och avgörande orsak till att vara en kristen, vilket jag är. Och jag är noga med att betona, att då syftar jag inte på vilken Gud som helst. Inte på någon av de olika religionernas många ”gudar”, utan på den Gud som i Bibeln kallas för ”Abrahams, Isaks och Jakobs Gud”.(3) Den Gud som är en person med tydliga karaktärsdrag och med integritet, och som inte är en religiös teori eller idé, som vi kan ha men lika gärna mista. Den Gud som är evig och med intelligens, visdom och vishet och med kärlek och omsorg står för livets uppkomst och som är Skaparen av naturlagarna och av universum och av de olika arterna i djur- och växtriket och som har skapat människan till sin avbild.(4) Den Gud som ger oss en totalt motsatt världsbild och människosyn än vad evolutionsteorin med sitt brutala naturliga urval förmedlar till oss, och som vår tids sekulärhumanism och ateism rider på och hänvisar till.

Ondskan i världen
Vare sig vi tror på Gud eller förnekar honom, så är vi alla medvetna om ondskans närvaro i världen. Ondskan som har tagit strid mot det goda och mot allt det som merparten av oss önskar ska känneteckna vår gemensamma tillvaro. Och frågorna finns där: Varifrån kommer ondskan? Kan vi göra något åt den? Kan vi vinna över den? Ska den aldrig någonsin ta slut?

En ond intelligens
Enligt Bibeln så finns det en person som är allt igenom ond och som är ondskans ursprung och uppehållare, och som är den totala motsatsen till den Gud som jag tror på. I Bibeln ges han många namn, såsom ”djävulen”, ”satan”, ”den onde”, ”lögnens fader”, ”mörkrets furste” och med flera andra onda och destruktiva epitet som säger oss vem och hurudan han är, och som för närvarande har ”hela världen i sitt våld”.(5)

Ondskans närvaro i världen
tar sig många och olika uttryck, alltifrån det globala ned till det personliga planet. Krig, rykten om krig, jordbävningar, klimatkatastrofer, våldsbrott, organiserad brottslighet, terror, sexövergrepp, brustna relationer och angrepp på människovärdet och på människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen och allt framåt. Och över 215 miljoner kristna utsätts för allvarlig förföljelse på grund av sin kristna tro.(6) Ondskans ansikte kan vi alla se, oavsett var vi befinner oss i världen idag.

Världen idag
har blivit något helt annat än den ”Edens lustgård” som den en gång var i begynnelsen av vår historia, då Gud som den Arkitekt och Skapare han är kunde konstatera, att allt var mycket gott.(7) Utifrån det perspektivet kan vi konstatera, att världen med dess inbyggare har inte utvecklats ifrån något lägre till något högre stadie, det som benäms evolution, utan har fallit ifrån ett högre till ett lägre stadie. En degeneration, som handlar om en urartning ifrån det ursprungliga och goda, har ägt rum och fortsatt äger rum. Detta som i Bibeln beskrivs som ett historiskt syndafall och vars innebörd är, ”att missa målet”.(8) En i sanning nog så träffsäker och realistisk beskrivning av vad som rent faktiskt har hänt med vår värld och med människan och övrig skapelse. Trots vetenskapliga, teknologiska och materiellt sett stora framsteg och landvinningar, så har människan inte lyckats med att få bukt med ondskan i världen, utan det är snarare så, att ondskan använder sig av dessa framsteg och landvinningar. Det som brukar kallas ”myntets baksida”.

Människans hjärta
Både Bibeln och vår erfarenhet visar oss, att människan är kapabel till både ont och gott. Utifrån människans hjärta, som är hennes personlighets centrum, så kan både ont och gott komma. Jesus är så tydlig och realistisk med detta, då han säger: Vad hjärtat är fullt av, det talar ju munnen. En god människa bär ur sitt goda förråd fram vad gott är, och en ond människa bär ur sitt onda förråd fram vad ont är.(9) Vårt hjärta är som ett förrådshus, som vi dagligen fyller på, både medvetet och omedvetet. Därför är det så viktigt och avgörande, att vi som vuxna, tänkande och beslutande människor bestämmer oss för vad vi ska fylla våra hjärtan med. Fyller vi våra hjärtan med det som är ont och destruktivt, ja, då är det vad som kommer ut ur oss i ord, handlingar, värderingar och attityder. Detta som egentligen har med död att göra. Men fyller vi istället våra hjärtan med det som är gott och uppbyggligt, ja, då är det vad som kommer ut ur oss: Liv och vad gott är.

Här har vi att göra ett medvetet val,
som vuxna, tänkande och medvetna människor, och det är att välja liv eller död. Död och liv har tungan i sitt våld och vi får alla del av tungans frukt då vi använder den, vilket vi alla gör.(10) Detta regleras av en omutlig lag som kallas lagen om sådd och skörd och som handlar om orsak och verkan.(11) Och som vuxna har vi ännu ett val att göra, nämligen att vara goda förebilder och exempel för våra barn och för den unga generationen, och göra dem vana vid den väg de ska vandra, så att de inte lämnar den vägen när de blir vuxna och gamla.(12) Detta som är nog så aktuellt och uppfordrande i vår tid med en uppsjö av brutalt och groteskt ”underhållningsvåld”, som är så fyllt med utstuderad ondska och djävulskap, destruktivitet och ond bröd död, och som väller över oss dygnet runt. Mer viktigt än någonsin är det, att bevara sitt hjärta, för därifrån utgår livet.(13. Våra hjärtan har aldrig någonsin ifrån Guds sida varit tänkta att vara ett förrådshus för ondska, destruktivitet och död, utan för liv och för allt som är gott och uppbyggligt för oss människor. Hela skapelsen skulle må väl av det.

Om vi vågar se detta samband
- nämligen att det som kommer in i oss, in i våra hjärtan, det kommer också ut ur oss med en naturlags säkerhet - då kommer vi också att förstå orsakerna till den tilltagande ondskan och våldsmentaliteten i vårt land Sverige och i världen idag. Men då förstår vi också, att lösningen på ondskans närvaro i samhället och i världen handlar om mänskliga hjärtan som har stängt dörren till ondska, destruktivitet och död, och som har en vidöppen dörr för vad som är gott, liv och uppbyggligt.

En god Gud
Far inte vilse, mina älskade bröder. Endast goda och fullkomliga gåvor kommer ned ovanifrån, från himlaljusens Fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling mellan ljus och mörker.(14)

Som kristen tror jag på en Gud som är alltigenom god. Tror eller påstår vi något annat om Gud, då har vi verkligen farit vilse av okunnighet och/eller av ont uppsåt. Detta är tyvärr inte så ovanligt i dagens ansträngningar hos sekulärhumanister och ateister, då de försöker att förneka Guds existens genom att, å´ ena sidan förneka att Gud finns, men å´ andra sidan tillskriva Gud olika epitet såsom t.ex ”ond”, ”elak”, ”brutal” och ”orättvis”. Ett exempel på detta är ett uttalande av den nu döde författaren, canserforskaren och professorn i tumörbiologi, Georg Klein, som sa, att ”Gud är så elak att hans enda ursäkt är att han inte existerar”.(15) Ett uttalande som avslöjar både okunnighet och ont uppsåt, och som dessutom är en logisk kullerbytta. Gud kan inte både vara elak och inte finnas. Men erfarenheten av att Gud finns och att han är god, det väger så mycket tyngre i vågskålen än vad okunnighet, ont uppsåt och logiska kullerbyttor gör, och därtill vetskapen om, att det onda inte kommer att få sista ordet. Men detta får jag anledning att återkomma till.

Väl mött!

Källor: (1)
Det s.k ”IT-samhället”, som kännetecknas av en högt utvecklad informationsteknologi. Våra mobiler, som idag är allas egendom i både den rika och i den fattiga delen av vår värld, är ett ex. på detta. (2) 1 Joh. 3:20. 1 Sam. 2:3. Hebr. 4:13. (3) 2 Mos. 3:6, 15-16. 4:5. Matt. 22:32. Mark. 12:26-27. Luk. 20:37-38. Apg. 3:13. 7:32. (4) 2 Mos. 3:14. ”Jag är” innefattar allt vad Gud är. Jes. 40:28. Ps. 36:10. Joh. 1:1-4. v.4. 5:26. 1 Mos. 1:1-2:25. (5) 1 Joh. 5:19. (6) Matt. 24. Mark. 13. Luk. kap. 17 och 21 och profetior i GT och NT förutsäger all denna ondska. I tidskriften Open Doors, nr. 2, för februari 2017, sid. 3, kan vi läsa om omfattningen av förföljelse av kristna idag. (7) 1 Mos. 1:1-31. (8) 1 Mos. 3:1-24. Det grekiska huvudordet för synd är hamartia, och betyder ”att missa målet”. (9) Matt. 12:34.b-35. (10) Ords. 18:20-21. (11) Gal. 6:7. (12) Ords. 22:6. (13) Ords. 4:20-27. v.23. (14) Jak. 1:16-17. (15) Tro och vetande 2.0, av Christer Sturmark. Nya Doxa. 2006. Sid. 129. Georg Klein föddes den 28 juli 1925 och dog den 10 december 2016.

 

 

 

 

VARFÖR JUST KRISTEN? Del 7.

Bength Gustafson | 23 dec, 2016

TRO OCH VETANDE

Efter att jag har skrivit om Sanningsfrågan, Bibelns sanningsbegrepp och Jesu sanningsanspråk, så är det naturligt och följdriktigt att skriva om Tro och vetande. Tro och vetande, som tillsammans med sanningen är så grundläggande och centrala begrepp och så nära förknippade med varandra i Bibeln och i det kristna livet.

För oss som kristna handlar det inte enbart om att vi tror och vet något, utan också om att det vi tror och vet är sant och stämmer överens med verkligheten. Det handlar inte om önsketänkanden eller om spekulationer, utan vi tror och vet något utifrån sanningen, som är det fundament som vi står på och utgår ifrån.

När vi ser på hur ofta dessa ord förekommer i Bibeln och vad de betyder, då förstår vi hur viktiga och avgörande de är. Tillsammans förekommer de omkring 1500 gånger i Bibeln och med en samstämmig betydelse. Tro: att vara fast och säker. Visshet och övertygelse. Vetande: att ha kunskap och förstånd, att känna till och förstå, att veta säkert. Sanning: det som är fast och säkert, fasthet och säkerhet.(1)

Det är viktigt att vi som kristna är medvetna om detta, för i skola, utbildning, forskning och media i vår sekulära och nära omvärld, så är det definitivt inte så här. I dessa ”världar” och i ateisternas och sekulärhumanisternas världsbild, så är tro och vetande varandras motsatser. Ingemar Hedenius på sin tid, och hans lärjunge Christer Sturmark i vår tid, hävdar detta frimodigt och ofta oemotsagda i sina framträdanden och i sina böcker.(2) Men de utalar sig om något som de inte vet, och tyvärr är det inte så ovanligt. Så var det även på Paulus tid, då människor utan att veta ändå uttalade sig så tvärsäkert, till exempel om att ”talet om korset är en dårskap”. Paulus skriver om detta. Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft och Guds visdom.(3) Så fel kan människor ta och göra så galna uttalanden, därför att de inte vet vad det handlar om och därför heller inte vet vad de talar om, vare sig det gäller tro och vetande, sanningen eller ”talet om korset”.

De förlorade”, som Paulus benämner dessa människor, saknar helt enkelt de nödvändiga förutsättningarna för att kunna veta och förstå vad det handlar om, vare sig det gäller tro och vetande, sanningen eller ”talet om korset”. Därför var också Jesus så noga med att betona, att en grundläggande förutsättning för att vi människor ska kunna veta och förstå, var att vi ”blev födda på nytt”. Förundra dig inte över att jag säger dig, att ni måste födas på nytt.(4)

Just så radikal och utmanande, näst intill provocerande, är kristen tro och det kristna livet, att det börjar med att vi föds en gång till. Föds på nytt till ett radikalt annorlunda liv än det vi levde innan vi mötte Jesus och välkomnade honom in i vårt liv. Detta är viktigt att ha i minnet då vi hör eller läser människors galna uttalanden när det gäller kristen tro och kristet liv. Det finns så många fördomar och förutfattade meningar hos vår tids sekulariserade människor, som skymmer sikten för dem och som gör att de inte kan se och förstå vad kristen tro och det kristna livet egentligen handlar om. Därför ska vi också vara tydliga med, att pånyttfödelse är en nödvändig förutsättning för att kunna se och förstå vad det handlar om.

VAD VI VET OCH VAD GUD VET

Detta har i allra högsta grad att göra med varför jag är kristen. Vad vi människor vet är begränsat, men vad Gud vet är obegränsat. Vetandet är för oss människor något viktigt och ovärderligt. Inte minst för oss som är kristna, för vi kan inte påstå vad som helst och inte heller leva hur som helst, utan vi måste ha grund och täckning för vad vi säger och gör.

En del människor vet mer och andra vet mindre. Men det vi har gemensamt är, att ingen av oss vet allt om någonting. Det finns alltid luckor i vårt vetande, oavsett vad saken gäller. Detta som gör att vi alla är subjektiva och inte objektiva. Att säga detta handlar inte om pessimism eller negativism eller om att nedvärdera oss människor, utan om realism. Detta på grund av att vår kunskap är ett styckverk, vilket gör att vårt vetande alltid är ofullständigt. Så här är det än så länge, men det kommer inte alltid att vara så. Det vet den som läser sin Bibel.(5)

Att inse och erkänna att det fortfarande är så här för oss människor, att vår kunskap är ett styckverk och vårt vetande är begränsat, oavsett vad det gäller, det tror jag är både klokt, förnuftigt och något mänskligt att göra.

Annorlunda är det med Gud. Han är evig och han vet allt om alla och allt. Om livet och döden, om skapelsen och varje människa, om tiden, historien och evigheten.(6) Detta är ett viktigt och avgörande skäl till varför jag är en kristen och varför jag har erkänt mitt beroende av Gud och av det han vet. Gud, som vet allt, är en outtömlig informationskälla för var och en av oss som ärligt och uppriktigt vill ha med honom att göra. Jag förstår varför Koras söner så euforiskt utropade, att under sång och dans skall man säga: Alla mina källor är i dig.(7) Gud kan och vill även vara vår informationskälla och täcka upp våra luckor som vi har när det gäller vår kunskap och vårt vetande, oavsett vad det handlar om. Därför är jag kristen!

Ytterligare en dimension
Vi kan tala om två olika nivåer där vi människor inhämtar kunskaper och vetande. Den första nivån är vårt mentala kunskapsinhämtande, där vi alla befinner oss utifrån våra mentala och intellektuella förmågor. Den andra nivån är det akademiska kunskapsinhämtandet, där människor på akademisk nivå studerar och utforskar vår gemensamma verklighet. Här i Sverige påminns vi om detta i den årligen återkommande Nobelfesten, där forskare inom olika vetenskapliga discipliner premieras med nobelpris för sina framsteg och forskningsresultat. Men det finns ytterligare en nivå eller dimension där kunskaper och vetande kan inhämtas. I Bibeln kallas den för ”uppenbarelsekunskap”. Då handlar det om vad Gud suveränt uppenbarar och informerar oss om utifrån sitt obegränsade kunskapsförråd och vad han vet.(8)

Vad vi människor grundar vårt vetande på
Både när det gäller den andliga/övernaturliga/metafysiska verkligheten och den naturliga/fysiska/meteriella verkligheten, så grundar vi vårt vetande:

 • På Gud och på vad han säger och visar oss, och där ”uppenbarelsekunskap” ingår.

 • På vad vetenskapen visar oss utifrån sina möjligheter och begränsningar. ”Vetenskap som är ett sätt att förstå världen”.(9) Vetenskap som skapar vetande. Det ligger i själva begreppet vetenskap. Vetenskapen samlar inte in fakta, utan den tillverkar fakta.(10)

 • På vad våra sinnen registrerar. Både våra fysiska och andliga sinnen. En kristen människa använder både ock, vilket inte en icke-kristen gör.

 • På vad vi läser och hör.

 • På våra och andra människors erfarenheter.

Det är så här som vi människor inhämtar kunskaper av olika slag och inom olika områden i livet, och som vi sedan grundar vårt vetande på. Och allt vårt vetande handlar om vad och på vem vi tror. Så är det för oss som är kristna och är födda på nytt, och så är det för dem som inte är det. För oss alla hänger tro och vetande ihop med varandra. Även om inte alla vill erkänna detta, så är det ändå så här det förhåller sig för oss var och en.

MEN och detta är ett viktigt men: Det handlar om olika slags tro.
Som kristna och födda på nytt, så tror vi på Gud och på vad han säger med den tro som är en gåva från Gud.(11) Den tro som har visshet och övertygelse inbyggt av Gud i sig. Men vi tror också med vår mänskliga tro, på vad vetenskapen visar utifrån sina möjligheter och begränsningar, på vad våra sinnen registrerar, på vad vi läser och hör, och på våra och andra människors erfarenheter. Men vår mänskliga tro har inte visshet och övertygelse inbyggt i sig, utan den håller något för sant utifrån vad man vet är sant idag.(12) Men det är inte självklart och säkert, att det som är sant idag kommer att vara sant i morgon. Således handlar inte denna ”sanning” om Bibelns sanningsbegrepp och Jesu sanningsanspråk, som är eviga och oföränderliga, absoluta och objektiva.

Som kristna tror vi således både med den tro som vi har fått som gåva av Gud och med vår mänskliga tro, medan de människor som inte är kristna enbart tror med sin mänskliga tro. Så tror det gör vi alla, men inte självklart med samma slags tro. Och tro och vetande hör ihop med varandra för oss alla.

Våra tre JA
När Paulus säger: Jag vet på vem jag tror,(13) och Jag tror, därför talar jag också,(14) då sammanfattar han på ett förträffligt sätt vad tro och vetande handlar om i det kristna livet.

De finns tre allmänmänskliga och existentiella frågor, som människor i alla tider har ställt och ställer: 1. Finns Gud? 2. Kan vi veta om Gud finns? 3. Om Gud finns, kan vi då veta något om honom? Som kristna svarar vi JA på dessa frågor. Vi tror inte på en okänd Gud, och vi tror heller inte på vilken Gud som helst. Vi tror på den Gud som vi vet finns och vi vet VEM och HURUDAN han är, därför han presenterar sig i Bibeln, i skapelsen, i historien, i människors liv och erfarenheter, i människors samveten, men framför allt i och genom sin Son Jesus Kristus.(15)

Väl mött!

Källor och noter: (1) Illustrerat Bibellexikon (IBL), band 3. (2) ”Tro och vetande”, av Ingemar Hedenius. 1949. ”Tro och vetande 2.0”, av Christer Sturmark. Nya Doxa. 2006. ”Upplysning i det 21:a århundradet. Tro och vetande 3.0”, av Christer Sturmark. Fri Tanke. 2015. (3) 1 Kor. 1:18-25. v.18, 24. (4) Joh. 3:1-11. v.7. (5) 1 Kor. 13:9-12. (6) 1 Joh. 3:20. 1 Sam. 2:3. Hebr. 4:13. (7) Ps. 87:7. (8) 1 Kor. 2:6-16. v.10. Ef. 1:17. 3:14-21. (9) ”Vad är vetenskap?” av Martin Ingvar. Bokförlaget Langenskiöld. 2012. Kap. 1. ”Vad är vetenskap?” (10) ”Om vetenskapens gränser”, av Sten Andersson. Daidalos. 2004. Sid. 7. (11) Jud. v.3. Rom. 12:3. (12) Se not 9. Kap. 2. ”Är vetenskap sann?” (13) 2 Tim. 1:12. (14) 2 Kor. 4:13. (15) Joh. 1:1. Rom. 1:19-20. ”Handbok i historiska studier”, av Michael Stanford. Studentlitteratur. 1994. Sid. 103. Apg. 4:19-20. 1 Joh. 1:1-3. Rom. 2:14-15. Joh. 1:1, 14, 18. 10:30. 

BIBELNS SANNINGSBEGREPP OCH JESU SANNINGSANSPRÅK

Bength Gustafson | 24 nov, 2016

Inledningsvis två citat av Jesus:
Vad Jesus säger om Guds Ord: Ditt Ord är SANNING. Joh. 17:17.

Vad Jesus säger om sig själv: Jag är vägen och SANNINGEN och Livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig. Joh. 14:6.

Sanningen är något så genuint bibliskt och kristet. Sanningen hör ihop med Jesus och med Guds Ord på ett odelbart sätt. Ordet blev kött.(1) Guds Ord är både förkroppsligat och personifierat i Jesus. Och menar vi allvar med att vi tror på Jesus, då tror vi också på Guds Ord. Det har med vår andliga och intellektuella hederlighet att göra. Därmed tror vi också på Sanningen.

Som kristna har vi alltid att förhålla oss till Sanningen, och inte till olika tolkningar eller till det som för tillfället är politiskt eller religiöst korrekt. Och som kristna apologeter så försvarar vi Sanningen.

VAD ÄR SANNING?”

Denna fråga ställde Pontius Pilatus till Jesus, då han stod inför att fria eller att fälla Jesus i det som har blivit ett av historiens mest omtalade justitiemord.(2) Men samtidigt handlar denna fråga om VEM Jesus är, hans sanningsanspråk och VAD Jesus har gjort för varje människa genom hela vår historia. Sanningsfrågan är helt enkelt grundläggande och avgörande när vi talar om kristen tro och kristet liv. Som kristna har vi satt vår till tro Sanningen, vi tror på Sanningen och vi erkänner, att vi alltid och överallt är totalt beroende av Sanningen.(3)

SANNINGENS NATUR

Sanningen är något i sig själv och den har en Gudagiven natur, och det är så vi kan lära känna sanningen.I Bibeln är Sanningen ett fundamentalt uttryck för Guds natur. Sanningen visar oss vad Gud är och står för, nämligen fasthet, säkerhet, pålitlighet och trofasthet. När sanningen beskriver något, oavsett vad det är, då är det alltid en fast, bärande, giltig och förpliktande verklighet som den beskriver.(4) Det vill säga, att vi med säkerhet kan veta att Sanningen säger som det är och stämmer överens med den verklighet som den beskriver. Sanningen lånar sig aldrig till några billiga ”PR-vinster”, utan beskriver verkligheten som den är, utan att försköna eller smutskasta, förgylla eller mörklägga den verklighet som vi lever i.

Gud finns och därmed finns också den Sanning som jag talar om här och nu. Gud är den Sanningens absoluta förutsättning. Och då talar jag inte om vilken Gud som helst, utan om den Gud som är evig, som är en person, som vet allt och som presenterar sig själv i Bibeln, i skapelsen, i historien, i människors liv, erfarenheter och samveten, men framför allt i och genom Jesus Kristus.(5)

I samhället och i vårt vardagliga tal så rör vi oss med olika sanningsbegrepp med olika benämningar och definitioner. Här nämner jag några av dem.(6) Detta gör vi mer eller mindre medvetet. Men det är inget av dem som ”håller måttet” i en jämförelse med det sanningsbegrepp som jag talar om här och nu. Det vill säga, att vi kan inte säkert veta att de olika sanningsbegreppen säger som det är och stämmer överens med den verklighet som de beskriver. Därför ska vi inte förväxla de olika sanningsbegreppen med Bibelns sanningsbegrepp och Jesu sanningsanspråk.

Som kristna tror vi inte på vilken Gud som helst och vi tror inte heller på vilken sanning som helst.

Sanningens natur

 • Sanningen är evig. Sanningen är evig såsom Gud är evig. Det betyder, att Sanningen har alltid funnits och den kommer alltid att finnas i tid och evighet, till skillnad från alla övriga sanningsbegrepp som är temporära och därmed övergående.(7)

 • Sanningen är oföränderlig. Sanningen kan inte förändras av några mänskliga teorier eller diskussioner. Inga argument, hur välformulerade de än är, kan förändra Sanningen. Det är med Sanningen som det är med Guds existens och med hans natur. Gud finns och det är ett oföränderligt faktum och hans natur förändras aldrig. På samma sätt är Sanningen oföränderlig.(8) Det är sanningens natur. Det vill säga, att det som var sant igår det är sant idag och det kommer att vara sant även imorgon, i all tid och evighet.

 • Sanningen är fundamental. Den är grundläggande för hela vår tillvaro och fungerar som ett bärkraftig fundament i liv och död, i tid och evighet, och för varje människa som bejakar den och som erkänner sitt totala beroende av den.(9) Och Gud har tänkt, att hans församling ska vara Sanningens stödjepelare och grundfäste(10) i den här tillvaron som vi lever i här och nu, där både lögner, halvsanningar och de olika sanningsbegreppen tampas om utrymmet.

 • Sanningen kan inte besegras. Sanningen kan attackeras och ifrågasättas, men den är omöjlig att besegra. Endast för Sanningen förmår vi något, aldrig mot Sanningen.(11) Sanningen kommer alltid att hinna ikapp oss, förr eller senare, oberoende av vem eller vilka vi är. Det är med Sanningen som det är med Gud. Hos dem finns inget anseende till personen.(12) Vare sig med ord eller handlingar, teoretiskt eller i det praktiska och verkliga livet har vi möjlighet att besegra Sanningen. Lögnen kan besegras, och den kommer att slutgiltigt besegras, men inte Sanningen. Jesus, som är Sanningen förkroppsligad och personifierad och som är full av nåd och sanning(13) - vilket är en oslagbar kombination - han dödades och begravdes, men han uppstod igen från de döda på tredje dagen,(14) och han lever för tid och evighet, precis som Sanningen gör och kommer att göra.

 • Sanningen är trovärdig. Det är enbart Sanningen som är trovärdig. Lögnen är aldrig trovärdig och kan heller aldrig vara det. Därför går kristen tro, såsom den beskrivs i Bibeln, alltid hand i hand med Sanningen. Den tro som Gud har gett oss som en gåva och Sanningen, som också är Gudagiven, hör ihop med varandra på ett odelbart sätt. Och kristen tro och Sanningen allierar sig aldrig någonsin med lögnen eller med några halvsanningar, utan de bevarar alltid sin trovärdighet.(15)

 • Frälsning och Sanning hör ihop Gud vill, att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om Sanningen.(16) Frälsning och Sanning hör ihop med varandra. De är oskiljaktliga.

 • Sanningen är absolut och objektiv. Detta är vad Sanningen grundläggande ärAbsolut sanning: Oinskränkt, fullständig, fullkomlig, orubblig, definitiv och slutgiltig. Inget kan läggas till eller dras ifrån. Objektiv sanning: Saklig, opartisk och allmängiltig. Motsatsen till det osakliga och subjektiva.

GRUNDEN OCH HUSET

När Paulus undervisar om detta i 1 Kor. 3:9-15, så visar han att Gud har lagt grunden till huset. Den är klar och komplett och vi kan inte lägga något till eller dra något ifrån den grunden. Den utgörs av ABSOLUT SANNING och är personifierad i Jesus Kristus. Vårt liv liknas vid ett hus, och det är vårt ansvar att se till ”hur vi bygger på den grunden” som Gud har lagt. Huset ska byggas med OBJEKTIV SANNING, dvs. att det finns objektiva förhållningsregler hur vi som kristna ska bygga vårt hus/vårt liv. När det gäller vårt hus- och livsbygge, så har vi något att säga till om när det gäller innehåll och utformning, som vi kan kalla ”planlösning”, men vi har att förhålla oss till objektiva ramar som Gud har fastlagt. Håller vi oss till grunden och de förhållningsreglerna, då tål vårt hus/vårt liv tuffa och svåra förhållanden och omständigheter. Detta som Jesus undervisar oss om i avslutningen av sin berömda ”Bergspredikan” i Matt. 7:24-27. Då kommer det att visa sig vilka som har varit förståndiga och kloka, och vilka som inte har varit det.

SANNINGENS TIDSÅLDER

Sedan det första århundradet efter Jesu födelse, så lever vi i Andens, nådens och församlingens tidsålder. Men den är lika mycket Sanningens tidsålder.

 • Den helige Ande är Sanningens Ande.(17.

 • Nåd och Sanning.(18)

 • Församlingen är Sanningens stödjepelare och grundfäste.(19)

Sann information

Bibeln är en sann informationskälla som aldrig kan tömmas på sitt innehåll, därför att Guds Ord är evigt, sant och outtömligt.(20) Oavsett vad informationen gäller, så kan vi vara trygga med att den är sann, tillförlitlig och trovärdig. Det är alltid en fast, bärande, giltig och förpliktande information som vi får av ”Sanningens Ord”.(21)

Sanningen informerar oss

Ett axplock ifrån Bibeln:

 • Om Gud. Om hela Gudomen och då om VEM och HURUDAN varje person i Gudomen är. Gud Fadern, Gud Sonen Jesus Kristus och Gud den helige Ande.

 • Om Skaparen och om skapelsen. Om Gud som Designer och Skapare och om Guds syfte, plan och vilja med sin skapelse.

 • Om människan. Om människosyn och människovärdet. Om människovärdets okränkbarhet ifrån konceptionen och allt framåt. Om människan och hennes evighet. Om människans fall och återupprättelse. Om konsekvenserna av människans medvetna val och beslut i livet och inför evigheten.

 • Om den andliga och om den fysiska världen och verkligheten. Om det andliga/övernaturliga och om det fysiska/naturliga.

 • Om vår lagbundna tillvaro. Om grundvalar. Om skapelseordningen. Om andliga och fysiska lagar. Om ”lagen om sådd och skörd” - Orsak och verkan.

 • Om Djävulen och om synden. Om Djävulen som person och om hans rike. Om ”att missa målet” i livet och inför evigheten.

 • Om gott och ont, om rätt och fel. Om våra samveten. Om ondskan i världen och i människors liv. Om ”vad gott är”. Om människans behov av objektiva riktlinjer i livet.

 • Om döden. Om vad döden är. Andlig, fysisk och evig död. Skilsmässa. 

 • Om frälsning. Om vad frälsning är och dess konsekvenser i livet och i evigheten. Om tiden och evigheten. Om en ljus framtid och ett hopp.

 • Om Guds rike. Om ett evigt och bestående rike. Om det optimala nu och för evigt.

Så länge Sanningens tidsålder varar, så ska vi frimodigt och genomtänkt stå upp för Sanningen och förklara och försvara den för vår samtid. Det är vår uppgift och vårt ansvar som kristna apologeter nu och fram till dess Jesus kommer.

Ni ska alltid vara redo att svara var och en som av er begär skäl för det hopp som är i er. 1 Petr. 3:15.

HUR VI TILLÄGNAR OSS SANNINGEN

Hur vi läser Bibeln som Bibeltroende och därmed tillägnar oss Sanningen:

 • Medvetna om, att Jesus är Skriftens kärna och stjärna.(22)

 • ”Det står skrivet, men det står också skrivet” - Bibelns samlade vittnesbörd avgör var sak.(23)

 • Den helige Andes vägledning och uppenbarelse - ”Bokstaven dödar, men Anden gör levande”.(24) Därför är jag Bibeltroende och inte ”bokstavstroende”. Men jag är ”fundamentalist” i den bemärkelsen, att jag tror på och jag står på och jag utgår ifrån ett fundament – Guds Ord.

Källor/Noter: (1) Joh. 1:1, 14. (2) Joh. 18:1-19:42. 18:38. Justitiemord: När man under rättsliga former dömer en oskyldig. (3) 2 Tess. 2:12-13. (4) I GT är det hebreiska ordet ämät det viktigaste ordet för sanning, och i NT är det grekiska ordet aletheia huvudordet för sanning. Båda orden har den betydelsen som jag angav i texten här ovan. (5) Jes. 40:28. Joh. 1:1. Rom. 1:19-20. Ps. 19:1-5. Hebr. 11:3. I Bibeln beskrivs historiska tider, händelser, platser och personer. I både GT och NT. 1 Joh. 1:1-4. Apg. 4:19-20. Rom. 2:14-15. 9:1. Joh. 1:14, 18. 10:30. (6) 1. Analytisk sanning. 2. Empirisk sanning. 3. Vetenskaplig sanning. 4. Naturvetenskaplig sanning. 5. Sanning som ett filosofiskt grundbegrepp. 6. Sanning i normalt språkbruk. 7. Personlig sanning. (På google.se kan du söka efter dessa olika sanningsbegrepp och se definitioner av dem). (7) Ps. 117:2. Temporär: För viss tid, tillfällig, övergående. (8) Hela Ps. 119 dokumenterar detta. (9) Hebr. 1:3. Ps. 119:105. (10) 1 Tim. 3:15. (11) 2 Kor. 13:8. (12) Rom. 2:11. 5 Mos. 10:17. 2 Krön. 19:7. (13) Joh. 14:6. 1:14, 17. (14) Joh. 11:25-26. I GT har vi profetior om detta, och i NT uppfyllelsen av dessa profetior. (15) Ef. 4:25. Sak. 8:16-17. 1 Joh. 2:21. 2 Tess. 2:12-13. Ef. 4:15, 25. 2 Joh. v.1-4. 3 Joh. v.3-4. 1 Tim. 2:1-4. v.4. (16) 1 Tim. 2:3-4. (17) Joh. 15:26. 16:13. (18) Joh. 1:14, 17. (19) 1 Tim. 3:15. (20) Ps. 117:2. Jes. 40:8. Matt. 24:35. (21) Se not 4. Ef. 1:13. Kol. 1:5. (22) Joh. 1:1, 14. Upp. 19:13. (23) Matt. 4:1-11. (24) Joh. 14:26. 15:26. 16:13. 1 Kor. 2:6-16. 2 Kor. 3:4-6. Ef. 1:17-23. 3:14-21.

 

 

 

 

 

 

 

 

VARFÖR JUST KRISTEN? Del 6 forts

Bength Gustafson | 25 okt, 2016

VAD ÄR SANNING?”

Här tar jag upp tråden
ifrån min förra bloggtext: ”Vad är sanning?” Den fråga som är helt avgörande och grundläggande när det gäller kristen tro och kristet liv och ett avgörande skäl till varför jag är en kristen idag.

I min förra bloggtext
skrev jag om sanningens natur, att sanningen är något i sig själv och har en Gudagiven natur och att den har samma natur som Gud har. Det är så vi kan känna igen sanningen.

Här och nu skriver jag om
vad sanningen ger oss, nämligen sann information och sann frihet.

INFORMATION OCH FRIHET

Sann information och sann frihet är den kristna trons och det kristna livets kännemärke, ja, adelsmärke. Vad som är ädelt och värt att efterleva. Sanningen manipulerar och vilseleder oss aldrig och snärjer aldrig in oss i ett förrädiskt nätverk, såsom lögnen och halvsanningarna gör.

Sann information
Bibeln är en sann informationskälla som aldrig kan tömmas på sitt innehåll, därför att Guds Ord är evigt, sant och outtömligt.(16) Oavsett vad informationen gäller, så kan vi vara trygga med att den är sann och tillförlitlig. Det är alltid en fast, bärande, giltig och förpliktande information som vi får av Bibeln - Sanningens Ord.(17)

Sann frihet
Sanningen skall göra er fria.(18)
Sanningen, i motsats till lögnen och halvsanningarna, har en frigörande effekt på oss. Lögner och halvsanningar manipulerar, vilseleder och snärjer oss och binder upp oss, medan sanningen gör oss fria och leder oss rätt i livet och inför framtiden och den kommande evigheten.

Vad är sann frihet?
Det är viktigt att vi ställer oss den frågan, därför att vi lever i ett sekulariserat samhälle med falska frihetsideal och med en förvriden bild av vad frihet är. Här lever vi i en farlig fantasivärld. Allt eftersom normlösheten utbreder sig och självklara grundvalar rivs upp, så blir till slut friheten ett fängelse. Att mena sig vara fri och med det mena sig kunna göra vad man vill, vad som helst, när som helst och hur som helst, det gör människan till slut till en fånge.

Man talar idag om att vara ”gränsöverskridande”,
inte minst inom underhållningsbranchen, och då handlar det oftast om vem som är mest vulgär, brutal och grotesk när det gäller sex och en förnedrande kvinnosyn och ondska och våld i filmer, videos, spel och ”stand-up-comedy”. Och att något skulle vara ”olämpligt för barn” eller ”barnförbjudet” existerar inte längre. Här har ”gränsöverskridandet” inga ideal eller bortre gränser, utan man sporrar varandra till att gå längre och längre i att vara vulgär, brutal och grotesk. Till slut så sitter den ensamma människan där i sitt fängelse, som enbart består av detta och hon brottas med sina deprissioner och sin livsleda och lever på droger och antideprissiva medel, och unga människor umgås med sina självmordstankar. Men om detta vågar och vill inte politiker och makthavare på allvar ta tag i, utan ”som strutsen sticker de huvudet i sanden” och väntar på att det ska gå över, och media undviker att berätta om denna samhällets skuggsida. Så får människor inom ”själavården”, psyk- och sjukvården försöka att hantera detta efter bästa förmåga. En förmåga som oftast inte räcker till. Därför har vi idag ett samhälle utan normer, ideal och grundvalar. Ett samhälle som ingen av oss mår väl av och som egentligen ingen av oss vill ha. Profeten Hosea beskriver detta samhällstillstånd på ett så träffande sätt: Ingen sanning och ingen kärlek och ingen Guds kunskap finns i landet. Man svär och ljuger, man mördar och själ och begår äktenskapsbrott; man far fram på våldsverkares vis, och blodsdåd följer på blodsdåd. Därför ligger landet sörjande, och allt som lever där försmäktar.(19) En sak är säker och det är, att detta som profeten Hosea så realistiskt beskriver, det har inget med sann frihet att göra och är därför heller inte något frihetsideal att sträva efter.

Att förstå sanningen
Sann frihet är att förstå sanningen och utifrån den veta vad som är rätt och gott, nyttigt och uppbyggligt och säga ett medvetet JA till det, och samtidigt säga ett medvetet NEJ till det som är felaktigt och ont, onyttigt och destruktivt. Detta kan vi göra utifrån objektivt sanna normer och riktlinjer. Men finns det verkligen sådana normer och riktlinjer idag? Ja, det finns det! Det är vad absolut och objektiv sanning förmedlar till oss.

Jesus är tydlig med att säga,
att då vi förstår sanningen, då kan sanningen göra oss fria.(20) Och Paulus är inne på samma linje då han skriver, att Gud vill, att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen.(21)

Guds Ord och Jesus har det gemensamt, att de talar sanning - absolut och objektiv sanning - när det gäller vad sann information och sann frihet är och vilka konsekvenser detta för med sig för oss människor och därmed också för det samhälle som vi lever i.(22)

Ett viktigt observandum är,
att sanningen aldrig tvingar sig på oss, utan den väljer vi när vi vet och förstår vem och vad den handlar om. Detta i motsatts till lögnen och halvsanningarna, som är så närgångna och påtvingade på oss i dagens sekulariserade och mediala samhälle, där förekomsten av en absolut och objektiv sanning förnekas, i takt med att Gud förnekas.

Jag avslutar denna bloggtext med vad Jesus säger:
Om någon vill göra Guds vilja, så skall han förstå om denna lära är från Gud, eller om jag talar av mig själv. Ni skall förstå sanningen och sanningen skall göra er fria.(23)

Därför är jag kristen!

Väl mött!

Källor: (16)
Ps. 117:2. Jes. 40:8. Matt. 24:35. (17) Det är betydelsen av ordet sanning i både GT och NT. Ps. 119:42.f. Ef. 1:13. Kol. 1:5. 2 Tim. 2:15. Jak. 1:18. Joh. 17:17. (18) Joh. 8:32. (19) Hos. 4:1-3. (20) Joh. 8:32. (21) 1 Tim. 2:1-4. v.4. (22) Joh. 8:30-32. 17:17. Ps. 119:160. (23) Joh. 7:17. 8:32.

VARFÖR JUST KRISTEN? Del 6

Bength Gustafson | 30 sep, 2016

VAD ÄR SANNING?”

Denna fråga ställde Pontius Pilatus till Jesus, då han stod inför att fria eller att fälla Jesus i det som har blivit ett av historiens mest omtalade justitiemord.(1) Men frågan som sådan är helt avgörande och grundläggande när det gäller kristen tro och ett starkt och avgörande skäl till varför jag är en kristen och inte har anslutit mig till någon annan livsåskådning, vare sig religiös eller gudlös.

SANNINGENS NATUR
Sanningen är något i sig själv och den har en Gudagiven natur, och det är så vi kan känna igen sanningen. I Bibeln är sanning ett fundamentalt uttryck för Guds natur. Det visar vad Gud är och står för, nämligen fasthet, säkerhet, pålitlighet och trofasthet. När sanningen beskriver något, oavsett vad det är, då är det alltid en fast, bärande, giltig och förpliktande verklighet som den beskriver.(2) Det vill säga, att vi med säkerhet kan veta att sanningen säger som det är och stämmer överens med den verklighet som den beskriver. Sanningen lånar sig aldrig till några billiga ”PR-vinster”, utan beskriver verkligheten som den är, utan att försköna eller smutskasta, förgylla eller mörklägga den.

Gud finns och därmed finns också den sanning som jag skriver om här. Gud är den sanningens absoluta förutsättning. Och då skriver jag inte om vilken Gud som helst, utan om den Gud som är evig, som är en person och som presenterar sig själv i Bibeln, i skapelsen, i historien, i människors liv, erfarenheter och samveten, men framför allt i och genom Jesus Kristus.(3)

I samhället och i vårt vardagliga tal så rör vi oss med olika sanningsbegrepp.(4) Detta gör vi mer eller mindre medvetet. Men det är inget av dem som ”håller måttet” i en jämförelse med det sanningsbegrepp som jag skriver om här och nu. Det vill säga, att vi kan inte säkert veta att de olika sanningsbegreppen säger som det är och stämmer överens med den verklighet som de beskriver. Därför ska vi inte förväxla de olika sanningsbegreppen med detta sanningsbegrepp.

Sanningens natur
- Sanningen är evig. Sanningen är evig såsom Gud är evig. Det betyder, att sanningen har alltid funnits och den kommer alltid att finnas i tid och evighet, till skillnad från alla övriga sanningsbegrepp som är temporära.(5)

- Sanningen är oföränderlig.
Sanningen kan inte förändras av några mänskliga teorier eller diskussioner. Inga argument, hur välformulerade de än är, kan förändra sanningen. Det är med sanningen som det är med Guds existens och med hans natur. Gud finns och det är ett oföränderligt faktum och hans natur förändras aldrig. På samma sätt är sanningen oföränderlig.(6) Det är sanningens natur.

-Sanningen är fundamental. 
Den är grundläggande för hela vår tillvaro och fungerar som ett bärkraftig fundament i liv och död, i tid och evighet, och för varje människa som bejakar den och som erkänner sitt totala beroende av den.(7) Och Gud har tänkt, att hans församling ska vara Sanningens stödjepelare och grundfäste(8) i den här tillvaron som vi lever i här och nu, där både lögner, halvsanningar och de olika sanningsbegreppen tampas om utrymmet.

Sanningen kan inte besegras.
Sanningen kan attackeras och ifrågasättas, men den är omöjlig att besegra. Endast för sanningen förmår vi något, aldrig mot sanningen.(9) Sanningen kommer alltid att hinna ikapp oss, förr eller senare, oberoende av vem eller vilka vi är. Det är med sanningen som det är med Gud. Hos dem finns inget anseende till personen.(10) Vare sig med ord eller handlingar, teoretiskt eller i det praktiska och verkliga livet har vi möjlighet att besegra sanningen. Lögnen kan besegras, och den kommer att slutgiltigt besegras, men inte sanningen. Jesus, som är sanningen personifierad och som är full av nåd och sanning(11) - en oslagbar kombination - han dödades och begravdes, men han uppstod igen från de döda på tredje dagen(12), och han lever för tid och evighet, precis som sanningen gör.

Sanningen är trovärdig.
Det är enbart sanningen som är trovärdig. Lögnen är aldrig trovärdig och kan heller aldrig vara det. Därför går kristen tro, såsom den beskrivs i Bibeln, alltid hand i hand med sanningen. Den tro som Gud har gett oss som en gåva och sanningen, som också är Gudagiven, hör ihop med varandra på ett odelbart sätt. Och kristen tro och sanningen allierar sig aldrig någonsin med lögnen eller med några halvsanningar, utan de bevarar alltid sin trovärdighet.(13)

Sanningen är absolut och objektiv.
Absolut sanning: Oinskränkt, fullständig, fullkomlig, orubblig, definitiv och slutgiltig. Inget kan läggas till eller dras ifrån.
Objektiv sanning: Saklig, opartisk och allmängiltig. Motsatsen till det osakliga och subjektiva.
I min nästa bloggtext återkommer jag till dessa båda begrepp.

Bibelns sanningsbegrepp och Jesu sanningsanspråk
Jesus, som är Bibelns kärna och stjärna, han proklammerar att Ditt Ord är sanning. Jesus, som är Sanningen personifierad och som har fått namnet Guds Ord, han är den slutgiltige auktoriteten när det gäller att uttala sig om detta. Det har med Jesu sanningsanspråk att göra.(14)

Varje person i Gudomen och sanningen hör ihop med varandra på ett odelbart sätt, och då handlar det om absolut och objektiv sanning som de personifierar och representerar.(15)

INFORMATION OCH FRIHET
Sann information och sann frihet är något av den kristna trons och det kristna livets signum.
Men detta får jag återkomma till i min nästa bloggtext.

Väl mött!

Källor: (1) Joh. 18:1-19:42. 18:38. Justitiemord: När man under rättsliga former dömer en oskyldig. (2) I GT är det hebreiska ordet ämät det viktigaste ordet för sanning, och i NT är det grekiska ordet aletheia huvudordet för sanning. Båda orden har den betydelsen som jag angav i texten här ovan. (3) Jes. 40:28. Joh. 1:1. Rom. 1:19-20. Ps. 19:1-5. Hebr. 11:3. I Bibeln beskrivs historiska tider, händelser, platser och personer. I både GT och NT. 1 Joh. 1:1-4. Apg. 4:19-20. Rom. 2:14-15. 9:1. Joh. 1:14, 18. 10:30. (4) 1. Analytisk sanning. 2. Empirisk sanning. 3. Vetenskaplig sanning. 4. Naturvetenskaplig sanning. 5. Sanning som ett filosofiskt grundbegrepp. 6. Sanning i normalt språkbruk. 7. Personlig sanning. (På google.se kan du söka efter dessa olika sanningsbegrepp och se definitioner av dem). (5) Ps. 117:2. Temporär: För viss tid, tillfällig, övergående. (6) Hela Ps. 119 dokumenterar detta. (7) Hebr. 1:3. Ps. 119:105. (8) 1 Tim. 3:15. (9) 2 Kor. 13:8. (10) Rom. 2:11. 5 Mos. 10:17. 2 Krön. 19:7. (11) Joh. 14:6. 1:14, 17. (12) Joh.11:25-26. I GT har vi profetior om detta, och i NT uppfyllelsen av dessa profetior. (13) Ef. 4:25. Sak. 8:16-17. 1 Joh. 2:21. (13) 2 Tess. 2:12-13. Ef. 4:15, 25. 2 Joh. v.1-4. 3 Joh. v.3-4. 1 Tim. 2:1-4. v.4. (14) Joh. 17:17. Ps. 119:160. Joh. 14:6. Upp. 19:13. Joh. 1:1, 14. (15) Tit. 1:1-2. 4 Mos. 23:19. Joh. 14:6. 1:14, 17. 15:26. 16:13.

 

 

 

 

 

 

 

 

VARFÖR JUST KRISTEN? Del 5

Bength Gustafson | 30 aug, 2016
Vi kan veta att GUD FINNS, men vi kan också veta VEM och HURUDAN Gud är. Och då syftar jag inte på någon av de många religionernas olika ”gudar”, utan på den Gud som presenterar sig själv i Bibeln, i skapelsen, i historien, i människors samveten och erfarenheter, men framför allt i och genom Jesus Kristus. Jesus, som är Guds Son och ”ett med sin Far”, han ger oss en korrekt och trovärdig Gudsbild, så att vi slipper att gå vilse ibland alla mänskligt konstruerade och felaktiga föreställningar och uppfattningar om Gud.(1)

Detta hör till det unika med att vara kristen,
nämligen att vi kan veta vem vi tror på. Vi tror inte på en okänd Gud.(2) Vi behöver inte famla omkring i okunskap, osäkerhet och förvirring angående den Gud som vi tror på. Därför är jag kristen.

I Bibeln
och i det kristna tänkandet, så är Guds namn och hans karaktär oerhört viktigt, därför att det är genom Guds namn och hans karaktär som vi får veta vem och hurudan Gud är. Därför har vi i Bibeln en presentation av Guds namn och av hans karaktärsdrag. Listan kunde göras lång, men här får jag begränsa mig till några grundläggande namn och karaktärsdrag som Gud har.

Gud är en Förbundsgud,
vilket innebär att Gud har olika Förbundsnamn. Namn som har en oerhörd dignitet och som talar om för oss vem Gud är och vad han har förbundit sig att vara, tala och göra för oss människor, och framför allt för de människor som vill ha med honom att göra. Här nämner jag de förbundsnamn som Gud har: Allsmäktig Gud, Alltillräcklig Gud, Överflödets Gud, Den Gud som är mera än nog. Herren vår Rättfärdighet, Herren vår Herde, Herren vår Frid, Herren vår Läkare, Herren vår Försörjare, Herren vårt Segerbanér, Herren Den alltid närvarande och Herren vår Helgelse.(3) Gud är allt detta för sina barn och för sitt folk, och det är därför vi kan säga, mitt i alla omständigheter och förhållanden som är bristfälliga och långt ifrån optimala, att mig skall intet fattas, för Gud är med mig.(4) Detta som människor genom hela historien kan vittna om, att det är deras erfarenhet. Men, och det är ett sorgligt men, att de människor som inte tror på Gud och som till och med förnekar Guds existens, inte vet något om detta, därför att det ingår inte i deras världsbild, kunskaper och erfarenheter. Men trots det har många av dem mycket bestämda åsikter och förutfattade meningar om Gud. Det är både sorgligt, fördomsfullt och motsägelsefullt.

Gud är en Gud med karaktär.
Gud, som är en person, han har många personliga karaktärsdrag som visar oss vilka personliga egenskaper och kännetecken han har och som visar oss vem och hurudan Gud är. Här nämner jag några av Guds karaktärsdrag:

- Gud är evig.
(5)
Det betyder, att Gud är utan början och utan slut. Gud har ingen upphovsman och ingen avslutare. Detta är ett axiom, en grundsanning, när det gäller Gud. Det betyder, att Gud har alltid funnits, Gud finns just nu och Gud kommer alltid att finnas, i tid och evighet. Men det betyder också, att om Gud inte är evig, då har han aldrig funnits, då finns han inte just nu och då kommer han heller aldrig att finnas, utom i människors religiösa fantasier och föreställningsvärld. Men nu är och förblir det ett axiom, en grundsanning, att Gud är evig.

- Gud vet allt.
(6
Gud är allvetande på grund av att han är evig och har den totala överblicken över oss människor och över allt skapat.(7) För somliga människor är detta skrämmande, medan det för andra av oss innebär en orubblig trygghet och säkerhet. Eftersom Gud är evig och vet allt, så är han objektiv, till skillnad från oss människor som inte vet allt och som därför är subjektiva. Detta är en grundläggande orsak till varför jag är kristen och vill ha med Gud att göra. Jag erkänner, att jag behöver någon som är större än mig själv och som har ett obegränsat kunskapsföråd, och som därför kan utöva ett objektivt inflytande över mig, så att jag slipper att ”gå ner mig i subjektivitetens träskmarker”.

- Gud är rättfärdig.
(8)
Det går som en röd tråd genom hela Bibeln, att Gud är rättfärdig. Gud har en rätt färdighet och skicklighet inom livets alla områden och han gör inga missbedömningar eller misstag. Det är en fundamental egenskap hos Gud. Objektiv rätt och rättvisa utgår från Guds rättfärdighet, och allt vad Gud är, talar och gör det är, talar och gör han på grund av att han är rättfärdig.(9) Kärlek, barmhärtighet, nåd, godhet och trofasthet, som alla är exempel på Gudomliga egenskaper, har sina rötter i Guds rättfärdighet och bestäms av den.

- Gud är sanningen personifierad.
(10)
Gud kan inte ljuga. Han saknar både förmåga och ett lögnföråd för att kunna ljuga. Detta har Gud gemensamt med sin Son, Jesus Kristus, och med Den helige Ande. Varje person i Gudomen är sanningen personifierad och kan därför inte ljuga.(11) Detta som ytterst har med trovärdighet att göra, därför att det är enbart sanningen som är trovärdig. Lögnen är aldrig trovärdig och kan heller aldrig vara det. Därför är det så tragiskt då människor tror på lögnen, därför att de inte tar reda på vad som är sanning och vad som är lögn i trender och propaganda och i allt som sägs och skrivs. Här är Djävulen Guds totala motsats. Han är ”lögnens fader” och därmed lögnen personifierad, som står bakom alla lögner, all villfarelse och allt bedrägeri i världen.(12) Som kristen tar jag bestämt avstånd ifrån honom och ifrån den han är och ifrån allt det som han står för.

Vi människor kan ljuga
och vi kan därför bedra och vilseleda både oss själva och andra. Tyvärr är detta ett grundproblem som vi människor har. Därför måste vi bestämma oss för att tala sanning och låta bli att ljuga. Det är ett medvetet viljebeslut som vi var och en måste fatta. Ja, att hata och lägga undan lögnen och istället älska sanningen och tala sanning.(13) Gud behöver aldrig bestämma sig för att tala sanning, därför att han kan enbart tala sanning, och då handlar det om absolut och objektiv sanning som Gud talar och står för. Detta med absolut och objektiv sanning är så viktigt och avgörande för oss människor, att jag återkommer till detta i min nästa bloggtext.

Väl mött!


Källor: (1)
Joh. 1:1. Rom. 1:19-20. 1 Mos. 1:1. Hebr. 11:3. Ps. 33:6. 148:1-14. Upp. 1:8. 21:6. 22:13. Rom. 2:14-15. Joh. 1:14, 18. 3:16. 10:30. 14:6-11. (2) 2 Tim. 1:12. Apg. 17:22-31. v.23. (3) Mose var väl medveten om betydelsen av Guds namn för sitt liv och sin tjänst. 2 Mos. 3:13. Genom hela Bibeln så möter vi dessa olika Förbundsnamn som Gud har. (4) Ps. 23:1-6. v.1. 46:1-12. Rom. 8:28-32. v.31. (5) Jes. 40:28. (6) 1 Joh. 3:20. Hebr. 4:13. (7) 2 Krön. 16:9. Sak. 4:10. (8) Om vi läser i en Bibelkonkordans, t.ex Illustrerat Bibellexikon, då kan vi se att uttrycken ”rättfärdig” och ”rättfärdighet” i samband med Gud, återkommer frekvent genom hela Bibeln. (9) Ps. 11:7. 50:6. 51:6. 92:16. 119:137. 145:17. Dan. 9:14. Rom. 3:4, 26. 1 Joh. 1:9. (10) 4 Mos. 23:19. Tit. 1:2. (11) Joh. 10:30. 14:6. 14:16-17. 15:26. 16:13. (12) Joh. 8:44. (13) Ps. 119:163. Sak. 8:19.b. Ef. 4:2

VARFÖR JUST KRISTEN? Del 4

Bength Gustafson | 14 aug, 2016
Jag är kristen därför att jag har bejakat en kreationistisk(1) världsbild och verklighetsuppfattning, som omfattar både en fysisk/naturlig och en andlig/övernaturlig verklighet och som därmed ger mig en nödvändig helhetsbild av vår tillvaro. Detta i total motsats till en naturalistisk(2), ateistisk(3) och evolutionsteoretisk(4) världsbild och verklighetsuppfattning som är begränsad, därför att den enbart är inomvärldslig och utesluter en personlig och evig Gud och allt övernaturligt, och som bara tas för given i skola, utbildning, forskning och media.

Här har jag gjort ett medvetet val,
vilket jag tror är nödvändigt att göra för att kunna vara både intellektuellt och andligt hederlig som kristen. Jag har valt, att utifrån Bibeln och den Bibliska uppenbarelsen kritiskt granska den moderna världsbilden, som bygger på den mänskliga kunskapen som är begränsad och kan ta fel, därför att ”vår kunskap är ett styckverk”.(5) Jag ser på människans förmåga att tänka och resonera rationellt och logiskt som en gåva ifrån Gud. Så ser jag också på vetenskapen, att den är ett redskap som Gud har gett oss, för att vi ska utforska den värld som Gud har skapat. Det är en del av den plan som Gud har för oss människor.(6) Därför blir det så fel, då vi människor använder vår begränsade kunskap och våra vetenskapliga metoder med sin begränsade räckvidd, för att försöka förneka Gud och förklara bort honom som Designer och Skapare, istället för att erkänna, ära och tillbedja honom.

Jag tror på en personlig och evig Gud som Designer och Skapare,
som med intelligens och förnuft, visdom och vishet, plan, mening, syfte och mål står för livets ursprung och uppkomst och som har skapat och inrättat både de fysiska och andliga lagarna och därmed gjort vår tillvara lagbunden och inte slumpmässig. Gud är Designern och Skaparen av universum, av de olika arterna i djur- och växtriket och av människan till sin avbild.(7)

En kretionistisk världsbild och verklighetsuppfattning är TROVÄRDIG,
annars skulle jag inte tro på den, och jag ska förklara vad jag menar med detta:

1. I Biblisk kristen tro så är det grundläggande och centralt, att Gud är en evig och personlig Gud som vet allt och han är ”Ordningens Gud”. Han är obegränsad i sin intelligens och i sitt förnuft, i sin visdom och vishet och han har en plan, mening, syfte och mål med skapelsen och med allt som han talar och gör. Och Gud har gett åt oss människor av allt detta som han själv har och han har gjort oss beroende av allt detta, för att vi ska kunna leva på ett ordnat och begripligt sätt och inte i en slumptillvaro, där vi styrs av tillfälligheter och nycker.(8) Därför är det heller inget motsatsförhållande mellan kristen tro och förnuft eller mellan kristen tro och vetande, som somliga människor, oftast av okunnighet, vill göra gällande.

2. Vare sig vi tror på Gud och tillber honom eller inte, så är vi alla medvetna om behovet av intelligens och förnuft, plan, mening, syfte och mål för att något ordnat helt och begripligt ska kunna ta form och bli verkligt. Vare sig det gäller att t.ex kommunicera med varandra i tal och skrift eller när det gäller vetenskapliga upptäckter och framsteg eller att studera och utföra olika arbetsuppgifter, så vet vi alla behovet av allt detta. I ett teoretiskt resonemang kan människor visserligen hävda både slump och tillfälligheter, men i det praktiska och verkliga livet så är det inte vare sig hållbart eller trovärdigt.

3. När jag läser och lyssnar till vad de människor skriver och säger som förespråkar en naturalistisk, ateistisk och evolutionsteoretisk världsbild och verklighetsuppfattning, då är det minst sagt uppseendeväckande hur de intellektuellt och verbalt brottas med just detta.(9) De är så väl medvetna om behovet av intelligens och förnuft, plan, mening, syfte och mål bakom sina egna ord, framställningar och handlingar. Men de är så kluvna så fort det påtalas, att bakom livets uppkomst och bakom lagbundenhet och universums uppkomst, och bakom arternas uppkomst i djur- och växtriket och bakom människan, så behövdes allt detta. Och deras kluvenhet blir så tydlig, då allt detta kan härledas till en personlig och evig Gud som har allt detta i sin personlighet och som har gjort oss människor beroende av allt detta och som därför har utrustat oss med intelligens och förnuft och med förmåga att planera och vilja se mening, syfte och mål med det som vi ägnar oss åt. Och så ärlig vill jag vara, att jag erkänner att livet, lagbundenheten, universum, de olika arterna i djur- och växtriket och människan är mer komplex än vad våra mänskliga konstruktioner och framställningar är, och som därför kräver allt detta som Gud är och har. Jag menar, att den ärligheten har med både hederlighet och trovärdighet att göra.

En återkommande fråga
som jag ofta får, gäller universums och jordens ålder. Mitt stående svar, än så länge, är att jag inte vet vare sig universums eller jordens ålder. I Bibeln finns inte angivit någon ålder på vare sig universum eller jorden, och några andra säkra källor finns inte. Men professor i fysik och ateisten Lawrence M. Krauss skriver i sin bok: ”Ett universum ur ingenting”, att universum är 13,72 miljarder år.(10) Och jorden beräknas vara omkring 4,6 miljarder år. Personligen så tror jag, att Gud har ”kodat” universums och jordens ålder, och intill denna dag har ingen människa lyckats med att ”knäcka den koden”. Men jag tror, att det tillhör sådant som vi människor ska utforska, men inte med ett syfte att förneka vare sig en skapelse eller en evig och personlig Gud som Designer och Skapare av allt detta.(11) Gud är ”från evighet till evighet”(12) och däremellan har vi ett tidsspann, men ingen människa har ännu lyckats med att räkna ut den tidsrymden som är mellan ”FRÅN evighet TILL evighet”. Den tidsrymden återstår ännu att utforska.

Att världen ser ut som den gör idag,
det finns det en trovärdig förklaring till, både när det gäller dess genialitet och komplexitet, men också när det gäller ”ondskans närvaro” i världen idag. Bibeln talar om vår värld och vår jord som ”ett förstört och förlorat Paradis”. Det som en gång var optimalt och oförstört, det har förstörts och gått förlorat. Genom ett historiskt syndafall,(13) då människan valde bort Gud, sin Designer och Skapare, så förlorade människan både sina Gudagivna instruktioner och sin förmåga att på ett klokt och förnuftigt sätt råda över, vårda och bevara skapelsen. Människan ”bytte Herre” över sitt liv och över sin tillvaro och in i skapelsen kom helt främmande element som synd och ondska, destruktivitet och död. En personlig djävul, som är allt detta personifierad, fick därmed tillträde till både människan och jorden, och han gjorde människan till en exploatör och sabotör av den jord och värld som människan var satt av Gud som förvaltare till att bruka, vårda, bevara och ta ansvar för.(14)

MEN, och det är ett helt avgörande MEN!
Det slutar inte med ”ett förstört och förlorat Paradis”. Samma Bibel som så realistiskt och trovärdigt talar om både skapelse och fall, den talar också om Jesus och om vad han har gjort åt allt detta som gick så fel. Detta som Bibeln har så mycket att säga om och som jag därför kommer att återkomma till i senare bloggtexter. På grund av Jesus och vad han har gjort, så finns det både framtidstro och hopp om ”ett upprättat och återställt Paradis” - en helt ny värld med ”nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor och där Gud kommer att vara allt i alla i evighet”. Amen!(15) Även framtidstro och hopp ingår i en kreationistisk världsbild och verklighetsuppfattning. Därför är jag kristen.

Väl mött!


Källor: (1)
Kreationism eller skapelsetro: Tron att världen och allt levande har tillkommit genom en medveten och avsiktlig skapelse av en evig och personlig Gud som Designer och Skapare. (2) Uppfattningen att vår värld och verklighet endast utgörs av det som vi kan registrera och mäta och att naturens materia, energi och lagar kan förklara alla aspekter av vår existens. Det behövs inget Gudomligt eller övernaturligt som förklaring. (3) Ateism: Tron att det inte finns någon Gud eller några gudar. (4) Evolutionsteorin eller Darwinism, som går tillbaka till Darwins verk: ”Om arternas uppkomst”, som utkom första gången 1859, och som är en uppgörelse med Biblisk skapelsetro. (Sid. XV-XVI och 383-384). (5) 1 Kor. 13:9.a. (6) Ords. 25:2. Pred. 3:11. (7) 1 Mos. 1:1-2:25. Job. 38:1-42:6. Ps. 24:1-2. 33:6. 102:26. 104:1-24. v.24. Ords. 3:19. 8:1-36. v.22-31. Jer. 10:12. 51:15. Hebr. 1:10. 1 Mos. 1:26. 5:1-2. (8) Jes. 40:28. 1 Kor. 14:33. Frid: Ordning, harmoni, alltings normala tillstånd, helt och oskadat tillstånd, ett komplett tillstånd. Pred. 3:11. Ps. 40:6. 92:6. 104:24. 139:17. Rom. 11:33. (9) Några exempel: I vår tid: Richard Dawkins, Christer Sturmark, Lawrence M. Krauss. Tidigare: Ingemar Hedenius, Herbert Tingsten och Antony Flew. Den senare gjorde upp med sin ateism och skrev om den uppgörelsen i sin bok: ”There is a God”. (10) Utkom år 2012 på Fri Tanke Förlag. Krauss är professor i fysik vid Arizona State University. På sidorna 23, 59, 103 och 200 i nämnda bok kan vi läsa om universums ålder. Om jordens ålder: Google.se under sökord: Jordens ålder. (11) Ords. 25:2. Rom. 1:19-25. (12) Ps. 90:2. Dan. 2:20. (13) 1 Mos. 3:1-24. (14) 1 Joh. 5:19. Joh. 8:44. Rom. 6:23.a. 1 Mos. 1:26-28. (15) 2 Petr. 3:13. Jes. 65:17. 66:22. Upp. 21:1-22:21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARFÖR JUST KRISTEN? del 3

Bength Gustafson | 12 jun, 2016

Det skäl som jag redovisar här till varför jag är kristen handlar om människosyn och om människovärdet. Jag är kristen på grund av Bibelns människosyn och därför att den ger mig en trovärdig och hållbar grund, förankring och förklaring till människovärdet och till människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen och allt framåt. Bibelns människosyn och människovärdet och människolivets okränkbarhet hör ihop med varandra på ett odelbart sätt. Därför är jag kristen.

Bibelns människosyn

Människan är inte ett högt utvecklat djur. Hon tillhör inte djurriket. Hennes status och identitet är mycket högre än så. Människan är inte en produkt av en slumpmässig evolutionär process och av ett naturligt urval, såsom Charles Darwin och evolutionsteorins förespråkare gör gällande.(1) Människans historiska rötter går tillbaka till en personlig och evig Gud, som med visdom och vishet, intelligens och förnuft, plan, mening, syfte och mål skapade människan till Guds avbild, till att vara lika Gud.(2)

Jag är kristen på grund av Bibelns människosyn, och mer än någonsin behöver den proklameras och försvaras. Om inte några andra gör detta, så ska i varje fall vi göra det som säger oss vara kristna. Vi ska inte förvänta oss, att en sådan proklamation och nödvändigt försvar kommer ifrån ateistiskt håll eller ifrån övriga Gudlösa ismer och ideologier.

En människa, nästan ett Gudaväsen, krönt med ära och härlighet.(3)

Jag tackar dig Gud, för att jag är danad så övermåttan underbart, och redan i moderlivet såg du mig.(4)

Värdegrund och värden

Obestridliga värden, som är kompromisslösa och icke-förhandlingsbara, såsom människovärdet och människolivets okränkbarhet från konceptionen och allt framåt, måste ha en grund, en förankring någonstans. En värdegrund som är bärkraftig, trovärdig och pålitlig. Gud - såsom han är känd ifrån Bibeln och skapelsen och genom Jesus Kristus - är garanten för en sådan värdegrund. Hans personliga karaktär och integritet visar oss detta. Gud - som representerar absolut och objektiv sanning, helhet, oskadat, oförkränkt och orubbat tillstånd, självständighet och oberoende - står för både värdegrund och värden, som vi alla så väl behöver. I skymningslandet Sverige, där ondskan och dekadansen håller på att bryta ned den svenska folksjälen, där behöver Gud på nytt igen erkännas och ges utrymme.

Människovärdet och människolivets okränkbarhet är hotat

Vi lever nu i en tid då vi ser resultatet av att Gud har varit och är ”ute ur bilden” hos politiker, makthavare och opinionsbildare i dagens Sverige. Människovärdet och människolivets okränkbarhet är i allra högsta grad hotat ifrån konceptionen och allt framåt. I den bemärkelsen så lever vi i skymningslandet Sverige och i en värld där ondskan och döden firar stora triumfer, och värdegrund och omistliga värden är raserade. Jag ger här några exempel på detta:

- Abort
Över 1,4 miljoner!!! blivande svenska medborgare har berövats den mänskliga rättigheten att få födas i vårt s.k. ”upplysta” land Sverige, sedan vår nuvarande aortlagstiftning trädde i kraft den 1 januari 1975.(5) Siffror som talar sitt eget tydliga språk, nämligen att vi lever i ett land där moderlivet inte längre är en skyddad plats och där det lilla ofödda barnet är skyddslöst och rättslöst och inte självklart välkommet. Människor, som själva fick den mänskliga rättigheten att födas, förvägrar andra att födas genom sin livsfientliga propaganda såsom ”livmoderinnehåll”, ”cellklump”, ”outvecklad”, ”icke-människa”, ”mongolid”, ”handikappad”, ”fostret har inget egenvärde”, ”kvinnans rätt till sin kropp” etc.(6) Begrepp och argument som är fullständigt tomma på allt vad empati är och därför ovärdigt människan.

Men som väl är, så är alla dessa ofödda barn medborgare i ett annat och bättre rike – Guds rike - där livet segrar och hyllas, och där de är välkomna och lever fullt utvecklade och optimalt och kommer att fortsätta att göra det obehindrat i all tid och evighet.(7) Jag är kristen och det skäms jag inte ett ögonblick för, och för mig som kristen är det självklart att stå på livets och de ofödda barnens sida.

- Dödshjälp
Ordet ”dödshjälp” visar hur fel det kan bli i tanke och handling hos den Gudlösa människan. Att ”hjälpa döden” att segra över livet! Något så ovärdigt människan. Här i Sverige har vi förespråkare för något som vi kan kalla en ”normlös etik”, nämligen ”nyttoetiken” eller ”nyttomoral”(8), där nyttan och lyckan sätts före livet. Dess främste förespråkare i Sverige är professor Torbjörn Tännsjö, som i protest mot det sjätte budet: ”Du skall inte dräpa”(9) har skrivit boken: ”Du skall understundom dräpa”.(10) I den boken och i debatter och artiklar så torgför Tännsjö sina livsfientliga teser som riktar sig mot de ofödda, som enligt honom inte håller måttet, och mot åldrande och sjuka människor, som betraktas som onyttiga för samhället, enligt ”nyttoetikens” förespråkare.(11)

- Utstuderat och groteskt underhållningsvåld
I underhållningsvåldet hyllas ondskan, det groteska våldet och döden. I media varvas dagligen rapporter om ondska, våld och brutalt dödande i samhället, med reklam för mer och mer groteskt underhållningsvåld. Detta kraftigt florerande underhållningsvåld, som så påträngande indoktrinerar och formar tänkandet, attityderna, språket och handlingarna hos ungdomar och barn långt ner i åldrarna. Detta sker medan politiker, makthavare och opinionsbildare aningslöst ser på. Underhållningsvåldet borde väl ändå betraktas som en farligare påverkan och ”inskolning” än kristna inslag i skolan eller skolavslutningar i kyrkan. Detta säger mig hur vilsen människan kan bli, då hon har avfärdat Gud och är utan värdegrund och värden som har sin grund, förankring och förklaring i Gud.

Till dessa hot mot människovärdet och mot människolivets okränkbarhet kan också nämnas islamistiska terrororganisationers framfart i världen idag och oprovoserat våld och polisens vanmakt i dagens Sverige. Detta som vi i samhällslivet och i nyhetsbevakningen dagligen blir påminda om.

Allt detta sammantaget visar med all önskvärd tydlighet, att Bibelns människosyn med dess människovärde och människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen och allt framåt, mer än någonsin behöver proklameras och försvaras, först och främst av oss som säger oss vara kristna. Just på grund av denna människosyn och dessa medföljande värden.

Som kristen så tror jag på Jesus och på det som han säger om sig själv, att Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han och hon än dör.(12) Därför är det självklart för mig, att jag står upp för människovärdet och för människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen och allt framåt. Allt annat vore ett oförklarligt och oförsvarligt svek av mig. Men samtidigt förvånas jag över, att det faktiskt finns kristna som är tysta och passiva då människovärdet och människolivets okränkbarhet är hotat och satt på undantag, också i Sverige idag.

Jag är kristen på grund av Bibelns människosyn och människovärdet och människolivets okränkbarhet, och för att dessa hör ihop med varandra på ett odelbart sätt. Men jag inser och erkänner också, att det starka skälet till att vara just kristen innebär ett lika starkt ansvar att stå upp för och försvara allt detta. Därför gör jag det, bland annat här och nu i tal, skrift och i min attityd och hållning, och utan att låta mig störas eller styras av vad som för tillfället är ”politiskt korekt” eller ”trenden för stunden”.

Väl mött!

Källor: (1) ”Om arternas uppkomst”, av Charles Darwin. Natur och Kultur. 2000. Sid. XV-XVI. 383, 384. ”Arvet från Darwin”, av Birgitta Forsman. Fri tanke förlag. 2010. Sid. 121-163. (2) 1 Mos. 1:26-28. 5:1-2. (3) Ps. 8:6. (4) Ps. 139:14. (5) www.google.se Abortlag och abortstatestik. (6) Retoriska begrepp och argument som används frekvent av abortförespråkare. (7) Mark. 10:13-16. v.14. (8) Bonniers Lexikon. Band 20. Sid. 226. Utilitarism. (9) 2 Mos. 20:13. (10) Prisma. 2001. (11) ”Vilket Sverige vill vi ha”? av Bength Gustafson. Pro Rhema Förlag. 2005. Nyttoetik. Sid. 28-30. (12) Joh. 11:25.