Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Bength Gustafson bloggar på Inblick

STÅ UPP FÖR "OBESTRIDLIGA VÄRDEN"!

Bength Gustafson | 27 sep, 2015
Efter att jag nu har skrivit om Bibelns sanningsbegrepp, som är absolut och objektiv sanning, då är det naturligt att följa upp det och skriva om "obestridliga värden", såsom människovärdet och människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen och allt framåt. Värden som förutsätter att det finns en objektiv värdegrund, där "obestridliga värden" har en säker och bestående förklaring och förankring. (1)

Låt oss som bibeltroende kristna vara så ärliga att vi erkänner, att om det inte finns ett absolut och objektivt sanningsbegrepp, då kan vi heller aldrig hävda människans obestridliga värde och inte heller människolivets okränkbarhet. Och någon samvetsfrihet kan vi heller aldrig göra något anspråk på, vare sig inom sjukvården eller inom något annat område i samhället. Då finns det inte en evig och personlig Gud, som är den enda trovärdiga och hållbara förklaringen och förankringen till absolut och objektiv sanning. Då finns det heller inte någon Skapare. Då har ateister, evolutionsteoretiker, evolutionsbiologer, djurrättsaktivister och sekulärhumanister rätt i, att vi människor utgör ingen särart, utan vi är djur bland alla andra djur i djurriket. Visserligen "högt stående i utvecklingskedjan", men ändå djur. Då finns det inget objektivt underlag -- ingen objektiv värdegrund -- som vi människor kan stå på och utgå ifrån för att kunna hävda människans obestridliga värde och människolivets okränkbarhet från konceptionen och allt framåt. Därmed saknas också en objektiv grund för etik och moral, och allt tal om etik och moral, rätt och fel, gott och ont blir inget annat än ett meningslöst och resultatlöst bollande med subjektiva åsikter om det som för tillfället är "politiskt korrekt, trendigt och inne".

Då är det såsom jag redovisar i min bok: Vilket Sverige vill vi ha? att vägen är öppen för abort, dödshjälp och genmanipulation. Då är det utifrån den rådande världsbilden - "att vi är produkter av en evolutionär process under oöverskådliga tidsrymder" - helt följdriktigt det som "utilitaristen" och "nyttoetikern" Torbjörn Tärnsjö och hans meningsfränder talar och skriver. "Människan är ett led i utvecklingen, hon förändras ständigt". (2) I enlighet med "evolutionens lagar", så är det därmed legitimt att "genmanipulera bort dåliga anlag hos människor och vetenskapen bör ta tillfället att förändra människan". (3) I sin bok: "Du skall understundom dräpa" skriver Tännsjö om abort av handikappade barn och och att vi bör införa aktiv dödshjälp i Sverige, och han ställer sig frågande till värdebegreppet "människolivets okränkbarhet". Utifrån sin "utilitaristiska" och "nyttoetiska" ståndpunkt menar Tännsjö, "kan det nämligen vara rätt att döda". (4)

Torbjörn Tännsjö och hans meningsfränder är inget annat än ärliga och uppriktiga utifrån sin världsbild och den utgångspunk som de har valt, nämligen Gudlöshet och evolutionsteori. Men resultatet blir ett inhumant, kallt och cyniskt samhällsklimat. Det är i varje fall inte det Sverige som jag vill ha, men det är ett resultat av att "Gudlösa ismer" har påverkat och format svenskens tänkande och beslut i skola, utbildning, forskning och media under flera årtionden. Och de människor som idag dristar sig till att stå upp för och hävda varje människas obestridliga värde och människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen och allt framåt, de får sannerligen veta av det "politiskt korrekta etablisemanget hur mossiga, gammaldags, kärekslösa och ute" de är. (5)

Om vi som kristna och bibeltroende menar allvar med att vi vill följa Jesus, då måste vi våga vara lika ärliga och uppriktiga som Paulus var, då han talade och skrev om konsekvenserna av "OM Jesus inte har uppstått från de döda, då är vi de mest ömkansvärda av alla människor".( 6) Men Paulus kunde frimodigt deklarera: "MEN nu har Jesus Kristus uppstått från de döda". (7) Paulus visste utifrån kunskap och erfarenhet vad han talade och skrev om.

På samma frimodiga och omutliga sätt måste vi som kristna och bibeltroende tala och skriva idag, då Gud förnekas i skola, utbildning, forskning och media: MEN vi vet utifrån erfarenhet och kunskap:
− att Gud finns
− att Gud är en evig och personlig Gud
− att Gud är "Designern" och Skaparen, som med intelligens och förnuft,   
    visdom och vishet, planering, mening, syfte och mål står bakom livet, de
    andliga och fysiska lagarna, skapelseordningen, universum, djur och
    växter i djur- och växtriket, och att Gud har skapat människan till sin
    avbild, till att vara lika Gud
− att Gud inte är en okänd Gud, utan han presenterar sig själv i
    Skapelsen, i sitt Ord, i historien, i människors erfarenheter och
    samveten, men framför allt i och genom sin Son Jesus Kristus (8)

DÄRFÖR finns det en absolut och objektiv sanning också idag. DÄRFÖR finns det en objektiv värdegrund också idag, där obestridliga värden som människovärdet och människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen och allt framåt, har sin förklaring och sin förankring för tid och evighet. DÄRFÖR finns det också idag täckning för att tala och skriva om, att det finns en objektiv etik och moral, och sådant som är objektivt rätt och fel, gott och ont, och som våra samveten kan och ska vara förankrade i.

 Oavsett om vi lever i ett av världens mest sekulariserade länder, Sverige, vilket vi rent faktiskt gör, där det sedan 1960-talet har pågått en påtaglig och målmedveten "Gudlöshets- och sekulariseringsprocess", så låt oss ändå som kristna och bibeltroende följa Jesus. Och då frimodigt och omutligt stå upp för "obestridliga värden" och som det faktiskt är vår Gudagivna kallelse att göra. (9) Så får vi vara med och pressa tillbaka det inhumana, kalla och cyniska samhällsklimatet, så länge vi är kvar här. Gör vi detta, kommer vi också på allvar att förstå, att människan är värd att vinnas för Jesus, för tid och evighet, oavsett hur sekulariserad och Gudlös hon än har blivit. (10)

Väl mött!

Källor: (1) "Värdegrunden -- finns den"? av Kennert Orlenius. 2001. Runa Förlag. Stockholm. Sid. 13-27. Ingick som kurslitteratur i lärarutbildningen för gymnasielärare då jag läste på Högskolan i Gävle 2002-2004. (2) "Om arternas uppkomst", av Charles Darwin. 2000. Natur och Kultur. Sid. XVI, under förord av genetikprofessor Åke Gustafson. (3) Aftonbladet, söndagen den 30 januari 2000. (4) "Vilket Sverige vill vi ha"? av Bength Gustafson. 2005. Pro Rhema. Inspirationskällan. Kap. 3. Vilka värden vill vi ha? Nyttoetikens konsekvenser. Sid. 29-30. (5) De vanligaste "skällsorden" som möter oss då vi i tal och skrift står upp för det vi menar är "obestridliga värden". (6) 1 Kor. 15:12-19. (7) 1 Kor. 15:20. (8) Alla dessa fakta är utifrån Bibelns samlade vittnesbörd, både ifrån GT och NT. (9) Matt. 5:13-16. 1 Petr. 2:12. (10) 1 Kor. 9:19-22. 2 Kor. 5:11.

Sanningen - En ödesfråga

Bength Gustafson | 17 sep, 2015
Om vi som menar oss vara kristna och Bibeltroende inte vet eller förstår hur fullständigt avgörande Bibelns sanningsbegrepp och Jesu sanningsanspråk är för vår tro och för vårt kristna liv, då har vi "tappat greppet" om det som inte kan ersättas eller kompenseras av något annat. Då står vi helt utan grund under våra fötter och utan någonstans att bo. Vi är helt enkelt både grund- och hemlösa. Så för oss är Sanningen en ödesfråga.

Det är enbart Sanningen som är trovärdig, oavsett hur många som tror på lögn och halvsanningar. Lögnen eller halvsanningar kan aldrig vara trovärdiga, utan de enbart lurar och vilseleder varje människa som sätter sin tillit till dem, vare sig det är i kristna eller i sekulära miljöer och sammanhang.

I vårt sekulariserade samhälle idag finns det många krafter, både innanför och utanför kyrkans och frikyrkans väggar, som aktivt vill montera ned Bibelns och Jesu trovärdighet genom att förneka  både Bibelns sanningsbegrepp och Jesu sanningsanspråk, och anpassa kristen tro och kristet liv till något som är allt annat än det som Jesus sa att vi skulle vara, nämligen "jordens salt, världens ljus och staden på berget som alla ska kunna se". (1)

Om vi som kristna bejakar den nedmonteringen, då står vi där till slut utan grund under oss och utan hus att bo i, och det som återstår är inget annat än skräp och brännbart material. Ja, det är faktiskt så drastiskt som Paulus beskriver detta.

När vi nu ska se på detta, då ser och förstår vi även distinktionen (åtskillnaden) mellan absolut och objektiv sanning, och hur viktig och avgörande Sanningen är för oss som är kristna och för dem som ska bli det. För Gud vill verkligen, att "alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om Sanningen". (2) Nu vet vi av Guds Ord och av verkligheten, att inte alla människor har blivit eller kommer att bli frälsta. Men alla dem som är det och som kommer att bli det måste också få möjlighet att få kunskap om Sanningen.

Grunden och huset
Ja, det är så Paulus beskriver detta i 1 Kor. 3:9-17. Grunden som redan är lagd av Gud själv, som den skicklige "Byggmästare" han är (3), den kan inte vare sig ifrågasättas eller ersättas. (4) Den ligger där den är lagd, och vill vi bygga något som håller i livet och inför evigheten, ja, då måste vi välja att bygga på den grunden. Varken Gud eller någon människa kommer att tvinga oss till detta, utan det måste vi var och en som medvetna och reflekterande människor välja att bejaka eller att nonchalera. Grunden är absolut sanning och den har med Guds Ord och med Jesu person och med hans sanningsanspråk att göra (5), och där har vi ingenting att säga till om, för det har med grundens kvalitet och bärighet att göra, och där finns det inte utrymme för subjektiva åsikter, som skulle leda till fusk med grunden. För Gud är "fuskbygge" otänkbart.

När det sedan gäller huset - vårt liv, som ska byggas på den grunden, då har vi något att säga till om. "Var och en må se till hur han och hon bygger på den grunden" . (6) Husets byggmaterial är objektiv sanning. Det betyder, att det finns objektiva (allmängiltiga) regler för hur ett hus ska byggas. Fackmässigt uttryckt, så finns det "byggnadsritningar" och "byggnadsbeskrivningar" som talar om för oss vad som är allmängiltigt och nödvändigt att rätta sig efter. Men så finns det mycket som vi kan vara med och bestämma om. Husets utseende, storlek, färg, val av fönster, dörrar och inredning osv.

Så här är det med en kristen människas liv, när det är som Gud har tänkt. Grunden som våra "livsbyggen" ska vara byggt på är absolut sanning och därmed absolut säker och bärkraftig hela vårt liv och sedan i evigheten. Huset - vårt liv ska vara byggt med objektiv sanning, och ska inte byggas upp hur som helst och inte heller med vilket byggmaterial som helst. Det ska tåla påfrestningar och "oväder" av det mest skiftande slag, som vi alla möter. (7) Därför håller vi oss inom objektiva ramar - Guds Ord, då vi är med och bestämmer över hur och av vilket material som huset - vårt liv ska byggas upp.

Allt detta som har med grunden och huset att göra finns i Guds Ord och i Jesu sanningsanspråk - Absolut och objektiv sanning.

Därför är jag en kristen idag och jag håller både Bibeln och Jesus som trovärdiga, även i en tid och i ett land där både Bibelns sanningsbegrepp och Jesu sanningsanspråk ifrågasätts, både innanför och utanför kyrkans och frikyrkans väggar. Det är ett medvetet val som jag har gjort, för att kunna vara både andligt och intellektuellt hederlig, både inför Gud och inför människor, och både i livet och inför den väntande evigheten. (8)

Väl mött!

Källor: (1)
Matt. 5:13-15. (2) 1 Tim. 2:3-4. (3) Hebr. 11:10. (4) 1 Kor. 3:11. Jes. 28:16. 1 Petr. 2:6. (5) Joh. 17:17. 14:6. (6) 1 Kor. 3:10.b. (7) Matt. 7:24-27. (8) ​2 Kor. 13:5.Bibelns trovärdighet - Absolut och objektiv sanning

Bength Gustafson | 10 sep, 2015
Bibelns sanningsbegrepp är absolut och objektiv sanning och den har sitt ursprung och sin förankring i en personlig, evig och oföränderlig Gud. Den Gud som Jesus som Guds Son har gett oss en objektivt sann bild av. Sanning med denna betydelse och innebörd är central och grundläggande i hela Bibeln, och Gud vill att den ska vara det i varje kristen människas dagliga liv och erfarenhet. Därför talar Paulus om, att Gud har utvalt oss till att leva "i tro på sanningen"  och att "Gud vill, att vi ska komma till kunskap om sanningen" . (1) Gud vill att vi ska veta, att den sanning som vi tror på är absolut och objektiv. Den enda sanning som fullt ut och för tid och evighet är trovärdig. Detta som har med vår trygghet och säkerhet att göra.

Bibeln är full av absoluta och objektiva sanningar. Vi kan kalla dem för "absoluter" eller för "oföränderliga fakta". Jag ger här några exempel:
- Gud är en evig, personlig och oföränderlig Gud. (2)
- Gud är livets ursprung. (3)
- Gud har skapat himmel och jord, djur- och växtriket, solen, månen och stjärnorna. (4)
- Gud har skapat människan till sin avbild, till att vara lika Gud. (5)
- Jesus Kristus är Guds Son. (6)
- Jesus föddes in i vår värld av en jungfru, Maria. (7) Jesu "inkarnation".
- Jesus led, blev korsfäst, dog, begravdes och uppstod från de döda, för syndens och för människans skull. (8)
- Jesus återvände till himmelen, men han skall komma tillbaka till jorden igen. (9)
- Gud kommer att skapa nya himlar och en ny jord, där Gud är allt i alla i evighet. (10)

Absoluta och objektiva sanningar är eviga sanningar, dvs sanningar som inte förändras med tiden på grund av olika "trender" , "liberalteologiska ifrågasättanden" eller av "Gudlösa ismer", som kommer och går. Så är det också med Jesu sanningsanspråk, t.ex då Jesus säger om sig själv, att "Jag är vägen, SANNINGEN och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig" . (11) Om det inte vore så, då hade kristen tro och kristet liv aldrig överlevt det första århundradet e.Kr. och inte heller haft någon chans att göra sig gällande idag. De hade helt enkelt inte haft något berättigande och definitivt ingen framtid. Därför är det ytterst allvarligt då kristna ledare och företrädare så kortsiktigt "tar lätt på sanningen" , och antingen av okunnighet eller av ren dumhet "sågar av den gren som de själva sitter på" , genom att minimera, anpassa och ifrågasätta Bibelns sanningsbegrepp och Jesu sanningsanspråk.

Olika sanningsbegrepp (12)
I dagligt språk och i det dagliga samhällslivet så rör vi oss med olika sanningsbegrepp, som är mer eller mindre trovärdiga. Jag ger här en kort presentation av dessa olika sanningsbegrepp:
1. Analytisk sanning.
Matematik är ett sådant exempel. Man arbetar utifrån en uppsättning axiom, självklara satser och grundsanningar. Av de olika sanningsbegreppen är analytisk sanning minst föränderlig och kan sägas ligga närmast det bibliska sanningsbegreppet.
2. Empirisk sanning.
Beskriver verkligheten grundad på observation av fakta. Den grundar sig på erfarenheten.
3. Vetenskaplig sanning.
En kombination av analytisk och empirisk sanning.
4. Naturvetenskaplig sanning.
Provisoriskt och relativt sanningsbegrepp. Ordet "sanning" används egentligen inte, utan man skiljer mellan bra och dåliga teorier och inte mellan sanna och osanna teorier. "Evolutionsteorin" är en sådan "sanning" .
5. Sanning som filosofiskt begrepp.
Sanningen diskuteras och har inte bestämd innebörd.
6. Sanning i normalt språkbruk.
I någon mån fakticitet: En utsaga är sann om det förhåller sig såsom den säger. T.ex Stockholm är Sveriges huvudstad.
7. Personlig sanning.
Ex. Jag är glad. Jag är ledsen. Jag tycker att det är intressant att läsa historia. Här handlar det om subjektiva påståenden, och det ligger inte några allmängiltiga (objektiva) riktlinjer för alla andra människor i detta sanningsbegrepp.

Det är viktigt, att vi som kristna och bibeltroende inte blandar ihop eller förväxlar dessa olika sanningsbegrepp med Bibelns sanningsbegrepp och med Jesu sanningsanspråk.

Det är en åtskillnad mellan absolut och objektiv sanning. Men mer om den åtskillnaden i min nästa bloggtext.

Väl mött!

Källor: (1)
2 Tess. 2:13. 1 Tim. 2:3-4. (2) Jes. 40:28. Jak. 1:16-17. (3) Joh. 1:1-4. 1 Joh. 1:1-2. (4) 1 Mos. 1:1-25. Ps. 8:4. 102:26. (5) 1 Mos. 1:26-27. 5:1-2. (6) Joh. 3:16-17. 1 Joh. 5:4-5. (7) Jes. 7:14. Matt. 1:23. Luk. 1:26-35. (8) Matt. 26:1-28:20. Mark. 14:1-16:20. Luk. 22:1-24:48. Joh. 18:1-21:14. 2 Kor. 5:19-21. (9) Luk. 24:50-51. Apg. 1:1-11. v.11. (10) 2 Petr. 3:10-13. v.13. Upp. 20:11. 21:1. Jes. 65:17. 66:22. 1 Kor. 15:28. (11) Joh. 14:6. (12) "Dags för Kristendomens återkomst" , av Bength Gustafson. Pro Rhema. Inspirationskällan. 2006. Sid. 98-99.