Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Bength Gustafson bloggar på Inblick

VARFÖR JUST KRISTEN? Del 5

Bength Gustafson | 30 aug, 2016
Vi kan veta att GUD FINNS, men vi kan också veta VEM och HURUDAN Gud är. Och då syftar jag inte på någon av de många religionernas olika ”gudar”, utan på den Gud som presenterar sig själv i Bibeln, i skapelsen, i historien, i människors samveten och erfarenheter, men framför allt i och genom Jesus Kristus. Jesus, som är Guds Son och ”ett med sin Far”, han ger oss en korrekt och trovärdig Gudsbild, så att vi slipper att gå vilse ibland alla mänskligt konstruerade och felaktiga föreställningar och uppfattningar om Gud.(1)

Detta hör till det unika med att vara kristen,
nämligen att vi kan veta vem vi tror på. Vi tror inte på en okänd Gud.(2) Vi behöver inte famla omkring i okunskap, osäkerhet och förvirring angående den Gud som vi tror på. Därför är jag kristen.

I Bibeln
och i det kristna tänkandet, så är Guds namn och hans karaktär oerhört viktigt, därför att det är genom Guds namn och hans karaktär som vi får veta vem och hurudan Gud är. Därför har vi i Bibeln en presentation av Guds namn och av hans karaktärsdrag. Listan kunde göras lång, men här får jag begränsa mig till några grundläggande namn och karaktärsdrag som Gud har.

Gud är en Förbundsgud,
vilket innebär att Gud har olika Förbundsnamn. Namn som har en oerhörd dignitet och som talar om för oss vem Gud är och vad han har förbundit sig att vara, tala och göra för oss människor, och framför allt för de människor som vill ha med honom att göra. Här nämner jag de förbundsnamn som Gud har: Allsmäktig Gud, Alltillräcklig Gud, Överflödets Gud, Den Gud som är mera än nog. Herren vår Rättfärdighet, Herren vår Herde, Herren vår Frid, Herren vår Läkare, Herren vår Försörjare, Herren vårt Segerbanér, Herren Den alltid närvarande och Herren vår Helgelse.(3) Gud är allt detta för sina barn och för sitt folk, och det är därför vi kan säga, mitt i alla omständigheter och förhållanden som är bristfälliga och långt ifrån optimala, att mig skall intet fattas, för Gud är med mig.(4) Detta som människor genom hela historien kan vittna om, att det är deras erfarenhet. Men, och det är ett sorgligt men, att de människor som inte tror på Gud och som till och med förnekar Guds existens, inte vet något om detta, därför att det ingår inte i deras världsbild, kunskaper och erfarenheter. Men trots det har många av dem mycket bestämda åsikter och förutfattade meningar om Gud. Det är både sorgligt, fördomsfullt och motsägelsefullt.

Gud är en Gud med karaktär.
Gud, som är en person, han har många personliga karaktärsdrag som visar oss vilka personliga egenskaper och kännetecken han har och som visar oss vem och hurudan Gud är. Här nämner jag några av Guds karaktärsdrag:

- Gud är evig.
(5)
Det betyder, att Gud är utan början och utan slut. Gud har ingen upphovsman och ingen avslutare. Detta är ett axiom, en grundsanning, när det gäller Gud. Det betyder, att Gud har alltid funnits, Gud finns just nu och Gud kommer alltid att finnas, i tid och evighet. Men det betyder också, att om Gud inte är evig, då har han aldrig funnits, då finns han inte just nu och då kommer han heller aldrig att finnas, utom i människors religiösa fantasier och föreställningsvärld. Men nu är och förblir det ett axiom, en grundsanning, att Gud är evig.

- Gud vet allt.
(6
Gud är allvetande på grund av att han är evig och har den totala överblicken över oss människor och över allt skapat.(7) För somliga människor är detta skrämmande, medan det för andra av oss innebär en orubblig trygghet och säkerhet. Eftersom Gud är evig och vet allt, så är han objektiv, till skillnad från oss människor som inte vet allt och som därför är subjektiva. Detta är en grundläggande orsak till varför jag är kristen och vill ha med Gud att göra. Jag erkänner, att jag behöver någon som är större än mig själv och som har ett obegränsat kunskapsföråd, och som därför kan utöva ett objektivt inflytande över mig, så att jag slipper att ”gå ner mig i subjektivitetens träskmarker”.

- Gud är rättfärdig.
(8)
Det går som en röd tråd genom hela Bibeln, att Gud är rättfärdig. Gud har en rätt färdighet och skicklighet inom livets alla områden och han gör inga missbedömningar eller misstag. Det är en fundamental egenskap hos Gud. Objektiv rätt och rättvisa utgår från Guds rättfärdighet, och allt vad Gud är, talar och gör det är, talar och gör han på grund av att han är rättfärdig.(9) Kärlek, barmhärtighet, nåd, godhet och trofasthet, som alla är exempel på Gudomliga egenskaper, har sina rötter i Guds rättfärdighet och bestäms av den.

- Gud är sanningen personifierad.
(10)
Gud kan inte ljuga. Han saknar både förmåga och ett lögnföråd för att kunna ljuga. Detta har Gud gemensamt med sin Son, Jesus Kristus, och med Den helige Ande. Varje person i Gudomen är sanningen personifierad och kan därför inte ljuga.(11) Detta som ytterst har med trovärdighet att göra, därför att det är enbart sanningen som är trovärdig. Lögnen är aldrig trovärdig och kan heller aldrig vara det. Därför är det så tragiskt då människor tror på lögnen, därför att de inte tar reda på vad som är sanning och vad som är lögn i trender och propaganda och i allt som sägs och skrivs. Här är Djävulen Guds totala motsats. Han är ”lögnens fader” och därmed lögnen personifierad, som står bakom alla lögner, all villfarelse och allt bedrägeri i världen.(12) Som kristen tar jag bestämt avstånd ifrån honom och ifrån den han är och ifrån allt det som han står för.

Vi människor kan ljuga
och vi kan därför bedra och vilseleda både oss själva och andra. Tyvärr är detta ett grundproblem som vi människor har. Därför måste vi bestämma oss för att tala sanning och låta bli att ljuga. Det är ett medvetet viljebeslut som vi var och en måste fatta. Ja, att hata och lägga undan lögnen och istället älska sanningen och tala sanning.(13) Gud behöver aldrig bestämma sig för att tala sanning, därför att han kan enbart tala sanning, och då handlar det om absolut och objektiv sanning som Gud talar och står för. Detta med absolut och objektiv sanning är så viktigt och avgörande för oss människor, att jag återkommer till detta i min nästa bloggtext.

Väl mött!


Källor: (1)
Joh. 1:1. Rom. 1:19-20. 1 Mos. 1:1. Hebr. 11:3. Ps. 33:6. 148:1-14. Upp. 1:8. 21:6. 22:13. Rom. 2:14-15. Joh. 1:14, 18. 3:16. 10:30. 14:6-11. (2) 2 Tim. 1:12. Apg. 17:22-31. v.23. (3) Mose var väl medveten om betydelsen av Guds namn för sitt liv och sin tjänst. 2 Mos. 3:13. Genom hela Bibeln så möter vi dessa olika Förbundsnamn som Gud har. (4) Ps. 23:1-6. v.1. 46:1-12. Rom. 8:28-32. v.31. (5) Jes. 40:28. (6) 1 Joh. 3:20. Hebr. 4:13. (7) 2 Krön. 16:9. Sak. 4:10. (8) Om vi läser i en Bibelkonkordans, t.ex Illustrerat Bibellexikon, då kan vi se att uttrycken ”rättfärdig” och ”rättfärdighet” i samband med Gud, återkommer frekvent genom hela Bibeln. (9) Ps. 11:7. 50:6. 51:6. 92:16. 119:137. 145:17. Dan. 9:14. Rom. 3:4, 26. 1 Joh. 1:9. (10) 4 Mos. 23:19. Tit. 1:2. (11) Joh. 10:30. 14:6. 14:16-17. 15:26. 16:13. (12) Joh. 8:44. (13) Ps. 119:163. Sak. 8:19.b. Ef. 4:2

VARFÖR JUST KRISTEN? Del 4

Bength Gustafson | 14 aug, 2016
Jag är kristen därför att jag har bejakat en kreationistisk(1) världsbild och verklighetsuppfattning, som omfattar både en fysisk/naturlig och en andlig/övernaturlig verklighet och som därmed ger mig en nödvändig helhetsbild av vår tillvaro. Detta i total motsats till en naturalistisk(2), ateistisk(3) och evolutionsteoretisk(4) världsbild och verklighetsuppfattning som är begränsad, därför att den enbart är inomvärldslig och utesluter en personlig och evig Gud och allt övernaturligt, och som bara tas för given i skola, utbildning, forskning och media.

Här har jag gjort ett medvetet val,
vilket jag tror är nödvändigt att göra för att kunna vara både intellektuellt och andligt hederlig som kristen. Jag har valt, att utifrån Bibeln och den Bibliska uppenbarelsen kritiskt granska den moderna världsbilden, som bygger på den mänskliga kunskapen som är begränsad och kan ta fel, därför att ”vår kunskap är ett styckverk”.(5) Jag ser på människans förmåga att tänka och resonera rationellt och logiskt som en gåva ifrån Gud. Så ser jag också på vetenskapen, att den är ett redskap som Gud har gett oss, för att vi ska utforska den värld som Gud har skapat. Det är en del av den plan som Gud har för oss människor.(6) Därför blir det så fel, då vi människor använder vår begränsade kunskap och våra vetenskapliga metoder med sin begränsade räckvidd, för att försöka förneka Gud och förklara bort honom som Designer och Skapare, istället för att erkänna, ära och tillbedja honom.

Jag tror på en personlig och evig Gud som Designer och Skapare,
som med intelligens och förnuft, visdom och vishet, plan, mening, syfte och mål står för livets ursprung och uppkomst och som har skapat och inrättat både de fysiska och andliga lagarna och därmed gjort vår tillvara lagbunden och inte slumpmässig. Gud är Designern och Skaparen av universum, av de olika arterna i djur- och växtriket och av människan till sin avbild.(7)

En kretionistisk världsbild och verklighetsuppfattning är TROVÄRDIG,
annars skulle jag inte tro på den, och jag ska förklara vad jag menar med detta:

1. I Biblisk kristen tro så är det grundläggande och centralt, att Gud är en evig och personlig Gud som vet allt och han är ”Ordningens Gud”. Han är obegränsad i sin intelligens och i sitt förnuft, i sin visdom och vishet och han har en plan, mening, syfte och mål med skapelsen och med allt som han talar och gör. Och Gud har gett åt oss människor av allt detta som han själv har och han har gjort oss beroende av allt detta, för att vi ska kunna leva på ett ordnat och begripligt sätt och inte i en slumptillvaro, där vi styrs av tillfälligheter och nycker.(8) Därför är det heller inget motsatsförhållande mellan kristen tro och förnuft eller mellan kristen tro och vetande, som somliga människor, oftast av okunnighet, vill göra gällande.

2. Vare sig vi tror på Gud och tillber honom eller inte, så är vi alla medvetna om behovet av intelligens och förnuft, plan, mening, syfte och mål för att något ordnat helt och begripligt ska kunna ta form och bli verkligt. Vare sig det gäller att t.ex kommunicera med varandra i tal och skrift eller när det gäller vetenskapliga upptäckter och framsteg eller att studera och utföra olika arbetsuppgifter, så vet vi alla behovet av allt detta. I ett teoretiskt resonemang kan människor visserligen hävda både slump och tillfälligheter, men i det praktiska och verkliga livet så är det inte vare sig hållbart eller trovärdigt.

3. När jag läser och lyssnar till vad de människor skriver och säger som förespråkar en naturalistisk, ateistisk och evolutionsteoretisk världsbild och verklighetsuppfattning, då är det minst sagt uppseendeväckande hur de intellektuellt och verbalt brottas med just detta.(9) De är så väl medvetna om behovet av intelligens och förnuft, plan, mening, syfte och mål bakom sina egna ord, framställningar och handlingar. Men de är så kluvna så fort det påtalas, att bakom livets uppkomst och bakom lagbundenhet och universums uppkomst, och bakom arternas uppkomst i djur- och växtriket och bakom människan, så behövdes allt detta. Och deras kluvenhet blir så tydlig, då allt detta kan härledas till en personlig och evig Gud som har allt detta i sin personlighet och som har gjort oss människor beroende av allt detta och som därför har utrustat oss med intelligens och förnuft och med förmåga att planera och vilja se mening, syfte och mål med det som vi ägnar oss åt. Och så ärlig vill jag vara, att jag erkänner att livet, lagbundenheten, universum, de olika arterna i djur- och växtriket och människan är mer komplex än vad våra mänskliga konstruktioner och framställningar är, och som därför kräver allt detta som Gud är och har. Jag menar, att den ärligheten har med både hederlighet och trovärdighet att göra.

En återkommande fråga
som jag ofta får, gäller universums och jordens ålder. Mitt stående svar, än så länge, är att jag inte vet vare sig universums eller jordens ålder. I Bibeln finns inte angivit någon ålder på vare sig universum eller jorden, och några andra säkra källor finns inte. Men professor i fysik och ateisten Lawrence M. Krauss skriver i sin bok: ”Ett universum ur ingenting”, att universum är 13,72 miljarder år.(10) Och jorden beräknas vara omkring 4,6 miljarder år. Personligen så tror jag, att Gud har ”kodat” universums och jordens ålder, och intill denna dag har ingen människa lyckats med att ”knäcka den koden”. Men jag tror, att det tillhör sådant som vi människor ska utforska, men inte med ett syfte att förneka vare sig en skapelse eller en evig och personlig Gud som Designer och Skapare av allt detta.(11) Gud är ”från evighet till evighet”(12) och däremellan har vi ett tidsspann, men ingen människa har ännu lyckats med att räkna ut den tidsrymden som är mellan ”FRÅN evighet TILL evighet”. Den tidsrymden återstår ännu att utforska.

Att världen ser ut som den gör idag,
det finns det en trovärdig förklaring till, både när det gäller dess genialitet och komplexitet, men också när det gäller ”ondskans närvaro” i världen idag. Bibeln talar om vår värld och vår jord som ”ett förstört och förlorat Paradis”. Det som en gång var optimalt och oförstört, det har förstörts och gått förlorat. Genom ett historiskt syndafall,(13) då människan valde bort Gud, sin Designer och Skapare, så förlorade människan både sina Gudagivna instruktioner och sin förmåga att på ett klokt och förnuftigt sätt råda över, vårda och bevara skapelsen. Människan ”bytte Herre” över sitt liv och över sin tillvaro och in i skapelsen kom helt främmande element som synd och ondska, destruktivitet och död. En personlig djävul, som är allt detta personifierad, fick därmed tillträde till både människan och jorden, och han gjorde människan till en exploatör och sabotör av den jord och värld som människan var satt av Gud som förvaltare till att bruka, vårda, bevara och ta ansvar för.(14)

MEN, och det är ett helt avgörande MEN!
Det slutar inte med ”ett förstört och förlorat Paradis”. Samma Bibel som så realistiskt och trovärdigt talar om både skapelse och fall, den talar också om Jesus och om vad han har gjort åt allt detta som gick så fel. Detta som Bibeln har så mycket att säga om och som jag därför kommer att återkomma till i senare bloggtexter. På grund av Jesus och vad han har gjort, så finns det både framtidstro och hopp om ”ett upprättat och återställt Paradis” - en helt ny värld med ”nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor och där Gud kommer att vara allt i alla i evighet”. Amen!(15) Även framtidstro och hopp ingår i en kreationistisk världsbild och verklighetsuppfattning. Därför är jag kristen.

Väl mött!


Källor: (1)
Kreationism eller skapelsetro: Tron att världen och allt levande har tillkommit genom en medveten och avsiktlig skapelse av en evig och personlig Gud som Designer och Skapare. (2) Uppfattningen att vår värld och verklighet endast utgörs av det som vi kan registrera och mäta och att naturens materia, energi och lagar kan förklara alla aspekter av vår existens. Det behövs inget Gudomligt eller övernaturligt som förklaring. (3) Ateism: Tron att det inte finns någon Gud eller några gudar. (4) Evolutionsteorin eller Darwinism, som går tillbaka till Darwins verk: ”Om arternas uppkomst”, som utkom första gången 1859, och som är en uppgörelse med Biblisk skapelsetro. (Sid. XV-XVI och 383-384). (5) 1 Kor. 13:9.a. (6) Ords. 25:2. Pred. 3:11. (7) 1 Mos. 1:1-2:25. Job. 38:1-42:6. Ps. 24:1-2. 33:6. 102:26. 104:1-24. v.24. Ords. 3:19. 8:1-36. v.22-31. Jer. 10:12. 51:15. Hebr. 1:10. 1 Mos. 1:26. 5:1-2. (8) Jes. 40:28. 1 Kor. 14:33. Frid: Ordning, harmoni, alltings normala tillstånd, helt och oskadat tillstånd, ett komplett tillstånd. Pred. 3:11. Ps. 40:6. 92:6. 104:24. 139:17. Rom. 11:33. (9) Några exempel: I vår tid: Richard Dawkins, Christer Sturmark, Lawrence M. Krauss. Tidigare: Ingemar Hedenius, Herbert Tingsten och Antony Flew. Den senare gjorde upp med sin ateism och skrev om den uppgörelsen i sin bok: ”There is a God”. (10) Utkom år 2012 på Fri Tanke Förlag. Krauss är professor i fysik vid Arizona State University. På sidorna 23, 59, 103 och 200 i nämnda bok kan vi läsa om universums ålder. Om jordens ålder: Google.se under sökord: Jordens ålder. (11) Ords. 25:2. Rom. 1:19-25. (12) Ps. 90:2. Dan. 2:20. (13) 1 Mos. 3:1-24. (14) 1 Joh. 5:19. Joh. 8:44. Rom. 6:23.a. 1 Mos. 1:26-28. (15) 2 Petr. 3:13. Jes. 65:17. 66:22. Upp. 21:1-22:21.