Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Bength Gustafson bloggar på Inblick

VARFÖR JUST KRISTEN? Del 7.

Bength Gustafson | 23 dec, 2016

TRO OCH VETANDE

Efter att jag har skrivit om Sanningsfrågan, Bibelns sanningsbegrepp och Jesu sanningsanspråk, så är det naturligt och följdriktigt att skriva om Tro och vetande. Tro och vetande, som tillsammans med sanningen är så grundläggande och centrala begrepp och så nära förknippade med varandra i Bibeln och i det kristna livet.

För oss som kristna handlar det inte enbart om att vi tror och vet något, utan också om att det vi tror och vet är sant och stämmer överens med verkligheten. Det handlar inte om önsketänkanden eller om spekulationer, utan vi tror och vet något utifrån sanningen, som är det fundament som vi står på och utgår ifrån.

När vi ser på hur ofta dessa ord förekommer i Bibeln och vad de betyder, då förstår vi hur viktiga och avgörande de är. Tillsammans förekommer de omkring 1500 gånger i Bibeln och med en samstämmig betydelse. Tro: att vara fast och säker. Visshet och övertygelse. Vetande: att ha kunskap och förstånd, att känna till och förstå, att veta säkert. Sanning: det som är fast och säkert, fasthet och säkerhet.(1)

Det är viktigt att vi som kristna är medvetna om detta, för i skola, utbildning, forskning och media i vår sekulära och nära omvärld, så är det definitivt inte så här. I dessa ”världar” och i ateisternas och sekulärhumanisternas världsbild, så är tro och vetande varandras motsatser. Ingemar Hedenius på sin tid, och hans lärjunge Christer Sturmark i vår tid, hävdar detta frimodigt och ofta oemotsagda i sina framträdanden och i sina böcker.(2) Men de utalar sig om något som de inte vet, och tyvärr är det inte så ovanligt. Så var det även på Paulus tid, då människor utan att veta ändå uttalade sig så tvärsäkert, till exempel om att ”talet om korset är en dårskap”. Paulus skriver om detta. Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft och Guds visdom.(3) Så fel kan människor ta och göra så galna uttalanden, därför att de inte vet vad det handlar om och därför heller inte vet vad de talar om, vare sig det gäller tro och vetande, sanningen eller ”talet om korset”.

De förlorade”, som Paulus benämner dessa människor, saknar helt enkelt de nödvändiga förutsättningarna för att kunna veta och förstå vad det handlar om, vare sig det gäller tro och vetande, sanningen eller ”talet om korset”. Därför var också Jesus så noga med att betona, att en grundläggande förutsättning för att vi människor ska kunna veta och förstå, var att vi ”blev födda på nytt”. Förundra dig inte över att jag säger dig, att ni måste födas på nytt.(4)

Just så radikal och utmanande, näst intill provocerande, är kristen tro och det kristna livet, att det börjar med att vi föds en gång till. Föds på nytt till ett radikalt annorlunda liv än det vi levde innan vi mötte Jesus och välkomnade honom in i vårt liv. Detta är viktigt att ha i minnet då vi hör eller läser människors galna uttalanden när det gäller kristen tro och kristet liv. Det finns så många fördomar och förutfattade meningar hos vår tids sekulariserade människor, som skymmer sikten för dem och som gör att de inte kan se och förstå vad kristen tro och det kristna livet egentligen handlar om. Därför ska vi också vara tydliga med, att pånyttfödelse är en nödvändig förutsättning för att kunna se och förstå vad det handlar om.

VAD VI VET OCH VAD GUD VET

Detta har i allra högsta grad att göra med varför jag är kristen. Vad vi människor vet är begränsat, men vad Gud vet är obegränsat. Vetandet är för oss människor något viktigt och ovärderligt. Inte minst för oss som är kristna, för vi kan inte påstå vad som helst och inte heller leva hur som helst, utan vi måste ha grund och täckning för vad vi säger och gör.

En del människor vet mer och andra vet mindre. Men det vi har gemensamt är, att ingen av oss vet allt om någonting. Det finns alltid luckor i vårt vetande, oavsett vad saken gäller. Detta som gör att vi alla är subjektiva och inte objektiva. Att säga detta handlar inte om pessimism eller negativism eller om att nedvärdera oss människor, utan om realism. Detta på grund av att vår kunskap är ett styckverk, vilket gör att vårt vetande alltid är ofullständigt. Så här är det än så länge, men det kommer inte alltid att vara så. Det vet den som läser sin Bibel.(5)

Att inse och erkänna att det fortfarande är så här för oss människor, att vår kunskap är ett styckverk och vårt vetande är begränsat, oavsett vad det gäller, det tror jag är både klokt, förnuftigt och något mänskligt att göra.

Annorlunda är det med Gud. Han är evig och han vet allt om alla och allt. Om livet och döden, om skapelsen och varje människa, om tiden, historien och evigheten.(6) Detta är ett viktigt och avgörande skäl till varför jag är en kristen och varför jag har erkänt mitt beroende av Gud och av det han vet. Gud, som vet allt, är en outtömlig informationskälla för var och en av oss som ärligt och uppriktigt vill ha med honom att göra. Jag förstår varför Koras söner så euforiskt utropade, att under sång och dans skall man säga: Alla mina källor är i dig.(7) Gud kan och vill även vara vår informationskälla och täcka upp våra luckor som vi har när det gäller vår kunskap och vårt vetande, oavsett vad det handlar om. Därför är jag kristen!

Ytterligare en dimension
Vi kan tala om två olika nivåer där vi människor inhämtar kunskaper och vetande. Den första nivån är vårt mentala kunskapsinhämtande, där vi alla befinner oss utifrån våra mentala och intellektuella förmågor. Den andra nivån är det akademiska kunskapsinhämtandet, där människor på akademisk nivå studerar och utforskar vår gemensamma verklighet. Här i Sverige påminns vi om detta i den årligen återkommande Nobelfesten, där forskare inom olika vetenskapliga discipliner premieras med nobelpris för sina framsteg och forskningsresultat. Men det finns ytterligare en nivå eller dimension där kunskaper och vetande kan inhämtas. I Bibeln kallas den för ”uppenbarelsekunskap”. Då handlar det om vad Gud suveränt uppenbarar och informerar oss om utifrån sitt obegränsade kunskapsförråd och vad han vet.(8)

Vad vi människor grundar vårt vetande på
Både när det gäller den andliga/övernaturliga/metafysiska verkligheten och den naturliga/fysiska/meteriella verkligheten, så grundar vi vårt vetande:

  • På Gud och på vad han säger och visar oss, och där ”uppenbarelsekunskap” ingår.

  • På vad vetenskapen visar oss utifrån sina möjligheter och begränsningar. ”Vetenskap som är ett sätt att förstå världen”.(9) Vetenskap som skapar vetande. Det ligger i själva begreppet vetenskap. Vetenskapen samlar inte in fakta, utan den tillverkar fakta.(10)

  • På vad våra sinnen registrerar. Både våra fysiska och andliga sinnen. En kristen människa använder både ock, vilket inte en icke-kristen gör.

  • På vad vi läser och hör.

  • På våra och andra människors erfarenheter.

Det är så här som vi människor inhämtar kunskaper av olika slag och inom olika områden i livet, och som vi sedan grundar vårt vetande på. Och allt vårt vetande handlar om vad och på vem vi tror. Så är det för oss som är kristna och är födda på nytt, och så är det för dem som inte är det. För oss alla hänger tro och vetande ihop med varandra. Även om inte alla vill erkänna detta, så är det ändå så här det förhåller sig för oss var och en.

MEN och detta är ett viktigt men: Det handlar om olika slags tro.
Som kristna och födda på nytt, så tror vi på Gud och på vad han säger med den tro som är en gåva från Gud.(11) Den tro som har visshet och övertygelse inbyggt av Gud i sig. Men vi tror också med vår mänskliga tro, på vad vetenskapen visar utifrån sina möjligheter och begränsningar, på vad våra sinnen registrerar, på vad vi läser och hör, och på våra och andra människors erfarenheter. Men vår mänskliga tro har inte visshet och övertygelse inbyggt i sig, utan den håller något för sant utifrån vad man vet är sant idag.(12) Men det är inte självklart och säkert, att det som är sant idag kommer att vara sant i morgon. Således handlar inte denna ”sanning” om Bibelns sanningsbegrepp och Jesu sanningsanspråk, som är eviga och oföränderliga, absoluta och objektiva.

Som kristna tror vi således både med den tro som vi har fått som gåva av Gud och med vår mänskliga tro, medan de människor som inte är kristna enbart tror med sin mänskliga tro. Så tror det gör vi alla, men inte självklart med samma slags tro. Och tro och vetande hör ihop med varandra för oss alla.

Våra tre JA
När Paulus säger: Jag vet på vem jag tror,(13) och Jag tror, därför talar jag också,(14) då sammanfattar han på ett förträffligt sätt vad tro och vetande handlar om i det kristna livet.

De finns tre allmänmänskliga och existentiella frågor, som människor i alla tider har ställt och ställer: 1. Finns Gud? 2. Kan vi veta om Gud finns? 3. Om Gud finns, kan vi då veta något om honom? Som kristna svarar vi JA på dessa frågor. Vi tror inte på en okänd Gud, och vi tror heller inte på vilken Gud som helst. Vi tror på den Gud som vi vet finns och vi vet VEM och HURUDAN han är, därför han presenterar sig i Bibeln, i skapelsen, i historien, i människors liv och erfarenheter, i människors samveten, men framför allt i och genom sin Son Jesus Kristus.(15)

Väl mött!

Källor och noter: (1) Illustrerat Bibellexikon (IBL), band 3. (2) ”Tro och vetande”, av Ingemar Hedenius. 1949. ”Tro och vetande 2.0”, av Christer Sturmark. Nya Doxa. 2006. ”Upplysning i det 21:a århundradet. Tro och vetande 3.0”, av Christer Sturmark. Fri Tanke. 2015. (3) 1 Kor. 1:18-25. v.18, 24. (4) Joh. 3:1-11. v.7. (5) 1 Kor. 13:9-12. (6) 1 Joh. 3:20. 1 Sam. 2:3. Hebr. 4:13. (7) Ps. 87:7. (8) 1 Kor. 2:6-16. v.10. Ef. 1:17. 3:14-21. (9) ”Vad är vetenskap?” av Martin Ingvar. Bokförlaget Langenskiöld. 2012. Kap. 1. ”Vad är vetenskap?” (10) ”Om vetenskapens gränser”, av Sten Andersson. Daidalos. 2004. Sid. 7. (11) Jud. v.3. Rom. 12:3. (12) Se not 9. Kap. 2. ”Är vetenskap sann?” (13) 2 Tim. 1:12. (14) 2 Kor. 4:13. (15) Joh. 1:1. Rom. 1:19-20. ”Handbok i historiska studier”, av Michael Stanford. Studentlitteratur. 1994. Sid. 103. Apg. 4:19-20. 1 Joh. 1:1-3. Rom. 2:14-15. Joh. 1:1, 14, 18. 10:30.