Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Bength Gustafson bloggar på Inblick

VARFÖR JUST KRISTEN? Del 8

Bength Gustafson | 06 feb, 2017

VÅR VÄRLD IDAG

I Bibeln möter vi en realistisk och trovärdig, ja, sanningsenlig beskrivning
av de motsatser som vi ser i vår värld idag. Motsatser som alltid har funnits i vår fallna värld, allt ifrån det historiska syndafallet och framåt och som beskrivs i 1 Mos. 3. Motsatser som jag vågar påstå är tydligare idag än någonsin tidigare och som både expanderar i omfattning och accelererar i hastighet idag. Allt detta tränger sig nära inpå oss, därför att vi lever i en medial, högteknologisk och datoriserad värld, där det som sker i en del av världen inom några få sekunder är känt i alla delar av vår värld.(1) Vi står dagligen inför motsatserna mellan gott och ont, ljus och mörker, liv och död, det vackra och det groteska, det njutbara och det vulgära, mellan sanning och lögn, trohet och svek, kärlek och hat, empati och likgiltighet, verklighet och fantasi, hopp och hopplöshet osv.

Bibeln är tydlig
när den beskriver dessa motsatser. En beskrivning som visar på en Gudomlig intelligens bakom orden. En Gud som vet mer om vår värld och vår verklighet än vad alla vi människor tillsammans vet.(2) En nog så viktig och avgörande orsak till att vara en kristen, vilket jag är. Och jag är noga med att betona, att då syftar jag inte på vilken Gud som helst. Inte på någon av de olika religionernas många ”gudar”, utan på den Gud som i Bibeln kallas för ”Abrahams, Isaks och Jakobs Gud”.(3) Den Gud som är en person med tydliga karaktärsdrag och med integritet, och som inte är en religiös teori eller idé, som vi kan ha men lika gärna mista. Den Gud som är evig och med intelligens, visdom och vishet och med kärlek och omsorg står för livets uppkomst och som är Skaparen av naturlagarna och av universum och av de olika arterna i djur- och växtriket och som har skapat människan till sin avbild.(4) Den Gud som ger oss en totalt motsatt världsbild och människosyn än vad evolutionsteorin med sitt brutala naturliga urval förmedlar till oss, och som vår tids sekulärhumanism och ateism rider på och hänvisar till.

Ondskan i världen
Vare sig vi tror på Gud eller förnekar honom, så är vi alla medvetna om ondskans närvaro i världen. Ondskan som har tagit strid mot det goda och mot allt det som merparten av oss önskar ska känneteckna vår gemensamma tillvaro. Och frågorna finns där: Varifrån kommer ondskan? Kan vi göra något åt den? Kan vi vinna över den? Ska den aldrig någonsin ta slut?

En ond intelligens
Enligt Bibeln så finns det en person som är allt igenom ond och som är ondskans ursprung och uppehållare, och som är den totala motsatsen till den Gud som jag tror på. I Bibeln ges han många namn, såsom ”djävulen”, ”satan”, ”den onde”, ”lögnens fader”, ”mörkrets furste” och med flera andra onda och destruktiva epitet som säger oss vem och hurudan han är, och som för närvarande har ”hela världen i sitt våld”.(5)

Ondskans närvaro i världen
tar sig många och olika uttryck, alltifrån det globala ned till det personliga planet. Krig, rykten om krig, jordbävningar, klimatkatastrofer, våldsbrott, organiserad brottslighet, terror, sexövergrepp, brustna relationer och angrepp på människovärdet och på människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen och allt framåt. Och över 215 miljoner kristna utsätts för allvarlig förföljelse på grund av sin kristna tro.(6) Ondskans ansikte kan vi alla se, oavsett var vi befinner oss i världen idag.

Världen idag
har blivit något helt annat än den ”Edens lustgård” som den en gång var i begynnelsen av vår historia, då Gud som den Arkitekt och Skapare han är kunde konstatera, att allt var mycket gott.(7) Utifrån det perspektivet kan vi konstatera, att världen med dess inbyggare har inte utvecklats ifrån något lägre till något högre stadie, det som benäms evolution, utan har fallit ifrån ett högre till ett lägre stadie. En degeneration, som handlar om en urartning ifrån det ursprungliga och goda, har ägt rum och fortsatt äger rum. Detta som i Bibeln beskrivs som ett historiskt syndafall och vars innebörd är, ”att missa målet”.(8) En i sanning nog så träffsäker och realistisk beskrivning av vad som rent faktiskt har hänt med vår värld och med människan och övrig skapelse. Trots vetenskapliga, teknologiska och materiellt sett stora framsteg och landvinningar, så har människan inte lyckats med att få bukt med ondskan i världen, utan det är snarare så, att ondskan använder sig av dessa framsteg och landvinningar. Det som brukar kallas ”myntets baksida”.

Människans hjärta
Både Bibeln och vår erfarenhet visar oss, att människan är kapabel till både ont och gott. Utifrån människans hjärta, som är hennes personlighets centrum, så kan både ont och gott komma. Jesus är så tydlig och realistisk med detta, då han säger: Vad hjärtat är fullt av, det talar ju munnen. En god människa bär ur sitt goda förråd fram vad gott är, och en ond människa bär ur sitt onda förråd fram vad ont är.(9) Vårt hjärta är som ett förrådshus, som vi dagligen fyller på, både medvetet och omedvetet. Därför är det så viktigt och avgörande, att vi som vuxna, tänkande och beslutande människor bestämmer oss för vad vi ska fylla våra hjärtan med. Fyller vi våra hjärtan med det som är ont och destruktivt, ja, då är det vad som kommer ut ur oss i ord, handlingar, värderingar och attityder. Detta som egentligen har med död att göra. Men fyller vi istället våra hjärtan med det som är gott och uppbyggligt, ja, då är det vad som kommer ut ur oss: Liv och vad gott är.

Här har vi att göra ett medvetet val,
som vuxna, tänkande och medvetna människor, och det är att välja liv eller död. Död och liv har tungan i sitt våld och vi får alla del av tungans frukt då vi använder den, vilket vi alla gör.(10) Detta regleras av en omutlig lag som kallas lagen om sådd och skörd och som handlar om orsak och verkan.(11) Och som vuxna har vi ännu ett val att göra, nämligen att vara goda förebilder och exempel för våra barn och för den unga generationen, och göra dem vana vid den väg de ska vandra, så att de inte lämnar den vägen när de blir vuxna och gamla.(12) Detta som är nog så aktuellt och uppfordrande i vår tid med en uppsjö av brutalt och groteskt ”underhållningsvåld”, som är så fyllt med utstuderad ondska och djävulskap, destruktivitet och ond bröd död, och som väller över oss dygnet runt. Mer viktigt än någonsin är det, att bevara sitt hjärta, för därifrån utgår livet.(13. Våra hjärtan har aldrig någonsin ifrån Guds sida varit tänkta att vara ett förrådshus för ondska, destruktivitet och död, utan för liv och för allt som är gott och uppbyggligt för oss människor. Hela skapelsen skulle må väl av det.

Om vi vågar se detta samband
- nämligen att det som kommer in i oss, in i våra hjärtan, det kommer också ut ur oss med en naturlags säkerhet - då kommer vi också att förstå orsakerna till den tilltagande ondskan och våldsmentaliteten i vårt land Sverige och i världen idag. Men då förstår vi också, att lösningen på ondskans närvaro i samhället och i världen handlar om mänskliga hjärtan som har stängt dörren till ondska, destruktivitet och död, och som har en vidöppen dörr för vad som är gott, liv och uppbyggligt.

En god Gud
Far inte vilse, mina älskade bröder. Endast goda och fullkomliga gåvor kommer ned ovanifrån, från himlaljusens Fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling mellan ljus och mörker.(14)

Som kristen tror jag på en Gud som är alltigenom god. Tror eller påstår vi något annat om Gud, då har vi verkligen farit vilse av okunnighet och/eller av ont uppsåt. Detta är tyvärr inte så ovanligt i dagens ansträngningar hos sekulärhumanister och ateister, då de försöker att förneka Guds existens genom att, å´ ena sidan förneka att Gud finns, men å´ andra sidan tillskriva Gud olika epitet såsom t.ex ”ond”, ”elak”, ”brutal” och ”orättvis”. Ett exempel på detta är ett uttalande av den nu döde författaren, canserforskaren och professorn i tumörbiologi, Georg Klein, som sa, att ”Gud är så elak att hans enda ursäkt är att han inte existerar”.(15) Ett uttalande som avslöjar både okunnighet och ont uppsåt, och som dessutom är en logisk kullerbytta. Gud kan inte både vara elak och inte finnas. Men erfarenheten av att Gud finns och att han är god, det väger så mycket tyngre i vågskålen än vad okunnighet, ont uppsåt och logiska kullerbyttor gör, och därtill vetskapen om, att det onda inte kommer att få sista ordet. Men detta får jag anledning att återkomma till.

Väl mött!

Källor: (1)
Det s.k ”IT-samhället”, som kännetecknas av en högt utvecklad informationsteknologi. Våra mobiler, som idag är allas egendom i både den rika och i den fattiga delen av vår värld, är ett ex. på detta. (2) 1 Joh. 3:20. 1 Sam. 2:3. Hebr. 4:13. (3) 2 Mos. 3:6, 15-16. 4:5. Matt. 22:32. Mark. 12:26-27. Luk. 20:37-38. Apg. 3:13. 7:32. (4) 2 Mos. 3:14. ”Jag är” innefattar allt vad Gud är. Jes. 40:28. Ps. 36:10. Joh. 1:1-4. v.4. 5:26. 1 Mos. 1:1-2:25. (5) 1 Joh. 5:19. (6) Matt. 24. Mark. 13. Luk. kap. 17 och 21 och profetior i GT och NT förutsäger all denna ondska. I tidskriften Open Doors, nr. 2, för februari 2017, sid. 3, kan vi läsa om omfattningen av förföljelse av kristna idag. (7) 1 Mos. 1:1-31. (8) 1 Mos. 3:1-24. Det grekiska huvudordet för synd är hamartia, och betyder ”att missa målet”. (9) Matt. 12:34.b-35. (10) Ords. 18:20-21. (11) Gal. 6:7. (12) Ords. 22:6. (13) Ords. 4:20-27. v.23. (14) Jak. 1:16-17. (15) Tro och vetande 2.0, av Christer Sturmark. Nya Doxa. 2006. Sid. 129. Georg Klein föddes den 28 juli 1925 och dog den 10 december 2016.