Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Bength Gustafson bloggar på Inblick

Kan Gud och Darwin vara överens?

Bength Gustafson | 04 jan, 2016

Gud är evig men Darwin är död sedan 1882, men kan Gud vara överens med det som Charles Darwin kom fram till, när det gäller evolution och ”det naturliga urvalet”? Eller är det till och med så,  att Gud har använt sig av evolution och av ”det naturliga urvalet” under oöverskådliga och okända tidsrymder? 

Mitt svar är ett tydligt NEJ på dessa frågor. Men VARFÖR ställer jag då dessa frågor och VARFÖR skriver jag om just detta? Jo, därför att det finns kristna som svarar JA på dessa frågor och de tror på och lanserar vad som kallas ”Teistisk evolution”, även kallad ”kreationistisk evolution”. Här i Sverige har vi en ivrig förespråkare för denna tro i pastor Torsten Åhman, och den som kanske är den mest kände interanationellt sett, är Francis Collins, vetenskapsman och kristen. 

 Jag ska motivera mitt NEJ genom att återge vad Francis Collins säger om innebörden av ”Teistisk evolution”. Därefter ska jag redovisa några citat från Charles Darwins verk: ”Om arternas uppkomst”, och sedan redogöra för sådant som jag menar är tydliga konsekvenser av ”Teistisk evolution”. Detta som sammantaget är mitt svar på varför jag inte tror på ”Teistisk evolution”.  

Denna bloggtext blir längre än mina tidigare bloggtexter, men ämnet som sådant kräver det, och jag tror att mina läsare klarar det. 

INNEBÖRDEN AV ”TEISTISK EVOLUTION”
Detta är en sammanfattning av vad Francis Collins menar med ”Teistisk evolution”, och som jag har hämtat från Torsten Åhmans blogg. (1)
1.
Universum uppstod ur intet för omkring 14 miljarder år sedan.
2.
 Trots enorma osannolikheter tycks universums egenskaper ha blivit exakt inställda för livet.
3.
 Den exakta mekanismen för hur livet uppstod på jorden förblir okänd för oss, men processen med evolution och naturligt urval tillät biologisk mångfald och komplexitet att utvecklas under mycket långa tidsperioder.
4.
 När evolutionen väl har kommit igång behövdes ingen särskild övernaturlig inblandning.
5.
 Människan är en del i den processen och har samma förfäder som de stora aporna.
6.
 Människan är emellertid också unik på ett sätt som inte kan förklaras med evolutionen och som pekar på vår andliga natur. Det handlar bland annat om sedelagen eller den moraliska lagen (kunskapen om rätt och fel) och om sökandet efter Gud som är karaktäristiskt för människans alla kulturer genom historien.

OBS! att för förespråkarna för ”Teistisk evolution” är det viktigt, att ”deras ståndpunkter är förenliga med det som naturvetenskapen lär oss om den naturliga världen”. (Även om det innebär en uppgörelse med vad t.ex Jesus eller Paulus har sagt. Mitt tillägg). Man är mån om, att det ska finnas ”ett tillfredsställande, konsekvent och berikande synsätt som gör det möjligt för en naturvetenskaplig och andlig världsåskådning att samexistera på ett lyckligt sätt i en och samma person”, och då framför allt hos ”troende forskare”. (2)

NÅGRA CITAT FRÅN CHARLES DARWINS VERK: OM ARTERNAS UPPKOMST
”Människan intar inte alls en särställning  i organismernas värld. Hon härstammar från inte nu levande apor. ...Människan hade slutgiltigt ryckts ned från sin gudomlighet, hon var ingen Guds avbild, hon var släkt med de oskäliga djuren”. (3) ”Darwins teori innebär att synen på naturen såsom en gång för alla given, såsom skapad av en högre organiserande och planerande kraft (Gud), såsom kännetecknad av harmoni och fridsam samexistens, måste bytas ut mot en natursyn enligt vilket allt liv bara är frukten av en oplanerad  utveckling, byggd på slumpens skördar, utan mening, syfte eller plan”. (4)

KONSEKVENSERNA AV ”TEISTISK EVOLUTION”
OBS! att detta är de slutsatser som jag drar av ”Teistisk evolution” och jag påstår inte, att dess förespråkare drar samma slutsatser som jag gör.

1. Gud finns, men han har förlorat sin förmåga och sin trovärdighet som Skaparen.
Enligt evolution, som är en idé, och evolutionsteorin, som är idéens vetenskapliga status, så är Gud överflödig. Gud behövs inte längre som förklaring till ”skapelsen”, utan evolutionen och ”det naturliga urvalet” har tagit Guds plats. (5) Men detta dilemma ”löser” förespråkarna för ”Teistisk evolution” på följande sätt: Gud har vakat över livets uppkomst och han är även skaparen. Men Gud har inte avslutat sin skapelse, utan överlåtit sin skapelse åt evolution och åt ”det naturliga urvalet” under oöverskådliga och okända tidsrymder. Universum sägs vara omkring 13,72 miljarder år (6) och jorden omkring 4,6 miljarder år gammal, (7) vilket innebär att jorden inte var en del av universum ifrån början utan blev till senare.
​ 

Detta innebär, enligt ”Teistisk evolution”, att Gud är Skaparen, men att han också samarbetar med och använder sig av evolution och av ”det naturliga urvalet” med dess evolutionära processer och brutala utslagningsmekanismer. Därmed finns det ingen Gudomlig skapelseplan med mening, syfte och mål för skapelsen, och inte heller någon empati för skapelsen ifrån Guds sida. En sådan Gud är inte längre trovärdig som Skapare, och han är definitivt inte den Gud som Jesus, som Guds Son, kom för att uppenbara och visa VEM och HURUDAN Gud är. (8) Guds karaktär är oförenlig med ”det naturliga urvalets” utslagning, grymhet och brutalitet.

2. Skapelsens vittnesbörd om Gud är falskt och missvisande.
Paulus tog helt enkelt fel då han skrev, att ”Guds osynliga väsen, hans eviga makt och gudomliga härlighet har ända ifrån världens skapelse varit synliga, i det att de kan förstås genom hans verk. Så är då människan utan ursäkt”. Det är istället så som en av vår tids mest kände evolutionsbiolog och ateist, Richard Dawkins, säger, att ”hela naturen vittnar om evolution”. (9) Och även David tog fel, då han skrev och sjöng om ”Guds uppenbarelse i den skapade världen”. (10)

3. Människan är ett djur, ett däggdjur, och hon är inte skapad av Gud till Guds avbild.
”Människan har samma förfäder som de stora aporna”. (se punkt 5 här ovan). Detta är en radikal uppgörelse med en kristen och biblisk människosyn, som har sin förankring i att människan är skapad av Gud till Guds avbild. (11)

4. Adam och Eva har inte funnits som historiska personer.
Det innebär, att både Jesus och Paulus är lögnare som talade om Adam och Eva som de första människorna, som verkligen har levat på jorden. (12)

5. Djävulen är en illusion och ett historiskt syndafall har inte ägt rum, utan lidande och död kom in i skapelsen genom evolution och ”det naturliga urvalet”.
Det innebär, att ytterst är Gud skyldig till att lidande och död kom in i skapelsen, dels för att han har överlåtit sin skapelse åt evolution och åt ”det naturliga urvalet”, och dels för att han är upphovsman till evolution och naturligt urval. Någon annan förklaring till hur evolution och ”det naturliga urvalet” har uppkommit finns inte. Evolutionsteoretikerna har inte något svar på vare sig dess härkomst eller dess uppkomst. 

 6. Jesu lidande, korsfästelse, död, begravning och uppståndelse från de döda är en illusion.
Detta som är så centralt och helt grundläggande i Biblisk kristen tro, är utan orsak och  därmed utan konsekvenser och är inget annat än en falsk förhoppning och inbillning. 

7. Framtidstro och evighetshoppet är borta.
Evolution och ”det naturliga urvalet”  har nämligen inget slut, utan bara fortsätter och fortsätter utan tidsbegränsning, och erbjuder inte vare sig framtidstro eller evighetshopp.

8. Vetenskapen, och framför allt naturvetenskapen, ”den vetenskapliga metoden”, evolution och ”det naturliga urvalet” är vår tids ”gudar”.
Inför dessa ”gudar” har förespråkarna för ”Teistisk evolution” böjt sina knän. ”Det naturliga urvalet” - den förklaring, den kraft, den ”lyftkran”, som Richard Dawkins benämner den – är  den    evolutionens ”gud” som alla ska böja sina knän inför. Men ingen vet HUR eller VARIFRÅN ”det naturliga urvalet” kom. Det ”bara finns där” utan någon som helst vetenskaplig förklaring angående härkomst och uppkomst. Naturvetenskapen och ”den vetenskapliga metoden” har varken räckvidd eller förmåga att ge något svar. Och t.o.m. Skapelsens och Bibelns Gud har fått böja sina knän och underdånigt valt att låta dessa ”gudar” ta hand om skapelsen och sedan tala om för oss vad vi har att rätta oss efter. Personligen undrar jag, hur det är ställt med konsekvenstänkandet hos dem som förespråkar och tror på ”Teistisk evolution”? 

Inom ”Teistisk evolution” är universums och jordens ålder centralt och viktigt, för att vi som kristna inte ska komma i konflikt med vad man inom naturvetenskapen har kommit fram till angående universums och jordens ålder. Och vi ska hjälpa våra ungdomar att inte behöva komma i ”troskriser”, och det ska vi göra genom att hävda att den konflikten inte finns. (13) Men inga konflikter kan lösas, genom att vi förnekar att de finns. 

Jag vet inte universums eller jordens ålder. För mig är det i nuläget en sekundär fråga, i evighetens perspektiv. Men det jag vet är, att det rådandet ”paradigmet” evolution och ”det naturliga urvalet” har tolkningsföreträde  i skola, utbildning, forskning och media, och att man alltid ska förhålla sig till detta ”paradigm”. En ny doktorsavhandling vid Göteborgs universitet visar på att just detta ”är den röda tråden i svenskt utbildningssystem”. (14) Och evolutionen och ”det naturliga urvalet” kräver oöverskådliga tidsrymder av årmiljarder och årmiljoner för att kunna leda fram till något ordnat och helt. Eller som Richard Dawkins uttrycker det, att ”evolutionen har att kravla sig uppför Osannolikhetsberget en tum vart miljonte år”. (15)

Personligen så tror jag att Gud har ”kodat” sin skapelse och det finns ingen som intill denna dag har ”knäckt den koden” och som därför kan säga vad universums och jordens ålder är. Det återstår att utforska, för utforskning av skapelsen är ett av de uppdrag som Gud har gett åt människan. (16) Gud har gjort sin skapelse ändamålsenlig och tillgänglig för utforskning och han har utrustat oss människor med både nyfikenhet och andliga och intellektuella förmågor till att utforska skapelsen. Men inte för att förneka eller förminska Gud, utan för att tillbedja, ära och hedra honom för hans storhet, genialitet och skaparkraft. (17) Men framför allt handlar det om uppenbarelse. Att Den helige Ande uppenbarar/avslöjar för oss vad som är hemligt. Då vet vi och behöver inte spekulera. Det som är ”kodat” eller fördolt kommer att bli offentliggjort när det är dags för det. Gud vet och vi kommer att få veta det Gud vet. (18)

Några citat:
Först en viktig distinktion mellan mikro- och makroevolution. En distinktion som evolutionsteoretiker ogärna vill göra. De vill enbart tala om evolution som ett enhetligt begrepp.
Mikroevolution är förändringar inom arten och är observerbar och möjlig att undersöka. Således bevisad.
Makroevolution är en spekulation om utveckling från en art till en annan art. Spekulation om mikroevolution + slumpmässiga utvecklingsprocesser under oöverskådliga och okända tidsrymder + ”det naturliga urvalet” = Nya arter. Detta är en obevisad hypotes och som inte går att bevisa. Makroevolution är vad evolutionsteorin framför allt handlar om.

Följande citat handlar om makroevolution:
- ”Varje tid har sina förhärskande paradigmer, dvs. övergripande tankeströmningar, i vars ljus alla observationer och spekulationer tolkas. Det är ingen tvekan om att ett av vår tids dominerande paradigm är evolutionsparadigmet”. (19)
- ”Evolutionen är inte bevisad och kan inte bevisas, men vi tror på den därför att den är det enda alternativet till skapelsetron, som ju är otänkbart”. (20
- ”Tillfälliga mutationer är en hypotes som är uppbygd utan bevis och fakta. Det förvånar mig att evolutionsteorierna slukas så enkelt och okritiskt av så många”. (21)
- ”Levande organismers ursprung och utveckling från det enkla till det komplicerade, kan inte förenas med vetenskapliga principer”. (22)
- ”90 procent av evolutionisternas prat är nonsens, som inte har någon grund i observationer men bara på fakta som inte kan underbyggas”. (23)
- ”När man under resans gång har funderat över ateismens irrationella logik blir man alltmer övertygad om att ateismen och evolutionismen är vår tids största villfarelse”. (24)
- ”Evolution från bakterie till människan är en obevisad hypotes”. (25)

Jag citerar dessa personer och forskare för att ytterliga visa på det orimliga och det onödiga med ”Teistisk evolution”. Och personligen tror jag, att evolutionsteorin kommer att avslöjas som historiens största vetenskapliga bluff. Och jag blir inte förvånad om det sker i min livstid. Om inte förr, så faller då även ”Teistisk evolution” .

Utifrån detta som jag har skrivit här, så har jag förklarat varför jag INTE tror på ”Teistiskevolution”, och jag menar, att detta är liberal- och elimineringsteologi i en ”teistisk evolutionär tappning”. Den är så onödig och förrädisk ”i en tid som denna”, då Gud förnekas och Bibelns trovärdighet angrips ifrån sekulärt håll hela tiden. Det har vi som kristna och bibeltroende ingen som helst anledning att bidraga till!

Väl mött!

Källor: (1) Torsten Åhmans blogg. ”Jag tror på teistisk evolution”. Postad den 17 oktober 2013 av Torsten Åhman. (2) Se 1. (3) ”Om arternas uppkomst”, av Charles Darwin. Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm, 2000. Sid. XV och XVI. (4) Se 3. Sid. 383 och 384. (5) ”Illusionen om Gud”, av Richard Dawkins. Leopard förlag, Stockholm, 2007. Sid. 131-178. Kap. 4. Varför det med största sannolikhet inte finns någon Gud. ”Ett universum ur ingenting”, av Lawrence M. Krauss. Fri Tanke förlag, 2012. Sid. 199. (6) ”Ett universum ur ingenting”. (se 5) Sid. 23, 59, 103, 200. (7) google.se Sökord: Jordens ålder. (8) Joh. 1:18. 10:30. 12:44-45. 14:6-11. 17:3. (9) Rom. 1:19-20. (Paulus). Citat av Richard Dawkins. På Cirkus i Stockholm, lördagen den 12 december 2015. (10) Ps. 8:1-10. 24:1-2. 33:6. 104:1.f. (11) 1 Mos. 1:26-27. 5:1-2. (12) Matt. 19:4-6. Rom. 5:14. 1 Kor. 15:45. 1 Tim. 2:13. Jud. v.14. (13) Se 1. (14) ”Paradigm”: Övergripande tankemönster. Den övergripande teoretiska ramen inom vilken forskning i en viss vetenskap bedrivs. Citatet är från Partnerbrev från Svenska Evangeliska Alliansen, december 2015. Doktorsavhandlingen heter: ”Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden”, av Forskaren Karin Kittelmann Flensner. (15) ”Illusionen om Gud”. Sid. 141-142. (se 5) ”Svar på den nya ateismen”, av Scott Hahn & Benjamin Wiker. Fredestad Förlag/Catholica AB, Ängelholm, 2009. Sid. 61. (16) Ords. 25:2. (17) Rom. 1:19-22. Se 10. (18) Joh. 16:13. 2 Kor. 3:4-6. Luk. 12:2-3. Pred. 3:1. (19) gluefox.com Skapelse eller evolution? Av Krister Renard. (20) Sir Arthur Keith. (21) Nobelpristagaren i biokemi Dr Ernest Chain. (22) Dr Robert E. D. Clark. Expert på entropilagen. (23) Paleontologen Dr Etheridge på British Museum. (24) Vesa Annala, f.d. ateist. På SAS forum. Svenska Apologetiska Sällskapet. (25) Se 24.