Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Ruben Agnarssons blogg på Inblick

VARFÖR JUST KRISTEN? Del 12

Bength Gustafson | 30 nov, 2017

LAGEN OM SÅDD OCH SKÖRD - EN OMUTLIG LAG

Vi lever i en lagbunden tillvaro, där både andliga och fysiska lagar gäller. Och som kristen och bibeltroende så är jag övertygad om, att det är Gud som står bakom dessa lagar och att det är han som har inrättat dem. Andliga lagar som reglerar vår andliga tillvaro och fysiska lagar som reglerar vår fysiska/naturliga tillvaro.(1) Lagar som också hjälper oss att förstå vår värld och vår tid, och varför det ena och det andra händer, både positivt och negativt, konstruktivt och destruktivt.

Den Gud som står bakom lagarna
För att det inte ska råda någon tvekan om vilken Gud som jag tror står bakom dessa lagar, så är det den Gud som är en personlig och evig Gud och som har personliga egenskaper/karaktärsdrag. Den Gud som presenterar sig själv i skapelsen, i Bibeln, i historien, i människors liv, samveten och erfarenheter, men framför allt i och genom sin Son, Jesus Kristus. Den Gud som är både Designer och Skapare och som med intelligens och förnuft, visdom och vishet, plan, mening, syfte och mål står bakom livets uppkomst, lagarnas och universums uppkomst, de olika arternas uppkomst i djur- och växtriket och som har skapat människan till sin avbild.

En kort presentation
Jag benämner dessa lagar här, men jag går inte in på dem var och en, förutom lagen om sådd och skörd som denna bloggtext handlar om.

Andliga lagar
Trons lag, livets Andes lag, gärningarnas lag, syndens och dödens lag, vetekornets lag och lagen om sådd och skörd.(2)

Fysiska lagar(3)
Universum styrs av ett antal lagar. Några exempel på dessa fysiska lagar är gravitationen eller tyngdkraften, kärnkrafterna, den elektromagnetiska kraften, lagar om tid och rum och lagen om sådd och skörd.

En övergripande och omutlig lag
Lagen om sådd och skörd är en övergripande lag, som gäller både i den andliga och i den fysiska världen. Den är en omutlig lag, både positivt och negativt, och ingen av oss kommer undan den lagen. Det vi ”sår” med våra ord, handlingar, beslut och attityder, det får vi var och en förr eller senare skörda frukten av.

Inget anseende till personen
På samma sätt som Gud inte har anseende till personen och inte är mutbar(4) , så är det också med lagen om sådd och skörd. Vi människor är alla lika inför den lagen, och ingen av oss kan förändra vare sig Gud eller den lagen.

Skapelseordningen och grundvalarna
Bakom allt som Gud har skapat så finns det en skapelseordning för himmel och jord. En skapelseordning som Gud själv har stadgat och sammansatt.(5) I skapelseordningen får vi veta sådant som vi människor har att förhålla oss till. Sådant som är grundvalar(6) för oss som människor, och för att familjeliv och samhällsliv ska kunna fungera på bästa sätt. Jag ger här några exempel på dessa grundvalar:

  • Man och kvinna.(7) Människan är skapad av Gud till man och kvinna, och där finns ingen plats för könsneutralitet. Det är en vilsen och befängd tanke, att försöka förneka vår respektive könstillhörighet: man och kvinna, pojk och flicka.

  • Äktenskapet mellan man och kvinna.(8) Gud har ingen ”partnerskapslag”. Den är en mänsklig och mycket bräcklig konstruktion.

  • Sexualitetens plats.(9) Trohet, trofasthet, överlåtelse och trygghet innanför äktenskapets ramar. Sex behöver fasta och bestående förhållanden och inte lösa och tillfälliga förbindelser som tyvärr hyllas och förespråkas idag.

  • Kärnfamiljen med mamma, pappa och barn i trygga hem.(10) Kanske mer än någonsin är det dags att framhålla och bygga kärnfamiljen.

  • Människosyn. Människan är en treenig personlighet med ande, själ och kropp.(11) Hon är treenig såsom den Gud som har skapat henne är treenig. Det är människans grundläggande identitet.

  • Människovärdet. Alla människors lika värde.(12) Människan är unik på många sätt. Inte minst när det gäller människovärdet. Hon är skapad av Gud till Guds avbild och Gud har gett åt varje människa hennes unika och höga värde. Människan är ingen evolutionär produkt utan givet värde, som väl är. Varje människa är värdefull och värd att älskas av både Gud och människor.

  • Människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen och allt framåt.(13) Människolivet är evigt och heligt ifrån konceptionen och allt framåt. Vi människor har därför ingen rätt att avsluta en människas liv, vare sig i eller utanför moderlivet. Enbart Gud äger den rätten, som har givit människan livet, och han är den som har gett åt sin Son, Jesus Kristus, auktoriteten att råda över levande och döda och över tid och evighet.(14)

  • Värdegrund och bestående värden.(15) De tio budorden och det dubbla kärleksbudet i Bibeln är en utomordentlig värdegrund för bestående värden som rätt och fel, gott och ont, sanning och lögn.

Vi kan bara ana hur vårt samhälle skulle se ut om vi alla bejakade dessa grundvaler och valde att stå för dem och stå på dem. Det skulle likna vårt ursprungsförhållande i Edens lustgård. Men nu har Gud valt att inte tvinga oss människor till detta, utan gett oss friheten och möjligheten att välja att säga JA eller NEJ till dessa grundvalar. Men då ska vi också vara medvetna om, att vårt val får konsekvenser utifrån lagen om sådd och skörd.

Lagen om sådd och skörd – Orsak och verkan
Att förneka eller riva upp dessa grundvalar får allvarliga konsekvenser, både på kortare och på längre sikt. Frukten/resultatet blir bland annat människors identitetskris, rotlöshet, meningslöshet, otrygghet, våld som föder våld och sexuella övergrepp. Något som visar sig idag i vårt sekulariserade samhälle ibland barn och ungdomar och upp i alla åldrar

Det händer något nu som visar på just detta när kvinnor i Sverige och utöver världen ”sätter ner foten” och kraftfullt säger ifrån, att ”nu får det vara nog med allt taffsande och alla sexuella övergrepp”. Och här tycks ingen sektor i samhället slippa undan, vare sig profan eller religiös. Och det är mycket bra! Ytterst sett är detta ett utslag av att ”lagen om sådd och skörd” - orsak och verkan, fungerar även i sekulariserade samhällen och länder.

Jag ser #Meetoo-kampanjens kraftiga genomslag som en rejäl ”käftsmäll” mot all propaganda för könsneutralitet, normlöshet, fri sex, lösa förbindelser, pornografi och ohämmad underhållningssex. Här är det kvinnor som reser på sig, bortom all könsneutralitet, och visar att de är just kvinnor, och vi män ska passa oss för att ”taffsa på dem”. Det är något friskt och sunt över denna reaktion ifrån den ena hälften av jordens befolkning. Och tystnad råder i RFSL- och RFSU-leden. Med sina ambassadörer må de stå i skamvrån och skämmas över sin aningslöshet och sitt hyllande av fri och normlös sex och i sitt taffliga försök att sätta ”sex på kartan” i skola och utbildning.

Det är sannerligen dags att återställa grundvalarna! Och som kristna har vi ingenting att skämmas över, då vi frimodigt står för och står på dessa grundvalar. Om inte för något annat, så för att inge hopp hos människor och visa på, att det finns ett annat sätt att leva i en värld av upplösning och sönderfall.(16)

När grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta?(17) Jo, upprätta grundvalarna igen, genom att stå för dem och stå på dem i den miljö där vi lever och bor. Då kan Gud säga om oss: Dina avkomlingar ska bygga upp de gamla ruinerna, du skall åter upprätta grundvalar ifrån forntida släkter. Du skall kallas han som murar igen revor och som återställer stigar, så att man kan bo i landet.(18) Det är ett mycket gott betyg ifrån den Gud som har inrättat de andliga lagarna, naturlagarna och grundvalarna.

Med vänlig hälsning
Bength Gustafson

Väl mött på min blogg!

Källor: (1) Ps. 148:6. Job. 28:25-26. 38:1-42:6. (2) Rom. 3:27. 8:2. Joh. 12:24. Gal. 6:7. (3) Google.se. Sökord: Fysiska lagar. (4) 5 Mos. 10:17. Rom. 2:11. (5) Jer. 33:25-26. (6) Jes. 58:12. (7) 1 Mos. 1:26-27. 5:1-2. (8) 1 Mos. 1:28. 2:18-25. v.22. Bygga en familj, ett hus, ett släkte. (9) Det är en central och biblisk sanning, att sex är knutet till äktenskapet. (10) 1 Mos. 1:26-28. v.28.a. Ef. 5:21-6:4. (11) 1 Tess. 5:23. Hebr. 4:12. 1 Mos. 1:26. (12) 1 Mos. 1:26-27. 5:1-2. Matt. 22:37-40. Rom. 5:8. (13) Ps. 139:13-16. 119:73. 2 Mos. 20:13. (14) Rom. 14:9. Apg. 10:42. Upp. 1:17-18. Joh. 11:25-26. (15) 2 Mos. 20:1-17. Matt. 22:37-40. (16) 2 Petr. 3:11. (17) Ps. 11:3. (18) Jes. 58:12.