Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Ruben Agnarssons blogg på Inblick

VARFÖR JUST KRISTEN? Del 15

Bength Gustafson | 24 mar, 2018

GUD OCH LIVET

Gud är en personlig Gud och han är evig och han presenterar sig själv som ”livets Gud” och som ”den levande Guden”.(1) Det betyder, att livet är evigt såsom Gud är evig. Utan början och utan slut. Det är livets rätta natur. Därför är också det historiska syndafallet den största naturkatastrofen som har inträffat i mänsklighetens historia.(2) Syndens konsekvens är döden – livets totala motsats.(3) Döden är och förblir något främmande och onaturligt i skapelsen och definitivt inte något ursprungligt och normalt. Därför har vi människor, oavsett vilken kultur eller miljö som vi lever i, ett intuitivt motstånd inom oss emot döden. Och det är inte så konstigt, när vi vet vad döden innebär och vad den för med sig för konsekvenser.

För första gången i vår historia så blev skilsmässa ett faktum i och med syndafallet. Begreppet ”död” betyder just skilsmässa och innebär att människor skils ifrån Gud och ifrån varandra.(4) Synd och död hör nämligen ihop med varandra på ett odelbart sätt, och det kan vi människor inte ändra på hur gärna vi än skulle vilja det. Än så länge fortsätter död och skilsmässa att ”grina människan i ansiktet”. Men då ska vi också komma ihåg, att något av det mest grundläggande i kristen tro och kristet liv är, att döden kommer inte att få det sista ordet och då inte heller skilsmässa ifrån Gud och ifrån människor. Jesus säger detta så tydligt och klart om sig själv, om livet och om döden: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han eller hon än dör. Och var och en som lever och tror på mig, skall aldrig någonsin dö.(5) Att dö fysiskt för en kristen människa är att övergå till andra livsvillkor i himmelen, som är den bästa av alla världar, och att ha framtiden och evigheten framför sig utan någon död och skilsmässa ifrån Gud och människor. Och Paulus säger det så utmanande och triumferande: Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? ….Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.(6) Dessa grundläggande fakta är några av de avgörande orsakerna till varför jag är en kristen.

Under många år har jag studerat och fascinerats av hur livet beskrivs i Bibeln. Livets ursprung hos en personlig och evig Gud och livets förutsättningar och villkor för oss människor och för hela skapelsen. Gång på gång har jag slagits av detta faktum: Vilken komplexitet, genialitet och intelligens och vilken realism och trovärdighet som Bibelns beskrivning av livet uppvisar.

Liv: Själva livspotentialen i dess intensitet, styrka, rikedom, överflöd, fullhet och variation.(7) Livet är en gåva ifrån Gud in i skapelsen och in i de olika arterna i djur- och växtriket och till oss människor. Detta är en grundtanke i både gamla och nya testamentet.(8) Livet hos oss människor är både andligt och fysiskt och så intimt förknippat med Gud att Paulus skriver, att det är i Gud som vi lever, rör oss och är till.(9)

Gud är livets ursprung och källa.(10) Detta bekräftas också av det som vi idag vet om livet, utifrån de senaste femtio årens vetenskapliga upptäckter av livet och av livsnödvändiga begrepp som cellen, DNA, nödvändig intelligent information, ”livets byggstenar” och ”livets lim” etc. etc.

Den norske Med. Dr. Kjell J. Tveter skriver så upplysande och fängslande om detta i sin bok: Livet – Skapelse eller tilfeldighet?(11) Där redogör han för de senaste femtio årens forskning på dessa områden. Jag återger här några av de fakta som han förmedlar i sin bok och som visar på en skapande intelligens. På en personlig Gud med intelligens och förnuft, visdom och vishet, som med syfte, plan, mening och mål står bakom livet och hela skapelsen.

 1. Livet kan inte ha uppstått spontant av sig självt. För liv förutsätter liv.

 2. Cellen är den enhet som allt liv är uppbyggt av i vår kropp. En cell är en hundradel av en millimeter och vi har omkring tre hundra tusen miljarder celler i vår kropp.

 3. I cellens kärna ligger vårt arv programmerat och samlat i vårt DNA. Det som vi också kallar våra gener.

 4. DNA kan inte ha uppstått av sig själv.

 5. DNA är cellens informationscentral. Här ligger all den information som styr alla processer i varje enskild cell.

 6. DNA producerar inte någon egen och ny information.

 7. Information till DNA kommer utifrån. Informationsmängden i DNA kommer ursprungligen ifrån en skapande och intelligent informationsgivare.

 8. DNA mottager, lagrar och förmedlar information.

 9. DNA har ett språk - ”livets språk” - som är bestämt av fyra bokstäver: A, C, G och T, som är begynnelsebokstäverna i de fyra baser som all information i vårt DNA är avhängigt av. Dessa bokstäver i vårt DNA har en uppsättning av mer än tre milliarder i varje enskild cell. Och i varje cell av vår kropp måste dessa bokstäver komma i en bestämd turordning för att cellen ska kunna ha liv. Och dessa bokstäver griper in i varandra såsom i ett blixtlås. Det krävs en superintelligens för att få till ett korrekt DNA-språk i varje enskild cell. Det handlar om rätt kombinationer av bokstäverna i varje cell i vår kropp, för att liv ska vara möjligt. Detta ”livets språk” kan omöjligtvis ha kommit till av en tillfällighet (slump). Vi vet, att det är med bokstäver som ett språk byggs upp och information kan ges. Så är också ”livets språk” uppbyggt i varje människas DNA, så att varje cell i vår kropp kan ha liv.

 10. I den s.k. ”proteinsyntesen” produceras proteiner som är ”livets byggstenar” och all den energi som vår kropp behöver. Utan energi slutar vårt hjärta att slå.

 11. Proteiner är livsnödvändiga och de kan heller inte uppstå av sig själva.

 12. Det som håller samman alla cellerna i vår kropp, så att de ligger tätt intill varandra kallas ”laminin” och de liknas vid ”livets lim” och är designat som ett kors.

Punkt 1-12.(12)

Samtliga funktioner i en cell måste vara perfekt och fullkomligt koordinerat, styrt och kontrollerat och noggrant planerat. Det är inte rimligt eller trovärdigt, att alla dessa funktioner kan ha uppstått av sig själv eller genom slumpmässiga processer. Alla olika processer i cellen är anpassade till varandra så att de kommer i en rätt turordning. Alla funktionerna i cellen är beroende av alla de övriga funktionerna, och cellens liv är helt beroende av att allt är på rätt plats och fungerar normalt. Det finns bara ETT sätt att göra det på för att få det att fungera. Allt detta måste ha varit på plats ifrån begynnelsen, och någon enkel ”primitiv” cell har aldrig funnits, förutom i evolutionsteorin. Och i den mänskliga och mycket begränsade teorin ryms inte en personlig och evig Gud.

Det är denna genialitet och bakomliggande intelligens som livet uppvisar, som har fått och får inbitna evolutionsteoretiker och ateister att tänka i andra banor och så vända om. Den tidigare ateistgurun Antony Flew uttryckte det på följande sätt: Resultaten av modern molekylär biologi överbevisade mig om, att det måste ha varit en skapande intelligens som stod bakom livets stora komplexitet. Och Sir Fred Hoyle, engelsk matematiker och astronom, gjorde beräkningar på möjligheten för att liv skulle ha kunnat uppstått av sig själv och slumpmässigt. Sannolikheten för det var en gång på 10 upphöjt till 40000 gånger. Ett tal med 40000 nollor efter sig!(13)

Vad är egentligen trovärdigt?
Att livet utgår ifrån en evig och personlig Gud, som med intelligens och förnuft, visdom och vishet är livets ursprung och källa, eller att livet har uppstått av sig själv och utifrån en slumpmässig process, utan bakomliggande intelligens och förnuft, visdom och vishet. För mig är svaret givet – Gud och livet!

Människolivets okränkbarhet
Utifrån detta som jag här kortfattat har skrivit om – det finns så mycket mer att skriva om livets ursprung och uppkomst i skapelsen - så är jag som kristen och skapelsetroende övertygad om människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen och allt framåt. Och självklart bestämmer det mitt sätt att se på både abort och dödshjälp, som är den sekulära människans sätt att sätta sig över människolivets okränkbarhet och tro sig om, att det är vi människor som råder över liv och död, vilket vi inte gör. Den Gud som gav oss livet är ytterst den som råder över liv och död, och det är inför honom som vi människor är moraliskt ansvariga för vad vi har gjort och gör med våra och andras liv och med människolivets okränkbarhet.

Jag vill inte bidraga till den pinsamma tystnaden som råder i kyrka och frikyrka och ibland ateister och sekulärhumanister när det gäller människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen och allt framåt. Enbart i vårt land så avslutas omkring 100 människoliv varje dag genom aborter! Och sedan vår nuvarande liberala abortlagstiftning trädde i kraft den 1 januari 1975, så har mellan 1,4 och 1,5 miljoner människoliv avslutats Sverige!(14) Och detta har bland annat skett med argumentet, att ”abort är en mänsklig rättighet”.(15) Och det har höjts röster ifrån svenskts håll, att detta ska skrivas in i FN:s deklaration för mänskliga rättigheter.(16) Sverige - som gärna vill räkna sig som ett civiliserat och upplyst land - har blivit ett skymningsland när det gäller att stå upp för människolivets okränkbarhet. Och som om detta inte vore nog, så vill man i vårt land även lagstifta om dödshjälp.(17) Människolivets okränkbarhet är en förlorare i Sverige, både i livets början och i livets slutskede.

Men det finns ljus i detta tilltagande mörker. Ett sådant ljus är människor och organisationer som ”Människovärde”, som står upp för livet och för de ofödda barnen, men också för de kvinnor som står inför valet att göra abort eller inte och som är beredda att hjälpa och bistå dessa kvinnor i sin utsatta situation. Men som också stöttar de barnmorskor som för sitt samvetes skull inte kan och vill vara med och avsluta ett människoliv, utan som istället vill följa sitt yrkeskodex, som är att förlösa liv.(18) Ett annat mäktigt ljus och som aldrig slocknar är detta faktum, att barn tillhör Guds rike ända ifrån konceptionen.(19) Och alla dessa aborterade barn lever nu i himmelen fullt utvecklade och maximalt medvetna. Himmelen, som är den bästa av alla världar och hemmet för alla aborterade barn. Himmelen, där livet är på tronen och regerar och varifrån livet en gång kom in i skapelsen.

Det är sannerligen dags, att vi på bred front säger JA TILL LIVET i Sverige idag! Det har inte enbart med livets ursprung och uppkomst och med människolivets okränkbarhet att göra, utan även med människosyn och människovärdet att göra.

Bength Gustafson

Väl mött på min blogg!

Källor: (1) Jes. 40:28. Ps. 42:3. Jer. 10:10. Hes. 33:11. (2) 1 Mos. 3:1-24. 6:3. (3) Rom. 6:23. (4) Grundbetydelsen i Bibeln av ordet död och dess konsekvenser. Andlig död: Skilsmässa mellan Guds Ande och människans ande. Fysisk död: Skilsmässa mellan människans kropp och hennes ande och själ. Evig död: Skilsmässa mellan Gud och människans ande, själ och kropp för evigt. (5) Joh. 11:25-26. (6) 1 Kor. 15:55, 57. (7) Betydelsen av de vanligaste hebreiska orden för liv i Bibeln. Ordet Liv i Illustrerat Bibellexikon. Band 2. (8) Apg. 17:25. 1 Tim. 6:13.a. 1 Mos. 1:11-31. 5 Mos. 32:18. (9) Apg. 17:28. (10) Ps. 36:10. (11) Hermon Förlag AS. 2012. (12) Utdrag ifrån Med. Dr. Kjell J. Tveters bok: Livet – Skapelse eller tilfeldighet? (13) Se 12. Sid. 14o-141.
(14)www.socialstyrelsen.se/statistik/statestikefteramne/aborter Vår nuvarande abortlagstiftning är 1974 års abortlag, och den trädde i kraft den 1 januari 1975. Antalet aborter i Sverige är mellan 35000 och 38000 varje år. (15) Boken: ”Vilket Sverige vill vi ha?” av Bength Gustafson. Pro Rhema Förlag Inspirationskällan. ISBN 91-975562-0-3. 2005. Första upplagan. Sid. 26-30. Med källhänvisningar. (16) Se 15. Sid. 29. Med källhänvisningar. (17) Tillåt dödshjälp i Sverige – Debatt – Dagens Medicin. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/07/30/tillat-dodshjalp-i-sverige/ Visst behövs dödshjälp även i Sverige/Dagens Samhälle. https://www.dagenssamhalle.se/debatt/visst-behoevs-doedshjaelp-aeven-i-sverige-22461 (18) Människovärde/För varje människas unika värde. Människovärde.se (19) Mark. 10:13-16. v.14. Ps. 139:13-16. v.13, 16. Jes. 49:1, 5.