De två iranska bröderna Peyman och Payam Kia dömdes förra veckan för grovt spioneri. Den äldre brodern Peyman dömdes dessutom för obehörig befattning med hemlig uppgift och fick livstids fängelse.

Den yngre brodern Payam döms till fängelse i nio år och tio månader.

– Med full insikt om skadeverkningarna har han anskaffat, befordrat och röjt den informationen till Ryssland, som utgör det främsta hotet mot Sveriges säkerhet. Påföljden ska därför bestämmas till livstids fängelse, motiverar chefsrådmannen Måns Wigén domen.

De två bröderna har varit frihetsberövade sedan september respektive november 2021.

Peyman Kia är iransk medborgare. Han är dessutom utlandsbosatt värnpliktig med gratis utlandsresor som bekostas av den iranska staten.

En stämpel i Peyman Kias iranska hemlandspass intygar att den iranska staten beslutat om fria utlandsresor för utlandsbosatta värnpliktiga. Passet är utfärdat av tredje sekreteraren vid lslamiska Republiken lrans ambassad i Stockholm och har stämplar av både iranska ambassaden och generalkonsulatet i Stockholm.

Jobbade åt Iran och Sverige?

Som iransk medborgare har Peyman Kia under många år kunnat jobba på Säkerhetspolisen och hos Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must).

Ryssland och Iran har ett nära militärt samarbete, vilket har tydliggjorts i Syrien och Ukraina de senaste åren.

”Det är svårt att ge exempel på ett annat land som har gett lika mycket stöd till Ryssland som Iran”, sa Anna Borshchevskaya, seniorrådgivare vid Washington Institute for Near East Policy när hon kommenterade Ukraina-kriget i tidskriften Foreign Policy nyligen.

Tillsammans med Ryssland och Kina utgör Iran det största hotet mot Sverige och de agerar mer offensivt för att främja sina intressen, skapa intressesfärer och påtvinga andra stater att agera i enlighet med deras vilja, konstaterar Säpo.

– Det här handlar om mycket allvarlig brottslighet och en anställd som grovt missbrukat förtroendet. Det är något som inte får hända, men som vi som säkerhetstjänst vet kan hända. Säkerhets- och underrättelsetjänster är ett prioriterat mål för främmande makt. Att det var Säkerhetspolisen som fattade misstankar mot den tidigare anställde har gett oss möjlighet att under en längre tid vidta åtgärder för att hantera skadorna, säger säkerhetspolischef Charlotte von Essen.

Sveriges säkerhet skadas

I åtalet beskrev åklagaren hur de båda bröderna anskaffat, befordrat och röjt ca 100 hemliga dokument från den svenska säkerhets- och underrättelsetjänsten för att gå Ryssland och den ryska underrättelsetjänsten GRU tillhanda.

Peyman Kia, som varit anställd på Säpo och Försvarsmakten, anskaffade dokumenten inom ramen för sina anställningar medan Payam Kia deltog i planeringen av gärningen. Han skötte kontakterna med Ryssland och GRU inklusive frågor om överlämnande av uppgifter och mottagande av ersättning.

– Det har varit en komplex utredning kring ett mycket svårutrett brott och misstanken rör mycket allvarlig brottslighet riktad mot Sveriges underrättelse- och säkerhetssystem. Gärningen är grov eftersom den rör förhållanden som är av stor betydelse.

– De uppgifter som obehörigen har anskaffats, befordrats och röjts kan, genom att de kommer främmande makt tillhanda, medföra men för Sveriges säkerhet, sa chefsåklagare Per Lindqvist när han lämnade in åtalet.

Åklagarens bevisning kan delas in i två delar. Säpos analys handlar om underrättelseinformation om en person inom svensk säkerhets- och underrättelsetjänst som erbjudit uppgifter till GRU. Säpos internutredning resulterar i att den äldre brodern bedöms vara den mest sannolike uppgiftslämnaren.

Stor kontanthantering

Till detta kommer bevisning som tagits från bröderna. Från den äldre brodern finns bland annat spår av hantering av hemlig information på en privat dator och stor kontanthantering. Från den yngre brodern finns bland annat ”dagboksanteckningar” som hittats på USB-minne.

Tingsrätten bedömer att det är ställt utom rimligt tvivel att bröderna, gemensamt och i samråd, obehörigen och för att gå Ryssland och GRU tillhanda, anskaffat, befordrat och röjt uppgifter vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för Sveriges säkerhet.

När det gäller brottslighetens omfattning bedöms den äldre brodern ha anskaffat ca 90 dokument, varav den yngre brodern medverkade till ca 65 dokument. Tingsrätten anser att den samlade bevisningen inte går att läsa på annat sätt än att bröderna också befordrat och röjt hälften av de 90 dokumenten.

– Åklagarens bevisning kan liknas vid ett stort pussel som innehåller ett par större bitar och ett mycket stort antal mindre bitar. Efter tingsrättens bevisvärdering står det klart att vissa pusselbitar saknas och att det därför inte varit möjligt att nå full visshet i vad som hänt.

– Utifrån de pusselbitar som ändå har kunnat läggas fast bedömer tingsrätten att bilden av vad som hänt är tillräckligt tydlig för att de tilltalade ska fällas till ansvar, uppger chefsrådmannen Måns Wigén i en kommentar till domen.

Tingsrätten bedömer att den äldre broderns gärning har ett sådant högt straffvärde att han ska dömas till livstids fängelse. Anledningen är att ett stort antal av de överlämnade dokumenten om svensk säkerhets- och underrättelsetjänst rörde förhållanden av mycket stor betydelse.

Hälften av dokumenten har också befordrats och röjts. Den främmande makt som gåtts tillhanda är Ryssland, som utgör det främsta hotet mot Sveriges säkerhet. Genom sin anställning har den äldre brodern haft full insikt i skadeverkningarna av att den här typen av dokument röjs för främmande makt. Det är fråga om ett synnerligen allvarligt missbruk av förtroende.

Mycket allvarligt brott

– Grovt spioneri är ett mycket allvarligt brott som är systemhotande. Den äldre brodern har begått en spionerigärning som måste hänföras till den mest allvarliga kategorin. Gärningen har rört förhållanden av mycket stor betydelse. Han har fått tillgång till hemlig information genom sin anställning inom svensk säkerhets- och underrättelsetjänst.

– Med full insikt om skadeverkningarna har han anskaffat, befordrat och röjt den informationen till Ryssland, som utgör det främsta hotet mot Sveriges säkerhet. Påföljden ska därför bestämmas till livstids fängelse, uppger chefsrådmannen Måns Wigén.

Tingsrätten bedömer att straffvärdet av den yngre broderns gärning är väsentligt lägre än den äldre broderns och bestämmer påföljden till fängelse i nio år och tio månader. Skälen är bland annat att den äldre broderns anskaffande var själva grundförutsättningen för brottsplanen och att den yngre brodern inte har missbrukat något förtroende i anställningen som den äldre brodern har gjort. Straffet reduceras med två månader för att han varit häktad med restriktioner under lång tid.

Stora delar av bevisningen har av sekretesskäl tagits upp bakom stängda dörrar. De uppgifter som skyddas av sekretess rör huvudsakligen Sveriges försvar och den svenska säkerhets- och underrättelsetjänsten.