Ärkebiskopsvalet avgörs den 18 maj. Karin Johannesson tycker det är spännande att diskutera med andra då hon varit religionsfilosof i större delen av sitt liv. Hon intervjuades, i likhet med de övriga kandidaterna, av religionsjournalisten Anna Lindman och journalisten Mark Levengood.

Kristus i centrum

Kyrkans uppgift är att klargöra vad dess tro, bekännelse och lära innebär.

– Mitt valspråk som biskop är: “Kristus förkunna vi”. Det jag skulle vilja bygga vidare på är vad vi biskopar kallar för mystalogiskt lärande, fortsatte Karin Johannesson.

Mystagogik är ett ord som inte används så ofta.

– Mystagogik är en undervisning som handlar om att leda människor in i trons mysterium genom praktik.

Denna praktik utvecklades enligt biskop Karin i den tidiga kristna kyrkan och de som skulle döpas och ta del i nattvarden fick lära sig vad den kristna tron handlar om.

– Det finns en stor andlig längtan idag och det är inte främst kunskap som sitter intellektuellt i huvudet om tron som efterfrågas, utan det är en kunskap som berör hjärtat och livet. Jag tror vi som kyrka ska arbeta mer med detta.

Stor okunskap

Anna Lindman tog upp att det finns en stor okunskap i dagens samhälle om kristen tro, något biskop Karin inte ville kalla för ett misslyckande från Svenska kyrkans sida, utan som en “utmaning”. På frågan om kyrkan ska delta i samhällsdebatten eller hålla sig till andliga frågor som vissa tycker gav hon följande svar:

– Själva poängen med andlighet är att det påverkar hela livet. När kyrkan tar ställning i olika politiska frågor så måste det vara förankrat i Kristusrelationen och i bönens dialog.

– Vi ska inte tycka till bara för att säga någonting, utan när vi drivs av Helig ande, så för mig är inte det där någon motsättning.

En splittrad kyrka

Mark Levengood tog upp frågor som idag splittrar kyrkan, där han nämnde synen på samkönade äktenskap och kvinnliga präster. Ärkebiskopens roll blir att ena och hela kyrkan och frågan han ställde var hur hon skulle lösa detta?

– Jag ska fortsätta vara mig själv, som person är jag intresserad av att resonera med de som tycker annorlunda, det ska jag fortsätta med.

– Var går då gränsen med vilka uppfattningar som vi kan föra dialog med? Jag har skrivit en del om att samtal som drivs av dygder ska få föras och då viljan finns att lyssna på andra och söka Guds vilja, där har jag inga problem att samtala och föra dialog.

Räcker det från kyrkans sida att föra goda samtal? undrade Anna Lindman.

– Vi viger kvinnliga präster och samkönade par och det är inte en fråga som kyrkomötet diskuterar och jag kan inte föreställa mig att vi kommer ändra på de besluten, det är ingen sådan utveckling tror jag, – Däremot behöver vi hantera det faktum att människor som har sin hemvist i Svenska kyrkan och som bär kyrkan lokalt i flera olika sammanhang på stiftsnivå och nationell nivå kan tänka annorlunda i dessa frågor.

Är det rätt väg för Svenska kyrkan att göra på detta sätt, att nu viger vi samkönade par och kvinnliga präster men vi låter de andra vara kvar och så för vi dialog. Har detta varit rätt väg att gå?

– Ja det tycker jag.

Polarisering och osäkerhet

Våra polariserade diskussioner inomkyrkligt, tror biskop Karin, beror på osäkerhet. Frågor om evigheten, alltings ursprung och källa kommer i skymundan.

– Vi bör vänta och se vad vi egentligen ska syssla med, det verkligt viktiga; det är undervisning och lärande i kristen tro, det är förkunnelse och predikan, det mystalogiska lärandet.

Hur kyrkan mår idag var en annan fråga som togs upp.

– Den stora utmaningen är att möta det som religionshistorikern David Thurfjell beskriver som “granskogsfolket”. Han har skrivit en hel bok om detta. Granskogsfolket är alla vi som går ut i naturen och får vår andliga påfyllnad där.

– Hur ska granskogsfolket bli eller förbli kyrkfolket. Hur hittar vi in i kyrkans sammanhang och märker att livsfrågorna som jag funderar över, de är kyrkans liv.

Fem kandidater

Ärkebiskopsvalet kommer bli en historisk brödrakamp mellan favoriten Martin Modéus, biskop i Linköping och hans lillebror Fredrik som verkar som biskop i Växjö. Övriga kandidater är Karin Johannesson, Uppsala stift, Johan Dalman, Strängnäs stift och Mikael Mogren, Västerås stift. Under utfrågningen i Uppsala fick alla fem kandidater komma till tals.

Ärkebiskopen väljs av ledamöterna i kyrkostyrelsen och av ledamöterna i stiftsstyrelser och domkapitel i Svenska kyrkans tretton stift. Även präster och diakoner i Uppsala har rösträtt.