Att kristna fördrivs från sina hem, kan uppfattas som något som sker ofrivilligt, som en del av en mer övergripande förföljelse. Det är tvärtom ofta en medveten del av en större strategi för att helt utplåna kristendomen från en by, region eller ett helt land. Ibland utförs strategin helt öppet, i andra fall är det en dold agenda. Det skriver författarna till Open Doors rapport ”Kyrkan på flykt”, vilken nyligen publicerades.

Största hotet mot kristna

Fördrivning och förföljelse av kristna sker inte bara inom ett enskilt land. Även kristna på flykt utsätts för förföljelse. Att fördrivas är ett av de största hoten mot kristna, när det gäller deras möjlighet att orka stå fast vid sin tro och sin identitet, trots omständigheterna, skriver författarna. Fördrivning separerar människor och familjer. De förlorar inte bara sitt hem, utan sitt sociala nätverk, det praktiska nätverk, som är en förutsättning för att få socialt eller finansiellt stöd. Det gäller alla flyktingar, men kristna är särskilt utsatta, skriver författarna.

Familjen fryser ut

Vad får då kristna att fly? På global nivå är det fyra huvudsakliga orsaker, skriver författarna till rapporten: religiös förföljelse, etniska konflikter, ekonomisk press, konflikt/otrygghet. Det är fyra grupper som ofta driver fram förflyttning eller fördrivning. Dels familjen, där familjemedlemmar, som konverterat kastas ut ur familjen och hotas, ibland till och med döden. De sätts under en sådant extremt tryck att flykt är deras enda möjlighet. Här kan det trots detta vara svårt för kvinnor och flickor att lämna, eftersom de ofta sätts i husarrest, men också formella svårigheter för kvinnor kan utgöra ett hinder för dem. Också myndigheterna, både på nationell och lokal nivå, har makt och resurser att utöva skada mot kristna, till exempel när det gäller lagar om hädelse, giftemål och mötesfrihet. De kan också avstå ifrån att skydda kristna från skada, medvetet eller inte och odla en kultur av straffrihet för dem som bryter mot religionsfrihet.

Våldsamma grupper terroriserar

Bortom den omedelbara familjen, kan också det lokala samhället utgöra en källa av press mot kristna eftersom de ofta kontrollerar tillgången till gemensamma och samhälleliga resurser. Dessutom härjar våldsamma grupper över hela världen, vilka har som mål att terrorisera religiösa minoriteter såsom kristna med målet att utrota dem från en särskild region. Olika grupper kan också agera tillsammans för att sätta press och förmå människor att fly.

Attackerar för att fördriva

Kristna fördrivs just nu ifrån sina hem i 58 av de 76 länder, som ligger på World Watch topp-lista, en lista som årligen publiceras och som visar i vilka länder det är svårast att leva som kristen. Religion är här antingen den enda orsaken eller en av flera orsaker.

I Afrika söder om Sahara är det Kamerun, Demokratiska republiken Kongo, Eritrea och inte minst Nigeria, som producerar kristna flyktingar. Våldsamma islamistiska grupper såsom al-Shabaab, Boko Haram, Ilsamic State of West Africa Province (ISWAP) orsakar fördrivning av kristna, men trycket finns från familjen eller staten. En regional expert säger om Boko Harams strategi: "De attackerar inte bara, de attackerar för att fördriva”. Här liksom i Mali, Niger and Burkina används fysiska och sexuella attacker, liksom attacker mot egendom och land, vilket gör att kristna inte bara måste fly på grund av den fysiska risken, utan också för att de inte längre har något hem. Ett undantag är Eritrea där trycket ifrån staten är mycket högt.

Konvertering orsak

Kristna som flyr från Nordafrika och Mellanöstern gör det i första hand för att de har konverterat från Islam. Där utgör familjen det största hotet, vid sidan av samhället och staten. En regional expert säger: ”Om en kvinna konverterar till kristendomen från Islam är risk för övergrepp skyhög”. De länder som framförallt producerar kristna flyktingar här är Afghanistan, Myanmar and Pakistan. I Latinamerika kan pastorer bli en måltavla om de predikar mot de gäng och den kriminalitet som råder där eller vägrar att samarbeta med dem. Enligt regionala experter ser gängen de kristna ”som de främsta fienderna och försöker aktivt att göra livet svårare för dem”. De uppmanas att lämna landet eller regionen ofta under dödshot. I länder som Venezuela, Cuba och Nicaragua kan de också bli måltavlor om de protesterar mot regeringen.

Behov av skydd ignoreras

Trots att kunskapen finns att religiös förföljelse innebär att människor fördrivs, så har man inte undersökt sambandet mellan påtvingad flykt och tro, skriver författarna. Det beror delvis på den historiska utvecklingen och spänningen mellan sekulär humanism och religion. Men eftersom det finns en tydlig överlappning mellan länder som producerar flyktingar och länder som i störst utsträckning kränker mänskliga fri- och rättigheter, är det viktigt att förstå bättre för att kunna möta behovet hos dessa grupper. Deras behov av skydd förstås eller ignoreras allt för ofta.

Av rapporten framgår också att de långsiktiga konsekvenserna av att fördriva en grupp kan vara stora och pågå i generationer. I Irak fanns över en miljon kristna innan Saddam Hussein kom till makten. Nu finns det bara 166 000 kristna kvar. Antalet kristna minskade kraftigt under hans styre, men förföljelsen ökade sedan kraftigt och nådde sin kulmen med IS framväxt 2014.