En omvärldsanalys där vi frågar oss hur tillståndet är i samhället och hur vi ser på världen runtomkring oss. Den inomkyrkliga analysen måste handla om hur vårt arbete och våra uttryck formeras i förhållande till situationen i omvärlden.

Hur ser världen runt oss ut? Det som möter oss är bland annat en växande kriminalitet, kriminella nätverk, skjutningar, mord, psykisk ohälsa, självmord och människor som kämpar med sina livsvillkor. Parallellsamhällen byggs med egna lagar och system, egen ekonomi och vad som är okej och inte. Det finns en stark lojalitet inom gruppen, där själviskhet och fruktan är tydliga inslag. Respekten för liv och död finns inte.

Olika subkulturer växer fram. En subkultur betyder en grupp människor i samhället med andra kulturella normer än majoriteten. Den har en avvikande kulturell yttring som öppet eller dolt är avskild från de kulturella, samhällsmässiga eller vedertagna normer och värderingar som råder i det omkringliggande samhället. Vissa subkulturers uttryck befinner sig på gränsen till det som samhället tillåter, andra subkulturer är kriminella. En subkultur kan vara kopplad till en mängd olika saker, som till exempel religion, samhällsklass eller sexualitet.

Subkulturer utgör grupper av människor bland befolkningen som upplever samhörighet sinsemellan. Gruppen avviker från andra människor genom att de delar liknande kultur och värderingar. De har anammat samma beteende och det skapas en slags trygghet inom gruppen som ger dem bekräftelse. Vi kan också se en framväxt av motkulturer. Det är en särskild typ av subkultur som är emot den dominerande kulturen i samhället och som strävar efter en alternativ livsstil.

Tillståndet i landet är alarmerande. De krafter som påverkar samhällsutvecklingen idag är negativa. De politiska systemen försöker allt vad de kan att motverka de negativa krafterna, parallellsamhällena och subkulturerna. De försöker återskapa det svenska folkhemmet med dess trygghet, försörjning, välstånd, goda levnadsvillkor, rätt miljö mm. De försöker bygga alternativ, med alternativa lösningar för människan. De har starka krafter emot sig såsom ekonomin, marknadskrafterna, det politiskt korrekta, opinionen samt de subkulturer som inte inordnar sig i samhällsystemet.

Hur mår människan i allt detta? Ett kort svar: människan mår dåligt. Den psykiska ohälsan och missbruk av olika slag ökar, likaså pressen. Framtidsprofetiorna är dystra, miljön förfaller, jordens överlevnad ifrågasätts, ekonomi, inflation och arbetslöshet ökar.

Vi behöver också göra en inomkyrklig analys. Hur är tillståndet i församlingen, den kristna rörelsen? Har vi lyckats skapa en gudsrikeskultur där människor är trygga, känner sig hemma, blir frälsta och förvandlade – en gemenskap där de stannar kvar, blir lyssnade på och förstådda?

Varje kyrkofamilj har skapat sin kultur med sina invande mönster och system. Alla har vi utvecklat ett eget språk och sätt att kommunicera med varandra internt. Kulturerna är ofta så starkt rotade att vi har svårt att se, höra och förstå det som rör sig utanför vår kultur.

Det har skapats religiösa subkulturer med en allt för trång andlighet. Dessa grupper liknar vanliga subkulturer. Det är små kretsar av människor som upplever samhörighet inom gruppen och avviker från andra kristna grupper genom att de delar liknande värderingar. De har anammat samma beteende och det skapas en slags andlig identitet och ett uttryck inom gruppen som ger dem bekräftelse.

Här ligger en stor utmaning. Vi behöver bryta upp ur våra fastlåsta kulturer för att komma utanför våra trygga kretsar och grupperingar. Vi behöver våga tänka nya tankar och söka nya vägar. En gudsrikeskultur med en varm, öppen och familjär miljö behöver växa fram, där det enkla evangeliet och en äkta bild av Jesus får vara centralgestalten.