Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Bength Gustafson bloggar på Inblick

BIBELNS SANNINGSBEGREPP OCH JESU SANNINGSANSPRÅK

Bength Gustafson | 24 nov, 2016

Inledningsvis två citat av Jesus:
Vad Jesus säger om Guds Ord: Ditt Ord är SANNING. Joh. 17:17.

Vad Jesus säger om sig själv: Jag är vägen och SANNINGEN och Livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig. Joh. 14:6.

Sanningen är något så genuint bibliskt och kristet. Sanningen hör ihop med Jesus och med Guds Ord på ett odelbart sätt. Ordet blev kött.(1) Guds Ord är både förkroppsligat och personifierat i Jesus. Och menar vi allvar med att vi tror på Jesus, då tror vi också på Guds Ord. Det har med vår andliga och intellektuella hederlighet att göra. Därmed tror vi också på Sanningen.

Som kristna har vi alltid att förhålla oss till Sanningen, och inte till olika tolkningar eller till det som för tillfället är politiskt eller religiöst korrekt. Och som kristna apologeter så försvarar vi Sanningen.

VAD ÄR SANNING?”

Denna fråga ställde Pontius Pilatus till Jesus, då han stod inför att fria eller att fälla Jesus i det som har blivit ett av historiens mest omtalade justitiemord.(2) Men samtidigt handlar denna fråga om VEM Jesus är, hans sanningsanspråk och VAD Jesus har gjort för varje människa genom hela vår historia. Sanningsfrågan är helt enkelt grundläggande och avgörande när vi talar om kristen tro och kristet liv. Som kristna har vi satt vår till tro Sanningen, vi tror på Sanningen och vi erkänner, att vi alltid och överallt är totalt beroende av Sanningen.(3)

SANNINGENS NATUR

Sanningen är något i sig själv och den har en Gudagiven natur, och det är så vi kan lära känna sanningen.I Bibeln är Sanningen ett fundamentalt uttryck för Guds natur. Sanningen visar oss vad Gud är och står för, nämligen fasthet, säkerhet, pålitlighet och trofasthet. När sanningen beskriver något, oavsett vad det är, då är det alltid en fast, bärande, giltig och förpliktande verklighet som den beskriver.(4) Det vill säga, att vi med säkerhet kan veta att Sanningen säger som det är och stämmer överens med den verklighet som den beskriver. Sanningen lånar sig aldrig till några billiga ”PR-vinster”, utan beskriver verkligheten som den är, utan att försköna eller smutskasta, förgylla eller mörklägga den verklighet som vi lever i.

Gud finns och därmed finns också den Sanning som jag talar om här och nu. Gud är den Sanningens absoluta förutsättning. Och då talar jag inte om vilken Gud som helst, utan om den Gud som är evig, som är en person, som vet allt och som presenterar sig själv i Bibeln, i skapelsen, i historien, i människors liv, erfarenheter och samveten, men framför allt i och genom Jesus Kristus.(5)

I samhället och i vårt vardagliga tal så rör vi oss med olika sanningsbegrepp med olika benämningar och definitioner. Här nämner jag några av dem.(6) Detta gör vi mer eller mindre medvetet. Men det är inget av dem som ”håller måttet” i en jämförelse med det sanningsbegrepp som jag talar om här och nu. Det vill säga, att vi kan inte säkert veta att de olika sanningsbegreppen säger som det är och stämmer överens med den verklighet som de beskriver. Därför ska vi inte förväxla de olika sanningsbegreppen med Bibelns sanningsbegrepp och Jesu sanningsanspråk.

Som kristna tror vi inte på vilken Gud som helst och vi tror inte heller på vilken sanning som helst.

Sanningens natur

 • Sanningen är evig. Sanningen är evig såsom Gud är evig. Det betyder, att Sanningen har alltid funnits och den kommer alltid att finnas i tid och evighet, till skillnad från alla övriga sanningsbegrepp som är temporära och därmed övergående.(7)

 • Sanningen är oföränderlig. Sanningen kan inte förändras av några mänskliga teorier eller diskussioner. Inga argument, hur välformulerade de än är, kan förändra Sanningen. Det är med Sanningen som det är med Guds existens och med hans natur. Gud finns och det är ett oföränderligt faktum och hans natur förändras aldrig. På samma sätt är Sanningen oföränderlig.(8) Det är sanningens natur. Det vill säga, att det som var sant igår det är sant idag och det kommer att vara sant även imorgon, i all tid och evighet.

 • Sanningen är fundamental. Den är grundläggande för hela vår tillvaro och fungerar som ett bärkraftig fundament i liv och död, i tid och evighet, och för varje människa som bejakar den och som erkänner sitt totala beroende av den.(9) Och Gud har tänkt, att hans församling ska vara Sanningens stödjepelare och grundfäste(10) i den här tillvaron som vi lever i här och nu, där både lögner, halvsanningar och de olika sanningsbegreppen tampas om utrymmet.

 • Sanningen kan inte besegras. Sanningen kan attackeras och ifrågasättas, men den är omöjlig att besegra. Endast för Sanningen förmår vi något, aldrig mot Sanningen.(11) Sanningen kommer alltid att hinna ikapp oss, förr eller senare, oberoende av vem eller vilka vi är. Det är med Sanningen som det är med Gud. Hos dem finns inget anseende till personen.(12) Vare sig med ord eller handlingar, teoretiskt eller i det praktiska och verkliga livet har vi möjlighet att besegra Sanningen. Lögnen kan besegras, och den kommer att slutgiltigt besegras, men inte Sanningen. Jesus, som är Sanningen förkroppsligad och personifierad och som är full av nåd och sanning(13) - vilket är en oslagbar kombination - han dödades och begravdes, men han uppstod igen från de döda på tredje dagen,(14) och han lever för tid och evighet, precis som Sanningen gör och kommer att göra.

 • Sanningen är trovärdig. Det är enbart Sanningen som är trovärdig. Lögnen är aldrig trovärdig och kan heller aldrig vara det. Därför går kristen tro, såsom den beskrivs i Bibeln, alltid hand i hand med Sanningen. Den tro som Gud har gett oss som en gåva och Sanningen, som också är Gudagiven, hör ihop med varandra på ett odelbart sätt. Och kristen tro och Sanningen allierar sig aldrig någonsin med lögnen eller med några halvsanningar, utan de bevarar alltid sin trovärdighet.(15)

 • Frälsning och Sanning hör ihop Gud vill, att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om Sanningen.(16) Frälsning och Sanning hör ihop med varandra. De är oskiljaktliga.

 • Sanningen är absolut och objektiv. Detta är vad Sanningen grundläggande ärAbsolut sanning: Oinskränkt, fullständig, fullkomlig, orubblig, definitiv och slutgiltig. Inget kan läggas till eller dras ifrån. Objektiv sanning: Saklig, opartisk och allmängiltig. Motsatsen till det osakliga och subjektiva.

GRUNDEN OCH HUSET

När Paulus undervisar om detta i 1 Kor. 3:9-15, så visar han att Gud har lagt grunden till huset. Den är klar och komplett och vi kan inte lägga något till eller dra något ifrån den grunden. Den utgörs av ABSOLUT SANNING och är personifierad i Jesus Kristus. Vårt liv liknas vid ett hus, och det är vårt ansvar att se till ”hur vi bygger på den grunden” som Gud har lagt. Huset ska byggas med OBJEKTIV SANNING, dvs. att det finns objektiva förhållningsregler hur vi som kristna ska bygga vårt hus/vårt liv. När det gäller vårt hus- och livsbygge, så har vi något att säga till om när det gäller innehåll och utformning, som vi kan kalla ”planlösning”, men vi har att förhålla oss till objektiva ramar som Gud har fastlagt. Håller vi oss till grunden och de förhållningsreglerna, då tål vårt hus/vårt liv tuffa och svåra förhållanden och omständigheter. Detta som Jesus undervisar oss om i avslutningen av sin berömda ”Bergspredikan” i Matt. 7:24-27. Då kommer det att visa sig vilka som har varit förståndiga och kloka, och vilka som inte har varit det.

SANNINGENS TIDSÅLDER

Sedan det första århundradet efter Jesu födelse, så lever vi i Andens, nådens och församlingens tidsålder. Men den är lika mycket Sanningens tidsålder.

 • Den helige Ande är Sanningens Ande.(17.

 • Nåd och Sanning.(18)

 • Församlingen är Sanningens stödjepelare och grundfäste.(19)

Sann information

Bibeln är en sann informationskälla som aldrig kan tömmas på sitt innehåll, därför att Guds Ord är evigt, sant och outtömligt.(20) Oavsett vad informationen gäller, så kan vi vara trygga med att den är sann, tillförlitlig och trovärdig. Det är alltid en fast, bärande, giltig och förpliktande information som vi får av ”Sanningens Ord”.(21)

Sanningen informerar oss

Ett axplock ifrån Bibeln:

 • Om Gud. Om hela Gudomen och då om VEM och HURUDAN varje person i Gudomen är. Gud Fadern, Gud Sonen Jesus Kristus och Gud den helige Ande.

 • Om Skaparen och om skapelsen. Om Gud som Designer och Skapare och om Guds syfte, plan och vilja med sin skapelse.

 • Om människan. Om människosyn och människovärdet. Om människovärdets okränkbarhet ifrån konceptionen och allt framåt. Om människan och hennes evighet. Om människans fall och återupprättelse. Om konsekvenserna av människans medvetna val och beslut i livet och inför evigheten.

 • Om den andliga och om den fysiska världen och verkligheten. Om det andliga/övernaturliga och om det fysiska/naturliga.

 • Om vår lagbundna tillvaro. Om grundvalar. Om skapelseordningen. Om andliga och fysiska lagar. Om ”lagen om sådd och skörd” - Orsak och verkan.

 • Om Djävulen och om synden. Om Djävulen som person och om hans rike. Om ”att missa målet” i livet och inför evigheten.

 • Om gott och ont, om rätt och fel. Om våra samveten. Om ondskan i världen och i människors liv. Om ”vad gott är”. Om människans behov av objektiva riktlinjer i livet.

 • Om döden. Om vad döden är. Andlig, fysisk och evig död. Skilsmässa. 

 • Om frälsning. Om vad frälsning är och dess konsekvenser i livet och i evigheten. Om tiden och evigheten. Om en ljus framtid och ett hopp.

 • Om Guds rike. Om ett evigt och bestående rike. Om det optimala nu och för evigt.

Så länge Sanningens tidsålder varar, så ska vi frimodigt och genomtänkt stå upp för Sanningen och förklara och försvara den för vår samtid. Det är vår uppgift och vårt ansvar som kristna apologeter nu och fram till dess Jesus kommer.

Ni ska alltid vara redo att svara var och en som av er begär skäl för det hopp som är i er. 1 Petr. 3:15.

HUR VI TILLÄGNAR OSS SANNINGEN

Hur vi läser Bibeln som Bibeltroende och därmed tillägnar oss Sanningen:

 • Medvetna om, att Jesus är Skriftens kärna och stjärna.(22)

 • ”Det står skrivet, men det står också skrivet” - Bibelns samlade vittnesbörd avgör var sak.(23)

 • Den helige Andes vägledning och uppenbarelse - ”Bokstaven dödar, men Anden gör levande”.(24) Därför är jag Bibeltroende och inte ”bokstavstroende”. Men jag är ”fundamentalist” i den bemärkelsen, att jag tror på och jag står på och jag utgår ifrån ett fundament – Guds Ord.

Källor/Noter: (1) Joh. 1:1, 14. (2) Joh. 18:1-19:42. 18:38. Justitiemord: När man under rättsliga former dömer en oskyldig. (3) 2 Tess. 2:12-13. (4) I GT är det hebreiska ordet ämät det viktigaste ordet för sanning, och i NT är det grekiska ordet aletheia huvudordet för sanning. Båda orden har den betydelsen som jag angav i texten här ovan. (5) Jes. 40:28. Joh. 1:1. Rom. 1:19-20. Ps. 19:1-5. Hebr. 11:3. I Bibeln beskrivs historiska tider, händelser, platser och personer. I både GT och NT. 1 Joh. 1:1-4. Apg. 4:19-20. Rom. 2:14-15. 9:1. Joh. 1:14, 18. 10:30. (6) 1. Analytisk sanning. 2. Empirisk sanning. 3. Vetenskaplig sanning. 4. Naturvetenskaplig sanning. 5. Sanning som ett filosofiskt grundbegrepp. 6. Sanning i normalt språkbruk. 7. Personlig sanning. (På google.se kan du söka efter dessa olika sanningsbegrepp och se definitioner av dem). (7) Ps. 117:2. Temporär: För viss tid, tillfällig, övergående. (8) Hela Ps. 119 dokumenterar detta. (9) Hebr. 1:3. Ps. 119:105. (10) 1 Tim. 3:15. (11) 2 Kor. 13:8. (12) Rom. 2:11. 5 Mos. 10:17. 2 Krön. 19:7. (13) Joh. 14:6. 1:14, 17. (14) Joh. 11:25-26. I GT har vi profetior om detta, och i NT uppfyllelsen av dessa profetior. (15) Ef. 4:25. Sak. 8:16-17. 1 Joh. 2:21. 2 Tess. 2:12-13. Ef. 4:15, 25. 2 Joh. v.1-4. 3 Joh. v.3-4. 1 Tim. 2:1-4. v.4. (16) 1 Tim. 2:3-4. (17) Joh. 15:26. 16:13. (18) Joh. 1:14, 17. (19) 1 Tim. 3:15. (20) Ps. 117:2. Jes. 40:8. Matt. 24:35. (21) Se not 4. Ef. 1:13. Kol. 1:5. (22) Joh. 1:1, 14. Upp. 19:13. (23) Matt. 4:1-11. (24) Joh. 14:26. 15:26. 16:13. 1 Kor. 2:6-16. 2 Kor. 3:4-6. Ef. 1:17-23. 3:14-21.