Europaparlamentet röstade med stor majoritet för att begränsa stöden till bioenergi, dit den svenska skogen räknas.

– De likställer våra vedpannor och kaminer med de lastbåtar med träd från Amazonas som de ser i hamnen i Rotterdam och som förbränns i enorma värmeverk. Det går inte att göra den skeva jämförelsen, säger Weimers.

I Europaparlamentets korridorer finns sedan flera år tillbaka många ledamöter som stöder hårdare lagstiftning mot vedeldning, från höger till vänster. Något som frustrerat Charlie.

– De vill lägga en våt filt över det svenska skogsbruket och äganderätten genom att som det heter “fridlysa” enorma arealer, till ett värde av över 300 miljarder kronor, säger Charlie, som röstade emot förslaget men förgäves.

Inget totalförbud

Europaparlamentet avstod dock från kravet från bland andra 500 vetenskapsmän som i en skrivelse krävt att de skulle gå ännu längre. Enligt brittiska tidningen The Guardian anser dessa att det är “för lite och för sent”. Parlamentet avstod dock från att fastställa några givna datum för när utfasningen ska vara verkställd.

På vinnarsidan har det enligt Charlie Weimers drivits aktiva kampanjer för att få till ett totalförbud. EU vill övergå till förnybar energi så snabbt som möjligt och minska beroendet av rysk olja. År 2030 ska enligt beslutet 45 procent av unionens energi vara förnybar. Problemet med den nya lagen är att vedeldning inte längre ska räknas som förnybar.

– Detta är en fråga som inte borde beslutas av EU överhuvudtaget. Har de kommit fram till att förbränning av ved är “moraliskt” fel kommer fler begränsningar som ett brev på posten.

– I Finland är medborgarna rädda att de inte ska kunna vedelda sin bastu och att folk kommer att frysa framöver då många värmer sina hus med just ved från den egna skogen.

Svenskt och finskt skogsbruk skiljer sig från det på kontinenten.

– Det svenska skogsbruket ser inte ut som i Grekland, Spanien och Tyskland där de skövlat sina urskogar. Deras representanter är rädda om skogen av detta skäl.

– I Sverige är återväxten större än uttaget.

Hållbart skogsbruk

Att låta gamla skogar stå och dö bort på rot “i klimatalarmismens namn” är inget som Charlie Weimers förespråkar.

– Detta är en fråga där subsidiaritetsprincipen borde vara som starkast och EU som svagast. Det vill säga att beslutet ska tas så nära medborgaren som möjligt, och för mig är det oerhört viktigt att värna äganderätten.

– Friheten att elda sin egen bastu och värma sitt eget hus med sin egen ved måste bevaras.

Moderna eldstäder är som Weimers poängterar mycket effektiva och klimatsmarta så de eventuella utsläppen står enligt honom inte i proportion till ingreppet som lagstiftningen nu gör. Han är även rädd för den tilltagande överstatlighet överlag som EU nu driver i fråga efter fråga.

– Detta gäller främst beskattningsrätt och äganderätt. Skogen är i grunden ett område fredat från EU men i klimatets namn har detta nu ändrats.

Med energikris i världen är den svenska skogen och våra vedeldade hus en bra reservkraft att ta till som minskar vår sårbarhet. Efterfrågan på ved har i år slagit rekord och många experter varnar för att folk kommer att elda i gamla eldstäder och med rå ved. Hur den nya lagen kommer att påverka hushållen vet inte Boverket ännu.


Fakta: Europaparlamentet

• består av 705 folkvalda ledamöter, varav 21 har valts i Sverige

• väljs i allmänna val av invånarna i respektive EU-land

• beslutar om EU-lagar och EU:s budget tillsammans med ministerrådet

• leds av en talman, den konservativa maltesiskan Roberta Metsola

• kontrollerar EU-kommissionen och ministerrådet

• har verksamhet i Strasbourg och Bryssel

KÄLLA: SVERIGES RIKSDAG