Detta är inget nytt förslag. Flera andra partier har vid olika tillfällen talat om att förkorta sommarlovet eller sprida lovdagarna mer jämnt över året. Hittills har det dock aldrig resulterat i något konkret förslag.

Det är svårt att förstå vilka av den svenska skolans problem som ett förkortat sommarlov skulle lösa. En studie som gjorts av Karlstads universitet, där man jämfört resultat mellan olika länder, visade att det inte fanns någon vinst för till exempel treterminssystem och resultatutveckling. Den avgörande faktorn när det gäller både resultatutveckling och problemlösning i skolan borde vara vad man faktiskt gör under tiden man är i skolan.

Skolan är ett av de områden som under åren genomgått många förändringar såsom läroplaner, betygssystem, utbildning, utvecklingsprogram för lärarnas kompetens med mera. Det går säkert att göra mycket mer både för lärarkåren och eleverna, men det känns som om en viss uppgivenhet infinner sig vid tanken på ytterligare förändringar.

Visst, skolan står inför flera stora utmaningar, som till exempel ekonomin och avsaknaden av behöriga lärare. Den svaga svenska ekonomin slår mot skolorna. Kommunerna måste spara och många skolor tvingas skära ner både 2023 och 2024. Fackförbundet Sveriges lärare ser att besparingar redan har ökat belastningen på dem som arbetar i skolan. Nedskärningarna kommer också i ett läge där den svenska skolan redan har svårt att hitta vuxna som vill jobba där. Trots alla försök att få fler studenter att läsa till lärare är det allt färre som väljer yrket. Runt var tredje lärare i svensk grundskola saknar dessutom behörighet i något ämne.

Två av våra fyra barn arbetar inom skolvärlden, den ena som skolkurator på ett gymnasium och den andra som gymnasielärare. Båda har under det senaste halvåret fått sina arbetsvillkor omförhandlade med försämrade villkor som följd. Viloperioderna såsom sommarlovet har förkortats och de tvingas arbeta med ”ingenting” under några sommarveckor, därför att det inte finns några barn och ungdomar att hantera.

Under terminerna jobbar båda nära eleverna, delar deras livsutveckling, hanterar barns och ungdomars fysiska och mentala hälsa. De möter elevernas vardagsutmaningar såsom relationsproblem och stökiga hemförhållanden, samtidigt som eleverna ska svara upp emot skolans krav, vilket självklart är naturligt.

Nej, korta inte sommarlovet, varken för elever eller skolpersonal. Barn och ungdomar behöver den välbehövliga sommarvila, avkoppling och återhämtning som ett sommarlov kan ge, för att sedan komma tillbaka med nya friska krafter och ny motivation till ett nytt läsår. Lärare och övrig skolpersonal, som dagligen lever nära barn och ungdomar och möter deras utmaningar under terminerna, behöver tid för återhämtning och vila för att börja ett nytt läsår motiverade och utvilade.

Effektivitetskraven från politiker och ansvariga får inte gå ut över varken elevers eller skolpersonals hälsa. Det kommer inte att gynna varken elevernas resultatutveckling eller lösa de problem som skolmiljön kämpar med.

Politiker och ansvariga för skolan borde tänka till, både en och två gånger, innan de gör nya förändringar som kan upplevas som en försämring av lärarnas villkor och går ut över elevernas hälsa.

Skolans utmaningar och många problem kommer inte att lösas av att sommarlovet blir kortare. Det riskerar bara att göra läraryrket mindre attraktivt och ge omotiverade elever.